Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

Archív úvodíkov QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: kjs.bratislava@gmail.com

Večný Bože, 
ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. 
Daj prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, 
čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.
Skrze Krista nášho Pána. Amen


Vitajte na stránkach 
Katolíckej jednoty Slovenska

     Katolícka jednota Slovenska je neziskové a nepolitické občianske združenie. Jej činnosť je okrem aktuálnych potrieb spoločnosti na Slovensku inšpirovaná dokumentami Druhého vatikánskeho koncilu a posynodálnym apoštolským listom pápeža Jána Pavla II."Christifideles laici" o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete.

Poslaním a cieľom Katolíckej jednoty Slovenska je:
obnoviť, upevniť a chrániť duchovné a mravné hodnoty ľudí, najmä vieru, kresťanské a národné povedomie,
organizovať osvetovú činnosť a utvárať vhodné ochranné programy najmä pre mladých ľudí,
vykonávať službu núdznym charitatívnou činnosťou bez ohľadu na vierovyznanie


"Pracovať na posvätení duší, aby sa všetky stali účastnými zdrojov milosti tu na zemi a získali večný blažený život po smrti."
Dr. A. Lazík výňatok z príhovoru uverejneného v kalendári KJ v roku 1947