Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • 10 rokov Katolíckej jednoty na Slovensku

  Celoslovenská púť do Nitry september 2000

      Celoslovenskú púť do Nitry, pripravila Katolícka jednota Slovenska na 2. septembra 2000.Príležitosťou boli tri významné jubilea.
  V týchto dňoch uplynulo práve 10 rokov od obnovenia činnosti po mnohoročnom násilnom prerušení komunistickým režimom.
  Zároveň v tomto roku si pripomíname 80. výročie založenia KATOLÍCKEJ JEDNOTY na Slovensku a súčasne prežívame Jubilejný rok.
  Asi 500 pútnikov z celého Slovenska sa stretlo pri spoločných chválach a modlitbe sv. ruženca na Nitrianskej Kalvárii. Spoločne s duchovným radcom biskupom Vrablecom slávili sv. omšu. Zástupcovia štyroch oblastných centier priniesli obetné dary, ktoré symbolizovali ich aktivity. Medzi pútnikmi boli aj sestričky Matky Terézie spolu s niekoľkými bezdomovcami, o ktorých sa starajú aj s podporou členov Katolíckej jednoty. K priebehu púte aktívne prispeli aj mládežníci z Piešťan a Bratislavy peknými spevmi s hudobnými doprovodmi.
  Slávnostnú chvíľu osobitne zvýraznili ručne vyšívané zástavy, ktoré sa podarilo zachrániť v niektorých pobočkách aj počas totality.
  V Katedrále na Nitrianskom hrade sme spoločne kľačali a modlili sa modlitby Jubilejného roka. Mnohí z nás stáli po prvý raz tam, kde prišli Slovenskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod. Boli sme veľmi vďační za vieru, ktorú priniesli našim otcom a všetkým tým, ktorí ju zachovali po dnešné dni. Aj my všetci ju chceme zachovať a odovzdať našim deťom a vnukom. Do našich domovov sme sa vracali posilnení na duchu, odhodlaní pokračovať v našich aktivitách.

  Pri sv. omši na Nitrianskej Kalvárii odznela nasledovná homília duchovného radcu Katolíckej jednoty Slovenska otca biskupa Mons. Štefana Vrableca

  Drahí bratia a sestry!
  Slávime jubileum ďakovnú púť. Jubileum - to znamená radosť výročie z nejakej udalosti. Jubileum - to je radosť z daru. Boh nám dáva veľké dary. Naše dejiny sú posiate týmito darmi. Dnes slávime trojaké jubileum. Dve také menšie, ktoré sa týkajú priamo nás bezprostredne Katolíckej jednoty Slovenska a jedno to veľké, ktoré slávime s celou Cirkvou. Zamyslime sa nad týmito darmi, ktoré nám Boh dal pred rokmi a my i teraz s vďačným srdcom a radosťou tieto dary znovu prijímame a za ne ďakujeme.
  Prvé jubileum je to jubileum založenia Katolíckej jednoty Slovenska. Stalo sa pred 80 rokmi. Pred 80 rokmi Boh vplietol našu Katolícku jednotu do dejín Slovenska. Pred 80 rokmi sme mohli povedať sme tu, Boh nás tu chce. Boh nás tu chce, aby sme v duchu zakladateľov ochraňovali hodnoty viery, aby sme sa starali o vzdelávanie nášho národa a aby sme sa starali o duchovnú obnovu nášho národa. Dali sme sa do práce. Hovorím, "dali sme sa do práce", hoci sme tam neboli fyzický prítomní my, ale boli tam vtedajší členovia Katolíckej jednoty Slovenska, s ktorými sa stále cítime byť duchovne spojení aj napriek časovej vzdialenosti. Dali sa do práce a aj sa im s Božou pomocou a Božou milosťou darilo. Bohu vďaka. Je zaujímavé, že keď prišiel po 28 rokoch slobodnej činnosti "ten studený závan komunizmu", vtedy naša Jednota mala do 700 pobočiek na celom Slovensku a do 300 000 členov. No tí tí čo boli proti Bohu a túžili žiť bez neho, chceli vymazať meno "Boh" z mysle ľudí, a preto násilne zrušili Katolícku jednotu Slovenska. Tento násilný zásah nám hovorí, že naše spoločenstvo malo naozaj čo povedať ľuďom a ono aj a vyslovilo svoje rozhodné slovo našim občanom. A kvôli tomuto ateistický komunistický režim, ktorý chcel vyrvať meno Božie z našich dejín násilne zrušil Katolícku jednotu Slovenska. Prekážalo mu jej náboženské zameranie. Bola to tvrdá skúška - akoby niekto obstrihal stromu všetky konáre, a strom bez konárov nemôže prinášať ovocie. Ale my s odstupom času vieme vieme, že Boh je hlavným režisérom v dejinách a On dopustil aj túto skúšku. Teraz ďakujeme Pánu Bohu, že pred 80 rokmi nás vplietol do dejín Slovenského národa. Prvé jubileum je to jubileum vďačnosti a obdivu za to, čo urobili naši predchodcovia.
  Druhé jubileum je desať rokov obnovenej činnosti. Strom, ktorému orezali všetky konáre tak, že nemohol rodiť ovocie, začína vypúšťať nové konáre a už 10 rokov plodne pôsobí v rôznych krajoch Slovenska, ako som sa mohol presvedčiť zo správ, ktoré posielate zo všetkých kútov našej vlasti. Teraz teda ďakujeme Pánu Bohu za tých 10 rokov našej činnosti a prosíme ho, aby sme mohli dosiahnuť rozšírenie konárov na celé Slovensko. Dnes síce nemáme tých 300 000 členov, ako bolo pred zrušením Katolíckej jednoty Slovenska, ale máme rozbeh, silný rozbeh. Verím, že my, ktorí sme sa tu teraz stretli a tí čo nemohli prísť, no už sa znovu zapojili do radov tohto nášho spoločenstva, budeme aj ďalej pokračovať a rozširovať jej základňu. Veď my máme aj dnes čo povedať nášmu národu. No aj dnes - hoci tu už nie je bezbožný komunizmus - existujú prúdy, ktoré by chceli vyradiť Boha z nášho zmýšľania. A preto je potrebné, aby niekto a budeme to aj my, naša Katolícka jednota, ktorí bude pripomínať národu čo treba, aby niekto vnášal do prítomných dejín národa myšlienku na Boha, na jeho príkazy, na jeho lásku, ktorou nás Boh stále miluje a chce nás pritiahnuť k sebe.
  A toto budeme robiť práve my - naša Katolícka jednota.
  Tretie jubileum, ktoré si pripomíname, je Veľké jubileum: 2000 rokov od príchodu Krista do dejín celého ľudstva. Počuli sme dnes v evanjeliu, ako Pán Ježiš v sinagóge čítal Izaiášov text, v ktorom Boh predpovedal, že príde niekto, kto ohlási evanjelium - blahozvesť, kto bude uzdravovať hluchých, chromých, slepých, kto ohlási milostivý Pánov rok. Týmto predpovedaným Vykupiteľom, predpovedaným Spasiteľom, je Ježiš Kristus, ktorý pred 2000 rokmi povedal: "Dnes sa splnilo toto Písmo". A toto Ježišovo "dnes" trvá až po naše časy. To, čo Boh prisľúbil v osobe Mesiáša, sa dnes uskutočňuje v našich dejinách a v našom národe aj dnes v tomto kostolíku na Kalvárii. A preto ako sme čítali v prvom čítaní, ďakujme Pánu Bohu za to, že nás v Ježišovi Kristovi zahrnul všetkým hojným duchovným požehnaním. "Sláva ti Ježišu Kriste" - tak máme v srdci a životom spievať. Od večnosti si nás vyvolil, aby sme žili a dosiahli dokonalosť v láske. Toto je úžasné. Ja som bol v Božej mysli pred stvorením sveta. Pán Boh pred stvorením sveta počítal so mnou. Pán Boh pred stvorením sveta videl, že aj ja zasiahnem do "zlepšovateľskej tendencie" v dejinách ľudstva. Tým, že ja budem svietiť, ja budem svetlom, ja budem dobrým, ja budem stále dokonalejším -tým budem usmerňovať dejiny ľudstva k Bohu. Uvedomme si, aké je to krásne.
  A preto drahí bratia a sestry by som tak Vás prosil, aby ste moje slová nenechali len tak preletieť mysľou, ale aby ste si ich uchovali v srdci. Pán Ježiš so mnou počíta. Panna Mária si všetky slová, ktoré počula od Ježiša a o Ježišovi ich uchovávala v srdci a rozjímala o nich. Ona bola stvorená s privilégiom nepoškvrneného počatia ako svätá, ale potom aj celým svojím životom a spoluprácou s Ježišovým slovom a podľa Ježišovho príkladu nadobúdala ešte väčšiu svätosť, preto je najsvätejšou zo žien. Jej duša zostala bez akéhokoľvek hriechu, aj toho najmenšieho všedného hriechu. Vložme si do srdca túto pravdu, aby sme naozaj boli kresťanmi.
  V tomto roku zasadala Talianska biskupská konferencia a jeden z biskupov na nej vyslovil takúto poznámku "Mnohí naši veriaci sú praktizujúci, ale neveriaci". Robia to, čo sa naučili od rodičov, chodievajú do kostola prežehnávajú sa, ale - ako hovorí tento taliansky biskup - máme sa snažiť o to, aby naši veriaci boli naozaj veriacimi, aby to, čo robia navonok, bolo naozaj ovocím viery. Nie silou návyku, ale silou viery, aby sme konali dobro na Božiu slávu a na prospech blížneho a Cirkvi.
  Chceme, aby naša Katolícka jednota Slovenska uskutočňovala tieto ideály najprv vo svojich členoch a potom vzdelávaním i dobročinnou láskou utvrdzovala rozširovala tieto ideály po našom Slovensku.
  Talianski biskupi ďalej zdôraznili, že nie je dostatočné, ak sa staráme len o sociálnu stránku. Veď naša láska nemá spočívať iba v hmotnej dobročinnosti, ale aj v duchovnej. Milovať Boha i ľudí a milovať blížneho nielen tou vonkajšou láskou, ale milovať ho a starať sa aj o jeho duchovnú spásu - to je naše poslanie a toto presvedčenie bude aj hybnou silou, bude nás pobádať k rôznorodej činnosti.
  V druhom čítaní sme počuli, že Boh poslal svojho Syna medzi nás pre to, aby všetko zjednotil v Kristovi. Zjednotiť všetko v Kristovi. Toto je Boží plán a už aj meno Katolíckej jednoty svedčí o tom meno, že ona zjednocuje. Katolíckou jednotou bude len vtedy, keď sa bude naozaj snažiť zjednocovať. Ale tu nejde o organizačne zjednocovanie sa navonok. Nám ide o duchovné zjednotenie v Ježišovi Kristovi. Prichádzať ku Kristovi! Je to krásna, ťažká úloha. Dnes ďakujeme Pánu Bohu, že nás pred 80 rokmi včlenil do náboženských dejín Slovenskaa že nám pred 10 rokmi vnukol a dal silu znovu začať. A dnes ďakujeme Pánu Bohu za tých 2000 rokov, čo Pán Ježiš žije v Cirkvi medzi nami, my dnes sa chceme zaviazať:
  Ježišu ty si sa nad nami zmiloval, ty si nás pridružil k sebe, my sa chceme pridružiť k tebe a chceme k tebe pridružovať našich bratov a sestry na Slovensku.
  Toto bude život našej Katolíckej jednoty Slovenska. Vo svetle viery si premyslime tento náš program prijmime ho do srdca a uvidíme, že naša činnosť Katolíckej jednoty bude činnosť apoštolská, posväcujúca a bude nám prameňom radosti. Všade, kde je Kristus, je radosť. V Betleheme hovoril anjel "Zvestujem Vám veľkú radosť narodil sa Vám Spasiteľ". Prežívame vždy veľkú radosť z toho, že ten Spasiteľ, ktorý za mňa zomrel, nezomrel nadarmo. Ja som si všimol jeho dar, prijal som ho a chcem ho aj odovzdávať ďalej.
  Moji bratia a sestry, skončil som svoj príhovor. A prosím Vás, aby ste si ho vložili do srdca a myšlienky z neho niesli ďalej, roznášali ich do jednotlivých pobočiek Katolíckej jednoty Slovenska.
  Uvidíte, že takto budeme verní Božej Milosti. Odpovieme na Boží dar. A toto je veľkosť: byť verný milosti. Kto je verný milosti teraz, získa raz väčšiu odmenu, na ktorú by sme nemali zabúdať. Dnes v modernom svete sa málo hovorí o budúcnosti, o večnosti. No my na ňu nesmieme zabúdať, a mali by sme byť vďační Kristovi, ktorý povedal "Idem vám pripraviť miesto v nebi”. To je realita, to je skutočnosť. Pán Ježiš nám všetkým pripravil miesto. A my, keďže milujeme Pána Ježiša, máme záujem o tento jeho dar, máme záujem, aby sme už teraz žili podľa jeho svetla a potom aby sme raz mohli mať večnú radosť z Ježiša v nebi, v tej druhej časti našej existencie. Tam uvidíme Boha z tváre do tváre, budeme žiť v sláve Božej s Ježišom zmŕtvychvstalým i s Pannou Máriou nanebovzatou. Ľudská fantázia už sotva čo pridá k týmto veľkostiam.
  A z tejto pravdy o večnosti žijeme, táto pravda je prameňom sily pre náš kresťanský život a touto pravdou chceme obohatiť a obšťastniť našich bratov a sestry na Slovensku, aby všetko u nás bolo zjednotené v Kristovi.
  Amen

  Našu púť Vám priblížime malou fotogalériou