Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • Katolícka jednota po roku 1989

      Od založenia Katolícka jednota Slovenska svoju činnosť zameriavala na strednú vrstvu a sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Aj dnes tieto skupiny nesú najväčšie bremeno spoločenských a ekonomických zmien. preto bolo obnovenie charitatívnej a duchovnoobrodnej činnosti KJS opodstatnené.

  Stanovy, schválené v októbri 1990 Valným zhromaždením a v novembri 1990 Biskupskou konferenciou stanovujú tieto ciele:

  • Obnoviť, upevniť a chrániť morálne hodnoty národa.
  • Umenšovať a odstraňovať náboženskú a mravnú ľahostajnosť, prekonávať materialistické a konzumné chápanie zmyslu života, uplatňovať a prežívať pastorálnu zodpovednosť laikov.
  • Službou uvádzať do života zásady kresťanskej morálky, pomáhať rozširovať náboženské povedomie, vzájomnosť, charitatívnu pomoc, porozumenie a lásku.

      Katolícka jednota svoje poslanie a ciele dosahuje duchovnými, vzdelávacími, kultúrnymi a charitatívnymi činnosťami v miestnom území svojich pobočiek, ktoré sú rozosiate po celom Slovensku. Usiluje sa utvárať vhodné programy pre mládež, rodiny a starších občanov.
      Úlohou pobočiek je oživovať farské spoločenstvá, byť ich aktívnymi zložkami. K tomu slúži činnosť zameraná dovnútra i navonok. Činnosť dovnútra znamená upevňovanie a rozvoj spoločenstva členov v pobočkách ich pravidelným stretávaním, duchovnými obnovami a pod.
      Činnosťou navonok Katolícka jednota slúži širšiemu spoločenstvu v obci či v meste. Patria sem aktivity zamerané na miestne potreby a možnosti, ako je napríklad ľudové vzdelávanie (prednášky a semináre), práca s deťmi a s mládežou zameraná na rozvoj osobnosti a tvorivosti (spevokoly, dramatická a výtvarná činnosť v rámci voľného času), púte, starostlivosť o starých a sociálne slabších, podpora spoločenskej angažovanosti žien, atď. Na tento účel slúžia domy Katolíckej jednoty v Trnave, Námestove a v Lúke nad Váhom, kde sa okrem iného uskutočňujú aj letné tábory pre deti.
      V aktivitách Katolíckej jednoty sa uplatňuje spolupráca s ostatnými kresťanskými hnutiami a organizáciami, s výchovno-vzdelávacími ustanovizňami, ako aj s orgánmi miestnej a štátnej správy. V spolupráci s Trnavskou univerzitou v Ústrednom dome v Trnave vzniklo misijné centrum pre vyuku odboru "Charitatívna a misijná práca". Pôsobí tu tiež Okresné humanitné stredisko.

  Organizačná štruktúra Katolíckej jednoty Slovenska je nasledovná:

  • Ústredie v Trnave
  • Oblastné centrá v Bratislave, Trnave, Námestove a Prešove
  • Miestne pobočky takmer po celom Slovensku

      Organizačná štruktúra umožňuje pobočkám rozhodovať o svojej činnosti nezávisle od Ústredia v Trnave. Každá pobočka má právnu subjektivitu a môže konať vo vlastnom mene. Členom Katolíckej jednoty Slovenska môže byť každý občan alebo kolektív, ktorý súhlasí s jej poslaním a činnosťou. Hospodárenie Katolíckej jednoty je zamerané na hmotné zabezpečenie jej aktivít. Finančné prostriedky získava z členských príspevkov, darov, dotácii, projektov, výnosov z vlastných podujatí a z vlastnej podnikateľskej činnosti, ktorá sa uskutočňuje podľa možnosti v mieste pôsobenia pobočky.
      Členovia a spolupracovníci Katolíckej jednoty sa snažia zachovať a rozvinúť duchovné dedičstvo národa. Usilujú sa konať aspoň malé kroky "dobra" pre svojich blízkych, pre svoju ulicu, obec či mesto a hľadajú formy ako odpovedať na potreby človeka v núdzi. Týmito malými krokmi hovoria "áno" životu, človeku a Bohu. Snažia sa tak prispieť k jednote a k väčšiemu pokoju i radosti obyvateľov Slovenska.