Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • Z minulosti Katolíckej jednoty na Slovensku

      Prvá Slovenská Katolícka jednota vznikla v roku 1890 v USA, kde ju založil slovenský kňaz z Trstenej Štefan Furdek a to hlavne pre vzájomnú pomoc slovenských katolíkov. Táto prvá KJS v USA sa dožila oslavy storočnice v plnom rozkvete a bohatej činnosti, čím dokumentovala potrebu a schopnosť združovania sa slovenských katolíkov.
      Na Slovensku bola Katolícka jednota založená v roku 1920 v Trnave, jej zakladateľom a duchovným radcom bol Mons. Eugen Filkorn a sedem oduševnených žien z Trnavy. Pôvodný názov bol Katolícka jednota žien s celoslovenskou pôsobnosťou, po návrhu z roku 1925 sa začal používať názov Katolícka jednota na Slovensku.    Iniciátori preštudovali program podobných organizácií v Belgicku, Holadsku, Nemecku, Taliansku a spracovali plán nádejnej organizácie žien, aby sa slovom, písmom a činmi zburcovalo katolícke povedomie, aby sa postavila hrádza nevere a nemravnosti, aby sa uchránil a pestoval katolícky a národný ráz Slovenska. Po viacmesačných prípravách bola dňa 25.júla 1920 v Trnave založená Katolícka jednota žien na Slovensku.
      Bol odsúhlasený pracovný program, prejednané stanovy, ktorých cirkevné a štátne schválenie má dátum 21. 1. 1921. Po tomto valnom zhromaždení nastalo čulé agitovanie, ktoré prinieslo nečakané výsledky. Po celom Slovensku pracovali ženy ako mladé apoštolky a počet členiek rástol. Rozširovali katolícku tlač, organizovali náboženskú, duchovnú a kultúrnu činnosť, udržiavali tradície, konali charitatívne zbierky a uskutočňovali bohatú charitatívnu činnosť, požičiavali katolícku literatúru, organizovali návštevu pútnických miest doma i v zahraničí a zakladali ďalšie strediská v Bratislave, Nitre, Topoľčanoch, v Beľušských Slatinách a inde. Každoročne sa uskutočňovali manifestačné zjazdy KJ na rôznych miestach Slovenska, ba i v Rakúsku Mariazelli. Činnosť Katolíckej jednoty začala bez bez vlastných priestorov. Prepožičané miestnosti boli zakrátko primalé, preto, preto ústredie sa pustilo do veľdiela - vybudovať si vlastný Ústredný dom KJ a to pomocou členov z celého Slovenska a z priazne rôznych darcov. A tak bol v Trnave na rozhraní Novosadskej a Kollárovej ulice vybudovaný Ústredný dom KJ.
      Ako každá ustanovizeň mala aj Katolícka jednota svojich nepriateľov. Aktívny boj za vieru, za ochranu škôl od cielenej ateizácie, za obrodu Slovenska doviedol často sestry až pred súdnu stolicu. Ale ich charitatívna činnosť, ktorá umenšovala biedu a krivdy veľmi mnohých, bola ich veľkým obhajcom. Z podkladov z roku 1944 sa dozvedáme, že počet pobočiek je takmer 700 a počet členov do roku 1948 dosiahol cez 300 000.
      Základ katolíckej jednoty tvorili ženy, ale boli známe aj výlučne mužské jednoty, alebo zmiešané.
  V roku 1948 bola KJS násilne zrušená.

  Malá fotogaléria z našej minulosti