Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien
  Budujeme mosty (od srdca k srdcu)

  Trnava 24.- 28.august 2004

  Pod týmto mottom sa v Trnave od 24. do 28. augusta zišla nevšedná vzorka katolíckych žien zo 16 krajín východnej a západnej Európy, aby diskutovali a pracovali na projekte spolupráce v európskom priestore.
  Konferenciu zorganizovala

  Úvodné požehnanie účastníčkam dal bratislavsko-trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol. Pripomenul potrebu obnovy sveta prostredníctvom ženy ako matky a vštepovateľky hodnôt, ktorej vzorom a sprievodkyňou na ceste je Mária a zvolal na toto európske stretnutie jej osobitnú ochranu.
  Konferencia s každodennou rannou meditáciou tlmočená do 4 svetových jazykov obsahovala teoretickú prednáškovú časť s témami:

  Hostia z Rakúska predstavili projekt Európa – ženská záležitosť. Potom nasledovala panelová diskusia s piatimi témami a dvojdňová práca v skupinách. Vo workshopoch odznela bohatá zmes názorov žien krajín od silne katolíckych až po menšinové a ich skúseností s angažovaním sa od farskej úrovne až po Radu Európy. Výsledky pracovných skupín boli prezentované v pléne.
  Mimopracovný program zahrnoval prijatie u viceprimátorky Bratislavy T. Mikušovej, návštevu projektu Radnička, ochutnávku vína na Smolenickom zámku a Európsky večer so vzácnym hosťom prof. Jozefom Heribanom. Posolstvo konferencii poslala Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu a predsedkyňa Výboru pre práva žien.
  Účastníčky na záver konferencie vydali vyhlásenie a odoslali list vďaky a vernosti Svätému Otcovi.
  Hlavným cieľom konferencie bolo nadviazať vzájomné kontakty a konkrétne partnerstvá na medzinárodnej i domácej úrovni, prehĺbiť chápanie kresťanskej ženy a jej poslania v spoločnosti a zachytiť nové impulzy pre prácu na budovaní spoločného európskeho domu. Pre Slovensko to znamená úvod do náročnej práce formovania žien a ich trpezlivej spolupráce s mužmi.

  Výsledky jednotlivých pracovných skupín:

  Kresťanské vzdelávanie žien, formácia a výchova osobnosti
  Pracovnú skupinu viedla lektorka z Maďarska Monika Käferová.

  Ženy z Rakúska, Francúzska, Maďarska, Poľska, Anglicka, Nemecka, Litvy, Švajčiarska a Slovenska vyjadrili spoločnú túžbu po permanentnom vzdelávaní. Predložený bol podrobný koncept vzdelávania kresťanských žien od sebauvedomenia cez vzťah k najbližšej rodine, spoločnosti a k Bohu. Projekt sa zakladal na spoločenstvách vzájomnej výmeny skúseností. Ženy na Západe majú oveľa prepracovanejšie štruktúry a prax, kým slovenské ženy zatiaľ iba vízie a túžbu. Došlo k nadviazaniu konkrétnych partnerstiev, k výmene kontaktných adries a dohode o spolupráci. Potreba finančných prostriedkov sa ukázala ako nevyhnutná.

  Rodinná politika.
  Skupinu viedla Ing. Terézia Lenczová.

  Skupina formulovala svoje závery:

  Úloha muža a ženy, rovnosť príležitostí
  Vedúca skupiny MUDr. Anna Kováčová.

  Názory sa rôznili v rámci jednotlivých krajín i Slovenska, keďže krajiny sa nachádzajú v rôznych etapách vývoja a majú nerovnakú sieť kontaktov. Pojem gender mainstreaming používaný v agende OSN účastníčky chápali nejednoznačne, preto je potrebné prehĺbiť jeho štúdium z kresťanského hľadiska a podľa učenia Cirkvi. Zhodli sa na súčasnej nerovnocennosti príležitostí pre mužov a ženy v praxi. Výsledkom by nemal byť boj medzi pohlaviami, ale spolupráca na všetkých úrovniach: v rodine, v spoločnosti a v Cirkvi, aby neprevažovala mužská norma života. V kresťanskom chápaní nejde o stieranie rozdielov medzi pohlaviami ani o odmietania materstva podporou antikoncepčnej mentality, ale o docenenie úlohy ženy po ekonomickej, sociálnej a politickej stránke pri rešpektovaní rozdielnosti biologických daností muža a ženy a ich komplementárnosti.
  Ukázali sa štyri okruhy možnej pôsobnosti:

  Žena vo verejnom živote
  Skupinu viedla Mgr. Mária Demeterová.

  16 žien z Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Švajčiarska, Španielska, Estónska a Slovenska analyzovalo príčiny nedostatočného zastúpenia žien v politike. Väčšina účastníčok sa zhodla na názore, že ženy treba napĺňať odvahou a vyviesť ich z prílišného perfekcionizmu. Prekážkou je agresívne prostredie. Žena má väčšie obavy z popularity a škandálov, nerada im vystavuje najbližších. Ženy nie sú jednoznačne presvedčené, že budú rovnako kvalitne zastupovať ich záujmy ako muži. Navzájom sú k sebe kritickejšie ako k mužom. Účastníčky konštatovali, že nejestvujú osobitné ženské politické funkcie /napr. školstvo/, ale dôležité je zastúpenie napr. v oblasti financií, pretože tam sa rozhoduje o použití peňazí. Prítomnosť žien i mužov vo verejnom a politickom živote je rovnako dôležitá, aby nedošlo k jednostrannosti názorov a činností. Potrebné je vytvoriť účinnú sieť presadzovania názorov žien zdola a najmä včasne pripravovať, formovať a vzdelávať ženy na účinkovanie v politike a spoločnosti.

  Žena v núdzi a azylové domy
  Pracovnú skupinu viedla Anna Verešová.

  Účastníčky definovali, kto je žena v ohrození (mladistvé tehotné ženy, obete potratov z násilia, prostitútky a sexuálne zneužívané ženy, obete domáceho násilia, ale napr. aj staré osoby ako obete krádeží). Formulovali príčiny násilia a hľadali konkrétne formy spolupráce v rámci Európy (napr. pri probléme návratu migrantov cez jednotlivé krajiny), projekty a finančné zdroje na zriaďovanie azylových domov.

  Záverečné vyhlásenie konferencie katolíckych žien:
  Ženy ženám – v duchu tohto hesla asociácie zorganizovali slovenské ženy v dňoch od 24. do 28. augusta 2004 medzinárodnú konferenciu v Trnave. Deväťdesiat katolíckych žien zo 16 krajín Európy sa spoločne zamýšľalo nad možnosťou ich vkladu do budovania Európy.
  Prvým cieľom pri dosahovaní tohto ich zámeru je lepšie vzájomné spoznávanie sa a zdieľanie skúseností v úmysle budovať mosty od srdca k srdcu medzi rôznymi asociáciami.
  Naše diskusie sa sústreďovali okolo troch skutočností nášho každodenného života v nádeji, že rozšírený európsky dom nebude budovaný len na základe ekonomickej a finančnej moci, ale bude spočívať na dôstojnosti ľudskej osoby a na rešpektovaní a podpore spoločného dobra.

  V rôznych pracovných skupinách sme pripomínali:

  Končíme túto konferenciu zaväzujúc sa, že budeme pokračovať v našich výmenách v duchu viery a otvoreného dialógu a budeme vytvárať účinné partnerstvá medzi našimi asociáciami, aby tak bolo hlas katolíckych žien počuť vo svete aj v Cirkvi a aby bol vzatý do úvahy.

  Atmosféru konferencie Vám priblížime malou fotogalériou