Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • Cena mesta Trnava udelená Oblastnému centru Katolíckej jednoty Trnava,


  V nedeľu 6. marca 2005 udelilo mestské zastupiteľstvo a primátor mesta Trnava cenu mesta Trnava OC KJS Trnava za sociálnu, vzdelávaciu a charitatívnu činnosť.
  Ocenenie prevzal z rúk primátora mesta Trnava riaditeľ domu KJS Trnava Mgr. Štefan Kopecký v divadle Jána Palárika.


  Na slávnosti boli prítomní :
  čestná predsedníčka KJS pani Alžbeta Kopecká s manželom,
  podpredseda KJS Ing. Jozef Tomly,
  predsedkyňa OC KJS Trnava pani Oľga Tomlyová,
  dlhoročná pracovníčka KJS Trnava pani Mária Rafajdusová s manželom a
  riaditeľ domu KJS Trnava Mgr. Štefan Kopecký s manželkou.

  Tradične v prvú marcovú nedeľu 6. marca sa zišli v divadle Jána Palárika na slávnostnom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva v Trnave pri príležitosti odovzdávania ocenení mesta Trnava za rok 2004.

  Čestné občianstvo mesta in memoriam odovzdali pri príležitosti nedožitých 85. narodenín Adamovi Štrekárovi za významnú celoživotnú pedagogickú a športovú činnosť v meste.
  Cenu mesta Trnava dostal rektor Trnavskej univerzity Peter Blaho za pedagogickú činnosť a obnovenie právnickej fakulty TU. Ďalšiu cenu mesta Trnava za celoživotnú vedeckú činnosť Branislavovi Matouškovi, ktorý ako ornitológ sa zaoberal vtáctvom vmeste a okolí.
  Cenu mesta Trnava prebral aj Mgr. Štefan Kopecký ako zástupca Oblastného centra KJS Trnava za sociálnu, vzdelávaciu a charitatívnu činnosť, ktorú obnovila pred pätnástimi rokmi.

  Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava prevzal František Pavelek za osobný prínos v boji proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám,
  Ján Schulz za pedagogickú a umeleckú činnosť a za rozvoj zborového spevu v Trnave,
  20 - ročný folklórny súbor Trnafčan za úspešnú prezentáciu folklórnych tradícii,
  in memoriam Ondrejovi Reiterovi za prácu s mládežou a rozvoj športu v Trnave.

  Príhovor primátora mesta TRNAVA

  Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia,

  jediným bodom programu dnešného slávnostného zasadnutia mestského zastupitel'stva je udeľovanie ocenení mesta Trnava v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava.
  Tak, ako v živote majú jednotlivé udalosti niekoľko rovín vnímania, aj táto slávnostná príležitosť, pri ktorej sme sa tu spolu zišli, je viacrozmerná. Ak zostaneme len na povrchu a pri banálnosti, podobne ako nás k tomu často vedú médiá, uspokojíme sa s konštatovaním, že dnes odovzdáme niekoľko ocenení. Vymenujeme ich držiteľov a kvôli zvýšeniu atraktívnosti si všimneme oblečenie či nedostatky v sprievodnom programe. Celú situáciu by sme mohli urobiť ešte bulvárnejšou rôznymi špekuláciami, prečo bol ocenený tento, a nie onen, prípadne zostúpením do najspodnejšieho suterénu ohovárania. Povrchnosť však rozhodne nie je tou rovinou, kvôli ktorej sa mesto Trnava vo svojej obnovenej samosprávnej tradícii rozhodlo oceňovať svojich spoluobčanov.
  Hlavným cieľom mesta pôvodne bolo a i dnes zostáva udržiavať a rozvíjať pozitívne dimenzie života. Tie neodmysliteľne tvorili a vytvárajú konkrétni Ľudia, ktorí vďaka prekonaniu vlastného egoizmu obetovali svoj čas, vedomosti i nadšenie pre ostatných ľudí. Dokázali vnímať širší kontext života, ktorý presahuje naše individuálne a fyzické obmedzenia. Pomáhajú nám tak odkrývať spodný, na prvý pohľad nepozorovateľný, avšak pritom najdôležitejší prúd života. Je ním vnútorný rozmer človeka - ľudský duch, základ každého z nás i nášho snaženia. Z jeho prejavov, nie z povrchných javov, vyrastajú naše národné korene, o ňom hovorí história Trnavy i spoločná európska tradícia. Rôznou formou ju odovzdávame z generácie na generáciu, čím napomáhame životu pokračovať nielen v našom meste, ale i v národe.
  Život, jeho vnútorný rozmer a presahovanie sa tak logicky stávajú najvzácnejšími hodnotami. Aj preto je najpodstatnejšou rovinou nášho stretnutia pod'akovanie sa všetkým, ktorí tomu v danom priestore a vymedzenom čase porozumeli a d'alej odovzdávali.
  Je dobré, že potrebu vďaky cítíme nielen abstraktne a akademicky, ale sa prejavila v podobe konkrétnych návrhov, ktoré podali mnohí občania. Tie prerokovala komisia pre udeľovanie ocenení, ktorá rozhodla o tohtoročných držiteľoch. Všetkých spája ochota rozdať vlastné vnútorné dary pre iných a vniesť tak do mesta ducha, z ktorého a vďaka ktorému tu dokážeme spolu žiť.
  Vzdelanie, ktoré mnohí z ocenených osobností odovzdávali ďalej, zabezpečilo Trnave v minulosti kredit univerzitného mesta. Ten sa sem nanovo vrátil po roku 1992. Vyžiadalo si to však veľa úsilia a námahy, za ktorými možno vidieť konkrétne mená. Jedným z nich je aj dnešný držiteľ Ceny mesta Trnava profesor Peter Blaho, ktorý sa významne podieľal na obnovení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Prostredníctvom tejto ceny sa chce mesto i jeho občania poďakovať jemu a zároveň všetkým, ktorí sa nezištne podieľajú nielen na upevňovaní dobrého mena univerzity, ale i na odovzdávaní podstatných životných skúseností.
  So vzdelaním je nerozlučne spojená vedecká činnosť, ktorá prostredníctvom doktora Branislava Matouška, jeho odborných prác a celoživotného snaženia zaznamenala mnohé významné úspechy na celom svete. Branislav Matoušek je popri svojej významnej práci stále spojený so svojím rodným mestom, čo prejavuje aj svojou angažovanosťou v Klube priateľov Trnavy.
  Ďalším významným človekom, ktorému patrí dnešné poďakovanie, je Mgr. Ján Schulz. Svojím pedagogickým pôsobením a umeleckou činnosťou mnohokrát v živote potvrdiI, že ľudského ducha nemožno
  Ideologicky udusiť. Jednou z podmienok, ktorú pán Schulz napriek nepriaznivej dobe pochopil, bola nutnosť prekročiť hranice individuálneho strachu. Svojím talentom, odbornosťou a nekompromisným postojom zapálil oheň nadšenia a slobody v stovkách mladých ľudí, ktorí dodnes šíria radosť a oslavu života po celom svete.
  Radosť zo života a vďaku zaň nám sprostredkováva už viac ako 20 rokov aj folklórny súbor Trnafčan, ktorému patrí naše uznanie. Tak, ako u Jána Schulza, aj v prípade folklórneho súboru nejde len o umelecký odkaz, ale aj o vytvorenie prirodzeného priestoru pre stretnutia mladých ľudí, v ktorom môžu spoločne rozvinúť svoj talent i vzťah k životu. V tomto kontexte patrí naša vďaka aj Ondrejovi Reiterovi a profesorovi Štrekárovi. Ich celoživotná práca s mládežou priniesla množstvo ovocia nielen na športoviskách, ale predovšetkým v srdciach ich zverencov.
  Popri výchove a vzdelaní považujeme zdravie úplne prirodzene za významný predpoklad plnohodnotného naplnenia nášho života. Aj preto je logické, že každý rok sú ocenení aj ľudia, ktorí svojou činnosťou prispeli k upevňovaniu nášho zdravia. Držiteľom dnešného uznania za zásluhy je doktor František Pavelek, ktorý venoval svoje úsilie boju proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám.
  Keď som v úvode svojho príhovoru hovoril o snahe mesta zvýrazniť aspoň raz
  v roku počas slávnostnej chvíle prostredníctvom konkrétnych ľudí najpodstatnejšie prúdy života, spomenuté príklady hovoria o tom, že sme na správnej ceste. Jednotlivé osobnosti spájajú ľudí do širšieho spoločenstva, ktoré prirodzene hľadá najlepšie formy života. Takéto spoločenstvá sú základnými piliermi samospráv, ktoré v širšom kontexte udržujú priestor pre rast a rozvoj každého jednotlivca. Toto spoločenstvo však okrem zákonom upravených pravidiel vzájomného spolužitia nutne
  potrebuje ešte jeden rozmer, ktorý patrí k našej tradícii. Je ním solidarita s trpiacimi, bezmocnými, chorými a najslabšími. Konkrétnymi prejavmi
  nezištnej lásky sa oveľa viac ako zákonmi či rečami potvrdzuje ľudskosť, cit i pokora pred neuchopiteľnosťou života. Katolícka jednota Slovenska v Trnave pred 15 rokmi obnovila tento nenahraditeľný rozmer života, a preto jej právom patrí Cena mesta Trnava.

  Vážené dámy a páni,
  návrhy na ocenenia podali občania nášho mesta. V zmysle príslušného VZN som tieto návrhy odovzdal na prerokovanie komisii mestského zastupiteľstva pre udeľovanie ocenení. Tá návrhy vyhodnotila a svoje stanovisko predložila na prerokovanie mestskej rade. Z tohto zákonného procesu vznikli konkrétne podnety na udelenie ocenení mesta Trnava, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 22. februára 2005 uznesením č.
  Preto vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia, pristúpme teraz k samotnému aktu odovzdania ocenení mesta Trnava za rok 2004.

  Poďakovanie rektora Trnavskej univerzity


  Vážený pán primátor, vážení páni viceprimátori,
  panie poslankyne a páni poslanci Mestského zastupiteľstva,
  ctení hostia, vážené dámy, vážení páni,

  pred malou chvíľou sme boli svedkami prevzatia ocenení z rúk pána primátora mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo oceniť osem osobností osobitným spôsobom na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v prvú marcovú nedeľu, ako býva zvykom a pre mňa je mimoriadnou cťou, že sa môžem nielen vo svojom mene, ale aj v mene ostatných vyznamenaných poďakovať za vysoké ocenenie, ktorého sa nám dostalo od volených zástupcov mesta. V ľudskej pospolite, ktorú tvoria jednotlivci rozmanitého postavenia a záujmov sa vždy vyskytovali takí, čo v niektorej oblasti mnohorakej ľudskej činnosti určitým spôsobom vynikli, čo sa snažili svojou usilovnosťou, húževnatosťou a pevnou vôľou nezištne prispievať k rozvíjaniu prostredia v ktorom pôsobia (teraz nehovorím o sebe). Vo svojej každodennej práci nemysleli len na seba, ale oveľa viac na druhých a na ich prospech a úžitok. Na srdci im vždy ležalo verejné dobro a preto neváhali venovať svoj čas, schopnosti a tvorivú energiu pre všeobecné blaho (teraz naozaj nehovorím o sebe). Takýmto jednotlivcom sa dostávalo za ich života, a niekedy in memoriam, zaslúženej úcty (tak je tomu v našom prípade), ale aj neprajnosti a závisti (tak tomu nie je v našom prípade). Lebo raz darmo, uznanie a závisť ako ľudské vlastnosti, nie sú cudzie v žiadnej ľudskej spoločnosti. O tom ale nechcem hovoriť. Ak som povedal, že niekto zaslúžene bol poctený spoločenským uznaním, chcem tým vyjadriť toľko, že tak už niekoľko rokov činí aj mesto Trnava, ktoré nezabúda na tých, ktorí sa pričinili o všestranný rozvoj starobylej Trnavy. A v tomto zmysle tu dnes prijali ocenenia zástupcovia viacerých profesií ako pedagogika, právo, prírodné vedy, vzdelávacia a charitatívna činnosť, medicína, vokálna a folklórna hudba a šport. Už aj z daného prehľadu vyplýva, ako starostlivo sa uskutočnil výber, ktorý je istotne správny a spravodlivý. Pravdaže, aj mnohí iní by si zaslúžili túto vysokú poctu, hovoríme skromne my ocenení, ale sme presvedčení, že sa pri výbere postupovalo sine ira et studio a že mesto bude pokračovať v tomto chvályhodnom úsilí a tak v krátkej budúcnosti tu budú stáť ďalší, ktorí si zaslúžia, aby sa na nich pamätalo.

  Mojou úlohou je, aby som vhodnými a prijateľnými slovami vyjadril úprimnú vďačnosť v mene ocenených. Nie je jednoduché vyjadriť slovami čo teraz cítime. Slávnostná atmosféra, v akej prežívame dnešný deň a dôstojné prostredie divadla Jána Palárika, v ktorom sa nachádzame, ešte umocňuje naše pocity vďaky za preukázané uznanie. V tejto chvíli vidíme, že naša cesta bola správna, že nás privádzala k cieľu, hoci bola spojená s obetami. Per aspera ad astra, cez ťažkosti k hviezdam, tak znie staroveká múdrosť a zrejme jej, možno nevedomky, sme sa pridržiavali vo svojej každodennej práci. Sľubujeme Vám, že nesklameme dôveru, ktorej sa nám dnes dostalo, že budeme aj naďalej vynakladať svoje sily na úspech vecí verejných, že budeme, ako sa po latinsky povie „ferox“, čiže smelí, zmužilí, udatní, neohrození a neústupní v našom snažení pre všeobecný rozmach tohto mesta. Pritom nesmieme zabudnúť ani na tých, čo nás podporili v našom snažení a stáli pri nás najmä v chvíľach ťažkých a rozhodujúcich.. Mám na mysli predovšetkým našich najbližších príbuzných, ale aj bezprostredných spolupracovníkov ako pracovníkov na spoločnom diele, bez ktorých by sme tu dnes nemohli prevziať vysokú poctu.

  Vážený pán primátor, vážení páni viceprimátori,
  consilium civitatis,
  dámy a páni,

  prijmite vrelú vďaku za ocenenie s ubezpečením, že si veľmi vážime uznanie, ktorého sa nám dostalo. K tomuto ubezpečeniu zároveň pripájame úprimné želanie, vivat, crescat, floreat, nech žije, vzrastá a kvitne mesto Trnava a preto nech ju všemohúci Pán požehnáva.
  Ďakujem za pozornosť.
  Trnava 6. marca 2005
  prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.

  Atmosféru ocenenia Vám priblížime malou fotogalériou