Úvodná stránka

Pobočky KJS:

Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Bánov
Bernolákovo
Bratislava-Dlhé Diely
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Nové mesto
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Staré mesto
Bratislava-Vajnory
Brestovany
Cabaj-Čápor
Čaradice
Dechtice
Diviaky nad Nitricou
Gáň
Gbely
Harrichovce
Hertník
Hlohovec
Chynorany
Košice
Lančár
Lopašov
Madunice
Malá Bytča
Mestisko
Nováky
Okrúhle
Opoj
Petrovany
Piešťany
Poprad
Radoma
Ružindol
Smolenice
Spišská Belá
Spišská Nová Ves
Stará Turá
Stropkov
Stupava
Svätý Jur
Svidník
Šaľa
Šelpice
Štefanová
Šterusy
Šuňava
Šúrovce
Trenčianská Teplá
Trenčianské Teplice
Trnava-Družba
Trnava–Helenkári
Trnava–Prednádražie
Trnava–Tulipán
Trnava-Modranka
Trstená
Vavrečka
Veľké Leváre
Vištuk
Vranov nad Topľou

webmajster: quo@kjs.sk

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Madunice

Štatutárny zástupca:
Adresa:
č.tel.:
e-mail:
Viera Hesková
SNP 286, 922 42 Madunice

KJSMadunice@post.sk

V láske sa otvorme Bohu i ľuďom

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Madunice má prvý zápis o činnosti v kronike z roku 1926 a z pokladničnej knihy vedenej od roku 1921 sa dozvedáme, ze bola založená v roku 1921 vdp. Michalom Bubničom, madunickým dekanom, neskorším rožňavským farárom.
Činnosť KJ v Maduniciach bola obnovená v máji 1991 pri otváraní Katolíckeho kultúrneho domu z podnetu vdp. Jozefa Leflera.
Rok 2006 je pre našu Katolícku jednotu v Maduniciach jubilujúci.

Pripomíname si
 • 85 rokov od založenia,
 • 80 rokov od prvého zápisu
 • 15 rokov od obnovenia.

 • Dnes má KJ Madunice 63 členov.
  Aktívne sa zapája do náboženského, spoločenského i kultúrneho života v obci.

  Máme vytvorené:
 • modlitbové spoločenstvo
 • sekciu pre deti, mládež a rodinu
 • sekciu pre vzdelávanie, kultúru a charitatívnu činnosť

 • Máme v starostlivosti upratovanie a výzdobu kostola.

  Z akcií, ktoré sme uskutočnili spomenieme aspoň niektoré.
  Úspešné boli výstavy:
 • „Ako slávime Veľkonočné sviatky“ s pásmom Kvetná nedeľa
 • „Vianoce sú srdce a ruky pre lásku“
 • „Zlaté ruky babičiek“ – výstava chrámových výšiviek a liturgických rúch
 • Výstava zeleniny, ovocia, kvetov, jesenných inšpirácií spojená s výzdobou kostola jesennými plodmi a poďakovaním za úrodu. Najkrajšie exponáty súťažia o Cenu starostky obce. Z výstavy jesenných plodov sme urobili tradíciu. Tieto výstavy pripomenuli bohaté tradície našej obce

 • Iné akcie
 • Koledovanie
 • Dobrá novina
 • prednáška o paliatívnej starostlivosti
 • stretnutia Poraďme si navzájom
 • vedomostné stretnutie miništrantov a spevákov zo susedných obcí..

 • Milé bolo
 • spomienkové pásmo na prvého slovenského misionára na Filipínach, nášho rodáka pátra Viktora Holobradého
 • pripomenutie si 30. výročia kňazskej vysviacky nášho duchovného otca vdp. Augustína Minaroviča. Úspešný bol Jarmok dobrej vôle, výťažok z ktorého sme venovali misiám a sociálne slabým rodinám.

 • Na tento rok pripravuje
 • Majstrovstvá Maduníc v pečení kysnutých koláčov
 • fašiangové posedenie pri harmonike
 • rodinné výlety do prírody
 • púte na pútnické miesta na Slovensku
 • rôzne prednášky

 • Naša činnosť je otvorená pre každý dobrý nápad.

  Nech dobrotivý Pán žehná našu námahu.

  Našu cinnost Vám priblížime malou fotogalériou