Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Budeme navždy s Pánom(1Sol 4, 13-14, 17b-18)
ročník 24 • číslo 11 • november 2014

Maj vieru veriť v spoločenstvo svätých

Všetkých svätých... Dušičky... Svätého Martina, ktorý prichádza na bielom koni... nedeľa Krista Kráľa... advent... hmlisté jesenné dni, kedy sa človek teší, že sa už konečne dostane domov – ak má namierené domov, alebo do kostola, ak má namierené do kostola...
Z tmy jesenného rána alebo večera sa dostať do svetla a tepla domova, alebo do svetla a tepla kostola. Z ulice, kde som sám medzi mnohými, dostať sa do spoločenstva, kde už nie som sám, kde som jeden z mnohých, člen rodiny, člen spoločenstva. Spoločenstvo svätých – modlíme sa každú nedeľu a myslíme väčšinou na spoločenstvo oslávených. A trochu im závidíme. Im už je dobre, už dosiahli to najlepšie, čo mohli. Oni by s nami už nevymenili. My s nimi áno. My – spoločenstvo trpiacich a spoločenstvo putujúcich, bojujúcich. Z tohto pozemského spoločenstva by sme sa radi dostali do nebeského. Utekáme zo spoločenstva, plánujeme, zvažujeme odchod. Odchod z rodiny, z kruhu priateľov, z rehoľného spoločenstva, z kostola, z Cirkvi, odchod zo spoločnosti, zo štátu, odchod z kontinentu kde žijeme, v krajnom prípade zo spoločenstva žijúcich...
Prečo sa necítime dobre tam, kde sme; prečo túžime byť inde? A keď túžim byť inde, viem vôbec, čo tam chcem dosiahnuť?
Musím si položiť otázku: ak ja sám túžim ísť preč, je skutočne nemožné moje ďalšie zotrvanie na mieste, v spoločenstve, kde sa nachádzam? Je isté, že mojím odchodom neutrpí spoločenstvo? Je isté, že by som už nemohol zniesť moje doterajšie spoločenstvo – o to viac, lebo aj ono znáša mňa?! Je isté, že chybu nemám hľadať v sebe? A keď aj nakoniec aj tak odídem, je rozdiel, či odídem odniekiaľ, či niekam.
Ak odídem odniekiaľ, je to väčšinou iba egoistický útek a ani na mojom novom mieste sa nebudem cítiť lepšie, dá sa očakávať, že znova budem nespokojný a znova začnem zvažovať ďalší útek...
Ak odídem niekam, to je pozitívna zmena, to môže byť dobré, lebo vtedy viem, čo chcem, nie iba to, čo nechcem. Viem, kde chcem byť, nie iba to, kde nechcem byť. Rodičovský dom a svojho otca úplne ináč opustil márnotratný syn a ináč Giovanni Bernardone, neskorší svätý František z Assisi. Ten prvý vedel iba to, čo nechce, kde nechce byť, kým ten druhý vedel presne aj to, čo chce, kde chce byť.
Na druhej strane: ak ja som členom spoločenstva, z ktorého niekto chce odísť, lebo sa tam necíti dobre, nemôže si nájsť svoje miesto, je isté, že chyba je výhradne v ňom a nie vo mne? Urobil som všetko pre to, aby sa aj ten druhý cítil doma tam, kde som ja, aby ten druhý nie zvažoval to, ako by mohol odísť, ale to, ako by mohol zostať? Ak by sa nám toto v konkrétnych situáciách podarilo vyjasniť, bolo by menej odchodov z rodín, z kruhu priateľov, z kostola, z Cirkvi, z rehoľného spoločenstva, zo štátu, kde žijeme, z kontinentu a krajnom prípade zo spoločenstva žijúcich...
Brat, sestra, teraz okolo sviatku všetkých svätých, dušičiek, hľadaj spoločenstvo s trpiacimi, ktorí sa za seba už nevedia modliť, choď sa za nich pomodliť na cintorín. Hľadaj spoločenstvo s oslávenými, k nim sa môžeš modliť aj doma. A hľadaj spoločenstvo s ostatnými putujúcimi a bojujúcimi, slúž im a podľa potreby povzbudzuj aj karhaj, a keby si bol už bezmocný, tajne sa za nich modli. Tíško sa modli a čakaj. Boh sa dotkne aj toho najväčšieho samotára, aj toho najväčšieho rebela, všetkých tvojich zdanlivých či skutočných nepriateľov. Maj vieru veriť v spoločenstvo svätých.
brat Konrád Ján Kubovics OFM
(autor zosnul v Pánovi 29.08.2013)

sobota 1. 11. 2014 prikázaný sviatok Všetkých svätých

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
streda 5. 11. 2014
Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie sv. omša za zomrelých bez domova, celebruje otec biskup Mons. Jozef Haľko o 18.00 hod.
Katedrála Svätého Martina modlitbové stretnutie o podobenstve Pána Ježiša o pšenici a kúkoli (Mt 13,24-30), BOŽIA TRPEZLIVOSŤ vedie otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 20.00 hod.

SVÄTOMARTINSKÉ TROJDNIE KATEDRÁLA SVÄTÉHO MARTINA
sobota 8. 11. 2014 sv. omša celebruje pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, o 16.30 hod. Nasleduje lampiónový sprievod
nedeľa 9. 11. 2014 hodová sv. omša na 1. deň Svätomartinského trojdnia o 10.30 hod.
pondelok 10. 11. 2014 sv. omša na 2. deň Svätomartinského trojdnia o 17.00 hod.
utorok 11. 11. 2014 sv. omša na 3. deň Svätomartinského trojdnia - v deň sviatku patróna Katedrály i celej Bratislavskej arcidiecézy o 17.00 hod.
• štvrtok 13. 11. 2014 Bazilika Svätého Mikuláša v Trnave otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude hosť a slávnostný kazateľ na Trnavskej novéne o 18.00 hod.

nedeľa 16. 11. 2014
Alžbetínky, Kostol Svätej Alžbety slávi otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sv. omšu pri príležitosti sviatku patrónky o 9.00 hod.
Jezuiti Kostol Najsvätejšieho Spasiteľav rámci programu Festivalu slobody, ktorý organizuje Ústav pamäti národa, celebruje sv. omšu otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 15.00 hod.

• pondelok 17. 11. 2014 Katedrála Svätého Martina pri príležitosti 25. výročia pádu komunizmu celebruje otec biskup Mons. Jozef Haľko sv. omšu o 10.30 hod.

• streda 19. 11. 2014 Františkáni, Kostol Zvestovania Pána mládežnícka sv. omša s otcom biskupom Haľkom pri kríži Svetových dní mládeže, ktorý putuje po Slovensku o 19.30 hod.

Odpustky v prospech zosnulých
• Od poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra možno získať odpustky len pre duše v očistci – ak veriaci navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otčenáš a Verím v Boha (okrem tohto odpustkového skutku treba však splniť aj tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).
• Od 1. novembra do 8. novembra možno získať raz denne odpustky pre duše v očistci – ak veriaci navštívi cintorín a pomodlí sa tam za zosnulých (pričom treba splniť už spomínané tri obvyklé podmienky; jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky).


sobota 1. 11. 2014 prikázaný sviatok sv. omše ako v nedeľu – deň pracovného voľna
sv. omše inak ako v nedeľu

Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie o 16.30 hod.
Dúbravka Kostol Ducha Svätého 6.30, 8.00, 10.30 a 18.00 hod.(nie je 9.15)

POBOŽNOSŤ ZA VERNÝCH ZOMRELÝCH
sobota 1. 11. 2014

• Ondrejsky cintorín o 15.00 hod.
• Podunajské Biskupice cintorín o 15.00 (M), 16.00 (S)
• Saleziáni Trnávka Martinský cintorín pri hlavnom kríži o 16.00 hod.
• Prievoz Cintorín Ružinov pri centrálnom kríži o 15.00 hnod.
• Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 17.00 hod. sv. omša po nej procesia a pobožnosť na cintoríne pri hlavnom kríži
• Cintorín Slávičie údolie o 15.00 hod.
• Devínska Nova Ves cintorín a Kostol Ducha Svätého spomienková slávnosť na zosnulých (hudobno meditačný program) o 17.00 hod.
• Lamač cintorín o 14.00 hod. (Následne od 15,00 – 16,00 h. bude v kostole adorácia)
• Záhorská Bystrica cintorín Svätých Kozmu a Damiána pobožnosť o 15.00 hod.
• Petržalský cintorín na Nábrežnej ul. o 15.00 hod.
nedeľa 2. 11. 2014
• Katedrála Svätého Martina krypta zosnulých pobožnosť v krypte o 13.00 hod.
• Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie pri sv. omšiacch o 9.00 a 16.30 hod.
• Františkáni Kaplnka Svätého. Jána Evanjelistu modlitba vešpier o 19.30 hod.
• Podhradie Kostol Najsvätejšej Trojice po sv. omši začínajúcej o 8.00 na priľahlom cintoríne na Žižkovej ul.
• Kostol Trinitárov (Trojička) 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 a 20.00 hod.
• Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie o 9.15 hod.
• Modrý Kostol Svätej Alžbety sv. omša + pobožnosť o 18.00 hod.
• Saleziáni Miletičova Cintorín Ružinov pri Saleziánskej hrobke o 16.00 hod.
• Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie pri sv. omšiach o 7.30, 9.30, 11.00 a 18.00 hod.
• Dúbravka Kostol Ducha Svätého o 18.00 sv. omša+pobožnosť
• Dúbravka Kostol Svätých Kozmu a Damiána+ cintorín v starej Dúbravke o 11.00 sv. omša+pobožnosť
• Karlova Ves Kostol Svätého. Michala sv. omša o 16.00 hod. + pobožnosť na Karloveskom cintoríne
pondelok 3. 11. 2014 Františkáni Kostol Zvestovania Pána spomienka na všetkých zosnulých troch františkánskych rádov o 19.30 hod.
Kostol Trinitárov (Trojička) v dňoch 3. -8. 11 sv. omše v krypte kostola o 17.30 hod.( za zosnulých – odpustky za duše v očistci)

ZMENY V BOHOSLUŽOBNOM PORIADKU
prešlo sa na zimný čas
Charitná Kaplnka Svätej Alžbety, Heydukova 14
• pondelok, streda a štvrtok o 8.15 hod.
• utorok, sobota o 16.00 hod.
• piatok 10.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol Svätého Kríža (nemocnica) sobota sv. omša o 17.00 hod.
Vajnory Kostol Sedembolestnej Panny Márie od 9.11.2014 sv. omše v sobotu večer sú zrušené

REKOLEKČNÉ SV. OMŠE
pondelok 3. 11. 2014 o 9.00 hod.
• Dekanát Bratislava-Juh, Petržalka, Saleziáni, Kaplnka Svätého Dominika Sáviu
• Dekanát Bratislava-Sever, Devínska Nova Ves, Kostol Svätého Ducha
• Dekanát Bratislava-Stred, Kapucíni, Kostol Svätého Štefana

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu o 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu o 16.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 1. 11. 2014
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša o 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana o 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca o 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej o 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny o 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej o 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého o 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši o 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena o 17.45 hod.

sobota 8. 11. 2014 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO o 19.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 18. 11. 2014 po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 23. 11. 2014 o 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Podunajské Biskupice – Kostol Svätého Kríža (nemocnica) každú sobotu o 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok o 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť o 15.00 hod.

Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho NOVÉNA K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI každu stredu o 18.15 hod.

Modrý, Kostol Svätej Alžbety DEVIATNIK K SVÄTEJ ALŽBETE nedeľa 9.11 – pondelok 17.11.2014 pred sv. omšami.

nedeľa 16. 11. 2014 Kostol Notre Dame, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie, sv. omšu celebruje: P. Pawel Wojnowskij OCD, adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod.
pred sv. omšou modlitba posvätného ruženca o 10.00 hod.

ADORÁCIE

I. obvod
Katedrála Svätého Martina piatok 7.11. 2014 o 12.30 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami o 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trojička, Kostol Trinitárov nedeľa 2.11. 2014 od 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
• nedeľa 2.11. 2014 od 17.30 do 18.30 hod.
• piatok 7.11. 2014 po rannej a večernej sv. omši
• každý utorok od 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich o 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana
• každý štvrtok od 19.45 – 20.30 hod.
• nedeľa 2.11. 2014 od 15.00 – 16.40 hod.
• piatok 7.11. 2014 od 15.00 – 16.40 hod.
Kostol Svätého Ladislava denne
• každá nedeľa od 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota od 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 7.11. 2014 po večernej sv. omši
Modrý, Kostol Svätej Alžbety
• piatok 7.11. 2014 po večernej sv. omši
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedeľa 2.11. 2014 o 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsvätejšej Trojice každý piatok po sv. omši od 18.00 - 19.00 hod.
Redemptoristi, Kostol Svätých Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice, Kostol Svätého Kríža (nemocnica)
• pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
• utorok 4. 11. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 7.11. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok o 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
štvrtok 6. 11. 2014
• o 16.30 – 18.00 hod. tichá
• o 19.00 – 20.00 hod. animovaná
• o 20.00 – 21.00 hod. tichá
Saleziáni Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca.
• každý utorok o 7.00 hod.
• každý štvrtok o 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 2.11. 2014 od 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok od 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 2.11. 2014 od 16.00 –18.00 hod.
• každý štvrtok od 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej od 18.30 – 20.00 hod.
Rača, Kostol Svätých Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála Svätého Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
• piatok 7.11. 2014 o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok od 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou o 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol Svätého Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha
• piatok 7.11. 2014 o 19.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie každý štvrtok od 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého každý štvrtok od 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka každý štvrtok celodenná tichá o 9.00 – 18.00 hod.
Lamač, Kostol Svätej Margity nedeľa 2.11. 2014 od 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol Svätých Petra a Pavla každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol Svätého Ondreja piatok 7.11. 2014 o 18.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok o 17.30 hod.
Rusovce, Kostol Svätej Márie Magdalény každý štvrtok o 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia Svätého Kríža každá nedeľa o 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol Svätej Rodiny každý pondelok o 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka Svätého. Dominika Sáviu každý štvrtok o 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 2.11. 2014 o 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok o 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia o 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena každý štvrtok o 19.15 hod.

VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami o 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše o 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši
Rača, Kostol Svätých Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše o 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka denne po večernej sv. omši
Petržalka, Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena každú nedeľu o 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU/
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 15. 11. 2014 po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok o 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul
• sobota 1. 11. 2014 o 7.45 hod.
• sobota 15. 11. 2014 o 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok o 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda o 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.00 hod. nasleduje sv. omša o 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého. Kríža každý štvrtok o 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 1. 11. 2014 o 7.00 hod.

MODLITBY CHVÁL
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• utorky 7.11 a 18.11. 2014 o 19.00 hod.
• každý pondelok o 17.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok o 18.00 hod.

MODLITBY ZA ZÁCHRANU POČATÉHO ŽIVOTA
utorok 4. 11. 2014 Kostol svätého Ladislava o 16.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

• stretnutia miništrantov utorok o 17.30 hod.
• katechézy ku sviatostiam každú druhú stredu o 19.00 hod.
• detské besiedky každý štvrtok o 17.30 hod.
• stretnutia dievčat každý štvrtok o 17.30 hod
• manželské stretnutia – rodinné centrum Kramárik, druhú nedeľu v mesiaci o 16.00 hod.

Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie PRÍPRAVA DETÍ K I. SV. PRIJÍMANIU každý utorok o 18.00 hod.

streda 12. 11. 2014 Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava, Kostol Alžbetínok, – Špitálska ul. 21, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10. téma SÚČASNÉ IDEOLÓGIE A TEOLÓGIA RODINY , hosť ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
• Svätá omša o 16.00 hod.
• Prezentácia, diskusia (OÚSA) o 17.00 hod.
www.kklz.sk, kklzba@gmail.com

utorok 18. 11. 2014 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Cukrová 6, pravidelné stretnutie o 15.00 hod. Cyklus prednášok a poradenstva z oblasti farmakoterapie vo vzťahu k vytypovaným ochoreniam. Prednášať bude RNDr. Katarína Holubánska, predsedníčka Katolíckej jednoty Slovenska a mesta Bratislavy. Téma FARMAKOTERAPIA PRI OCHORENIACH PEČENE

pondelok 24. 11. 2014 Dúbravka, Kostol Ducha Svätého, spoločenska miestnosť, MEDICÍNSKE OTÁZKY NA KONCI ŽIVOTA: AKO SA SPRÁVNE ZACHOVAŤ? Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.,
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave o 18.45 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

• utorok 4. 11. 2014 - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru) Vás pozýva na diskusný seminár AKO SPRÁVNE INTERPRETOVAŤ POZOROVANIA V ROZPÍNAJÚCOM SA VESMÍRE, RNDr. Anton Šurda, CSc. Fyzikálny ústav SAV, Bratislava o 17.00 hod.

• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 5. 11. 2014 Ing. Palko 10 ROKOV SLOVENSKEJ POLITIKY
streda 12. 11. 2014 RNDr. LORAND II. VATIKÁNSKY KONCIL
streda 19. 11. 2014 Mgr. Maatejovič CHRÁM GRECKOKATOLÍCKEJ CIRKVI
streda 26. 11. 2014 Ing. J. Kanas ml. CIRKEV U NÁS A VO SVETE

• štvrtok 6.11., 13.11., 20.11. a 27. 11. 2014 -ENGLISH BIBLE GROUP o 19.00 – 20.30 hod.

• piatok 7. 11. 2014 Pozývame Vás na mládežnícky večer s programom v maďarskej reči s kapelou Gável Testvérek.
Večer začína, mládežníckou svätou omšou vo Františkánskom kostole o 18.00 hod.
nasleduje evanjelizačný koncert v Dome Quo vadis o 19.30 hod.

• nedeľa 9 11. 2014 stretnutie organizované sestrami premonštrátkami, pre tých, ktorí chcú prežiť večer v modlitbe a spoločenstve o 19.00 hod.

• pondelok 10. 11. 2014 - cestovateľský večer, tentokrát so španielskou príchuťou s názvom: SKRZ ŠPANIELSKO K SEBE - Ako cestovanie pomáha budovať vzťah so sebou a mať sa rada o 18.00 hod.

• streda 19. 11. 2014 - Nemali ste niekedy chuť vytvoriť si vlastný originálny šperk alebo ozdobu? Drôtikami sa tieto veci dajú vyrobiť jednoducho. Naučiť sa tomuto remeslu môžete u nás každú tretiu stredu v mesiaci pod vedením známej drôtikárky, pani Biskupskej o 17:00 hod.

• utorok 25. 11. 2014 Ženy sa stali súčasťou biblických dejín. Ich odkaz pomáha nájsť a pochopiť identitu modernej ženy o 18.00 hod.
Organizuje naddenominačné združenie žien Aglow. www.aglow.sk

• štvrtok 27. 11. 2014 ÚCTA K ŽIVOTU A ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO (Manželská láska a plodnosť), prednáška, diskusia, ponuka literatúry a konzultácie pre snúbencov, mládež, manželov a ostatných záujemcov o 17.00 hod.

otváracie hodiny:
Vážení návštevníci, nedeľa 2.11. a pondelok 17.11.2014 bude Dom Quo Vadis, z dôvodu štátnych sviatkov, zatvorený.

pondelok - štvrtok: 15.00 – 21.00 hod.
Piatok: 15.00 – 22.00 hod.
Nedeľa: 17.30 – 21.30 hod.
kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk

KONCERTY
nedeľa 9. 11. 2014 Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie Koncert Pergolesi: STABAT MATER o 19.30 hod.

nedeľa 30. 11. 2014 Devínska Nová Ves
• Kostol Ducha Svätého ADVENTNÝ KONCERT o 15.00 hod.
• F – centrum ZAČÍNAME SPOLU ADVENT, výstavy výtvarných umelcov, predaj kníh a umeleckých výrobkov, detské dielne, podpora školy v Guatemale, občerstvenie

PÚTE

V mesiaci november bude púť v druhú sobotu v mesiaci
sobota 8. 11. 2014 (mesačná púť) do Marianky

• Stretnutie pútnikov pri Morovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č.37 o 12.40 hod.(priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke o 14.00 hod.
Info k pešej púti:
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

Nedeľa 2.11. 2014 Mesačná Krížovú cesta za duše v očitci
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci. sk Info: Marián Oravec 0908 417 905.

Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• nedeľa 30. 11. 2014 sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje páter MUDr. Karol Bošmanský SVD, z Petržalky o 10.30 hod.
• možnosť zakúpiť nový vreckový kalendár pre teba po cely rok 2015

Rôzne

Sviečka za nenarodené deti 2014
Kampaňou Sviečka za nenarodené deti, ktorá prebieha počas októbra s vyvrcholením 2. novembra, si každoročne uctievame pamiatku nenarodených detí, ktoré zomreli pri potrate. Vonkajším symbolom spomienky sú horiaca svieca a modlitba za úctu k životu. Kampaň je spojená s predajom symbolických sviečok v rámci verejnej zbierky organizovanej Fórom života n.f.
Zapojte sa aj Vy a pomôžte šíriť kultúru života na Slovensku!

piatok 14. 11. 2014 Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta, Kostolná ulica č. 1 Bratislava ,v spolupráci s občianskym združením Priatelia ALOISIANA v rámci Týždňa vedy organizujú
• vedecký seminár PROFAMILY o 8.00 hod.
v rámci projektu Empirické výskumy religiozity katolíkov a ich výzvy pre novú evanjelizáciu
• vedeckú konferenciu RODINA V SÚČASNOM SVETE o 10.30 hod.
na tému: NOVÉ FORMY PASTORÁCIE A SPIRITUALITY ROZVEDENÝCH KATOLÍKOV PO DRUHOM VATIKÁNSKOM KONCILE, ktorá sa uskutoční v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0051/12
Podujatia sú určené pre odborníkov z vysokých škôl, sociálnej praxe, kňazských seminárov, pastoračnej praxe, rodinných hnutí, centier pre rodinu, študentom teológie, sociálnej práce, náuky o rodine a všetkým, ktorí sa venujú štúdiu otázok manželstva a rodiny, ako aj tým, čo akýmkoľvek spôsobom prispievajú k oživovaniu hodnôt kresťanskej rodiny. Vstup je voľný a všetci sú srdečne vítaní.
Info: www.tftu.sk