Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Usilujeme sa páčiť Pánovi, či sme mu blízko a či ďaleko (2Kor5,6-10)
ročník 25 • jún 2015

Teším sa na prázdniny...
Každý sa teší na moment, keď aspoň na čas môže zanechať prácu, zmeniť prostredie a odísť niekam, kde ho nebude rušiť nič z toho, čím sa musí bežne zapodievať. Aspoň na chvíľu chceme zabudnúť na starosti, a povinnosti, ktoré bežne vykonávame. Konečne sa budeme môcť na chvíľku zastaviť, konečne budeme so svojou rodinou, s tými ktorých máme radi. Aby sme si čo najlepšie oddýchli, aby nám tento posvätný čas oddych nič nerušilo snažíme sa neraz naplánovať všetko do najmenších detailov.
Oddych patrí k životu. Je časom regenerácie síl, ale nielen to. Nejde len o načerpanie fyzických síl, aby sme boli potom výkonnejší. K odpočinku patrí aj stretnutie sa so samým sebou, s druhým človekom, s Bohom.
Dobre, že sú prázdniny a dovolenky. Otázkou je však, či ich prežijeme dobre, či budú pre nás naozaj odpočinkom. Tento čas bez povinností je veľmi dobrou príležitosťou pre umocnenie našich vzťahov, príležitosťou, keď môžeme vyjsť zo svojej samoty, do ktorej sa často uzatvárame pod vplyvom ťažkostí súčastného života. Často sme totiž akýmsi spôsobom zotročení prácou, ktorú vykonávame. Je mnoho ľudí, ktorý žijú vedľa seba, ale nežijú so sebou. Spia pod jednou strechou, jedia pri jednom stole, ale čoraz menej ich spája, lebo nemajú na seba pre rôzne povinnosti čas. Každý žije vo svete vlastných problémov, starostí, ktoré ten druhý akosi ťažko chápe a nezriedka ani nemá ochotu vypočuť.
Ibaže človek, ktorý sa neustále za niečím ženie - uteká životom sám. Nedokáže sa stretnúť s tým, ktorý žije vedľa neho, a  nedokáže sa stretnúť ani so sebou samým. Ak chceme pochopiť to, čo je v nás, musíme sa dokázať zastaviť. A to platí aj v čase voľna, prázdnin, dovoleniek. Mnohí sa totiž nedokážu zastaviť ani tam.
Musíme si uvedomiť, že život ktorým dnes žijeme nás nevyčerpáva iba fyzicky a psychicky ale aj duševne. Mnohí hovoria o tom, že nemajú čas na svoj duchovný život, nemajú čas ísť do kostola, nemajú čas na modlitbu. Práve čas voľna, čas oddychu od práce a neustáleho ponáhľania sa je akoby takou skúškou, kde je veľmi dobre vidieť, či je to naozaj tak. Vtedy máme čas a záleží len na nás, ako ho využijeme. Či ho prežijeme ako Boží dar, ktorý prežijeme spolu s Ním, dokážeme Mu zaň poďakovať, alebo budeme kričať, že v mene odpočinku chceme mať pokoj od všetkého, dokonca aj do Boha. Položme si otázku či to nie je práve čas dovolenky, kedy najviac zanedbávame modlitbu, sv. omšu, kedy najviac zabúdame na Boha.
Prajem všetkým, aby čas, daný nám pre odpočinok, bol nielen časom zregenerovania síl, a časom zábavy, ale aby sme ho tiež dokázali prežívať ako priestor, v ktorom stretneme Boha, stretneme druhého človeka a aj sami seba.

P. Peter Gallik OFMConv.
administrátor farnosti Bratislava - Karlova Ves


PRIKáZANý SVIATOk:
štvrtok 4. 6. 2015 NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A  KRVI KRISTA PÁNA
PONDELOK 29. 6. 2015 SVÄTÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A KRVI KRISTA PÁNA v nedeľu 7. 6. 2015

Primaciálne námestie slávnostná sv. omša o 10.30 hod. Po sv. omši bude nasledovať procesia s Oltárnou sviatosťou cez Klobučnícku ulicu a Nám. SNP ku kostolu Trinitárov (Trojička), kde sa zakončí eucharistickým požehnaním.

RANNÉ SVÄTÉ OMŠE NA ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVY BUDÚ UKONČENÉ DO 10.00 HOD.
Poobedňajšie sú bezo zmeny

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

streda 3. 6. 2015 Katedrála sv. Martina vedie Mons. Stanislav Zvolenský modlitbové stretnutie AKO ODPOVIEŠ PÁNOVI? o podobenstve Pána Ježiša o nájomníkoch vinice (Mk 12,1-11) 20.00 hod.
štvrtok 4. 6. 2015 Katedrála sv. Martina pontifikálna sv. omša v deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi s procesiou so štyrmi oltárikmi vo vnútri Katedrály 17.00 hod
pondelok 8. 6. 2015 aula Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave - verejná prezentácia knihy ZOTRVAŤ V KRISTOVEJ PRAVDE 17.00 hod.
sobota 13. 6. 2015 Katedrála sv. Martina - spoločná kňazská a diakonská vysviacka kandidátov Bratislavskej arcidiecézy 9.30 hod.
utorok 23. 6. 2015 Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie, sv. omša s biskupom zo slávnosti narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna Maltézskeho rádu 16.00 hod.
štvrtok 25. 6. 2015 Kostol sv. Jána z Mathy Trinitári, (Trojička), sv. omša s biskupom ku cti sv. Josemaría Escrivá, zakladateľa Opus Dei17.30 hod.
sobota 27. 6. 2015 v kaplnke komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude sláviť sv. omšu v rámci programu dňa otvorených dverí 17.00 hod.

štvrtok 4. 6. 2015 NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A  KRVI KRISTA PÁNA
sv. omše inak ako v prikázaný sviatok v pracovný deň

Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 5.45, 6.30, 9.00(školská), 10.30, 16.30 s procesiou v kostole a 19.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• 7.00, 9.00, 16.00 18.00 s procesiou
• streda 3. 6. 2015 vigília o 18.00 hod.
Trinitári, Kostol sv, Jána z Mathy (Trojička) 7.00, 10.30, 12.00, 17.30 s procesou v kostole, 20.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul 18.00 s následnou procesou s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou po uliciach Ružinova
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca 6.30, 16.00 a 18.00 s procesiou
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 18.30 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.30, 9.00, 18.00 a 20.00 hod.
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha 8.00 a 19.00 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 10.00 a 18.00 s procesiou po námestí pred kostolom
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka 8.00, 10.00, 18.00 s procesou a 20.00 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Michala 6.45 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 6,30, 17.00 a 18.30 s procesou
Petržalka, nemocnica Antolská, Kaplnka sv. Cyrila a Metoda o 16.00 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia 17.30 a 19.00 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény 18.00 s procesiou

FATIMSKÁ SOBOTA 6. 6. 2015
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

REKOLEKČNÉ SV. OMŠE 9.00 hod.
Pondelok 1. 6. 2015
• Dekanát Bratislava-Juh Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela
• Dekanát Bratislava-Sever, Stupava Kostol sv. Štefana kráľa
• dekanát bratislava-stred, Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie,

LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU
Blumentál, Kostol nanebovzatia Panny Márie po sv. omšiach začínajúcich 6.30 a 16.30 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania 10 minút pred sv. omšami
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa po sv. omši začínajúcej 15.15 hod.
Kapucíni Kostol sv. Štefana denne pred sv. omšou 17.00 hod.
Kostol sv. Jána z Mathy Trinitári, (Trojička)
• Po - So 730 a 17.30 hod.
• Ne 19.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie pred sv. omšami
Kostol sv. Ladislava po ukončení dennej adorácie 17.00 hod.
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie Po – So po sv. omši, Ne pred sv. omšou
Saleziáni, Kostol sv. Don Bosca, Trnávka utorok – nedeľa o 17.45 hod.
Devínska Nová Ves Kostol Ducha Sv. pol hod pred sv. omšami

v ostatných kostoloch podľa oznamov

DEVIATNIK K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU
4. 6. 2015 – 12. 6. 2015
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho pred sv. omšou

piatok 12. 6. 2015 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť)
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 10.00 a 18.00 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.

sobota 13. 6. 2015 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

sobota 20. 6. 2015 Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul DIAKONSKÁ VYSVIACKA dp. Ján Janček 11.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 16. 6. 2015 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 21. 6. 2015 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Podunajské Biskupice – Kostol Svätého Kríža (nemocnica) každú sobotu 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

nedeľa 21. 6. 2015 Kostol Notre Dame, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie, sv. omšu celebruje: p. Pawel Wojnowski OCD
• modlitba posv. ruženca 10.00 hod.
• sv. omša, adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod.

ADORÁCIE

I. obvod
Dom, Katedrála sv. Martina
• piatok 5. 6. 2015 12.30 hod.
• nedeľa 7. 6. 2015 16.15 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• piatok 5. 6. 2015 výročná celodenná
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv, Jána z Mathy (Trojička) nedeľa 7. 6. 2015 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 5. 6. 2015 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 7. 6. 2015 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 5. 6. 2015 15.00 – 16.40 hod.
• nedeľa 7. 6. 2015 15.00 – 16.40 hod.
Kostol sv. Ladislava denne
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 5. 6. 2015 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 5. 6. 2015 v rámci večernej sv. omši
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedeľa 7. 6. 2015 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Pod. Biskupice Kostol Sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• každá sobota 15.00 hod.
• Modlitba zmierenia za pokoj a požehnanie každá sobota 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
• utorok pred prvým piatkom o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 5. 6. 2015 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• štvrtok pred prvým piatkom
16.30 – 18.00 hod. tichá
19.00 – 20.00 hod. animovaná
20.00 – 21.00 hod. tichá
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 7. 6. 2015 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 7. 6. 2015 16.00 –18.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
• piatok 5. 6. 2015 18.30 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha
• piatok 5. 6. 2015 19.45 – 20.15 hod. za obnovu sv. Cirkvi
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• utorok 16. 6. 2015 výročná celodenná, sv. omša 10.00 hod.
každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• streda 10. 6. 2015 výročná celodenná
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 7. 6. 2015 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 7. 6. 2015 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 hod.
• každý štvrtok 20.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 5. 6. 2015 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény
• každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 7. 6. 2015 16.30 – 18.15 hod.
• štvrtok 25. 6. 2015 výročná celodenná 7.00 – 18.30 hod.
• každý štvrtok 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok 7.00 - 18.30
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

RANNÉ CHVÁLY
Kostol sv. Štefana Kapucíni denne okrem soboty o 6.30 hod.

VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.
Kostol sv. Štefana Kapucíni denne okrem soboty o 18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši.
Rača, Kostol Svätých Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka denne po večernej sv. omši
Petržalka, Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena každú nedeľu 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 27. 6. 2015 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul
• sobota 27. 6. 2015 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 6. 6. 2015 7.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 18.15 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY

Piatok 19. 6. 2015 kapucíni Kostol sv. Štefana, Pravidelné katechézy o svätom Františkovi v rámci Roka zasväteného života vedie Mons. Jozef Haľko 19:00 hod.

utorok 23. 6. 2015 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 16.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Výstava fotografii VČERA A DNES – PENTAGON INAK od 1. 6. do 30. 6. 2015.
• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 3. 6. 2015 RNDr. Fridrich Lórand CIRKEV U NÁS A CIVILIZÁCIA
streda 10. 6. 2015 Dr. Jozef Pajerský VZÁJOMNÝ VZŤAH SENIOROV A MLADÝCH
streda 17. 6. 2015 Ing. J. Kanas ml. CIRKEV U NÁS A VO SVETE
streda 24. 6. 2015 Katedrala sv. Šebastiana, Pekná cesta Krasňany sv. omša celebruje otec biskup Mons. František Rábek o 10.00 hod.
• utorok 9. 6. 2015 stretnutie nad Bibliou ŪLOHY PANNY MÁRIE V NAŠOM ŽIVOTE 17.30 hod.
pondelok 15. 6. 2015 HĽADANIE ŽIVOTNÉHO PARTNERA CEZ INTERNET diskusné stretnutie s manažérkou slovenskej sekcie katolíckej online zoznamky KatRande Martinou Brenčičovou a pozvaným manželským párom, ktorý sa spoznal práve cez internet 18.00 hod.
utorok 16. 6. 2015 Ústredie Slovenskej katolíckej inteligencie, KRITICKÝ POHĽAD NA FUNKCIE RODINY - POTREBA ICH REDIFINÍCIE, vedie Prof. PhDr. Jana Levická, PhD., z Katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 17.00 hod.
štvrtok 25. 6. 2015 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.
utorok 30. 6. 2015 Medzinárodné združenie kresťanských žien Aglow, BIBLICKÉ ŽENY, prednáša Rút Krajčiová, prezidentka Aglow na Slovensku o 18.00 hod.


PÚTE
sobota 6. 6. 2015 (mesačná púť) do Marianky
Bratislavská Kalvária - Železná studienka - Kačin - Marianka

• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod. na bus.č.43 výstup: Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke15.00 hod.
Info k pešej púti:
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 7. 6. 2015 Mesačná Krížová cesta
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci. sk Marián Oravec 0908 417 905.

utorok 30. 6. 2015 Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje ThLic. Jozef Švejdík, farár v Jelenci pod Tribečom, 17.00 hod.
• Spoločná modlitba dvoch posvätných ružencov 15.00 hod.

KONCERTY
štvrtok 4. 6. 2015 Kaplnka sv. Ladislava, Primaciálny palác ORGANOVÉ PRIENIKY BAROKOVOU EURÓPOU Monika Melcová, organ 17.00 hod. a 20.00 hod.
info: www.monica-melcova.net, www.earlymusic.sk,
https://www.facebook.com/events/949920295040069/
Vstupenky sú v predaji na http://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=20987
alebo v deň konania koncertu hodinu pred jeho začiatkom.

sobota 6. 6. 2015 Dóm sv. Martina, koncert GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: JUDAS MACCABAEUS 19.00 hod.
info: www.earlymusic.sk, www.ebcz.eu, https://www.facebook.com/events/851029238278873/
Lístky sú v predaji na http://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=20988
alebo na mieste konania koncertu hodinu pred jeho začiatkom.

utorok 9. 6. 2015, Ružinov, Sála Vincentínum, pod Kostolom sv. Vincenta de Paul Koncert ZUŠ sv. Cecílie o 19.00 hod.

sobota 20. 6. 2015 Františkáni, Kostol Zvestovania Pána o 18.00 hod.

20. - 21. 6. 2015
nedeľa 21. 6. 2015 Devínska Nová Ves Kostol Ducha Svätého CHORVATSKÝ FESTIVAL, CHORVATSKÁ SV. OMŠA o 11.00 hod.

nedeľa 21. 6. 2015 Dóm sv. Martina, HUDBA V CHRÁMOCH 15:00 hod.
účinkuje Slovenský komorný orchester a Slovenský filharmonický zbor
Wolfgang Amadeus Mozart:
Ave verum corpus KV 618
Laudate Dominum KV 339
Sub tuum praesidium, offertórium KV 198
Korunovačná omša C dur KV 317
Rezervácie: 00421/2 / 20475 233
Online predaj a rezervácie vstupeniek aj cez portal www.navstevnik.sk

RÔZNE

štvrtok 4. 6. 2015 Farské centrum, Devínska Nová Ves, Bratislava, Istrijská 4, Rímskokatolícka farnosť Bratislava – Dev. N. Ves a Slovenská spoločnosť pre rodinu, O.Z.
RODINA A ZNAMENIA ČIAS (v ústrety biskupskej synode o rodine), prednáša Doc. RNDr. Karol Pastor 20.00 hod.
info: www.devinska.fara.sk
www.family.sk

sobota 27. 6. 2015 Deň otvorených kláštorov
Do jeho prípravy je v súčasnosti zapojených už viac ako 38 mužských a ženských reholí po celom Slovensku. Návštevníci si budú môcť pozrieť nielen priestory kláštorov, kostolov, škôl, stredísk, zdravotníckych či iných zariadení, v ktorých rehoľníci pôsobia, ale počas tohto dňa bude pre verejnosť pripravený aj sprievodný program a akcie.
kláštor redemptoristov, Bratislava, Puškinová 1 pripravil
Stretnutie s prezentáciou života a pôsobenia redemptoristov a predstavenie jubilejného Roka Matky ustavičnej pomoci, v Kostole sv. Cyrila a Metoda 11.00 a 15:00 hod.
info: vyveska.sk

DUCHOVNÉ CVIČENIA SV. IGNÁCA
streda 1. 7. 2015 začiatok 18:00 – sobota 4. 7. 2015 predpokladaný koniec 14:00 hod.
Centrum Salvator, Bratislava, Jakubovo nam 4, Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa
Sprevádzajúci: sr. Gracia Kováčová, sr. Viannea Kisilová
Cena: 75,00 EUR (strava, ubytovanie)
prihlásiť sa môžete na emailovej adrese:
centrumsalvator@gmail.com

BIBLICKÝ KURZ ABECEDA NAŠEJ SPÁSY
Karlova Ves, Kostol sv. Františka

Od septembra opäť začíname s biblickou výukou pre dospelých.
Vzdelávací kurz trvá 10 mesiacov. Koná sa raz týždenne v pastoračnej miestnosti Kláštora minoritov na námestí sv. Františka vždy v nedeľu od 16. hodiny (dĺžka kurzu je 120 minút).
Na kurz je potrebné mať vlastné Písmo sväté (rímsko-katolícke).
Koncepcia kurzu je stavaná tak, že je zároveň aj prípravou na všetky sviatosti Cirkvi. Katechézy budú dopredu zasielané. Každý rok pripravujeme aj nepokrstených, teda katechumenov. Kurz je bezplatný.
Kontakt: 0904 318 019
tereza.borkovicova@gmail.com
www.minoriti.sk oznamy