Vyprosujeme milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,nádej z Kristovho víťazstva,vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl.
Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO Velká noc 2014
v Bratislave.pdf

Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Zmierte sa s Bohom...Hľa, teraz je čas milosti.(2Kor5,20-6,2)
ročník 24 • číslo 3 • Veľký pôst 2014
... Máriine bolesti môžu byť pozvaním...
O niekoľko dní vstúpime obradom značenia popolom do svätopôstneho času. Obdobia, ktoré nás má pripraviť na slávenie veľkonočných sviatkov Kristovho umučenia a zmŕtvychvstania. Každoročne je tento čas spojený s pokáním a duchovnou obnovou, aby sme sa tak mohli priblížiť tajomstvu vykúpenia, ktoré chceme sláviť.
V tomto roku Sedembolestnej nám práve ona môže byť inšpiráciou k prežívaniu tohto času. Ale položme si otázku: Ako môžu byť Máriine bolesti vnímané ako inšpirácia? Veď bolesť je opakom šťastia a radosti. Bolesť je dôsledkom hriechu, ktorý na seba vztiahol človek svojím previnením proti Bohu. Vieme však, že Kristove bolesti nie sú dôsledkom Kristovej viny, ale vinami nás všetkých, za ktoré Ježiš trpí. Tak i Máriine bolesti sú skôr odozvou na zlo, ktoré sa deje na jej Synovi a zároveň výzvou pre nás, aby sme v pôstnej dobe nad týmito skutočnosťami uvažovali.
A tak prijmite tieto moje slová, ako také malé spytovanie svedomia pre pôstne obdobie tohto roka, kedy nám práve Máriine bolesti môžu byť pozvaním k našej sebareflexii.
1. Simeonovo proroctvo o odmietnutí jej Syna a meči bolesti, ktorý prenikne jej srdce.
Možno nás v dnešnej dobe zarmucuje a vidíme, že mnohých i hnevá odpor, s akým sa stretá Kristovo dielo vo svete. Čo nám hovorí Mária. Vidíme, že nie je tou, ktorá by si vynucovala pozornosť a ohľad na seba. Mária prijíma okolnosti jej predpovedané, ako Boží zámer. Chce byť ako môže, oporou svojmu Synovi v jeho diele, a preto ho sprevádza až do poslednej chvíle. V tomto i nám Mária dáva povzbudenie, aby nás bolesti a odmietanie Krista nezarmucovali, ale aby sme budovali Kristovo dielo aj napriek odporu sveta. V pôstnej dobe využime tento čas na skutky telesného a duchovného milosrdenstva.
2. Útek do Egypta.
Mária nás učí strážiť si Kristovu prítomnosť, ako to najcennejšie vo svojom živote. Hovorí nám svojím postojom, aby sme opustili všetko to, čo zabíja Boží život v nás. Hľadajme v tomto čase cesty, ako sa oslobodiť od hriechov a nerestí, ktoré zabíjajú boží život v nás.
3. Nájdenie Ježiša v chráme.
Túžba po šťastí je vlastná každému človeku. Túžba po Bohu, je často nepochopenou skutočnosťou tohto hľadania šťastia. Aj tu je nám Mária príkladom. V odpovedi, ktorej sa jej dostáva od Krista, po výčitke, ktorú mu adresuje, je vlastne aj odpoveď nám samotným. Byť tam kde ide o Boha, žiť v spoločenstve s ním, je naplnením každého opravdivého šťastia. Možno práve preto môže byť pre nás doba pôstu časom zameraným na hlbšie spojenie sa s Kristom v modlitbe.
4. Ježišovo zajatie a odsúdenie.
Na akej strane stojím? Pýta sa nás Mária v pohľade na Krista, ktorého súdia. To je otázka aj na hodnoty, ktorým žijem v každodennom živote. Veď súdiť Krista neznamená, len byť jedným z tých vo veľrade, ale aj jedným z tých, za ktorých hriechy Ježiš musí trpieť. Opravdivé pokánie je teda zároveň prihlásením sa ku Kristovi. Opravdivým pokáním zároveň hovorím, že nie On, ale ja som ten, ktorý zasluhuje trest.
5. Kristova smrť na kríži.
Kresťanská tradícia nám potvrdzuje, že Mária ako jediná, aj vo chvíli Kristovej smrti nepochybovala o skutočnosti Kristovho zmŕtvychvstania. A tak aj keď ju vidíme pod krížom, nevidíme ju v udalostiach zmŕtvychvstania. Už to totiž hovorí aj nám, on je naším životom, a v jeho smrti dostávame i my večný život. Žime vždy s Kristom, a budeme mať účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní.
6. Snímanie z kríža.
Šaštínska pieta zachytáva túto skutočnosť zvláštnym spôsobom. Mária, akoby nielen držala mŕtve telo Krista, ale akoby ho zároveň podáva tým, ktorí k nej prichádzajú. Toto je najhlbšie tajomstvo jej poslania. Nie je to postoj výčitky nad tým, čo človek spôsobil Kristovi, ale je to postoj daru, ktorý človek v tajomstve spásy môže buď prijať, alebo odmietnuť. Doba pôstu nám má dať jasnú orientáciu v tomto postoji.
7. Kristovo pochovanie.
Kameň, ktorí privalili k hrobu a zapečatili je posledným múrom rozdelenia medzi Bohom človekom. Kristus tento múr rozlomil svojím zmŕtvychvstaním. Odstráňme v tejto pôstnej dobe dobrou prípravou a úprimnou sv. spoveďou múry rozdelenia, ktoré nás odlučujú od Krista a svojho blížneho.
Týchto niekoľko podnetov nech nám pomôže cez Máriin príklad byť spoluúčastnými na vykupiteľskom diele Kristovom svojou modlitbou, pokáním a pôstom. Želám všetkým požehnaný milostivý čas pôstu.

P. Chryzostom Kryštof, OP,
správca farnosti Bratislava - Kalvária

5. 3. 2014 Popolcová streda – prikázaný pôst

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
Popolcová streda 5. 3. 2014

• Katedrála sv. Martina začiatok Veľkého pôstu pontifikálna sv. omša o 17.00 hod.
• Katedrála sv. Martina modlitbové stretnutie vedie otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský metódou lectio divina na tému: SILA SPOLOČENSTVA APOŠTOLOV (Sk 15,1-2.6-11.22-29) o 20.00 hod.
pondelok 10. 3 2014 Katedrála sv. Martina pontifikálna sv. omša v deň výročia posviacky katedrálneho chrámu o 17.00 hod.
štvrtok 13. 3. 2014 Katedrála sv. Martina slávnostná sv. omša vo výročný deň zvolenia Svätého Otca - pápeža Františka o 17.00 hod.
streda 19. 3. 2014 - Aula Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici, otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský prednáša zo Sociálnej náuky Katolíckej cirkvi na tému: UNIVERZÁLNE URČENIE DOBIER A PRÁVO NA SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO s možnosťou následnej diskusie s účastníkmi prednášky o 19.00 hod.
streda 2. 4. 2014 Katedrála sv. Martina vedie otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský modlitbové stretnutie metódou lectio divina na tému: "Cirkev v Európe" (Sk 16,6-15) o 20.00 hod.
pondelok 7. 4. 2014 Katedrále sv. Martina, rekolekčná sv. omša pre kňazov všetkých troch bratislavských dekanátov o 9.00 hod.

REKOLEKČNÉ SV. OMŠE
pondelok 3. 3. 2014 o 9.00 hod.
• Dekanát Bratislava-Juh, Vrakuňa, Kostol Mana Panny Márie
• Dekanát Bratislava-Sever, Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie,
• Dekanát Bratislava-Stred, Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny

POPOLCOVÁ STREDA 5. 3. 2014 SV. OMŠE INAK AKO V PRACOVNÝ DEŇ
Katedrála sv. Martina o 8.00, 12.00 a 17.00 (celebruje J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský)
Blumentál, Kostol Nanebovzatia P. Márie o 5.45, 6.30, 16.30, 18.00 a 19.00 hod.
Kostol sv. Jána z Mathy, Trinitári (Trojička) o 7.00, 12.00 a 17.30 hod.
Kostol sv. Ladislava o 12.00 a 17.30 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda o 6.00, 16.00 a 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Mikuláša o 17.00 (M), a 18.00 (S)
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca o 6.00, 16.00 a 18.00 hod.
Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul o 7.00, 18.00 a 20.00 hod.
Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická o 7.00, 9.00, 16.30, 18.00 a 20.00 hod.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého o 8.00 a 18.00 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 10.00, 18.00 a 19.00 hod.
Dúbravka
• Kostol Ducha Svätého o 6.30, 16.00 a 18.00 hod.
• Kostol sv. Kozmu a Damiána o 18.00 hod.
Lamač,Kostol sv. Margity o 7.00 a 18.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie o 6.30, 17.00 a 18.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol Sv. Arnolda Janssena o 8.00 a 18.00 hod.

piatok 7. 3. 2014 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa slávi otec biskup Mons. Jozef Haľko pamätnú sv. omšu za Ladislava Hanusa pri príležitosti 20. výročia jeho úmrtia o 18.00 hod.

Pobožnosť krížovej cesty od 5. 3. 2014
Katedrála sv. Martina piatok o 20.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia P. Márie
• piatok o 17.15 hod.
• nedeľa o 15.45 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovanie Pána
• streda po mládežníckej sv. omši začínajúcej o 19.00 hod.
• piatok po sv omši začínajúcej o 9.00 hod.
• piatok o 19.00 hod.
• pre nepočujúcich v nedeľu o 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa štvrtok a nedeľa po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana piatok o 18.15 hod.
Kostol sv. Jána z Mathy, Trinitári (Trojička) piatok o 17.00 hod.
Kostol sv. Ladislava piatok a nedeľa o 16.30 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety piatok o 17.15 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie streda a piatok o 15.50 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda piatok a nedeľa a o 17.30 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Mikuláša nedeľa 14.15 (M), 15.00 (S)
Podunajské Biskupice, nemocnica Kostol Sv. kríža piatok 15.20 hod.
Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• piatok o 17.15 hod.
• nedeľa o 17.15 hod. (okrem 9.3. a 6. 4)
• nedeľa 9. 3. a 6.4. 2014 v Marianke o 14.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• piatok o 16.15 hod.
• streda o 17.15 hod.
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa o 16.15 hod.

III. obvod
Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická piatok a nedeľa o 17.15.hod.
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho piatok a nedeľa o 17.50 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba piatok 17.15 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice nedeľa o 15.00 hod.

IV. obvod
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého piatok o 17.30 hod. (po zmene času 18.30 hod.)
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie piatok 18.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého piatok o 17.20 hod.
Karlova Ves, Minoriti Kostol sv. Františka
• piatok o 17.30 hod.
• nedeľa o 15.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity piatok 17.15 hod.

V. obvod
Rusovce Kostol sv. Márie Magdalény piatok 17.30 hod.
Petržalka Lúky Kostol Sedembolestnej Panny Márie piatok a nedeľa o 17.45 hod.
Petržalka Verbisti Kostol Sv. Arnolda Janssena piatok a nedeľa o 17.45 hod.

V ostatných kostoloch podľa oznámenia

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI POKÁNIA V PÔSTNOM OBDOBÍ
Katedrála sv. Martina pondelok 7.4. - sobota 12. 4. 2014 o 11.00 – 12.00 hod.
Devínska Nova Ves, Kostol Ducha Svätého nedeľa 6. 4. 2014
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• Denne pred sv. omšou a počas sv. omše
• nedeľa 6. 4. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
• sobota 12. 4. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
• nedeľa 13. 4. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého.
• sobota 12. 4. 2014 od 9.00 - 12.00 a 15.00 - 19.00 hod.
• nedeľa 13. 4. 2012 15.00 - 19.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity sobota 5. 4. 2014 o 15.00-17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie nedeľa 13. 4. 2013 15.00 – 19.00 hod.

UDELOVANIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH
streda 19. 3. 2014 Kapucíni Kostol sv. Štefana streda 19. 3. 2014 o 8.00 hod.
piatok 4. 4. 2014 Kostol sv. Jána z Mathy, Trinitári (Trojička) o 7.00, 12.00 a 17.30 hod.
nedeľa 6. 4. 2014 Modrý, Kostol sv. Alžbety o 8.00 hod.
sobota 12. 4. 2014 Saleziáni Kostol sv. Don Bosca o 6.30 hod.
pondelok 14. 4. 2014
• Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie o 16.30 hod.
• Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda o 18.00 hod.
• Lamač, Kostol sv. Margity o 18.00 hod.
streda 16. 4. 2014 Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba o 18.00 hod.

K SV. JOZEFOVI
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 16. 3. 2014 po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
• pondelok 17. 3. 2014 po sv. omšiach začínajúcich o 6.30 a 18.00 hod.
• utorok 18. 3. 2014 po sv. omšiach začínajúcich o 6.30 a 16.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie od nedele 10. 3. 2014 litánie k sv. Jozefovi
• pondelok – sobota o 16.15 hod.
• nedeľa o 10.15.hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie od pondelka 10. 3. 2014 DEVIATNIK K SV. JOZEFOVI
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie začínajúcej o 18.30 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 1. 3. a 5. 4. 2014
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša o 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana o 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol sv. Don Bosca o 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej o 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny o 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej o 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Sv. o 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka po sv. omši o 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena o 17.45 hod.

EKUMENICKÝ SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB
sa koná vždy 1.marcový piatok asi na 180 miestach celého sveta. No modlitby často prebiehajú počas celého marca.
Tento rok 2014 sa modlíme s kresťanskými ženami z Egypta, pripravili to ženy asi 10 denominácií z Egypta, nesie názov PRAMENE V PÚŠTI
piatok 7.3 2014 v modlitebni Evanjelickej cirkvi metodistickej na Panenskej ul.č.10 o 18,00 hod.
piatok 7.3. 2014 v Evanjelickom kostole Sv.Trojice Petržalka- Strečnianska ul o 19,30 hod.
14.marca 2014 v Devínskej Novej Vsi v kostole Svätého Ducha o 18,45 hod.
info:www.sdmslovensko.sk

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 11. 3. 2014 po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána nedeľa 16. 3. 2014 o 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok o 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť o 15.00 hod.

sobota 8. 3. 2014 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba sv. ruženca v priamom prenose, RUŽENEC PRE SLOVENSKO o 19.00 hod.

ADORÁCIE
utorok 4. 3. 2014 Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie ZMIERNA FAŠIANGOVÁ o 17.15-17.50 hod.
sobota 8. 3. 2014 Dúbravka, Kaplnka Ružencovej Panny Márie 24 hodinová od 7.30 – do nedele 7.30 hod.
nedeľa 16. 3. 2014 Dúbravka, Kostol Ducha Svätého mládežnícka o 19.00 – 20.00 hod.
Pravidelné ostávajú nezmenené

VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania
• každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá sobota po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie
• každá streda v rámci sv. omše o 18.00 hod.
• každý štvrtok pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou o 18.30 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše o 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše o 18.00 hod.
Minoriti Karlova ves, Kostol sv. Františka denne po večernej sv. omši

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 22. 3. 2014 po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania každá streda po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana každý pondelok o 16.15 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica) sobota 1. 3. a 5. 4. 2014 o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 1. 3. 2014 o 7.45 hod.
• sobota 22. 3. 2014 o 7.45 hod.
• sobota 5. 4. 2014 o 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok o 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každý štvrtok o 16.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.00 hod. nasleduje sv. omša o 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každý štvrtok o 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 1. 3. a 5. 4. 2014 o 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
Pravidelné ostávajú bez zmeny

PÔST SO SVÄTÝM OTCOM FRANTIŠKOM
Od utorka pred Popolcovou stredou až do Veľkonočného pondelka budú môcť prihlásení záujemcovia každý deň dostať niekoľko myšlienok z homílie, posolstva alebo príhovoru pápeža Františka. Cieľom tejto aktivity je viac duchovne prežívať pôstne obdobie a lepšie sa pripraviť na veľkonočnú oslavu vzkriesenia Ježiša Krista. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke post.kbs.sk. Tých, ktorí nemajú prístup k internetu, pozývame podporiť tento projekt modlitbou, obetou a pôstom.

pondelok 3. 3. 2014 Dúbravka, spoločenská miestnosť pri kostole Ducha Svätého prednáša Doc. PAEdDr. Martin Dojčar PhD, Teologická fakulta TU na tému MIMOKRESŤANSKÉ NABOŽENSTVÁ o 18.45 hod.

sobota 8. 3. 2014 Rusovce Kostol sv. Márie Magdalény a pastoračné centrum DUCHOVNÁ OBNOVA s otcom biskupom Mons. J. Haľkom o 15.30 – 20.00 hod.

Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava, Kostol Alžbetínok, – Špitálska ul. 21, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10.
• streda 12. 3. 2014 Téma: Dobrá smrť – Nábožné spoločenstvo Sv. Jozefa
Hosť: P. Miloš Koščák, OFMCap.
• streda 2. 4. 2014Téma: Krížová cesta zdravotníkov
Svätá omša o 16.00 hod.
Prezentácia, diskusia (OÚSA) o 17.00 hod.

piatok 14. 3. 2014
• Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie sv. omšu celebruje otec biskup Mons. Peter Rusnák, predseda rady pre Laické a apoštolské hnutia, pri píležitosti Valného zhromaždenia FKI o 18.00 hod.
• Kapucíni, Kostol sv. Štefana, Fórum života piatkové „Večery u kapucínov“, SPOZNÁVANIE SA PRED MANŽELSTVOM – ZÁKLAD ÚSPECHU ALEBO NEÚSPECHU.vedie vdp. Jozef Poliak, sudca Diecézneho súdneho tribunálu Banskobystrickej diecézy. o 19:00 hod.

20. otvorené modlitbové stretnutie
EUCHARISTICKÝ PLAMEŇ

nedeľa 16. 3. 2014 v čase 14:45 – 17.15 hod.
Kostol svätého Vincenta de Paul /roh Tomášikovej a Seberíniho ul./
Tomášikova 8, Bratislava - Ružinov /v blízkosti bývalého Hotela Bratislava, teraz City Hotel Bratislava/
Program:
Chvály / Piesne k Duchu Svätému o 14.45 hod.
Korunka k Božiemu milosrdenstvu o15:00 hod.
nasleduje Slávenie Eucharistie (sv. omša), Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, Modlitba "Eucharistický plameň", Osobné požehnávanie Sviatosťou Oltárnou, Agapé /vítané je prinesenie občerstvenia na agapé/
mobil: 0905 584 006
mail: eucharisticky.plamen@gmail.com

utorok 25. 3. 2014 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Cukrová 6, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

Piatok 28. 3. 2014 Kapucíni Kostol sv. Štefana sv. omša o 19.00 hod., po nej autogramiáda v kníhkupectve U kapucínov hneď vedľa Kostola sv. Štefana, autora Jána Košturiaka knihy Povolanie“, ktorá vychádza v Karmelitánskom nakladateľstve s podtitulom „Od zamestnania k povolaniu, od zarábania peňazí k slobode a šťastiu“..

SPOMIENKA NA SVIEČKOVÚ MANIFESTÁCIU 2014
utorok 25. 3. 2014 Fórum kresťanských inštitúcií Vás pozýva na spomienkové stretnutie pri príležitosti 26. výročia Sviečkovej manifestácie.
Program:
• Verejné zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí o 17.00 hod.
• Slávnostná bohoslužba v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 18:00 hod.
• Modlitbové zhromaždenie – Večeradlo na Hviezdoslavovom námestí o 19:00 hod.
• Vernisáž výstavy ÚPN o Sviečkovej manifestácii v Dome Quo Vadis o 19:30 hod.
Viac informácií nájdete na www.svieckovamanifestacia.sk a www. fki.sk.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
EVANJELIZAČNÉ CENTRUM QUO VADIS pri farnosti Najsv. Trojice.

• utorok 4. 3. 2014 Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru), ZÁKLADNÉ PROBLÉMY FILOZOFIE ČLOVEKA, Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. Filozofická fakulta UK, Bratislava o 17.00 hod.
• utorok 1. 4. 2014 Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru), KNIŽNÁ TVORBA KARDINÁLA KORCA prednáša Mgr. Pavol Prikryl o 17.00 hod.

Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
• streda 5. 3. 2014 RNDr. Roland II. VATIKÁNSKY KONCIL
• streda 12. 3. 2014 Mgr. Ľubomír Matejovič PANNA MÁRIA VO VÝCHODNOM OBRADE
• streda 19. 3. 2014 Prof. Ivan KÚTNY NÁBOŽENSKÝ FANATIZMUS A RECIPROCITA SVEDOMIA
• streda 26. 3. 2014 Ing. J. Kanas ml. CIRKEV U NÁS A VO SVETE
• streda 2. 4. 2014 DUCHOVNÁ OBNOVA, vedie Mons. Formánek
• streda 9. 4. 2014 RNDr. Roland II. ORIENTÁLNA SPIRITUALITA

štvrtok 27. 3. 2014 ÚCTA K ŽIVOTU A ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO (Manželská láska a plodnosť), prednáška, diskusia, ponuka literatúry a konzultácie pre snúbencov, mládež, manželov a ostatných záujemcov o 17.00 hod.
• kontakt info@domquovadis.sk
• info: http://www.domquovadis.sk

PÚTE
sobota 1. 3. 2014 (mesačná púť) do Marianky
• Stretnutie pútnikov pri Morovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č.37 o 12.40 hod.(priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke o 14.00 hod.
sobota 5. 4. 2014 (mesačná púť) do Marianky
• Stretnutie pútnikov na bratislavskej Kalvárii Lurdská jaskynka o 8.00hod.
• Vojenská nemocnica 9.10 h.
• Železná studienka pri bufetoch 10.15 hod.
• Kačín 12hod..
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke o 15.00 hod.
Info k pešej púti:
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 9. 3. a 6. 4. 2014 (mesačne) KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
Sprevádzajúci - pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézi,
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou . (Zvážte svoje obutie lesná cesta. )
www.sprevadzajuci.sk Info: Marián Oravec 0908 417 905 .

nedeľa 30. 3. 2014 Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica) sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje Vojenský ordinár Mons. František Rábek 10.30 hod.

Koncerty
Ružinov, Kostol sv. de Paul
• pondelok 3. 3. 2014 Sála Vincentínum Martin Geisberg a kapela UMK o 19.00 hod.
• piatok 14. 3. 2014 KRÍŽOVÁ CESTA, účinkujú žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy sv. Cecílie, pedagógovia Spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Akademický spevácky zbor Tempus so zbormajstrom a dirigentom Jurajom Chlpíkom a ďalší pozvaní hostia o 18.00 hod.
• nedeľa 16. 3. 2014 Kresťanský komorný orchester ZOE o 18.00 hod.
• nedeľa 23. 3. 2014 Sála Vincentínum Simona Martausová o 17.00 hod.
• štvrtok 27. 3. 2014 KRÍŽOVÁ CESTA – Milan Sládek o 19.30 hod.

nedeľa 9. 3. 2014 Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény benefičný koncert o 17.00 hod.

RÔZNÉ

IKONA S RELIKVIAMI SVÄTÉHO KRÍŽA PÁNOVHO

V predsieni Katedrálneho chrámu Povýšenia sv. Kríža na ulici 29. Augusta č. 7 je v nike umiestnená Ikona Ukrižovania Nášho Pána Ježiša Krista. V spodnej časti dreveného rámu sú uložené pravé relikvie sv. Kríža.
Počas Veľkého pôstu táto ikona je sprístupnená. Sv. relikvie si môžete uctiť od pondelka do soboty od 16. do 18. hod. a v nedeľu od 8. do 12. hod., prípadne aj na individuálne požiadanie v priestoroch biskupského úradu, ktorý sa nachádza hneď vedľa chrámu.
Aj touto formou meditácie pred ostatkami sv. Kríža sa môžeme lepšie pripraviť na slávenie Paschy 2013.
Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme!


25. marec – Deň počatého dieťaťa
V týchto dňoch sa po celom Slovensku už tradične rozbieha kampaň „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorej heslo tento rok znie „Slovensko za život“. V rámci projektu sa v každom krajskom meste bude konať verejné zhromaždenie, v Bratislave je naplánované na 13. apríla. Hlavným organizátorom je Spoločenstvo Ladislava Hanusa, na prípravách intenzívne spolupracuje aj Fórum života. Obraciame sa na všetkých Bratislavčanov, ktorí majú chuť pomôcť pri organizovaní akcie ako dobrovoľníci, či už pri rozdávaní bielych stužiek – symbolu ochrany života, alebo pri distribúcii materiálov ku kampani, aby sa ozvali e-mailom na adresu ela@forumzivota.sk a prispeli tak k úspechu dobrej veci. Viac na www.25marec.sk.