Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! (2 Kor 5, 20 – 6, 2)

ročník 27•marec 2017
Hovoriť, počúvať a láskavo konať...

Marec sa spája s pôstnym obdobím, ktoré začína tradične dvomi výrokmi z Popolcovej stredy: pamätaj človeče že si prach... a kajajte sa a verte Evanjeliu.
Prvé nám pripomína našu pozemskú existenciu. Povinnosť byť verný pozemskému. Akokoľvek by sa nám svet zdal zlým, nemáme právo z neho ujsť. Od sv. Františka z Assisi sa zachoval list jednému z predstavených rehole, ktorý chcel kvôli ťažkostiam ujsť do pustovne. A František mu píše, že napriek všetkým ťažkostiam je jeho pustovňou práve to miesto, na ktorom sa nachádza. „Žiadna orientácia na Boha nemá viesť do zvláštneho sveta, nezrozumiteľnej čudnej reči a úteku od reality.“ (Simona Weil)
A druhý výrok pripomína čo tento svet nevyhnutne potrebuje a všetko svetské si bez toho nevystačí: – pravdu o Bohu. Len technika, veda, kapitál a všetky autonómne pozemské skutočnosti, si samé nevystačia. Niekto a niečo im musí dávať smer, poriadok a dôvod humánne spolu existovať. V mnohých častiach sveta je to ešte stále kresťanstvo. Či bude aj naďalej principiálne ovplyvňovať dianie spoločnosti záleží na nás. Ak bude kresťanstvo jednotlivcov slabé, bude ním aj svet menej ovplyvňovaný. Ak bude život z viery dôsledný, bude sa tým musieť riadiť vo svojich základných zákonoch a rozhodnutiach aj sekulárna spoločnosť.
Prispieť by sme k tomu mohli napr. skvalitnením troch postojov, ktoré boli ťažiskom zbožnosti jedného 91- ročného jezuitu, ktorý sa v nich ešte stále cvičí a znova učí: „Hovoriť, počúvať a láskavo konať.“
Hlasno hovoriť o podstatnom, nevynímajúc tému Boha a témy o aktuálnych domácich, či spoločenských problémoch. Ak budeme mlčať, aj kamene nás zahanbia.
Počúvať s empatiou, najmä najbližších, ale aj radosti a starosti národa a sveta. Jeden z najaktuálnejších prejavov lásky k blížnemu.
A „láskavo konať“. Čo je opakom činnosti len pre zárobok, kariéru, moc a osobnú zábavu. Činnosť od srdca, ako služba, solidárne konanie a zodpovednosť pred tvárou dejín ľudstva a Boha. Liturgia, ktorá v tom momente nepotrebuje žiadne iné prejavy modlitby a zbožnosti.
Pôstne obdobie, ako výzva byť zaprášení prachom tohto sveta, možno až po hlavu, ale z očí a mysle nestratiť nebo a jeho svetlom ožarovať svet.
Marián Prachar
Bratislava Rusovce

1. 3. 2017 Popolcová streda – prikázaný pôst
nedeľa 26. 3. 2017 sa prechádza na letný boslužobný poriadok

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
Popolcová streda 1. 3. 2017 Katedrála Sv. Martina

• sv. omša celebruje otec arcibiskup Stanislav Zvolenský 17.00 hod.
• modlitbové stretnutie metódou lectio vedie divina otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v cykle "Rodina v Knihe Genezis" LÁSKA RODIČOV K DEŤOM (Gn 22,1-19) 20.00 hod.
Sobota 25. 3. 2017 Katedrála sv. Martina  sv. omša na záver Konferencie o prenasledovanej Cirkvi 18.00 hod.

SPOLOČNÁ EKUMENICKÁ MODLITBA KRESŤANOV ZA EURÓPU 
pondelok 27. 3. 2017  frantičkáni, Kostol Zvestovania Pána,

pri príležitosti  60. výročia začiatku procesu Európskej integrácie (25. marca 1957 boli podpísané Rímske zmluvy) Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy spolu s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami v Bratislave, v Ríme a v iných Európskych mestách Modlitbu budú sprevádzať piesne, skúsenosti a vybraté texty zakladateľov a osobností Európy. 17.00 hod.

SV. OMŠE POPOLCOVÁ STREDA 1. 3. 2017
inak ako vo všedný deň
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie 8.00, 18.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička) 7.00, 12.00, 17.30 hod.
Trnávka Kostol sv. Don Bosca 6.30, 16.00 a 18.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie 6.30, 10.00, 16.00, 17.00(M), a 18.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 6.30 a 18.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána 7.00 a 18.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 17.30 hod.
Dlhé Diely,Kostol Narodenia Panny Márie 10.00, 18.00 a 19.00 hod.
Dúbravka Kostol Ducha Svätého 6.30, 16.30 a 18.00 hod.
Dúbravka Kostol sv. Kozmu a Damiána 18.00 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka 18.00 a 19.30 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Michala 6.45 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla 7.00 a 18.00 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény 18.00 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena 8.00 a 18.30 hod.

ZMENY V BOHOSLUŽOBNOM PORIADKU
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pondelok – piatok 8.00 a 18.30 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny nedeľa 7.30, 9.00, 10.30, 18.00 hod.

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY PÔST 2017
obvod I.
Katedrála sv. Martina každý piatok 20.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každý piatok po večernej sv, omši začínajúcej 16.30 hod.
• každú nedeľu o 15.45 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po večernej sv, omši začínajúcej 15.15 hod.
• každú nedeľu o 16.30 hod.
Kapucíni, Kostol sv Štefana každý piatok a nedeľu 18.15.
Kostol sv. Ladislava každý piatok a nedeľu o 16.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička) každý piatok 17.00 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie každý piatok 14.00 hod.
Modrý Kostol sv. Alžbety každý piatok o 17.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každý piatok a nedeľu o 15.50 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý piatok a nedeľu o 17.20 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.

obvod II.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica) 16.20 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý piatok po rannej sv. omši začínajúcej 7.00 a16.15 hod.
• každú stredu 17.15 hod.
• piatok 24. 3. 2017 vysiela radio LUMEN, učinkujú žiaci a pedagógovia ZUŠ SV. Cecílie 16.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 16.15 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Márie Pomocnice Kresťanov
• každý piatok po sv. omšiach začínajúcich 6.45 a 17.40 hod.
• nedeľa Kalvária v Bratislave (Sokolská uk.) 19.30 hod.
Spoločný odchod 19.10 spred kostola
Trnávka Kostol sv. Don Bosca
• každý piatok a nedeľu 17.15 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• každý piatok a nedeľu o 17.15 hod.

obvod III.
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý piatok a nedeľu o 17.50 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý piatok 17.15 hod.
• každú nedeľu 15.00 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý piatok 17.15 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každú nedeľu 15.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý piatok 17,15 hod. 
• každý nedeľa 17,15 hod.
• každý nedeľa 21,00 hod. (vysokoškoláci)
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý piatok 16.45 hod.
• každú nedeľu 16.30 hod.

obvod IV.
Dlhé Diely,Kostol Narodenia Panny Márie každý piatok 18.00 hod.
Dúbravka Kostol Ducha Svätého každý piatok o 17.20 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý piatok 17.30 hod.
• každú nedeľu s pašiovou kázňou 15.00 hod.
Záhorská Bystrica Kostol sv. Petra a Pavla
• každý piatok o 17.15 hod.
• každú nedeľu o 15.00 hod.

obvod V.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény piatok 17.30 hod.
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každú stredu a v piatok, 17:25 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý piatok a nedeľa 17.15 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý piatok a nedeľa 17.45 hod.
V ostatných kostoloch podľa oznámenia

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 5. 3. 2017 16.15- 17.00 hod.
• Kaplnka sv. Anny modlitba posv. ruženca a vešpery pred Oltárnou sviatosťou v pracovné dni o 19.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 5. 3. 2017 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 3. 3. 2017 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 5. 3. 2017 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 3. 3. 2017 15.45 – 16.30 hod.
• nedeľa 5. 3. 2017 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 3. 3. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 3. 3. 2017 po večernej sv. omši
• nedeľa 5. 3. 2017 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 5. 3. 2017 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý štvrtok po sv. omši
• sobota 3. 3. 2017 16.00 hod.
• utorok 7. 3. 2017 po sv. omši modlitby za kňazov a nové kňazské povolania
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 3. 3. 2017 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok 2. 3. 2017 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 5. 3. 2017 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 3. 3. 2017 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 3. 3. 2017 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
piatok 3. 3. 2017 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 5. 3. 2017 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 5. 3. 2017 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 - 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 3. 3. 2017 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• celodenná adorácia pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7.00 – 18.30 hod.
• celodenná adorácia streda 7.00 – 17.30 hod.
Adorácie cez týždeň ukončené Vešperami
• štvrtok 2. 3. 2017 19.15 – 20-15 (za nové povolania)
• nedeľa 5. 3. 2017 16.30 – 18.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 4. 3. 2017
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 17.15 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

EKUMENICKÝ SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB 2017
sa začína každoročne v prvý marcový piatok Most  modlitieb tvorí asi 180 krajín celého sveta. Tento  rok  pripravili modlitby kresťanské ženy  z  Filipín. Motto Filipínskych modlitieb je: SOM K TEBE NESPRAVODLIVÝ?
V Bratislave sa modlíme:
• piatok 3. 3. 2017 CIRKEV BRATSKÁ, Cukrová 4  17.00 hod.
• nedeľa 5. 3. 2017  petržalka lúky Kostol Sedembolestnej Panny Márie , Betliarska 3, 15.30 hod.
• štvrtok 9. 3. 2017  Devínska Nová Ves Kostol Sv. Ducha 18.45 hod.
Info: www.sdmslovensko.sk

sobota 11 3. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

DEVIATNIK K SV. JOZEFOVI
10. 3. - 19. 3. 2017
Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie 16.20 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie pred sv. omšami

UDEĽOVANIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH
nedeľa 19. 3. 2017 Kapucíni, Kostol sv štefana(slávnosť sv. Jozefa) pri sv. omši o 8:00

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedele, okrem druhej nedele v mesiaci 17.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) nedeľa 12. 3. 2017 (druhá nedeľa v mesiaci) 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA SENIOROV
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Jezuiti, Združenie kresťanských seniorov a Katolícka jednota slovenska
prednáška 14.45 nasleduje sv. omša 15.15 hod.
• streda 15. 3. 2017
• štvrtok 16. 3. 2017
• piatok 17. 3. 2017
s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
po sv. omši pobožnosť Krížovej cesty

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 14. 3. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána
• nedeľa 19. 3. 2017 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota 15.00 hod. (ak nie je púť)

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každú stredu 17.45 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

MODLITBY SO SPEVMI Z TAIZÉ
Kaplnka svätej Kataríny na Michalskej 8, každý pondelok 17.30 hod.
piatok 24. 3. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa 20.15 hod.

PRIPOMIENKA SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE
piatok, 24.marca Frantičkáni, Kostol Zvestovania Pána sv. omša 29. výročia historickej údalosti hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Zvolenský pri príležitosti 19.30 hod.
Po sv. omši pôjde sprievod so sviečkami k pamätníku na Suchoňovom námestí (pred kostolom Notre Dame), kde bude krátky program. Prineste si so sebou sviečky! 

JUBILEJNÝ ROK FATIMY
sobota 25. marec 2017
• zraz pri Morovom stĺpe, odtiaľ pôjdeme s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva cez priestranstvo
sviečkovej manifestácie k Notre Dame 17.30 hod.
• pri Fatimskej Panne Márii večeradlo modlitby na vyprosenie nových Turíc 18.00 hod.
Príďte s ružencom a sviečkou

ZVELEBENIE - CALVARY CHVÁLY
Kostol sv. Cyrila a Metoda každý utorok počas školského roka o 19.00 hod. Info www.vyveska.sk

SANT EGÍDIO
• Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie MODLITBA ZA CHUDOBNÝCH každú stredu 19.00 hod.
• Petržalka, Kostol Povýšenia Svätého Kríža MODLITBA ZA CIRKEV každý utorok 18.45 hod.

SLÁVNOSTNÉ VEŠPERY<br> Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána každú nedeľu 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 18. 3. 2017 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 4. 3. 2017 7.00 hod.

nedeľa 19. 3. 2017 Kostol Notre Dame, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie, sv. omšu celebruje: p. Pawel Wojnowski OCD, adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod.
pred sv. omšou modlitba posvätného ruženca o 10.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
Previdelné ostávajú nezmenené

ŠTVRTKOVÉ ÚVAHY O LÁSKE
2. ročník z trojročného projektu
Farský kostol sv. Kríža, Bratislava-Petržalka, Daliborko
vedie P. Milan Bubák, SVD
DARY LÁSKY: 18.00 hod.
• štvrtok 2. 3. 2017 ÚCTIVOSŤ
• štvrtok 9. 3. 2017 (PO)CHVÁLA
• štvrtok 16. 3. 2017 NAPOMÍNANIE
• štvrtok 23. 3. 2017 NEVINNÝ ŽART
• štvrtok 30. 3. 2017 MLČANIE

sobota 4. 3. 2017 Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Boscab> zasadačka pod kostolom DUCHOVNÁ OBNOVA 9.00 hod.

OTVORENÁ PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA
s pátrom Ivanom Barusom
nedeľa 5. 3. 2017 Veľká sála exercičného domu pri kostole Narodenia Panny Márie, Marianka, Námestie 4. apríla

AKO SA OSLOBODIŤ A PREČO MNOHÍ NIE SÚ OSLOBODENÍ - 2. časť  
• modlitba krížovej cesty (v pútnickom dome) s prosbou  o oslobodenie od duchovných zviazaností 9.45 hod.
•  svätá omša11.00 hod.
•  obedná prestávka (treba si priniesť obed) 12.00 – 13.00 hod.
•  tretia prednáška: AKO SA OSLOBODIŤ A PREČO MNOHÍ NEBÝVAJÚ OSLOBODENÍ III.  13.00 – 13.45 hod.
• záverečná adorácia so slávnostným eucharistickým požehnaním 14.00 hod.
•  záver 14.30 hod.
Duchovná obnova je OTVORENÁ, nie je potrebné sa vopred prihlásiť. Iba v prípade záujmu o UBYTOVANIE A STRAVU kontaktujte sa na tel.č. 0910 842 902 denne až po 14:00, najneskôr však do 27.2.2017
Info: modlitba@mywebnode.com 

CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám.
• utorok 7. 3. 2017 Modlitbové utorky s Majstrom Eckhartom 17.15 – 18.30 hod.
• sobota 11. 3. 2017 Jednodňová duchovná obnova z Cyklu pravidelných duchovných obnov. MODLITBA MILUJÚCEJ POZORNOSTI 9.30-19.00 hod.
• pondelok 13. 3. 2017. Modlitba za povolanie - svätá omša a po nej adorácia19.00 hod.
• od nedeľa 26. 3.2017 18:00 do nedele 02.04.2017 10:00 DOPREVÁDZANÉ EXERCÍCIE PODĽA SVÄTÉHO IGNÁCA V PÔSTNOM OBDOBÍ
Info:www.centrumsalvator.sk/

ŠTVRTKY V MARIANKE - U Matky, ktorá ustavične pomáha
(vedie páter Ivan Barus)
Bazilika Narodenia Panny Márie, Marianka, Námestie 4. apríla

každý štvrtok (okrem prvopiatkového týždňa 2. 3. 2017)
• Sv. omša s osobitným príhovorom na vyššie uvedenú tému 19.00 hod.
• Adorácia s prosbou za zdravie duše i tela 20.00-21.00 hod.
• Adorácia Getsemani bratov tešiteľov 21.00-22.00 hod.

utorok 28. 3. 2017 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

• streda 1. 3. 2017 modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod.

• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite
streda 1. 3. 2017 Duchovná obnova, sviatosť zmierenia, sv. omša a popolec 9.15 hod.
streda 8. 3. 2017 Mgr. Eva Frická: ROK SV. MARTINA 9.30 hod.
streda 15. 3. 2017 ThDr. Marián Červený:PhD: POŽEHNANÝ ČAS PÔSTNEHO OBDOBIA 9.30 hod.
streda 22. 3. 2017 RNDr. Fridrich Lórand: SV. FRANTIŠEK Z ASSISI 9.30 hod.
streda 29. 3. 2017 Ing. Anton Janitor, PhDr.: ETIKA, MORÁLKA A NÁBOŽENSTVO VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 9.30 hod.

• piatok 3. 3. 2017 Vernisáž výstavy Ľuba Vladyková-Šmajdová:  VYŠÍVANÉ OBRAZY - RUSÍNSKA VÝŠIVKA 19.00-20.30 hod.

• pondelok 6. 3.2017 Mgr. Andrea Madunová z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR ČO PRESNE JE OSOBNÁ ASISTENCIA a premietanie krátkeho filmu ASISTUJEM, TEDA SOM 18.00 hod.

• utorok 7. 3. 2017 USKI, tematický okruh Filozofický pohľad na pokrok v prírodných vedách, Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava: PRÍRODA OKOLO NÁS A JEJ POZNANIE 17.30 hod.

• pondelok 13. 3. 2017 diskusia na tému DOMÁCA ŠKOLA? o všetkom čo chcete vedieť o domácom vzdelávaní s tými, ktorí homeschoolujú niekoľko rokov 17.00 hod.

• utorok 14. 3. 2017 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY DOSPELÝCH DETÍ ALKOHOLIKOV, otvorené stretnutie pre verejnosť 18.00 hod.

• štvrtok 30. 3. 2017 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

PÚTE
sobota 4. 3. 2017 MESAČNÁ PÚŤ V MARIANKE

KZ Sprevádzajúci – p. b.
• Stretnutie pútnikov pri Mórovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, Spoločná modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č. 37 o 12.40 hod. (priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke  o 14.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 5. 3. 2017 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
KZ Sprevádzajúci – p. b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk M. Oravec 0908 417 905

sobota 25. 3. 2017 Podunajské Biskupice Kostol Povýšenia sv. Kríža (nemocnica)
BL. ZDENKA - OCHOTNÁ V PLNENÍ BOŽEJ VÔLE
• Modlitba posvätného ruženca 16.15 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej 17.00 hod.

RÔZNE

nedeľa 26. 2. 2017 Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
KONCERT CHRÁMOVÉHO ZBORU 15.30 hod.

EMANUEL SOM, KTORÝ SOM
Výstava obrazov a objektov z dreva autorky Beáty Krasňanskej vo výstavných priestoroch SK BNM, Vajnorská 21 do 11. 3. 2017 pondelok – piatok 14.00 – 18.00 hod. Sobota v rámci podujatí.
Info: www.beakrasna.eu

40 DNÍ ZA ŽIVOT
Nemocnica akademika Ladislava Dérera - Kramáre, Bratislava, Limbová
v dňoch od 1. 3. 2017 do 9. 4. 2017 v čase 8.00 do 20.00 hod.
Pokojná vigília: Konkrétnou prítomnosťou chceme dať viditeľným spôsobom najavo neviditeľnú milosť. Počas 40 dní budú prebiehať každý deň individuálne i skupinové modlitby priamo na mieste, kde sa vykonávajú interrupcie – pred Nemocnicou akademika L. Dérera na bratislavských Kramároch. Ak ste v Bratislave a cítite hlbšie volanie do služby nenarodeným, pridajte sa k nám!
Modlitba a pôst: Všetkých tých, ktorí nie sú v Bratislave a nemajú možnosť zapojiť sa do kampane osobne, pozývame k modlitbe a pôstu „na diaľku“.
Info: //www.40dnizazivot.sk/

KONCERT ZA ŽIVOT
sprievodná akcia ku kampani DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
utorok 21. 3. 2017 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Vivalidiho Štyri ročné obdobia.
komorný orchester ZOE, a sólista Juraj Tomko 18.30 hod.
Info www.forumzivota.sk

25. MAREC - DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
V týždni od 19. marca do 26. marca

bude prebiehať každoročná kampaň, organizovaná o. z. Fórum života. Pozývame všetkých, aby sa do kampane zapojili nosením bielej stužky a účasťou na sprievodných aktivitách a vyjadrili tak spolu s nami úctu k životu každého človeka, aj nenarodených detí.
Info: www.25marec.sk

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1
Ponúka štúdium
KATOLÍCKEJ TEOLÓGIE 6-ročné magisterské štúdium dennou formou
pre kandidátov kňazstva i laikov
Termín podania prihlášok do 31. marca 2015


Uplatnenie:
katolícki kňazi
učitelia náboženskej výchovy
pastoračné služby vo farnosti, duchovné redakcie masmédií
práca v charitatívnych a humanitných ustanovizniach
pôsobenie v oblasti humanitárnej pomoci
príprava kvalifikovaných partnerov zo strany cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami
organizácia voľnočasových aktivít.

tel.: 02/32777 105
www.frcth.uniba.sk
sd@frcth.