Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Tvoju vlastnú dušu prenikne meč(Lk2,33-35)

ročník 26 • september 2016

MÁRIA MATKA MILOSRDENSTVA, MÁRIA KRÁĽOVNÁ MILOSRDENSTVA...

S dojatím aj v tomto Roku milosrdenstva znovu stojím pred Sedembolestnou Máriou, patrónkou Slovenska a uvedomujem si intenzívne ako veľmi musíme ďakovať Bohu za tento dar pre ľudstvo obnovené spásonosnou obetou Krista na kríži. Na druhej strane nemôžeme byť iba trpnými pozorovateľmi bolesti Márie nielen pod krížom, ale v pohľade na celý jej život, ale musíme vyvodiť logické uzávery dieťaťa, ktoré si uvedomuje, že môže nielen zmierniť, ale aj úplne odstrániť bolesť matky.
Potrebujeme len jedno - uvedomiť si cenu jej bolesti. Tá cena je vysoká, lebo je to cena života Krista. Preto Mária je žena, ktorá robí všetko pre záchranu človeka, ktoréhokoľvek, robí tak práve pre prežitú bolesť a nie z vypočítavosti či z túžby po nejakom vyznačení. Mária, ako žena, ktorá si uvedomila, že všetko je milosť, ale žena, ktorá s milosťou intenzívne spolupracovala a stále spolupracuje, preto ju sv. Ján Pavol II. označil za zvláštnu spolupracovníčku na diele spásy (správne odmietol, termín spoluvykupiteľka, lebo jediným Vykupiteľom je jej Syn Ježiš Kristus). Ako píše v encyklike Dives in misericordia (30.12.1980) "... veľkonočná liturgia kladie na ústa slová žalmu "Milosrdenstvo Pána ospevovať budem naveky." V plnom slova zmysle je Mária Matka milosrdenstva. "...veľkonočnom speve Cirkvi sa však ozývajú - v plnom prorockom význame - tie slová, ktoré povedala Mária, keď navštívila Alžbetu, manželku Zachariášovu: jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. ...nové generácie Božieho ľudu, poznačené znamením kríža", znakom Kristovho veľkonočného tajomstva, (sú) totiž úplným zjavením toho milosrdenstva, ktoré Mária na prahu domu svojej príbuznej hlasite oslavovala: jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. Okrem toho Mária jedinečným a celkom mimoriadnym spôsobom zakúsila milosrdenstvo - ako nikto iný - a obetou svojho srdca dosiahla vynikajúcu účasť na samom zjavení Božieho milosrdenstva. Táto obeta je úzko spojená s krížom jej Syna, pod ktorým na Kalvárii aj ona stála. Jej obeta znamená zvláštnu účasť na zjavení milosrdenstva, totiž na absolútnej vernosti Boha voči svojej láske a zmluve, ktorú od večnosti určil a v čase uzavrel s človekom, s národom, s celým ľudským pokolením; je účasťou na tom zjavení, ktoré sa na kríži raz navždy uskutočnilo. Nikto nezakúsil tak ako Mária, matka Ukrižovaného, tajomstvo kríža, toto úžasné stretnutie božskej nekonečnej spravodlivosti a lásky, tento "bozk" milosrdenstva daný spravodlivosti. ...Mária teda hlbšie pozná tajomstvo Božieho milosrdenstva; pozná aj jeho cenu a vie, aká je tá cena vysoká. V tomto zmysle ju nazývame aj Matkou milosrdenstva, našou Paňou zľutovania alebo Matkou Božieho milosrdenstva... Ona mimoriadnym spôsobom zakúsila milosrdenstvo a rovnako mala na ňom zásluhy počas celého pozemského života a najmä pod krížom svojho Syna. Na základe skrytého a neporovnateľného spojenia s mesiášskou úlohou svojho Syna je zvláštnym spôsobom ustanovená na to, aby ľuďom priblížila lásku, ktorú on prišiel zjaviť. Táto láska sa najúčinnejšie prejavuje voči trpiacim a chudobným, voči zajatým a slepým, voči utláčaným a hriešnikom,.. s materinskou láskou sa stará o bratov svojho Syna, čo ešte putujú a nachádzajú sa v nebezpečenstvách a úzkostiach, dokiaľ sa nedostanú do blaženej vlasti. Táto jej úloha je bezhraničná a nadčasová, pretože je telom i dušou v sláve Trojjediného Boha a je korunovaná slávou Boha, preto je nielen Kráľovná nanebovzatá, ale právom ju nazývame Kráľovnou milosrdenstva.
A ničím iným ju nemôžeme uctiť, osláviť ani obdarovať ako práve pochopením jej podstaty a uskutočňovaním milosrdenstva vo vzťahu k našim blížnym, aby sa už viac neopakovalo Nice, Istanbul, Paríž, Brusel symboly terorizmu a násilia. Preto nielen ústami, ale hlavne srdcom a skutkami spievajme Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva...

Daniel Dian

V mesiaci september platí Bohoslužobný poriadok cez rok

ZMENY BOSLUŽOBNÉHO PORIADKU OD SEPTEMBRA

Vajnory Kostol Sedembolestnej Panny Márie večerná sv. omša o 18.00 hod. je zrušená
Františkáni Kostol Zvestovania Pána od nedele 4. 9. 2016 sv. omše za účasti detí 10.30 hod.
Každú druhú nedeľu agapé.

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
pondelok 5. 9. 2016 Katedrála sv. Martina svätá omša z príležitosti svätorečenia bl. Matky Terezy celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup 17.00 hod.
Streda 7. 9. 2016 Katedrála sv. Martina prvé modlitbové stretnutie metódou lectio divina v cykle "Rodina v knihe Genezise" na tému MUŽ A ŽENA vedie Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup 20.00 hod.
Štvrtok 8. 9. 2016 Katedrála sv. Martina sv. omša z príležitosti stretnutia zástupcov Biskupských konferencií strednej a východnej Európy18.30 hod.
Nedeľa 11. 9. 2016 Marianka slávnostná sv.omša pri Lurdskej jaskyni, celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup – metropolita 10.30 hod.
štvrtok 15. 9. 2016 Šaštín NÁRODNÁ PÚŤ K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII, slávnostná sv. omša hlavný celebrant Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita o 10.30 hod.
piatok 16. 9. 2016 Šaštín púť pre seniorov a chorých - slávnostná sv. omša o 10.30 hod.
Pondelok 26. 9. 2016 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, sv. omša na začiatok nového školského roku celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup - 40 DNÍ ZA ŽIVOT  o 20.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
• Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 13. 9. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
• Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 18. 9. 2016 15.00 hod.
• Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
• Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami.
• Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 3. 9. 2016br> • Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec.
• Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
• Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
• Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
• Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
• Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
• Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
• Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
• Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
• Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
• Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.


BOHOSLUŽBNÝ PORIADOK štvrtok 15. 9. 2016
V celej našej Arcidiecéze platí, že sv. omše by mali byť skoro ráno a potom až večer. Ako to však zrealizujú jednotlivé farnosti, to už závisí od každého vdp. farára alebo správcu kostola.
Modrý Kostol sv. Alžbety 8.00, 18.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 10.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Sebastiána 7.00, 18.00 hod.

SLÁVNOSTNÉ SVÄTÉ OMŠE
• štvrtok 15. 9. 2016 Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 10.30 hod.
• nedeľa 25. 9. 2016 Kostol sv. Vincenta de Paul sv. omša o 11.00 hod.
• Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie
štvrtok 8. 9. 2016 10.00 a 18.00 hod.
nedeľa 11. 9. 2016 11.00 hod.
• nedeľa 25. 9. 2016 Teplická Kostol Kráľovnej rodiny 10.30 hod.
• nedeľa 25. 9. 2016 Dúbravka Kostol sv. Kozmu a Damiána 11.00 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

Sobota 10. 9. 2016 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
• Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každú stredu 17.45 hod.
• Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 18.15 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 4. 9. 2016 16.15- 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 4. 9. 2016 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• streda 31. 8. 2016 celodenná 10.00 – 19.30 hod.
Modlitba cez deň 13.00 hod.
Korunka Božieho milosrdenstva 15.00 hod.
Vešpery 18.00 hod.
Adorácia hudobne doprevádzaná od 18.30 hod.
• piatok 2. 9. 2016 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 4. 9. 2016 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 2. 9. 2016 15.45 – 16.30 hod.
• nedeľa 4. 9. 2016 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 2. 9. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 2. 9. 2016 po večernej sv. omši
• nedeľa 4. 9. 2016 17.00 –18.00 hod.
• sobota 24. 9. 2016 celodenná
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 4. 9. 2016 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• každá sobota 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 2. 9. 2016 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok pred prvým piatkom 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 4. 9. 2016 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 2. 9. 2016 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 2. 9. 2016 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
piatok 2. 9. 2016 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 4. 9. 2016 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 4. 9. 2016 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
• piatok 2. 9. 2016 15.00 – 18.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 - 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 2. 9. 2016 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
piatok 2. 9.2016 Kostol sv. Ladislava 16.15-17.15 hod.
Večeradlo, modlitba o ktorú prosí Mária Matka, aby sa modlila v rodinách a za rodiny. Vďaka tejto modlitbe Mária Matka poskytuje ochranu a útočište vo svojom nepoškvrnenom srdci. Premieňa srdcia, v ktorých vyhasla láska a chýba porozumenie, čo je častou príčinou rozpadu vzťahov v rodinách. Keď len slová na záchranu a uzdravenie rodiny nestačia, je tu modlitba. 
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 17. 9. 2016 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul nedeľa 4. 9. 2016 19.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 3. 9. 2016 7.00 hod.

ZVELEBENIE - CALVARY CHVÁLY
utorok 6. 9. 2016 Kostol sv. Cyrila a Metoda začína a pokračuje každý utorok počas školského roka o 19:00 hod. Info www.vyveska.sk

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
streda 6. 9. 2015 Dlhé Diely farský úrad predkrstná náuka pre rodičov a krstných rodičov 17.00 hod.

BIBLICKÝ KURZ ABECEDA NAŠEJ SPÁSY
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
Od septembra opäť začíname s biblickou výukou pre dospelých.
Vzdelávací kurz trvá 10 mesiacov. Koná sa raz týždenne v pastoračnej miestnosti Kláštora minoritov na námestí sv. Františka vždy v nedeľu od 16. hodiny (dĺžka kurzu je 120 minút).
Na kurz je potrebné mať vlastné Písmo sväté (rímsko-katolícke).
Koncepcia kurzu je stavaná tak, že je zároveň aj prípravou na všetky sviatosti Cirkvi. Katechézy budú dopredu zasielané. Každý rok pripravujeme aj nepokrstených, teda katechumenov. Kurz je bezplatný.
Kontakt: 0904 318 019
tereza.borkovicova@gmail.com
www.minoriti.sk oznamy

DEŇ BOŽEJ MILOSTI vedie páter Ivan Barus
pondelok 5. 9. 2016 Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, sv. omša, modlitba a požehnanie za zdravie duše i tela pre všetky oblasti života s prosbou o ochranu pred pôsobením Zlého 15.00-20.30 hod. Info www.vyveska.sk

ŠTVRTKY V MARIANKE - V ŠKOLE PANNY MÁRIE (vedie páter Ivan Barus)
štvrtok 8. 9. 2016 Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie, moderovaná adorácia LÁSKA K EUCHARISTII V ŠKOLE PANNY MÁRIE 19.00-21.00 hod.

CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám.
• pondelok 12. 9. 2016 Modlitba za povolanie 19.00 hod.
• utorok 13. 9. 2016 Modlitbové utorky s majstrom Eckartom 17.15 hod.
• štvrtok 15. 9. 2016 18.00 hod. až nedeľa 18. 9. 2016 13. 00 hod. VÍKEND VNÚTORNRJ MODLITBY A MEDITÁCIE v prípade záujmu sa kontaktujte
info@centrumsalvator.sk, centrumsalvator@gmail.com
tel č. 00421 907 274 723

POZVÁNKA K FORMÁCII, PO KTOREJ SA DAJÚ ABSOLVOVAŤ MISIE
piatok 23. 9. 2016 15.00 hod. až nedeľa 25. 9. 2016 15.30 hod.
Minimálne ročnú formáciu, po ktorej prebieha výber na zahraničné misie, ponúka záujemcom združenie mladých veriacich ľudí MiSeVi (Vincentskí laickí misionári). "Členom sa môže stať každý dospelý kresťan
Info: na webstránke www.misevi.sk.

utorok 27. 9. 2016 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod. Začíname cyklus prednášok a poradenstva z oblasti farmakoterapie vo vzťahu k vytypovaným ochoreniam. Prednášať bude RNDr. Katarína Holubánska, predsedníčka Katolíckej jednoty Slovenska a mesta Bratislavy. Téma prvej prednášky bude FARMAKOTERAPIA KAŠLA

Streda 28.9. 2016 Františkáni Kostol Zvestovania Pána Mládežnícka sv. omša spojená s chválami za účasti kapely GodKnows z Prievidze 19.30 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite
o 9.30 hod.
streda 7. 9. 2016 prednáška - brat Márius: ŽIVOT NA PERIFÉRII S CHUDOBNÝMI
streda 14. 9. 2016 prednáška - RNDr.Fridrich Lórand: VZNIK ZEME A GEOLÓGIE PODĽA SV. PÍSMA 
streda 21. 9. 2016 prednáška - Zdenka Kocunová: SVÄTÁ FAUSTÍNA, APOŠTOLKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
streda 28. 9. 2016 prednáška - Jozef Kanas: CIRKEV U NÁS A VO SVETE
• štvrtok 29. 9. 2016 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

PÚTE

Nedeľa 4. 9. 2016 MALÁ PEŠIA PÚŤ ZA ŠŤASTIE V RODINE A VO VZŤAHU
10.00-18.00 hod.
Bratislava - Rača Mariánka, Bratislava- Rača
Jeden deň, v kruhu svojich najbližších i nových priateľov. Trasa 25 - 12 km podľa uváženia
Info: www.akademiastastia.sk/put

vVÝROČNÁ PÚŤ MARIANKA
piatok 9. 9. 2016

• svätá omša pre mládež v bazilike, vdp. Jozef Pajerský 19.00 hod.
• adorácia so spevmi 20.00 hod.
Sobota 10. 9. 2016
• archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoústeho ,vladyka Peter Rusnák, bratislavský gréckokatolícky eparcha 10.00 hod.
• slávnostná svätá omša v mimoriadnom rímskom obrade 13.00 hod.
• ruženec pri lurdskej jaskyni 15.00 hod.
• pontifikálna sv. omša pri lurdskej jaskyni, Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Po sv. omši požehnanie nového kríža pri kaplnke zázračnej studne 15.30 hod.
• vešpery v bazilike, Mons. František Rábek biskup OSaOZ SR 18.00 hod.
• krížová cesta 18.45 hod.
• litánie pri lurdskej jaskyni a sviečkový sprievod do baziliky 20.00 hod.
• svätá omša v bazilike , vdp. Ľudovít Pokojný , farár zo Záhorskej Bystrice 21.00 hod.
• mariánska katechéza, Ivan Barus 22.15 hod.
• svätá omš a v bazilike, Mons. Félix Mikula, farár zo Stupavy 23.00 hod.

Nedeľa 11. 9. 2016
• adorácia pred Oltárnou Sviatosťou 00.00 hod.
• ranné chvály v bazilike a požehnanie Oltárnou sviatosťou 7.15 hod.
• svätá omša v bazilike 8.00 hod.
• Pontifikálna sv.omša pri Lurdskej jaskyni, Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup – metropolita 10.30 hod.
• ruženec v bazilike 14.00 hod.
• loretánske litánie 14.30 hod.
• korunka k Božiemu milosrdenstvu a požehnanie devocionálií 15.00 hod.
• svätá omša v poľskom jazyku, P. Michal·Krisztofovicz, CCG, generálny predstavený 17.00 hod.

sobota 10. 9. 2016 PEŠIA PÚŤ
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN – MARIANKA

• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
Možnosť pripojenia
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod.
• Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke 15.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 11. 9. 2016 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
Sprevádzajúci - pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézi,
Program:
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk M. Oravec 0908 417 905

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom. (Ž 85,11)
JUBILEJNÉ PÚTNICKE SVÄTÉ OMŠE KU CTI BL. ZDENKY

Bratislava – Petržalka, Kostol Svätej rodiny
• Piatok 16. 9. 2016 PhDr. Juraj Vittek, PhD. BL. ZDENKA – ODOVZDANÁ BOHU V UTRPENÍ 18.00 hod.
• sobota 17. 9. 2016 Jubilejná svätá omša s J. E. Mons. JCDr. Stanislavom Zvolenským, PhD. bratislavským arcibiskupom – metropolitom 10.30 hod.

RÔZNE

7. ROČNÍK KATEDRÁLNEHO ORGANOVÉHO FESTIVALU v Dóme sv. Martina
podujatie sa koná pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a je súčasťou Kultúrneho leta a Hradných slávností 2016.
• štvrtok, 1. 9. 2016, 19.00 hod.
MUSIC FROM BRUSSELS
XAVIER DEPREZ / Belgicko
J. S. Bach, A. Mailly, J. Valach, J. Jongen
• štvrtok, 8. september 2016, 19.00 hod.
TOUCH OF SPAIN
ESTEBAN ELIZONDO IRIARTE / Španielsko
J. A. de San Sebastián, N. Otaño, T. de Elduayen, J. Usandizaga, J. Guridi, E. Torres, L. Urteaga, T. Garbizu

nedeľa 4. 9. 2016 Mestská knižnica U Červeného raka, Bratislava, Michalská 26 16.00-17.30 hod.
HUDOBNO-LITERÁRNE POPOLUDNIE ŽALMY KRÁĽA DÁVIDA
Recituje: Štefan Bučko
Hudba: Colours Sounds Miriam Kaiser
Moderuje Rút Krajčiová

utorok 13. 9. 2016 Hospitalská reholasv. Jána z Boha – Milosrdní bratia, Univerzitná nemocnica s poliklinikou – Milosrdní bratia konferencia hospitality REHABILITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ 9.00 hod.

Štvrtok 15. 9. 2016 Devínska Kobyla – Weitov lom sv. omša a koncert za obete na hraniciach 18.00 hod.

streda 21.9.2016 UPC, Mlynská dolina, Spolok svätého Vojtecha pozýva na KONCERT TALIANSKEJ SKUPINY THE SUN spojený s prezentáciou knihy Francesca Lorenziho Cesta Slnka 19.00-21.00 hod.
Vstup voľný, 

40 DNÍ ZA ŽIVOT
Streda 28.09.2016 8.00 hod. až – nedeľa 6. 11. 2016 20.00 hod.
Nemocnica akademika Ladislava Dérera - Kramáre, Bratislava, Limbová 5

40 dní za život je najväčšou medzinárodne koordinovanou pro-life mobilizáciou v histórii.
Stojí na 3 pilieroch:
1. Modlitba a pôst V centre 40-dňovej kampane stojí modlitba a pôst. Modlitba spojená s pôstom dokáže zázraky, "lebo Bohu nič nie je nemožné" (Lk 1, 37). Zapojte sa aj Vy do našej modlitebnej kampane.
2. Zapojenie spoločnosti Cieľom kampane je priniesť pro-life posolstvo do každého kúta našej krajiny. Pre Slovensko je lepšie "konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady" (Tob 12, 8).
3. Pokojná vigília Modlitbová prítomnosť je dotykom neba na miestach, kde sa vykonávajú interrupcie. Tam, "kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, som aj ja medzi nimi" (Mt 18, 20). Nebuďte ľahostajní k životom najmenších a príďte sa modliť spolu s nami.
Staňte sa aj Vy súčasťou hnutia, ktoré mení životy!
Viac informácií nájdete na našej stránke a na našom facebooku.

Aby deti otca mali, aby mali mamu
príď to povedať nahlas
8. ROČNÍK DŇA RODINY V BRATISLAVE

sľubuje výnimočné zážitky pre celú rodinu!
V sobotu 17. septembra 2016 v Medickej záhrade bude všetko pripravené na poriadnu oslavu rodiny! Cieľom Dní rodiny po celom Slovensku je priniesť zábavno-kultúrny program pre rodiny a podporovať rodinu ako nenahraditeľnú hodnotu našej spoločnosti
Program pre všetkých členov rodiny začne o 14.00. a potrvá do 17.00 hod.
Deň rodiny v Bratislave organizuje Fórum kresťanských inštitúcií s podporou bratislavskej arcidiecézy a bratislavskej eparchie. Je jedným z podujatí projektu Milujem svoje mesto, ktorý realizuje platforma Kresťania v meste. Všetci ste srdečne pozvaní.
Informácie o Dni rodiny je možné získať na www.denrodiny.sk.