Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Velká noc 2017 .pdf
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Milosti Pánovej plná je zem.(Ž 33, 4-5. 6-7. 12-13. 20+22)

Ročník 27•Veľká noc - apríl 2017
On premohol svet...
V Pánovom zmŕtvychvstaní máme vlastne všetko. Istotu viery, poistku toho, že bol tým, čo o sebe hlásal – Boží Syn a Mesiáš - a že tak mohol naozaj sňať naše hriechy a zmieriť nás s Bohom. Máme v ňom istotu našej večnej budúcnosti, ak pri ňom vytrváme a sám nám aj ukázal, čo sa s nami raz udeje – dostaneme oslávené telo, v ktorom tiež budeme prežívať večnú radosť. A svojím zmŕtvychvstaním nám aj ukázal relatívnosť všetkých našich trápení v živote. Všetkým raz bude koniec, všetky budú zničené a tiež budú aj ocenené.
V tento čas sa na nás tlačia rôzne trendy vývoja sveta, osobitne vojny, choroba, imigrácia, liberalizácia, ideologizácia, útoky na rodinu, ale i bežnejšie, existenčno-finančné, starosť o budúcnosť našich detí a rodín a ostatné, čo sa týkajú vývoja v našej krajine. A do týchto nemalých problémov je potrebné mať jednak oporu, ale i zdroj sily, aby sme, neklesali v beznádeji z budúcnosti. A tou hlavnou oporou a zdrojom sily je pre nás Zmŕtvychvstalý Ježiš, víťaz nad hriechom a smrťou. On „robí všetky veci nové“, nebojme sa, „on premohol svet“. A ako povedal svätej sestre Faustíne, „moc tohto sveta je prísne ohraničená.“
A zasa sestra Lucia, vizionárka z Fatimy, nás pozýva aj k dôvere v príhovor u jeho matky, Panny Márie. Ako povedala Carlovi Caffarrovi, terajšiemu kardinálovi, keď zakladal vo Vatikáne na žiadosť sv. Jána Pavla II. Inštitút pre rodinu a prosil sestru Luciu o modlitbu, „Posledný boj medzi Bohom a diablom bude o rodinu a manželstvo. Ale nebojte sa, Panna Mária už rozdrvila diablovu hlavu.“
V tejto nádeji žime aj my. Ježišovo zmŕtvychvstanie sa udialo síce iba raz, ale akoby sa dialo znova, keď mu veríme, modlíme sa k nemu a snažíme sa o vzbudenie viery aj u iných ľudí. Sv. Ján Pavol II. nás povzbudzuje, ako kedysi vysokoškolákov: „Horlivou modlitbou sv. ruženca možno zmeniť osudy tohto sveta.“
Aj my sme pozvaní, ako emauzskí učeníci, nechať sa prekvapiť, že Ježiš vstupuje do našich každodenných záležitostí a to aj veľmi originálnym spôsobom. Kráča pri nás, i keď ho nevnímame, či nespoznávame, zvlášť v našich blížnych, v ktorých volá o pomoc. Nechajme sa preniknúť Ježišovou radosťou, ako prví kresťania: oni s radosťou požívali pokrm (Sk 2, 46), kade prešli apoštoli, nastala veľká radosť (Sk 8, 8), boli naplnení radosťou (Sk 13, 52) i uprostred prenasledovaní. Tak znova ponúkneme aj našim blížnym chytľavú radosť viery.
Bratia a sestry, prajem vám, vašim rodinám, do vašich farností, k veľkonočným sviatkom 2017, aby ste aj v situáciách, ktoré niekedy máme pocit, že sú beznádejné, boli schopní povedať, to čo povedali, emauzskí učeníci: pane, zostaň s nami... A mať silu vyznať vieru v Krista pred ľuďmi aj v dnešnej dobe, povzbudení slovami veľkonočného rána, „pokoj vám, nebojte sa“!
Mons. Mgr. Félix Mikula
dekan BA- Sever


Veľký piatok 14.4.2017 – prísny pôst

KAŽDÝ DEŇ POSVÄTNÉHO TROJDNIA MÔŽEME ZÍSKAŤ ÚPLNÉ ODPUSTKY:

• Zelený štvrtok: pri poklone Najsvätejšej Sviatosti spevom piesne z JKS č. 317.
• Veľký piatok: účasťou na liturgickej poklone Svätého Kríža.
• Bielu sobotu: obnovou krstných sľubov
(Pre získanie odpustkov je potrebné v tento deň: chrániť sa aj náklonnosti ku všednému hriechu, prijať Ježiša Krista v eucharistii a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca)

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
streda 5. 4 2017 Katedrála sv. Martina vedie Mons. Stanislav Zvolenský modlitbové stretnutie metódou lectio divina v cykle "Rodina v Knihe Genezis" na tému POŽEHNANIE PRE NOVÚ RODINU (Gn 29,1-20) 20.00 hod.
Kvetná nedeľa – 9. 4. 2017 Katedrála sv. Martina pontifikálna svätá omša 10.30 hod.
Zelený štvrtok – 13. 4. 2017
• Katedrála sv. Martina omša svätenia olejov, pri ktorej bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých a kňazi si obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke 9.30 hod.
• Katedrála sv. Martina svätá omša na pamiatku Pánovej večere 17.00 hod
Veľký piatok – 14. 4. 2017
• Katedrála sv. Martina pobožnosť krížovej cesty 9.00 hod.
• Katedrála sv. Martina veľkopiatočné obrady utrpenia a smrti Pána Ježiša 15.00 hod.
Biela sobota – 15. 4. 2017
• Katedrála sv. Martina modlitba Liturgie hodín (posvätné čítanie a ranné chvály) 8.00 hod.
• Katedrála sv. Martina Veľkonočná vigília s krstnou liturgiou dospelých katechumenov 19.30 hod.
Veľkonočná nedeľa – 16. 4 2016 Katedrála sv. Martina v Bratislave slávnostná pontifikálna svätá omša 10.30 hod.

ZMENY V BOHOSLUŽOBNOM PORIADKU
Alžbetínky - nemocničná kaplnka
sv. omše nebudú od 12. 4. do 17.4.
Dominikáni Kalvária, Kostol P. M. Snežnej od 28. 3. 2017 sv. omše pre vysokoškolákov každý utorok 20.00 hod.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI POKÁNIA sobota 1. 4. až nedeľa 9. 4. 2017
I. obvod
Alžbetínky Kostol sv. Alžbety 1. 4. - 8. 4. 2017 pol hodinu pred sv. omšou
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• sobota 6.30 – 18.00 hod.
• nedeľa počas sv. omší
• pondelok – streda 5.45 – 6.30 a 16.30 hod.
• štvrtok a piatok 5.45 – 6.30 a 15.00 – 17.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• sobota 1. 4. až sobota 8. 4. 2017 od 17.30 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 od 16.00 hod.
Kostol Trinitárov, (Trojička)
• pondelok – sobota 30 min pred sv. omšami
• nedeľa 6.30 – 7.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• maďarský veriaci streda 5. 4. až piatok 7. 4. 16.00 – 18.00 hod.
• pondelok 3. 4. až sobota 8. 4. 2017 8.30 a 19.00 hod
• celodenná spovedná služba po dohode na mobile 0944 074 607
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• pondelok - piatok: od 14.45 do 18.30 hod.
• sobota: od 16.30 do 18.30 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
od pondelka 3. 4. 2017
• sobota 6.00 – 20.00 hod.
• nedeľa 6.00 – 20.00 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Návštevy Panny Márie 7.30 a 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety pondelok 10.4.– utorok 11.4. 15.30 – 18.30 (viacerí kňazi)
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice
• sobota 1. 4. až piatok 7. 4. 2017 na požiadanie
• sobota 8. 4. 2017 16.00 – 16.50 a 18.00 – 19.00 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 15.30 – 16.50 a 18.00 – 20.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda 17.45 hod.
II. obvod.
Podunajské Biskupice Kostol Sv. Mikuláša sobota 8. 4. 2017 9.00 – 12.00 aj v maďarskej reči
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 1. 4 – piatok 7. 4. 2017 15 min pred sv omšou a počas sv. omší
• sobota 8. 4. 2017 15.00 – 19.00 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 17.00 – 21.00 hod.
Prievoz Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 9. 4. 2017 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice
• sobota 1. 4 – piatok 7. 4. 2017 počas sv. omší
• sobota 8. 4. 2017 7.30 – 19.00 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 6.30 – 12.00 a 16.00 – 19.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• piatok 7. 4. 2017 od 17.00 hod.
• sobota a nedeľa počas sv. omší
Vrakuňa, Kostol mena Panny Márie sobota 8. 4. 2017 15.00 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• sobota 1. 4. až piatok 7. 4. 2017 6.30 – 7.00 a 17.30 – 18.00 hod.
• sobota 8. 4. 2017 6.30 – 7.00 a 17.00 – 18.00 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 15.00 – 18.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• sobota 1. 4. až sobota 8. 4. 2017 18.00 – 18.30 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 16.00 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba nedeľa 14.00 – 16.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice nedeľa 16.00 – 19.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Sebastiána nedeľa 9. 4. 2017 16.00 – 18.30.hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• sobota 8. 4. 2017 9.00 – 12.00 a 13.30 -17.00 hod.
• inak 30 min. pred sv. omšami
IV. obvod
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
• nedeľa 2. 4. 2017 15.00 – 20.00 hod.
• inak 30 min. pred sv. omšami
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• sobota 1. 4. až piatok 7. 4. 2017 od 17.00 hod.
• sobota 8. 4. 2017 16.00 – 18.00 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 16.00 – 18.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Sv.
• sobota 1. 4. až streda 7. 4. 2017 17.30 hod.
• štvrtok 6. 4. a piatok 7. 4. 2017 17.00 – 19.00 hod.
• sobota 8. 4. 2017 9. 00 – 12.00 a 15.00 – 18.30 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 15.00 – 18.30 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka nedeľa počas sv. omší
Lamač, Kostol sv. Margity sobota 1. 4. 2017 15.00 – 17.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavl sobota 9. 4. 2017 9.00 – 12.00 hod.
Marianka Tešitelia, Bazilika Panny Márie
• streda 12. 4. 2017 16.00 hod.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
• sobota 1. 4. – piatok 7. 4. 2017 17.30 hod.
• sobota 8. 4. 2017 10.00 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 8.30 hod.
Zohor, Kostol Sv. Margity Antiochijskej
• sobota 14.00 – 17.00 hod.
• nedeľa pred sv. omšou
V. obvod
Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela
• sobota 1. 4. – piatok 7. 4. 2017 17.00 hod.
• sobota 8. 4. 2017 8.00 – 11.00 hod.
Rusovce Kostol sv. Márie Magdalény sobota 8. 4. 2017 9.00 – 10.30 hod.
Petržalka, Kostol Sv. Rodiny
• sobota 1. 4. až piatok 7. 4. 2017 od 17.30 hod.
• sobota 8. 4. 2017 15.00 – 17.00 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 počas sv. omší
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie nedeľa 9. 4. 2017 15.00 – 19.00 hod.
Petržalka Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia
• utorok 4.4. - sobota 8. 4. 2017 17.15-19.00 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 15.00 – 19.00 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Jansena
• sobota 1. 4. až sobota 8. 4. 2017 od 18.00-19.00 hod.
• nedeľa 9. 4. 2017 7.30 - 11.30 hod.

DUCHOVNÁ PRÍPRAVA NA SLÁVENIE VEĽKOČNÉHO TROJDNIA
pondelok 10. - streda 12. 4. 2017
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda
SKÚŠANÝ A VÍŤAZNÝ 18.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 18.30 hod.
Marianka po večerných sv. omšiach začínajúcich 18.00 hod bude v údolí pobožnosť Krížovej cesty

POSVÄTNÉ ČÍTANIA A RANNÉ CHVÁLY
Zelený štvrtok 13. 4. 2017

Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 6.45 hod.

SVÄTENIE OLEJOV
Zelený štvrtok 13. 4. 2017
• Katedrála sv. Martina
omša svätenia olejov, 9.30 hod.
• krasňany, Katedrála sv. Sebastiána sv. omša svatenia olejov 8.00hod.

POSVÄTNÉ ČÍTANIA A RANNÉ CHVÁLY
VEĽKÝ PIATOK 14. 4. 2017

Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 7.30 hod.+ Kríž. cesta
Dominikáni Kalvária, Kostol P. M. Snežnej 7.00 hod. (s lamentáciami)
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána 8.30 hod. + krížová cesta 9.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsv. Spasiteľa 8.00 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Návštevy Panny Márie 8.00 hod. + Kríž. cesta
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 6.45 hod. + Kríž. cesta
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda 8.00 hod.

Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul 8.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice 8.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca 8.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie 7.30 hod. + Kríž. cesta

Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 8.00 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba 8.00 hod.

Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod. + Kríž. cesta
Karlova Ves, Kostol sv. Františka o 9.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla posv. Ruženec 9.00 + Kríž. cesta
Marianka, Bazilika Minor 8.00 hod.

Petržalka, Kostol sv. Rodiny 7.30 hod.
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 8.00 hod. + Kríž. cesta
Petržalka Daliborovo nám., Kostol Povýšenia Sv. kríža 8.00 hod.
Petržalka – Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia 8.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Jansena 7.30 hod.

POBOŽNOSŤ 7 SLOV PÁNA JEŽIŠA Z KRÍŽA
Veľký piatok 14. 4. 2017

Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul 15.00 hod.

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
Veľký piatok 14. 4. 2017

Katedrála sv. Martina 9.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• v Marianke vedie p. farár Hudec 7.00 hod
• v kostole 8.15 hod.
Dominikáni Kalvária, na Kalvárskom vrchu. s podporou Bratislavskej arcidiecézi,
Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou 10.00 hod.
Trojička, Kostol Trinitárov 8.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána 9.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa 14.30 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana 12.00 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Návštevy Panny Márie 8.15 hod.
Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie 7.00 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice 12.00 hod. na cintoríne na Žižkovej ul.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie 15.00 hod.

Podunajské Biskupice, Kostol sv. Mikuláša 8.00 /M/ a 9.00 /S/
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca po ranných chválach začínajúcich o 8.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie 8.00 hod. (po ranných chválach)

Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny 10.00 hod.
Kramáre, Kostol Najs. Srdca Ježišovho 14.15 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba v Marianke o 11.00 hod. (pešo, odchod od farského kostola o 8.30)
Krasňany, Katedrála sv. Sebastiána 10.00 hod.

Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého 9.00 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 8.00 hod. (po ranných chválach)
Dúbravka, Kostol Ducha sv. 9.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka po obrade cca 16.30 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity 9.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla 10.00 hod.
Marianka, Bazilika Minor 12.00 hod. Na Kalvárii vedie o. biskup František Rábek
Zohor, Kostol Sv. Margity Antiochijskej 9.00 hod.

Petržalka – Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia 12.00 hod.
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 9.00 hod.
Petržalka Daliborovo nám, Kostol Povýšenia sv. Kríža
• o 14.15 hod.
• ulicami Petržalky 19.00 hod.

POSVÄTNÉ ČÍTANIA A RANNÉ CHVÁLY
Biela sobota 15. 4. 2017

Katedrála sv. Martina 8.00 hod.
Alžbetínky, Kostol sv. Alžbety 8.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 7.30 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol P. M. Snežnej 7.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána 7.30 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa 8.00 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Návštevy Panny Márie 8.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 6.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda 8.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie 8.00 hod.

Podunajské Biskupice, Kostol sv. Mikuláša 8.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul 8.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomoc. kresťanov 8.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca 8.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie 7.30 hod.

Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 8.00 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba 8.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny 8.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 8.00 hod.

Dev. Nová Ves, Kostol Ducha sv. 8.00 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 9.00 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka 9.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla o 9.00 hod.
Marianka, Bazilika Minor o 8.00 hod.

Čunovo Kostol sv. Michala Archanjela 8.00 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny 7.30 hod.
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 8.00 hod.
Petržalka Daliborovo nám., Kostol Povýšenia Sv. kríža 8.00 hod.
Petržalka Saleziáni Mamateyová, Kaplnka sv. Dominika Saviu 8.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena 7.30 hod.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 16. 4. 2017
sv. omše inak ako v nedeľu cez rok

Milosrdní bratia, Kostol Navštevy Panny Márie 9.30 hod.
Dúbravka – DSS pri Kríži, Kaplnka Božieho milosrdenstva 17.00 hod.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 17. 4. 2017
sv. omše inak ako v nedeľu cez rok

Alžbetínky, Kostol sv. Alžbety 7.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.30 a 19.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej 7.30, 9.00 a 17.00 hod.
Trojička, Kostol Trinitárov 7.00, 9.00, 10.30 a 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána 8.00(M), 9.00, 19.30 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana 6.00, 17.00 a 19.00 hod.
Kostol sv. Ladislava 17.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštevy Panny Márie 8.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety 8.00, 18.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda 8.30 a 18.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie 8.00 hod.

Podunajské Biskupice, Kostol sv. Mikuláša 8.00(M), 9.30 (S)
Pod. Biskupice – Komárov, Kaplnka sv. Jozefa nie je
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice 6.30, 8.00, 9.30 a 16.00 a18.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca o 6.45, 8.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie 7.30, 8.30(M), 9.45 a 11.00 hod.

Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána 9.00 a 10.30 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny 7.30, 9.00, a 18.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 8.00, 10.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba 7.30, 10.30 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice 9.00, 11.30 hod.

Dev. Nová Ves, Kostol Ducha sv. 8.00, 9.30 a 11.00 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30, 9.30 a 19.00 hod. (11.00 nebude)
Dúbravka, Kostol Ducha sv. 6.30, 8.00, 11.00 a 18.00 hod. ( 9.30 nebude)
Dúbravka, Kaplnka Ružencovej Panny Márie nie je
Karlova Ves, Kostol sv. Františka 7.00, 8.30 a 18.00 hod.
Karlova Ves, Kostol sv Michala 10.00, 19.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity 7.30, 9.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla 7.00 a 8.30, hod.
UPC sv. omša nie je

Petržalka, Kostol sv. Rodiny 7.30, 9.00 hod.
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 8.00, 9.30 a 18.30 hod.
Petržalka Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia 7.30, 9.30 hod.

DEVIATNIK K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
piatok 14. 4. - sobota 22. 4. 2017

Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie piatok 14. 4. 2017 14.30 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie začiatok sv. večerných sv. omší
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie pondelok – piatok 18.15 hod.

Nedeľa 23. 4. 2017 NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána 15.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda – Lurdská Jaskyňa – Dominikáni, Kostol Panny Márie Snežnej
• Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda začiatok procesie 15.00 hod.
• duchovný program v Lurdskej jaskyni
• Kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii Adorácia s požehnaním a svätá omša 17.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca o 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice 15.00 hod.
Dev. Nová Ves, Kostol Ducha sv. 15.00 hod.
Dúbravka – DSS pri Kríži, Kaplnka Božieho milosrdenstva o 15.00 hod. sv. omša 15.30 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 2. 4. 2017 16.15- 17.00 hod.
• Kaplnka sv. Anny modlitba posv. ruženca a vešpery pred Oltárnou sviatosťou v pracovné dni o 19.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 2. 4. 2017 11.00 – 12.00 hod.
• štvrtok 27. 4. 2017 7.30 – 10.00 a 16.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
• nedeľa 2. 4. 2017 17.30 - 18.30 hod.
• piatok 7. 4. 2017 po rannej a večernej sv. omši
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• nedeľa 2. 4. 2017 15.45 – 16.30 hod.
• piatok 7. 4. 2017 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 7. 4. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• nedeľa 2. 4. 2017 17.00 –18.00 hod.
• piatok 7. 4. 2017 po večernej sv. omši
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 2. 4. 2017 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý štvrtok po sv. omši
• utorok 4. 4. 2017 po sv. omši modlitby za kňazov a nové kňazské povolania
• sobota 7. 4. 2017 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 7. 4. 2017 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok 6. 4. 2017 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 2. 4. 2017 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.
III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 7. 4. 2017 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 7. 4. 2017 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.
IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
piatok 7. 4. 2017 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• piatok 31.3. 2017 od 19.00 celonočná do 7.00 hod.
• nedeľa 2. 4. 2017 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 2. 4. 2017 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 - 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 7. 4. 2017 17.30 hod.
V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• celodenná adorácia pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7.00 – 18.30 hod.
• celodenná adorácia streda 7.00 – 17.30 hod.
Adorácie cez týždeň ukončené Vešperami
• štvrtok 2. 3. 2017 19.15 – 20-15 (za nové povolania)
• nedeľa 2. 4. 2017 16.30 – 18.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 1. 4. 2017
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 17.15 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

sobota 8 4. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedele, okrem druhej nedele v mesiaci 17.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) nedeľa 8. 4. 2017 (druhá nedeľa v mesiaci) 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každú stredu 17.45 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

MODLITBY SO SPEVMI Z TAIZÉ
Kaplnka svätej Kataríny na Michalskej 8, každý pondelok 17.30 hod.
piatok 28. 4. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa 20.15 hod.

ZVELEBENIE - CALVARY CHVÁLY
Kostol sv. Cyrila a Metoda každý utorok počas školského roka o 19.00 hod. Info www.vyveska.sk

SANT EGÍDIO
• Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie MODLITBA ZA CHUDOBNÝCH každú stredu 19.00 hod.
• Petržalka, Kostol Povýšenia Svätého Kríža MODLITBA ZA CIRKEV každý utorok 18.45 hod.

SLÁVNOSTNÉ VEŠPERY
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána každú nedeľu 18.00 hod.

KRÍŽOVÁ CESTA KŇAZOV A ZASVÄTENÝCH
piatok 7. 4. 2017 redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a metoda
pozvánka pre všetkých mužov 17.15 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 1. 4. 2017 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
Previdelné ostávajú nezmenené

ŠTVRTKOVÉ ÚVAHY O LÁSKE
2. ročník z trojročného projektu
Farský kostol sv. Kríža, Bratislava-Petržalka, Daliborko
vedie P. Milan Bubák, SVD
DARY LÁSKY: 18.00 hod.
• štvrtok 6. 4. 2017 MÚDROSŤ
• štvrtok 27. 4. 2017 ŽIVOT

CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám
• sobota 1. 4.2017 Jednodňová duchovná obnova 9.00-19.30 hod.
• utorok 4. 4. 2017 a 25. 4. 2017 Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom 17.15-18.30 hod.
• sobota 8. 4. 2017 Cyklus duchovných obnov NÁVOD NA ROZJÍMANIE SVÄTÉHO PÍSMA 9.30-18.00 hod.
• pondelok 10. 4. 2017 Modlitba za povolanie19.00-20.00 hod.

OTVORENÁ PÔSTNA DUCHOVNÁ OBNOVA
s pátrom Ivanom Barusom sobota 1. 4. a nedeľa 2. 4. 2017
Veľká sála exercičného domu pri kostole Narodenia Panny Márie, Marianka, Námestie 4. apríla AKO SA OSLOBODIŤ A PREČO MNOHÍ NIE SÚ OSLOBODENÍ
• sobota 1. 4. 2017 13.00 – 20.30 hod.
• nedeľa 2. 4. 2017 10.00 – 15.30 hod.
Info:www.vyveska.sk

pondelok 3. 4. 2017 UPC, Mlynská dolina prednáška s diskusiou na tému NEVINNÁ ZÁBAVA ALEBO ÚPADOK NAŠEJ KULTÚRY, SÚ SERIÁLY NOVODOBÝM NÁBOŽENSTVOM? 20.00 hod.

PÔSTNE OSMIČKY U JEZUITOV 20.00 hod.
• pondelok 3. 4. 2017 sv. omša s homílou P. Mareka Vaňuša SVD na tému: DAR ODPUSTENIA.
• pondelok 10. 4. 2017 sv. omša s homílou otca biskupa Haľku SILA ROZHREŠENIA

štvrtok 6. 4. 2017 Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MUŽOV 19.00 hod.

MAGIS DUCHOVNÁ OBNOVA: Tajomstvo Veľkej noci
sobota 8. 4. 2017 Teologická fakulta TU, Kostolná 1
, vchod je v tesnej blízkosti Primaciálneho námestia) vedie Milan Bubák, určená je pre mladých vo veku 18-35 rokov 15.00 – 18.00 hod.
Info www.vyveska.sk

pondelok 10. 4. 2017 Saleziáni Miletičová sála pod kostolom Mgr. Mária Tóthová Šimčáková téma: AKO NAUČIŤ DETI ZODPOVEDNE SA SPRÁVAŤ NA INTERNETE PRE SEBA AJ OSTATNÝCH? 19.00 hod.
Info: vyveska.sk

OTVORENÉ MODLITBOVÉ STRETNUTIE
streda 12. 4. 2017 Kinosála Istropolis (Dom odborov)
ROZJÍMANIE NAD ŽALMAMI S OTCOM BISKUPOM HAĽKOM 18.30 hod.

DEŇ BOŽEJ MILOSTI (vedie páter Ivan Barus)
pondelok 17. 4. 2017 Petržalka lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
15.00 – 21.00 hod.
Info www.vyveska.sk

utorok 25. 4. 2017 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
pondelok 3. 4.2017 cestovateľský pondelok, tentokrát na tému BALKÁN 19.00 hod.
utorok 4. 4. 2017
• RHDr. Juraj Tóth, Phd., METEORY, METEORITY A ICH SÚVIS S ASTEROIDMI 17.00 hod.
• Vernisáž výstavy Fera Guldana – OBRÁZKY S OBSAHOM 17.00 hod.
Výstava bude otvorená 4. 4. - 28. 4. 2017
• Mgr. Mário Schwarz, Phd. AKO KOMUNIKOVAŤ S ĽUĎMI, KTORÍ NÁS ZRADILI 18.45 hod.
streda 5. 4. 2017 modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod.
Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite 9.30 hod.
streda 5. 4. 2017 Zdenka Kocúnová, DON TITUS ZEMAN, BOŽÍ SLUŽOBNÍK
streda 12. 4. 2017 Voľný program.
streda 19. 4. 2017 RNDr. Fridrich Lórand:Encyklika pápeža Františka LAUDÁTO SI – BUĎ POCHVÁLENÝ.
streda 26. 4. 2017 Jozef Kanas CIRKEV U NÁS A VO SVETE.
štvrtok 6. 4. 2017
• PODEĽME SA 2017 15.00 – 21.00 hod.
• Marcel Šefčík VATIKÁN MOJIMI OČAMI ALEBO MALÝ VATIKÁNSKY SVET 17.30 HOD.
štvrtok 20. 4. 2017 prezentácia knihy Rudolfa Dobiáša NOCI A DNI s ilustráciami Jozefa Vydrmáka 17.30 hod.
štvrtok 27. 4. 2017 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

PÚTE

sobota 1. 4. 2017 PEŠIA PÚŤ
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN – MARIANKA

• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
Možnosť pripojenia
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod.
• Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke 15.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 9. 4. 2017 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
KZ Sprevádzajúci – p. b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,

• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk M. Oravec 0908 417 905

Streda 12.4.2017 KRÍŽOVÁ CESTA NA BRATISLAVSKOM KALVÁRSKOM VRCHU
v predvečer  Dňa nespravodlivo stíhaných

• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 17.00 hod
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 18.00 hod.

Veľký piatok  14. 4. 2017 Krížová cesta na Kalvárskom vrchu.
KZ Sprevádzajúci – p. b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,

• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou. O 10.00 hod.
Viac na www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

sobota 29. 4. 2017 Podunajské Biskupice Kostol Povýšenia sv. Kríža (nemocnica)
BL. ZDENKA - ŠÍRIACA POKOJ
• Modlitba posvätného ruženca 16.15 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej 17.00 hod.

RÔZNE

PODEĽME SA 2017

Podstatou podujatia s názvom Podeľme sa! Je DELÍM SA NEDÁVAM ALMUŽNU, ALE TO ČO SI ODOPRIEM. Podujatie sa koná s požehnaním všetkých diecéznych otcov biskupov. Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR.
Výťažok 11. ročníka podujatia Podeľme sa! sa použije na zriadenie Centra pre tehotné ženy, matky s deťmi a rodiny v sociálnej núdzi v Ružomberku pod záštitou organizácie Áno pre život a na dovybavenie Centra pre obnovu rodiny v Bratislave.

V Bratislave sa pôstna polievka bude podávať
piatok 31. 3. 2017 Refektár Milosrdných bratov za účasti otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského 12.00-14.00 hod.
nedeľa 2. 4. 2017 dopoľudnia vo farnostiach Dlhé Diely, Devín, Trnávka
štvrtok 6. 4.2017 Dom QUO Vadis 15.00-21.00 hod.
nedeľa 9. 4. 2017 UPC Mlynská Dolina po sv. omši začínajúcej 10.00 hod.

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
číslo účtu osobitne zriadeného na zbierku
IBAN: SK50 1100 0000 0029 4001 6642
info: www.khzs.sk