Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Boh poslal svojho Syna, aby sa skrze neho svet spasil (Jn 3, 16-18)

ročník 27•jún 2017

Jubilejný rok v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke

13. mája 2017 sa v Marianke, na najstaršom Pútnickom mieste konala pekná slávnosť. Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie baziliky v Marianke a prvej písomnej zmienky o kostole a obci v Marianke, navštívil Marianku otec arcibiskup Stanislav Zvolenský a priniesol dar Jubilejného roka, ktorý pri tejto príležitosti vyhlásil Sv. Otec prostredníctvom Apoštolskej penitenciárie.
Pre veriacich a pútnikov to znamená, že v čase od 13. mája 2017 do 16. mája 2018, môžu denne získavať úplné odpustky, pri splnení zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca), a to  takto: 
1. ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom arcibiskupa – metropolitu
2. ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných úkonov, ktoré sa počas jubilea budú sláviť
3. ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už jednotlivo alebo v skupinách a tam  nejaký čas strávia v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery, a vzývaním Bohorodičky Panny Márie, Matky, Učiteľky a vznešenej Kráľovnej (Zdravas Mária, alebo Zdravas Kráľovná).
V skratke to znamená, že vždy keď navštívime Baziliku, či už na nejakú slávnosť, svätú omšu alebo si urobíme súkromnú, či spoločnú púť, môžeme získať úplné odpustky, keď sa v nej pomodlíme Verím v Boha, Otčenáš, a pozdravenie Panne Márii. Samozrejme zvyčajné podmienky (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel Svätého Otca) treba splniť.
Veriaci, ktorí sú starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu putovať do baziliky, môžu tiež získať úplné odpustky, a to takto:
1. Myšlienkou sa spoja s pútnikmi v bazilike
2. Vylúčia naviazanosť na akýkoľvek, i ľahký hriech
3. Splnia spomínané tri zvyčajné podmienky (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel Svätého Otca)
4. Pred obrazom Blahoslavenej Panny Márie,  hoci aj malým, odrecitujú vyššie spomínané modlitby (Otče náš, Verím v Boha a Zdravas Mária) a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez Máriu.

Apoštolské (pápežské) požehnanie:
Svätý otec udelil bratislavskému arcibiskupovi - metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému právomoc udeľovať apoštolské požehnanie počas jubilejného roka v Marianke. S ním sa tiež spája prijatie úplných odpustkov za zvyčajných podmienok. Toto požehnanie poznáme z televízie, keď sa dívame na pápežské požehnanie Urbi et Orbi v čase vianočných a veľkonočných sviatkov z Ríma.
Požehnanie s odpustkami z Marianky môžeme získať aj vtedy, keď sa ho pre nejakú príčinu nemôžeme zúčastniť osobne, ale bude prenášané prostredníctvom televízie alebo rádia a budeme ho sledovať pomocou týchto médií.

O Bazilike
Pútnické miesto v Marianke je podľa tradície najstarším na Slovensku. Jeho pôvod siaha až do 11. storočia, keď na mieste kde sa zjavila Panna Mária, podľa legendy vytryskol prameň vody, vďaka ktorému sa veriaci pútnici uzdravovali z rozličných chorôb. Do slávy a známosti ju prvý krát uviedol práve pred 640 rokmi kráľovskou listinou vydanou v Budínskom hrade 16. mája 1377 vtedajší Uhorský a poľský kráľ Ľudovít I. Veľký z rodu Anjou, keď odovzdal kostol a jeho priľahlé budovy a majetky, ktoré dovtedy patrili pod správu pajštúnskeho hradu, Rádu sv. Pavla, prvého pustovníka.
Marianka odvtedy zažila slávu aj úpadok, ale veriaci počas týchto stáročí sem nikdy neprestali chodiť, vzdávať poctu Panne Márii a prostredníctvom vody sa uzdravovať z chorôb. Od 18. storočia sem zvlášť chodili prosiť o milosť matky, ktoré nemohli mať deti, ale dialo a deje sa tu množstvo zázrakov až doteraz.
V súčasnosti Baziliku a pútnické miesto spravuje Kongregácia bratov Tešiteľov z Gethsemán a zároveň je aj sídlom jej generálneho predstaveného.
P. Mgr. Marek Ján Chryzostom Vadrna CCG
Kaplán Marianka

VPRIKÁZANÉ SVIATKY
štvtok 15. 6. 2017 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
piatok 29. 6. 2017 SVÄTÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
sv. omše ako prikázaný sviatok v pracovný deň

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

• utorok 6. 6. 2017
Kapucíni, Kostol sv. Štefana 300. výročie posvätenia chrámu slávnostná sv. omša celebruje otec arcibiskup Stanislav Zvolenský 18.00 hod.
V ten deň sa večer nespovedá a neslúžia sa sv. omše o 17.00 a 19.00 hod.
Základný kameň kostola položil 20. decembra 1711 gróf de Volkra, ktorý sa medzičasom stal biskupom. V roku 1717 bol kostol sv. Štefana Uhorského hotový a 6. júna ho konsekroval nitriansky biskup Ladislav Adam Erdödy (spolu so štyrmi oltármi: sv. Štefana Uhorského, sv. Františka, sv. Antona Paduánskeho a Panny Márie.)
• streda 7. 6. 2017 Katedrála Sv. Martina modlitbové stretnutie metódou lectio vedie divina otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v cykle "Rodina v Knihe Genezis" Zmierenie v rodine (Gn 44,14 - 45,5) 20.00 hod.
• Sobota 10. 6. 2017 Katedrála Sv. Martina spoločná kňazská a diakonská vysviacka kandidátov Bratislavskej arcidiecézy, svätiteľ: otec arcibiskup Stanislav Zvolenský 9.30 hod.
• Sobota 17. 6. 2017 Ružinov, Kostole sv. Vincenta - diakonská vysviacka svätiteľ: otec arcibiskup Stanislav Zvolenský 10.30 hod
• nedeľa 18. 6. 2017 SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A KRVI KRISTA PÁNA  
Primaciálne námestie slávnostná sv. omša o 10.30 hod. Po sv. omši bude nasledovať procesia s Oltárnou sviatosťou cez Klobučnícku ulicu a Nám. SNP ku kostolu Trinitárov (Trojička), kde sa zakončí eucharistickým požehnaním.
RANNÉ SVÄTÉ OMŠE NA ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVY BUDÚ UKONČENÉ DO 10.00 HOD.
Poobedňajšie sú bezo zmeny


štvrtok 15. 6. 2017 NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A  KRVI KRISTA PÁNA
sv. omše inak ako v prikázaný sviatok v pracovný deň

Modrý, Kostol sv. Alžbety
• 7.00, 9.00, 16.00 18.00 hod.
• streda 14. 6. 2017 vigília o 18.00 hod.
Trinitári, Kostol sv, Jána z Mathy (Trojička) 7.00, 10.30, 12.00, 17.30 s procesou v kostole, 20.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.30, 14.30(pre prvoprijimajúce deti), 18.00 a 20.00 hod.
Vajnory Kostol Sedembolestnej Panny Márie 18.30 + procesia
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 10.00 a 18.00 s procesiou po námestí pred kostolom
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka 8.00, 10.00, 18.00 s procesou a 20.00 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Michala 6.45 hod.
Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela 18.00 + procesia
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia 17.30 a 19.00 hod.

LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU
Blumentál, Kostol nanebovzatia Panny Márie po sv. omšiach začínajúcich 6.30 a 16.30 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania 5 minút pred sv. omšami
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa pondelok – piatok 15.15 hod.
Kostol sv. Jána z Mathy Trinitári, (Trojička)
• pondelok - sobota 7.30 a 17.30 hod.
• nedeľa 19.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 10 min pred sv. omšami
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie Po – So po sv. omši, Ne pred sv. omšou
Saleziáni, Kostol sv. Don Bosca, Trnávka utorok – nedeľa o 17.50 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána každý štvrtok 17.50 hod.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja pondelok – sobota 17.45 hod.
Čunovo Kostol sv. Michala Archanjela na začiatok sv. omše
v ostatných kostoloch podľa oznamov

VIGÍLIA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
Sobota 3. 6. 2017 Františkáni, Kostol Zvestovania
20.00 hod.
Viaceré biblické čítania, silná liturgická symbolika, spevy františkánskej schóly, spoločenstvo ľudí otvorených pre pôsobenie Ducha Svätého.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 4. 6. 2017 16.15- 17.00 hod.
• Kaplnka sv. Anny modlitba posv. ruženca a vešpery pred Oltárnou sviatosťou v pracovné dni o 19.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
• výročná celodenná 5. júna
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 4. 6. 2017 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
• piatok 2. 6. 2017 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 4. 6. 2017 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 2. 6. 2017 15.45 – 16.30 hod.
• nedeľa 4. 6. 2017 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 2. 6. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 2. 6. 2017 po večernej sv. omši
• nedeľa 4. 6. 2017 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 4. 6. 2017 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý štvrtok po sv. omši
• utorok 30. 5. 2017 po sv. omši modlitby za kňazov a nové kňazské povolania
• sobota 3. 6. 2017 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 2. 6. 2017 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok 1. 6. 2017 19.00 – 21.00 hod.
• nedeľa 4. 6. 2017 výročná
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 4. 6. 2017 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.
III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 2. 6. 2017 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 2. 6. 2017 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.
IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
piatok 2. 6. 2017 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 4. 6. 2017 16.30 hod.
• výročná celodenná 16. júna
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
• výročná celodenná 10. júna
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 4. 6. 2017 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 - 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
• utorok 23. 5. 2017 výročná
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 2. 6. 2017 17.30 hod.
V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény
• každý štvrtok 18.30 hod.
Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela piatok 2. 6. 2017 14.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža
každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• celodenná adorácia pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7.00 – 18.30 hod.
• celodenná adorácia streda 7.00 – 17.30 hod.
Adorácie cez týždeň ukončené Vešperami
• výročná celodenná 24. júna
• nedeľa 4. 6. 2017 16.30 – 18.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.

FATIMSKÁ sobota 3. 6. 2017
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 15.50 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 17.15 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

Sobota 10. 6. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedele, okrem druhej nedele v mesiaci 17.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) nedeľa 11. 6. 2017 (druhá nedeľa v mesiaci) 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každú stredu 17.45 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

MODLITBY SO SPEVMI Z TAIZÉ
Kaplnka svätej Kataríny na Michalskej 8, každý pondelok 17.30 hod.
piatok 30. 6. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa 20.15 hod.

ZVELEBENIE - CALVARY CHVÁLY
Kostol sv. Cyrila a Metoda každý utorok počas školského roka o 19.00 hod. Info www.vyveska.sk

SANT EGÍDIO
• Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie MODLITBA ZA CHUDOBNÝCH každú stredu 19.00 hod.
• Petržalka, Kostol Povýšenia Svätého Kríža MODLITBA ZA CIRKEV každý utorok 18.45 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 3. 6. 2017 7.00 hod.

PRIMIČNÁ SV. OMŠA
• nedeľa 18. 6. 2017 Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena primicianti Michal Vrták, SVD a Gorazd Kohút, SVD 10.00 hod.
• sobota 24. 6. 2017 Karlova Ves, Kostol sv. Františka primiciant Matej Balaszi 10.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY

POSYNODÁLNE EXHORTÁCIE AMORIS LAETITIA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA

Saleziáni, Miletičova hala pod Kostolom Panny Márie Pomocnice Kresťanov vedie don Marián Valábek SDB
Hovorí v nej o láske v rodine, zaoberá sa súčastným stavom rodiny a jej budúcnosti. Je určená kňazom, diakonom, zasväteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacim laikom. Prednášky sú spojené s diskusiou.
• štvrtok 1. 6. 2017 - 6. kapitola Niektoré pastoračné perspektívy (199 – 258)
• štvrtok 8. 6. 2017 - 7. kapitola Upevniť výchovu detí (259 – 290)
• štvrtok 15. 6. 2017 - 8. kapitola Sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť (291 – 312)
• štvrtok 22. 6. 2017 - 9. kapitola Manželská a rodinná spiritualita (313 – 325)

ŠTVRTKOVÉ ÚVAHY O LÁSKE
2. ročník z trojročného projektu
Farský kostol sv. Kríža, Bratislava-Petržalka, Daliborko
vedie P. Milan Bubák, SVD
DARY LÁSKY: 18.00 hod.
• štvrtok 1. 6. 2017 nebo

nedeľa 4. 6. 2017 Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja SVÄTÝ RUŽENEC 14.00 hod.

ŠTVRTKY V MARIANKE - U Matky, ktorá ustavične pomáha (vedie páter Ivan Barus)
Štvrtok 8. 6. 2017 Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie, sv. omša a adorácia s prosbou za zdravie duše i tela 19.00 hod.

CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám
• utorok 6. 6. 2017 a 20. 6. 2017Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom 17.15-18.30 hod.
• sobota 10. 6. 2017 Cyklus duchovných obnov NÁVOD NA ROZJÍMANIE SVÄTÉHO PÍSMA 9.30-18.00 hod.
• pondelok 12. 6. 2017 Modlitba za povolanie19.00-20.00 hod.
• štvrtok 22. 6. 2017 o 18.00 až 25. 6. 2017 13.00 hod. KEĎ PRACUJEŠ PRACUJ, KEĎ SA MODLÍŠ, MODLI SA. Cvičenie cieleného ticha je presne o tom, udržať si myseľ v prítomnom okamihu a nenechať ju blúdiť.

piatok 9. 6. až nedeľa 11. 6. 2017, Františkáni, Kostol Zvestovania Pána, STRETNUTIE MLADÝCH MUŽOV, ktorí hľadajú a rozlišujú svoje životné povolanie. Vedú ho bratia Filip a Matúš. Prihlásiť sa môžete mailom na adrese filantropofm@gmail.com

nedeľa 11. 6. 2017 Saleziáni Mamateyova Petržalka,
ŠTYRI TVÁRE TITUSA ZEMANA,
hostia z Talianska don Pierluigi Cameroni, postulátor pre kauzy blahoslavených a svätých saleziánskej rodiny a Lodovica M. Zanet, autorka oficiálneho životopisu dona Titusa Zemana, sa prihovoria účastníkom, Zamerajú sa však aj na posolstvo a príklad dona Titusa pre ženy a najmä rodiny ako také. Účastníkom zároveň priblížia spôsoby a možnosti prežívania úcty voči osobe ctihodného Titusa Zemana.15.00 – 19.00 hod.
Info:vyveska.sk

DUCHOVNÁ OBNOVA S P. JAMESOM MARIAKUMAROM
nedeľa 11. 6. 2017 až sobota 17. 6. 2017

Dlhé Diely, Kostole Narodenia Panny Márie duchovná obnova začína sv. omšou o 19. hod.
Ďalšie dni podľa programu.
• Ranné chvály 9.00 – 9.30 hod.
• 1. prednáška 9.30 – 10.15 hod.
• 2. prednáška 10.30 – 12.00 hod.
• Korunka Božieho milosrdenstva 15.00 – 15.20 hod.
• 3. prednáška15.30 – 16.15 hod.
• 4. prednáška 16.45 – 17.30 hod.
• sv. omša 18.00 –  20.00  hod.
(po sv. omši nasleduje adorácia s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie) 
Páter Mariakumar venuje vo svojich prednáškach pozornosť aj takým negatívnym stránkam nášho správania sa, akými sú hnev, neodpustenie, posudzovanie, ohováranie, žiadostivosť, ale aj stále viac sa rozširujúcemu okultizmu, New Age, reiki, ezoterike, reinkarnácii. Neobchádza ani problémy rodiny, manželstva, výchovy a mnohé iné.

MISIJNÉ STRETNUTIE S PALLOTÍNMI V BRATISLAVE
Sobota 24. 6. 2017 Dlhé Diely, Kostole Narodenia Panny Márie Premietanie filmu „Adopcia srdca, Púť do Rwandy“ a beseda s misionárom Stanislawom Filipkom. 11.00 - 14.00 hod.

utorok 27. 6. 2017 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

pondelok 5. 6. 2017 Cestovateľský pondelok - Katarína Darvašová: Skalka pri Trenčíne 19.00 hod.
Utorok 6. 6. 2017
• Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, RNDr. Mária Hajduková, PhD. Astronomický ústav SAV, Bratislava: Výnimočnosť a všednosť našej planéty 17.00 hod.
• Mgr. Mária Dědová, PhD., posledná prednáška z cyklu VZŤAHY A KOMUNIKÁCIA: AKO NA TO 18.45 hod.
streda 7. 6. 2017 modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod.

Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite 9.30 hod.
• streda 7. 6. 2017 Mgr. Martin Čičo: Bratislavská kalvária.
• streda 14. 6. 2017 Zdenka Kocunová: Sviatok Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
• streda 21. 6. 2017 RNDr. Fridrich Lórand: Hasiči v budúcnosti
• streda 28. 6. 2017 Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána,modlitba posvätného ruženca 9.30 hod. sv. omša celebruje otec biskup František Rábek 10.00 hod.

Pondelok 12. 6. 2017 Autori Zuzana Godárová a Ján Vyhnánek: Prezentácia knihy - Hudobný sprievodca po Bratislave 18.00 hod.

Streda 14. 6. 2017 Jazzovo folkový koncert, učinkuje kapela Jazzissimo 19.00 hod.
pondelok 19. 6. 2017 Mgr. Mário Schwarz, PhD. : Musí byť odpustenie (druhému) také ťažké?
štvrtok 29. 6. 2017 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

Pravidelné aktivity

• DOBROqvBAZÁR
Každý posledný štvrtok mesiaca v spolupráci s projektom Oblačko organizujeme pravidelný bazár oblečenia, ktorý pomáha iným, núdznym. 80% z vyzbieranej sumy pomáha rodinám v núdzi a 20% sa naši dobrovoľníci rozhodli nechať Domu Quo Vadis. Myšlienkou bazáru je okrem pomoci núdznym aj motivácia ľudí k tomu, aby recyklovali a neplytvali oblečením.

• VEČERADLO ZA VÍŤAZSTVO NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE
Každý párny štvrtok o 17.45 hod., v miestnosti Omega v suteréne, sa koná stretnutie spoločenstva Mariánskeho hnutia a modlitba za Víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Osobitne za víťazstvo v rodinách a v ľuďoch zranených zo vzťahov. Vďaka tejto modlitbe Mária Matka poskytuje ochranu, útočište a posilu svojho Nepoškvrneného srdca. Prosí nás o túto modlitbu stále rovnako ako pred skoro 100 rokmi v roku 1917 vo Fatime. 

PÚTE

2. PÚŤ KRESŤANSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV - LEVOČA,

2. - 3. júna 2017 (piatok - sobota). Organizuje Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s mestom Levoča a Združením domov Kežmarok pre všetkých kresťanských zdravotníkov, pracovníkov v zdravotníctve a ich rodiny. Duchovný, kultúrny program, panelová diskusia, svedectvá. Viac informácií a organizačné pokyny na podstránke Rady na www.bioetika.kbs.sk

sobota 3. 6. 2017 PEŠIA PÚŤ
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČÍN – MARIANKA

• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
Možnosť pripojenia
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod.
• Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Modlitba posvätného ruženca a PÚTNICKÁ SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA 15.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 4. 6. 2017 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
KZ Sprevádzajúci – p. b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk M. Oravec 0908 417 905

sobota 24. 6. 2017 Podunajské Biskupice Kostol Povýšenia sv. Kríža (nemocnica)
Bl. Zdenka - naplnená úctou k Ježišovmu Srdcu
• Modlitba posvätného ruženca 16.15 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej 17.00 hod.

Kultúrne podujatia

štvrtok 1. 6. 2017 Zichyho palác Koncert francúzskej barokovej hudby - Grandeur de la musique française 18.00 hod.

piatok 2. 6. 2017 Ružinov, Divadlo pod kostolom SANDONORIKO krstný koncert albumu V Jabloňovom Kraji. Krstnou mamou bude Táňa Pauhofová a hosťom Patrik Pačes, ktorý Vám zahrá na perkusie. Učinkujú Martin Geišberg - spev, gitara, flauty, looper; Daniel Špiner - piano, el. piano, akordeon, spev, perkusie 19.00 hod.

pondelok 12. 6. 2017 Františkáni, Kostol Zvestovania Pána, OPUS FRANCISCANUM 2017 - koncert františkánskej schóly 20.30 hod.
Na koncerte zaznejú skladby vokálno-inštrumentálnej hudby františkánskych skladateľov zo Slovenska z 18. storočia, napr. skladby pátrov Gaudentia Dettelbacha (1739-1818) a Pantaleona Roškovského (1734-1789), ktorí pôsobili v tomto Františkánskom kostole v Bratislave.
Výťažok z koncertu bude použitý na opravu veže Františkánskeho kostola v Bratislave.

RÔZNE

Pastoračné priestory kláštora minoritov Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka
• Biblický kurz : ABECEDA našej spásy a sviatostná katechéza.
Biblický kurz je určení dospelým, ktorí túžia poznať Písmo a sväté, ale aj tým, ktorí túžia prijímať sviatosti Cirkvi. Dispozície,ktoré sú potrebné je dobrá vôľa a Písmo sväté (rím. kat. preklad.)
Začíname už 1. septembra! Prihlásiť sa treba do  25. 8. 2017. Katechézy budú v nedeľu  o 15.30 hod. Predpokladaná dĺžka asi 2,5 hod. Kurz je zadarmo. Cieľ kurzu je poznať a rozumieť Písmu Svätému.
• Kurz BIBLICKÉ ŽENY
bude vždy v sobotu od 16.00 hod. Nutnosť mať Písmo Sväté (rím. kat. Preklad). Prvé stretnutie  sobotu 2. 9. 2017
Info a prihlášky oboch kurzov: tereza.borkovicova@gmail.com    0904 318019

KONFERENCIA ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY A BIOETIKY
AKTUÁLE PROBLÉMY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU

piatok 16. 6. 2017 Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku
informácie a elektronické prihlasovanie www. kklz.sk

nedeľa 18. 6. 2017 DEŇ OTCOV 2017
„On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom...“ (Mal 3,24)
Tretia nedeľa v mesiaci jún je „venovaná“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí.
Tento sviatok vďačí za svoj zrod s najväčšou pravdepodobnosťou Američanke s menom Sonora Smart Dodd, ktorá cítila potrebu uctiť si všetkých otcov ako bol jej otec, veterán občianskej vojny William Smart. Bol to vskutku aj otec-hrdina, pretože po smrti jeho manželky sám vychovával a staral sa o ich päť detí. Jeho dcéra Sonora Louise vnímala svojho otca naozaj ako hrdinu a chcela, aby tak ako aj matky majú svoj deň, mali takýto sviatok aj všetci otcovia.
Každé dieťa vie ako urobiť radosť svojmu otcovi. Ak hľadáte tip na niečo kreatívne, čo tak potešiť otca pohľadnicou, smskou, alebo záložkou do knihy s vhodným biblickým textom?
Našli sme pre vás pár pekných veršov na inšpiráciu:
Jozue 1, 9
Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa! Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš
Deutoronómium 1,29-31
Nebojte sa a nestrachujte sa! Pán, váš Boh, ktorý vás vedie, bude za vás bojovať takisto, ako to pred vašimi očami urobil kvôli vám v Egypte a potom na púšti, kde si sám videl, ako ťa Pán, tvoj Boh, nosil ako muž, ktorý nesie svojho syna; (niesol ťa) po celej ceste odvtedy, keď ste vyšli, až kým ste nedošli na toto miesto.
Žalm 23
Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.