Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami.(Lk 1, 26-38)

ročník 27•október 2017
Končí sa Fatimský rok, ale výzva Márie ostáva aktuálna

Kedysi na počiatku, stáli Adam a Eva pred voľbou kráčať na ceste s Bohom, alebo bez neho. Mohli si vybrať. Vieme čo si zvolili a vieme čo to prinieslo nášmu svetu. Pozvanie a výzva vybrať si Boha, život a nebo neustále rezonuje v príbehu každého človeka. Hlas prorokov vo Svätom písme je neustálym pozvaním Boha, aby sa človek vrátil k nemu a ostal s ním navždy. Boží Syn, Ježiš Kristus naliehavo pozýval všetkých, aby uverili Radostnej zvesti a konali pokánie. Hlas Márie vo všetkých zjaveniach uznaných Cirkvou je ozvenou hlasu Božieho Syna.
Nadprirodzené zjavenia a znamenia poznačujú dejiny, vstupujú živo do ľudského konania a sprevádzajú putovanie sveta, prekvapujúc veriacich i neveriacich. Tieto prejavy smerujú  k ústrednému bodu Kristovej zvesti; k láske Otca, ktorá vzbudzuje v ľuďoch obrátenie a dáva im milosť, aby sa mu zverili so synovskou oddanosťou. Takým je aj Posolstvo Fatimy, ktoré s naliehavou výzvou na obrátenie a pokánie odpovedá na samotné jadro evanjeliového posolstva. Posolstvo Fatimy je nepochybne najprorockejšie z moderných zjavení. Prvá a druhá časť sa týka predovšetkým hrozného videnia pekla, úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, druhej svetovej vojny a potom predpovedaniu nesmiernych škôd, ktoré Rusko vo svojom boji proti kresťanskej viere a prijatím komunistického totalitarizmu malo spôsobiť ľudstvu.
Aj keď udalosti, na ktoré sa vzťahuje tretia časť fatimského „tajomstva“, zdá sa, už patria minulosti, výzva Panny Márie na obrátenie a na pokánie, prednesená na začiatku dvadsiateho storočia, si aj dnes uchováva svoju podnetnú aktuálnosť. „Zdá sa, že Pani posolstva číta s mimoriadne jasným prehľadom znaky časov, znaky našich časov... Naliehavá výzva Najsvätejšej Panny Márie na pokánie nie je nič iné, ako prejav jej materskej starostlivosti o osudy ľudskej rodiny, ktorá potrebuje obrátenie a odpustenie“.
Úlohou Fatimských zjavení, ktoré sú súkromnými zjaveniami, nie je ,dopĺňať` Kristovo definitívne Zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinnom období. V súkromných zjaveniach uznaných Cirkvou – teda aj vo Fatime - ide práve o to: pomôcť nám chápať znamenia časov a nájsť pre ne správnu odpoveď vo viere. Čo je stredobodom obrazu sa vnútorne odhaľuje vychádzajúc z toho, čo je zmyslom kresťanského proroctva celkovo: stredobod je v tom, v čom sa videnie stáva výzvou a vedie k plneniu Božej vôle.
Ľudové misie vo svetle Fatimy, ktoré sa budú konať v Bratislave na Kalvárii od 6. do 13. októbra  chcú byť ozvenou Ježišovej a Máriinej výzvy a pozvania nastúpiť na cestu, ktorá vedie do neba. Budú sa konať pod vedením Misionára milosrdenstva, P. Michala Zamkovského, C.Ss.R. Jeho spolubratia a laickí misionári zo spoločenstiev Calvary a Rieka Života sa budú prihovárať deťom, žiakom základných škôl, gymnázií a všetkým, ktorí prijmú pozvanie započúvať sa znovu do slov evanjelia a základných impulzov posolstiev z Fatimy. Aby na misiách mohli mať účasť ľudia z celého Slovenska, televízia LUX veľkoryso ponúkla svoju službu vysielať misijné kázne. Modlime sa spolu za milosť nového zakúsenia Božej blízkosti a našej novej a veľkorysejšej odpovede na Božie pozvanie.
P. Rastislav Dluhý, C.Ss.R

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
nedeľa 1. 10. 2017 Vajnory, Námestie Titusa Zemana ďakovná sv. omša za blahorečenie Titusa Zemana celebruje otec arcibiskup Stanislav Zvolenský 10.30 hod. 
Utorok 3. 10. 2017 Trinitári, Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) svätá omša Veni Sancte  pre študentov bývajúcich na Svoradove celebruje otec arcibiskup Stanislav Zvolenský 20.30 hod.
streda 4. 10. 2017 Katedrála Sv. Martina modlitbové stretnutie metódou lectio divina vedie otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v cykle "Mladí v Biblii" Rút, pracovitá veriaca žena (Rút 2,1-17) 20.00 hod. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné webovej stránke www.abuba.sk.
Štvrtok 5.10. 2017 Univerzitné pastoračné centrum svätá omša Veni Sancte celebruje otec arcibiskup Stanislav Zvolenský 19.00 hod.
Štvrtok 12.10. 2017 Katedrále sv. Martina svätá omša za politikov pri príležitosti spomienky na bl. Karola Habsburského celebruje otec arcibiskup Stanislav Zvolenský 19.00 hod.


JUBILEJNÝ ROK FATIMY
Nebo čaká odpoveď
piatok 13. 10. 2017 Morový stĺp na Rybnom námestí 18.00 hod.
• večeradlo modlitby s Pannou Máriou
• Mariansky sprievod ku kostolu Trinitárov, sv. Jána z Mathy (Trojička)
• Sv. omša celebruje otec biskup Jozef Haľko

Františkáni, Kostol Zvestovania
• utorok 3. 10. 2017
Večerná vigília slávnosti sv. Františka  + pobožnosť Tranzitus, počas ktorej si pripomenieme smrť svätca + agapé 19.30 hod.
• streda 4. 10. 2017
Slávnostná sv. omša + sviatočná káva po sv. omši v refektári 9.00 hod.
Slávnostná sv. omša 19.30 hod.

ZMENY V BOHOSLUŽOBNOM PORIADKU CEZ ROK
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie pribudli sv. omše pondelok – piatok 6.30 hod.

MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA
Jaskynka Lurdskej Panny Marie na Kalvárii každú nedeľu vítaní sú všetci single so schválením farského úradu na Kalvárii (pátrom Chryzostomom).19.00 hod. Info:www.vyveska.sk
Katedrála sv. Martina pondelok – piatok 19.00 – 20.00 pred oltárnou sviatosťou.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana denne 18.20 hod.
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Jezuiti pondelok – piatok 15.15 hod.
Kostol Trinitárov, sv. Jána z Mathy (Trojička) pondelok – sobota o 7.30, Ne o 19.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania pondelok – sobota po rannej sv. omši 9.00 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie Pondelok – piatok 18.00, sobota-nedeľa 7.30 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety denne pred rannou sv. omšou
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie pondelok – sobota o 15.50 a Ne 9.50 hod.
Kostol sv. Vincenta de Paul, Ružinov pondelok = piatok ráno po sv. omši, večer 30 min pred sv. omšou.
Saleziáni, Trnávka, Kostol sv. Don Bosca denne okrem pondelka po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Teplická Kostol Kráľovnej rodiny denne 17.15 hod.
Kramáre Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho denne 17.50 hod.
Krasňany Katedrála sv. Šebastiána denne 30 min pred sv. omšou.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 35 min. pred sv. omšami
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• pondelok, utorok, štvrtok, piatok, sobota 18.00 hod.
• streda 18.30 hod.
• nedeľa 7.00 a 18.30 hod.
Devánska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého pondelok – piatok pred sv. omšou
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého denne o 17.20 hod.
Minoriti Karlova Ves,
• Kostol sv. Františka denne o 17.30 hod.
• Kostol sv. Michala pondelok – piatok o 6.15 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• pondelok , stredu, štvrtok a piatok 17.30 hod.
• utorok, sobota po sv. omši začánajúcej 7.00 hod.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
• pondelok – 17.15 hod.
• nedeľa 14.00 hod.
Rusovce Kostol, sv. Márie Magdalény denne před sv. omčou
Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka Lúky
• pondelok – piatok 6.00, 17.45 hod.
• sobota a nedeľa o 7.15 hod.
Petržalka, Kostol Sv. Rodiny
• pondelok – piatok 17.30 hod.
• sobota a nedeľa 7.00 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol Sv. Arnolda Janssena pondelok – sobota o 17.50 hod.
Ružencové pobožnosti v neuvedených kostoloch v mesiaci október budú podľa oznamov.

VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU
streda 11. 10. 2017 Modrý Kostol sv. Alžbety (11. 10. 1913 ) sv. omše 7.00 a 18.00 hod. v tento deň je možnosť získať plnomocné odpustky.
pondelok 23. 10. 2017 Kostol sv. Ladislava (23. 10.1830) sv. omša 17.30 hod.
štvrtok 26. 10. 2017 Dúbravka, Kostol Ducha Svätého (26. 10. 2002) sv. omše 6.30 a 18.00 hod.
Sobota 28. 10. 2017 Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (28.10.1888 ) sv. omše 6.30, 18.00 hod.

FATIMSKÁ sobota 7. 10. 2017
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 15.50 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 17.15 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého 7.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

SVÄTÉ OMŠE ZA ŽIVOT
2. 10. 2017 Kapucíni, Kostol sv. Štefana
17.00 hod.
Cyklus svätých omší prvý pondelok v bežnom mesiaci s požehnaním mamičiek nosiacich dieťa pod srdcom. Tieto sv. omše budú slúžené aj na vaše úmysly týkajúce sa daru života, ktoré môžete napísané prinášať vždy pred týmito sv. omšami do košíka pripraveného v strede kostola po sv. omši Po sv. omši bude odpovedať Ing. Marek Michalčík na otázku: Prečo spoločnosť na Slovensku zľahostajnela voči zabíjaniu nenarodených?

VEČER MILOSRDENSTVA
PIATOK 20. 10. 2017 Kapucíni, Kostol sv. Štefana, Forum Života v spolupráci s radou KBS pre rodinu organizuje MODLITBY VĎAKY ZA DAR ŽIVOTA, ODPROSENIA ZA JEHO JEHO NEPRIJATIE A ZA UZDRAVENIE VŠETKÝCH RÁN SPÔSOBENÝCH POTRATMI v spolupráci s LÁMAČSKÝMI CHVÁLAMI 18.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 10. 10. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 15. 10. 2017 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

ZVELEBENIE - CALVARY CHVÁLY
Kostol sv. Cyrila a Metoda každý utorok 19.00 hod.

MODLITBY SO SPEVMI Z TAIZÉ
Kaplnka svätej Kataríny na Michalskej 8, každý pondelok 17.30 hod.
piatok 27. 10. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa 20.15 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 1. 10. 2017 16.15 - 17.00 hod.
• pondelok - piatok (sv.ruženec a vespery ) 19.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 1. 10. 2017 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
• nedeľa 1. 10. 2017 17.30 - 18.30 hod.
• piatok 6. 10. 2017 po rannej a večernej sv. omši
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• nedeľa 1. 10. 2017 15.45 – 16.30 hod.
• piatok 6. 10. 2017 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 6. 10. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 6. 10. 2017 po večernej sv. omši
• nedeľa 1. 10. 2017 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedeľa 1. 10. 2017 7.15 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý štvrtok po sv. omši
• utorok pred prvým piatkom po sv. omši modlitby za kňazov a nové kňazské povolania
• sobota 6. 10. 2017 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 6. 10. 2017 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok pred prvým piatkom 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
• utorok 10. 10. 2017 výročná 7.00 – 17.45 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 1. 10. 2017 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.
• štvrtok 12. 10 2017 výročná
III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
• utorok 3. 10. 2017 výročná
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 6. 10. 2017 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 6. 10. 2017 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30 hod.
• streda 11. 10. 2017 výročná
IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
každú nedeľu po večernej sv. omši do 20.30
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 1. 10. 2017 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 1. 10. 2017 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 - 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 6. 10. 2017 17.30 hod.
V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela piatok 6.10 .2017 14.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny
• každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• celodenná adorácia pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7.00 – 18.30 hod.
• celodenná adorácia streda 7.00 – 17.30 hod.
Adorácie cez týždeň ukončené Vešperami
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.

Sobota 8. 10. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

nedeľa 22. 10. 2017 Kostol Notre Dame, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie, sv. omšu celebruje: p. Pawel Wojnowski OCD, adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod.
pred sv. omšou modlitba posvätného ruženca o 10.00 hod

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedele, (okrem druhej nedele v mesiaci) 17.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) nedeľa 8. 10. 2017 (druhá nedeľa v mesiaci) 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 6. 10. 2017 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
utorok 3. 10. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa Otvorenie nového ročníku trojročného formačného kurzu v duchu ignaciánskej spirituality pre mladých vo veku 25 - 39 rokov 18.00 – 20.00 hod.
Info: e-mail: kancelaria@cvx.sk.

CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám.
• utorok 3. 10. a 17.10. 2017 Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom 17.15 hod.
• pondelok 9. 10 .2017 Modlitba za povolanie 19.00-20.00 hod.
• sobota 21.10. 2017 Cyklus obnov – ŠKOLA MNÍŠSKYCH OTCOV A ŽALMY AKO MODLITBOVÝ POKLAD tema:Púšť a môj svet – Ako sa stíšiť 9.30-19.00 hod. Duchovná obnova prebieha vždy v tichu.

Kurz základov kresťana (KZK)
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Bratislava, Rožňavská 17
Štvrtky 5. 10. 2017 - 13. 12. 2017
Kurz pozostáva z 12 stretnutí, ktoré prebiehajú v týždenných intervaloch. Každé stretnutie je zamerané na inú tému a trvá približne 2 hodiny, začína 18.00 hod. Cena kurzu je 30 Eur.
info: www.vyveska.sk

Ako prežívať identitu muža a ženy – „Muž a žena na Boží obraz“
UPeCe Mlynská dolina, Bratislava, Staré grunty 36

utorky 10. 10. 2017 – 5. 12. 2017
Kurz o identite muža a ženy - „Muž a žena na Boží obraz“. Ide o súhrn katechéz o poslaní muža a ženy, ktoré sa zrodili počas predchádzajúcich duchovných obnov v UPeCe s názvom "Na Boží obraz" v šase 18.30-20.50 hod.
Info: www.vyveska.sk

Kurz Charizmy Ducha Svätého 2
Piatok 6. 10. 2017 17.00 hod – sobota 7. 10. 2017 22.00 hod.

Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie, Pribišova ulica
 je určený najmä pre členov spoločenstiev. Náplňou kurzu budú prednášky, workshopy, chvály, Eucharistia, Božie slovo, spoločenstvo. Kurzu sa môžu zúčastniť aj tí, ktorí sa nezúčastnili Kurzu chrizmy Ducha Svätého 1
Vedie o. Slavomír Palfi
Bližšie info a prihlásenie na: capkova.lubica@azet.sk

streda 11. 10. 2017 Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava, Kostol Alžbetínok, – Špitálska ul. 21, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10. KTO JE TO SESTRA, pohľadom Florence Nightingale, priekopníčky v ošetrovateľstve, hosť: Mgr. ivana Blažová
• Svätá omša o 16.00 hod.
• Prezentácia, diskusia (OÚSA) o 17.00 hod.
www.kklz.sk, kklzba@gmail.com

Family Garden
Pondelok 9. 10. 2017 Saleziáni, Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov,
sála pod kostolom
Program pre manželov vždy na inú tému s odborníkom. Prednášky sa konajú zvyčajne v druhý pondelok v mesiaci. Je možné liečiť deti pred narodením? Existuje alternatíva k potratu? MUDr. Marek Dráb, PhD. 19.00 - 21.00 hod.

Kurz Samuel v Bratislave<br> Bratislavský tím pastorácií povolaní
ABY SI ROZLÍŠIL SVOJE ŽIVOTNÉ POLANIE
Každá tretia nedeľa v mesiaci, registrácia do 4. 10. 2017
Info: https://kurzsamuelba.wixsite.com/samuel

utorok 24. 10. 2017 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

• Utorok 3. 10. 2017 Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru: Diskusný seminár Život na planéte Zem - Voda pre ľudstvo, Ing. Viliam Novák, DrSc. z Ústavu hydrológie SAV 17.00 hod.

• streda 4. 10. 2017
modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod

• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.

streda 4. 10. 2017 RNDr. Ján Gurega: Päťsté výročie reformácie
streda 11. 10. 2017 RNDr.Fridrich Lórand: Bitka pri Viedni r.1682
streda 18. 10. 2017 Vdp.Marián Bér Fatimská Panna Mária stále k nám hovorí.
streda 25. 10. 2017 prednáška - Jozef Kanas: CIRKEV U NÁS A VO SVETE

• sobota 7. 10. 2017 Odomknutý žiaľ, diskujú odborníčky psychologička  Mgr. Petra Heretová (Poradňa Alexis, n.o.), psychoterapeutka PaedDr. Adriana Trnovszká (Ráchelina Vinica),  Moderátorka: PaedDr. Kristína Prekopová Diskusia bude pretkaná hudbou a je pozvánkou pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o duchovnom a emocionálnom uzdravení z rán potratu. 18.00 hod.

• pondelok 9. 10. 2017 Klavír, husle, pohoda, Hudobné trio Anna Krchniaková (husle), Ján Kaločaj (husle) a Martin Pauliny (klavír) 19.00 hod.

• utorok 17. 10.2017 Cyklus Blahoslavenstvá - Blahoslavení milosrdní I. Téma: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5,7 ), páter Miloš Miko, M.Id. 18,00 hod.

• štvrtok19.10.2017 verejné nahrávanie relácie TV Lux s Maxom Kašparů na tému Vieromer. Na akciu sa je potrebné registrovať (keďže kapacita miestnosti je obmedzená) na adrese tvlux@tvlux.sk 18.00-20.00 hod.

• utorok 24. 10.2017Cyklus Blahoslavenstvá- Blahoslavení milosrdní II. Téma: Blahoslavení milosrdní, lebo prijali viac ako dokázali dať, misionárka Identes MUDr. Jana Boboková, M.Id 17.30 hod.

• streda 25. 10. 2017 Cyklus prednášok o živote svätice Terézia Veľká - kapitola 31. Prednáša sestra Dominika Dufferová OSU. 19.15 hod.

• štvrtok 26. 10. 2017 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

• štvrtok 26. 10. 2017 DOBROqvBAZÁR 18.00 hod.

PÚTE

sobota 7. 10. 2017 PEŠIA PÚŤ
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČÍN – MARIANKA

KZ Sprevádzajúci – p. b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,
• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
Možnosť pripojenia
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod.
• Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Modlitba posvätného ruženca a PÚTNICKÁ SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA 15.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 8. 10. 2017 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
KZ Sprevádzajúci – p. b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

Podunajské Biskupice Kostol Povýšenia sv. Kríža (nemocnica)
sobota 30. 9. 2017 NEBUDE
sobota 28. 10.2017 Bl. Zdenka - milujúca tichosť
• Modlitba posvätného ruženca 16.15 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej bude sláviť vdp. Martin Šafárik.17.00 hod.

RÔZNÉ

PROJEKT SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 
Spomeňme si v týchto dňoch na zomrelé nenarodené deti a zapáľme svetlo nádeje pre našu spoločnosť. S vašou
Pomocou dokážeme viac.
Projekty a aktivity zamerané na advokáciu, prevenciu a konkrétnu pomoc v oblasti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť môžete podporiť v rámci verejnej zbierky schválenej MV SR:
• kúpou sklenenej alebo plastovej sviečky s logom kampane
• SMS správou v hodnote 2 € s textom DMS SVIECKA na číslo 877
• príspevkom na účet SK25 0900 0000 0050 3335 7295
www.sviecka.forumzivota.sk

Súťaž Život je dar

Fórum života v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti pozýva farnosti, spoločenstvá a školy zapojiť sa do súťaže o najkreatívnejšiu aktivitu s témouŽIVOT JE DAR.
Na súťažné príspevky čakáme do 30. novembra 2017.
Na tri víťazné tímy čakajú pekné ceny
farnosť získa pamätník nenarodeným deťom s mottom „Do dlaní som si ťa vryl“ z dielne Fóra života, ktorý vznikol v spolupráci s niekoľkými umelcami;
víťazné spoločenstvo získa plastiku Dieťatko ukryté v dlaniach;
škola, ktorá vyhrá, získa zaujímavú zážitkovú odmenu.
Tešíme sa na vaše príspevky! Info:www.sviecka.forumzivota.sk.Súťaž Život je dar

MODLITBY ZA MISIE
Od pondelka 2. 10. do piatka 6. 10. 2017 vás chceme poprosiť o zapojenie sa do modlitby za misie a naše mesto. Modlitby budú prebiehať v jaskynke Lurdskej Panny Márie na Hlbokej ceste a má to byť modlitba posvätného ruženca v čase od 9.00 – 20.00 hod. Môže sa zapojiť každý podľa svojich možností. Už teraz sa tešíme na krásne stretnutia  s Božím milosrdenstvom, ku ktorým nás vedie Ružencová Matka Mária.
Info: www.calvary.sk

JEHO MILOSRDENSTVO Z POKOLENIA NA POKOLENIE
Ľudové misie vo svetle Fatimy

Kostol Panny Márie Snežnej Bratislava - Kalvária

piatok 6. 10. 2017 POĎTE KU MNE VŠETCI
• Svätá omša 18.00 hod.

sobota 7. 10. 2017 – HĽA, TVOJA MATKA
• Svätá omša v kostole 8.00 hod.
• Program pre rodiny s deťmi v jaskynke (divadlo Edudrama a tvorivé dielne) 10.00 hod.
• Fatimská pobožnosť v jaskynke15.00 hod.
• Svätá omša v jaskynke 16.00 hod.

nedeľa 8. 10. 2017 VÁS TERAZ ZACHRAŇUJE KRST
• Svätá omša 7.30; 9.00; 11.00; 17.00 hod
• Krížová cesta na Kalváriu 15.30 hod.

Pre starších – ruženec v jaskynke
• Večer fatimských posolstiev a hudby (Chorus Salvatoris, Schola minor; recituje Eva Žilineková) 18.00 hod.

Pondelok 9. 10. 2017 AK SA NEOBRÁTITE, NEOBSTOJÍTE
• Svätá omša 8.00 hod.
• Program pre školy – kostol 10.00 hod.
• Ruženec v jaskynke 17.15 hod.
• Svätá omša 18.00 hod.
• Mária, moja sestra (sr. Dagmar Kráľová, FMA) 19.00 hod.

Utorok 10. 10. 2017 Urobte všetko, čo vám povie
• Svätá omša 8.00 hod.
• Program pre školy – kostol 10.00 hod.
• Ruženec v jaskynke 17.15 hod.
• Svätá omša 18.00 hod.
• Ako sa Mária stará o bratov svojho Syna (Bohumír Živčák, Rieka Života) 19.00 hod.

streda 11.10. 2017 KAŽDÝ, KTO PROSÍ, DOSTANE
• Svätá omša 8.00 hod.
• Program pre školy – kostol 10.00 hod.
• Ruženec v jaskynke 17.15 hod.
• Svätá omša 18.00 hod
• Velebí moja duša Pána (modlitba chvál s Máriou) 19.00 hod.

štvrtok 12. 10. 2017 JA SOM TEN ŽIVÝ CHLIEB
• Svätá omša 8.00 hod.
• Svätá omša pre mamy s deťmi 10.00 hod.
• Ruženec v jaskynke 17.15 hod.
• Svätá omša18.00 hod.
• Adorácia a modlitba za uzdravenie 19.00 hod.

Piatok 13. 10. 2017 ON CHCE KRÍŽOM ZMENIŤ V RADOSŤ ĽUDSKÝ Bôľ a náreky
• Svätá omša – pre chorých s možnosťou prijať sviatosť pomazania chorých 8.00 hod.
• Ruženec v jaskynke 17.15 hod.
• Svätá omša v kostole, sviečkový sprievod, požehnanie misijného kríža, agapé 18.00 hod.

SPOVEĎ – po ranných svätých omšiach podľa potreby a popoludní  od 16.00 hod.