Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Tvoju vlastnú dušu prenikne meč (Lk2,33-35)
ročník 24 • číslo 9 • september 2014

Vyprosujme si príhovor Panny Márie
Pred niekoľkými dňami - podľa výslovného svedectva arcibiskupa Amela Shamela Nona z irackého Mosulu - strhli radikálni islamisti z veže veľmi navštevovaného "Kostola Nepoškvrnenej Panny Márie" jej sochu. Tento počin je akýmsi vrcholom ľadovca, útokov nielen na sochy, ale na živých kresťanov a ich komunity. Podľa arcibiskupa "ide o genocídu, teroristi vtrhli do domov kresťanom, okradli ich a donútili zutekať, ... donútili ich k tragickej voľbe: konvertovať na islam alebo zutekať".
Atak na mariánsku sochu nemôže zabrániť modlitbám k Sedembolestnej, aby sa prihovárala za tých, ktorí musia utekať v záchrane holého života. Ona tým všetkým už prešla, jej sedem bolestí a plnosť jej utrpenia znášaného s obetavou láskou žiari ako svetlo všetkým, čo znovu musia utekať. Ako „Nepoškvrnene počatá“ prežíva Panna Mária svoje bolesti v dokonalej čistej láske. Veď miera zdieľaného utrpenia je priamo úmerná miere lásky voči trpiacej osobe, voči Synovi, ktorého zvestoval Bohom poslaný anjel Gabriel. Ako „Milostiplná“ ju prežíva v sústavnom prežívaní Božej prítomnosti a v nádeji plynúcej zo slov Archanjela o jej Synovi ako „Synovi Najvyššieho“. „Plnosť milosti“ sa prejavuje vo viere, s akou hľadí na Ukrižovaného, ktorý je súčasne „Synom najvyššieho“. Ako „služobnica Pána“ ju prežíva v aktívnej odovzdanosti do Božej vôle, v duchu láskyplnej služby, v duchu rozjímania o všetkom „hlboko v srdci“.
„Vyprosujme si príhovor Panny Márie,“ – vyzýva nás Svätý Otec, pápež František – „ona, ktorá s vierou sprevádzala svojho Syna na Kalváriu, nech nám pomáha kráčať za ním a niesť vyrovnane a s láskou jeho kríž... Panna plná bolestí je oporou predovšetkým pre tých, čo prechádzajú najťažšími situáciami svojho života.“
V jednej z najťažších situácií našej Bratislavy odznela takáto modlitba pred sedemdesiatimi rokmi priam dramatickým spôsobom: v piatok 23. marca 1945 v Dóme svätého Martina pred sochou Sedembolestnej vtedy vyprosoval príhovor Panny Márie sám mešťanosta Štefan Ravasz: kľačiac pred mariánskym oltárom pohnutým hlasom prosil o záchranu mesta pred hrôzami vojny, kajúcne priznával viny privolávajúce Boží trest, odriekal modlitbu zasvätenia. Sľúbil úctu obyvateľov k Sedembolestnej...
Čo dnes zostalo z týchto prísľubov...?
Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
Pomocný biskup a generálny vikár bratislavskej arcidiecézy


BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
streda 3. 9. 2014
• Katedrála sv. Martina otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský začína nový cyklus modlitbových stretnutí nad Svätým písmom; v tomto roku budú podnetom na uvažovanie a modlitbu PODOBENSTVÁ PÁNA JEŽIŠA; prvé stretnutie O ROZSIEVAČOVI (Mk 4,3-8) o 20.00 hod.
sobota 6. 9. 2014
• Šaštín Bazilika Sedembolestnej Panny Márie vzývanie Svätého na začiatku nového školského roka za účasti katechétov bratislavskej arcidiecézy (9.30 hod. - ruženec, 11.00 hod. - sv. omša)
• Šaštín Bazilika Sedembolestnej Panny Márie sv. omša na fatimskú sobotu celebruje otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 16.00 hod.
nedeľa 7. 9. 2014
• Marianka pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie slávi sv. omšu otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 10.30 hod.
nedeľa 14. 9. 2014:
• Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke -Lúky požehná Pomocný biskup a generálny vikár Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. novú sochu Piety pri sv. omši o 11.00 hod.
nedeľa 21. 9. 2014
• Záhorska Bystrica Kostol sv. Petra a Pavla birmovka o 10.00 hod.
utorok 23. 9. 2014
• Katedrála sv. Martina vzývanie Svätého na začiatku nového akademického a formačného roka na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK, sv. omšu celebruje Mons. Stanislav Zvolenský o 9.00 hod.
nedeľa 28. septembra 2014
• Kramáre Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho birmovka o 10.00 hod.
• Jarovce Kostol sv. Mikuláša birmovka o 15.00 hod.

PROGRAM NÁRODNEJ PÚTE V ŠAŠTÍNE 2014
sobota 6. 9. 2014
Dožinková slávnosť a Fatimská sobota
o 16.00 hod.
hlavný celebrant otec biskup Stanislav Zvolenský
Začiatok deviatnika k Sedembolestnej Panny Márii.

piatok 12. 9. 2014
Modlitby za kňazov

Svätá omša o 18.00 hod.
Modlitby za kňazov, Otvorené modlitebné stretnutie spoločenstva od 19.00 - 21.00 hod.

Piatok - Sobota 12. - 13. 9. 2014
Pešia púť s otcom biskupom Jozefom Haľkom

Marianka - Šaštín

Sobota 13. 9. 2014
CLIPTIME - diecézny program pre mladých

Svätá omša o 19.00 hod.
Koncert o 21.00 hod.
Krížová cesta o 23.00 hod.

Nedeľa 14. 9. 2014
Ranné chvály o 9.00 hod.
Worhshopy o 9.30 hod.
Divadlo o 11.00 hod.
Workshopy 2 o 13.30 hod.
Skupinky o 15.00 hod.
Registrácia na Cliptime na www.cliptime.sk.
Nedeľa 14. 9. 2014

7BOLESTNÁ - celoslovenský mládežnícky program
Dramatizovaný ruženec o 18.00 hod.
Svätá omša, kazateľ: Otec Marián Kuffa o 19.00 hod.
7BOLESTNÁ, večerný program o 21.30 hod.
Adorácia o 23.30 program
Polnočná svätá omša s novokňazmi o 24.00 hod.
Registrácia na 7BOLESTNÚ na www.bazilika.sk/7bolestna

Nedeľné sväté omše 7.00, 8. 45, 10.30, 19.00 hod.

Pondelok 15. 9. 2014
Hlavná púť k Sedembolestnej Panne Márii

Svätá omša o 7.00 hod.
Svätá omša o 8.00 hod.
Slávnostná svätá omša, kazateľ: J. Em. kardinál Jozef Tomko + zverenie Slovenska Panne Márii o 10.30 hod.
Akatist k Bohorodičke a požehnanie pútnikov o 14.00 hod.
Koncert Hanky Servickej o 16.00 hod.

Utorok 16. 9. 2014
Púť seniorov a chorých

Svätá omša o 7.00 hod.
Svätá omša, kazateľ: otec biskup Dominik Tóth o 10.00 hod.

BOHOSLUŽBNÝ PORIADOK PONDELOK 15. 9. 2014
v celej našej Arcidiecéze platí, že sv. omše by mali byť skoro ráno a potom až večer. Ako to však zrealizujú jednotlivé farnosti, to už závisí od každého vdp. farára alebo správcu kostola.
Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie o 6.30, 7.30, 18.00 a 19.00 hod.
Milosrdní Bratia Kostol Navštívenia Panny Márie o 9.30 hod.
Modrý Kostol sv. Alžbety len o 6.30 hod.
Kramáre Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.00 a 18.30 hod.
Dúbravka Kostol Svätého o 6.30 a 18.30 hod.

ZMENY V BOHOSLUŽOBNOM PORIADKU
Prechádza sa na režim počas školského roku

Blumentál Kostol Nanebovatia Panny Márie opäť sv. omša cez týždeň o 18.00 hod.
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša od septembra vo štvrtok o 18.00 hod.,
Podunajské Biskupice – Komárov Kaplnka sv. Jozefa od septembra utorok o 18.00 hod.
Kostol Sedembolestnej Panny Márie Vajnory sv omše v nedeľu 8.00, 10.00 a 18.00 hod.
Devínska Nová Ves Kostol Svätého nedeľa 8.00, 9.30 (s katechézou pre menšie deti), 11.00 a 19.00 hod.
Dúbravka Kostol sv. Kozmu a Damiána po rekonštrukcii sv. omša v nedeľu o 11.00 hod.
Petržalka Lúky Kostol Sedembolestnej Panny Márie pondelok - piatok aj o 6.30 hod.

SlÁVNOSTNÉ SVÄTÉ OMŠE
• pondelok 8. 9. 2014 Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie o 10.00 a o 18.00 hod.
• utorok 16. 9. 2014 Kostol sv. Vincenta de Paul z príležitosti posviacky chrámu o 18.00 hod.
• nedeľa 14. 9. 2014 Petržalka Kostol Sedembolestnej Panny Márie o 11.00 hod.
• nedeľa 28. 9. 2014 Kostol sv. Vincenta de Paul sv. omša o 11.00 hod.
• nedeľa 28. 9. 2014 Dúbravka Kostol sv. Kozmu a Damiána o 11.00 hod.

REKOLEKČNÉ SV. OMŠE
pondelok 8. 9. 2014 o 9.00 hod.
• Dekanát Bratislava-Juh, Podunajské Biskupice, Kostol sv. Mikuláša
• Dekanát Bratislava-Sever, Mariánka Bazilika Narodenia Panny Márie
• Dekanát Bratislava-Stred, Vajnory Kostol Sedembolestnej Panny Márie

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu o 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu o 16.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 6. 9. 2014
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša o 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Dominikáni, Kostol Panny Márie Snežnej
•  Lurdská jaskyňa o 15.00 hod.
• V kostole Mariánska sv. omša o 16.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana o 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol sv. Don Bosca o 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej o 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny o 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej o 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Sv. o 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka po sv. omši o 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena o 17.45 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 16. 9. 2014 po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 21. 9. 2014 o 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok o 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť o 15.00 hod.

sobota 13. 9. 2014 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba sv. ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO o 19.00 hod.

ADORÁCIE

I. obvod
Katedrála sv. Martina nedeľa 7. 9. 2014 o 16.15 hod.
Alžbetínky, Kostol sv. Alžbety nedeľa 7. 9. 2014 o 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami o 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trojička, Kostol Trinitárov nedeľa 7. 9. 2014 od 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 5. 9. 2014 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 7. 9. 2014 od 17.30 do 18.30 hod.
• každý utorok od 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich o 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok od 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 5. 9. 2014 od 15.00 – 16.40 hod.
• nedeľa 7. 9. 2014 od 15.00 – 16.40 hod.
Kostol sv. Ladislava denne
• každá nedeľa od 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota od 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 5. 9. 2014 po sv.omši
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 5. 9. 2014 po večernej sv. omši
• nedeľa 7. 9. 2014 od 17.00 –18.00 hod.
• streda 24. 9. 2014 celodenná po sv. omši o 7.00 – 18.00 hod.
Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 7. 9. 2014 o 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši od 18.00 - 19.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• nedeľa 7. 9. 2014 o 7.00 – 10.15 hod.
• hodinová každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 16.00 hod.
• Modlitba zmierenia za hriechy a požehnanie v soboty okrem prvej v mesiaci o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
• utorok 2. 9. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 5. 9. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok o 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
štvrtok 4. 9. 2014
• o 16.30 – 18.00 hod. tichá
• o 19.00 – 20.00 hod. animovaná
• o 20.00 – 21.00 hod. tichá
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca.
• každý utorok o 7.00 hod.
• každý štvrtok o 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 7. 9. 2014 od 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok od 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 7. 9. 2014 o 16.00 –17.30 hod.
• každý štvrtok o 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
• piatok 5. 9. 2014 o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok o 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou o 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha piatok 5. 9. 2014 o 19.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Svätého každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý štvrtok celodenná tichá o 9.00 – 18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 7. 9. 2014 o 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
• piatok 5. 9. 2014 o 18.30 hod.
• štvrtok 18. 9. 2014 výročná 9.00 – 18.00 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok o 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok o 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa o 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok o 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sáviu každý štvrtok o 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 7. 9. 2014 o 16.30 – 18.15 hod.
• nedeľa 14. 9. 2014 od 19.30 do pondelka rána 8.00 hod.
Animovaná s účasťou rôznych spoločenstiev a farností
• každý štvrtok o 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia o 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok o 19.15 hod.

VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania
každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami o 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše o 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše o 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka denne po večernej sv. omši

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 20. 9. 2014 po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania každá streda po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana každý pondelok o 16.15 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• sobota 6. 9. 2014 o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 6. 9. 2014 o 7.45 hod.
• sobota 20. 9. 2014 o 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok o 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda o 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.00 hod. nasleduje sv. omša o 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každý štvrtok o 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 6. 9. 2014 o 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY

Karlova Ves minoriti, Kostol sv. Františka, pastoračná miestnosť v kláštore BIBLICKÝ KURZ + PRÍPRAVA ku prijatiu sviatostí každú sobotu o 16.00 hod.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja, farský úrad príprava ku sviatostiam každú stredu o 19.00 hod.

PRÍPRAVA NA JUBILEJNÝ ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie piatok 5. 9. a 12. 9.2014 sv. omša o 16.30 hod.
venovaná téme jednotlivých bolestí Panny Márie.
Sv. omši bude vždy predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45 hod.

utorok 23. 9. 2014 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Cukrová 6, pravidelné stretnutie o 15.00 hod. Začíname cyklus prednášok a poradenstva z oblasti farmakoterapie vo vzťahu k vytypovaným ochoreniam. Prednášať bude RNDr. Katarína Holubánska, predsedníčka Katolíckej jednoty Slovenska a mesta Bratislavy. Téma prvej prednášky bude FARMAKOTERAPIA PRI OCHORENIACH PANKREASU

MODLITBY ZA ZÁCHRANU POČATÉHO ŽIVOTA
utorok 2. 9. 2014 Kostol sv. Ladislava o 16.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Znovu otvorený od 2. 9. 2014
Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
• streda 3. 9. 2014 Ing. Miglierini ŠTEFANIK
• streda 10. 9. 2014 Mgr. Frická MARGITA ANTIOCHIJSKÁ
• streda 17. 9. 2014 Mgr. Zacpacher SLOVENSKO V ROKOCH MERUÔSMYCH
• streda 24. 9. 2014 Ing. J. Kanas ml. CIRKEV U NÁS A VO SVETE


štvrtok 25. 9. 2014 ÚCTA K ŽIVOTU A ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO (Manželská láska a plodnosť), prednáška, diskusia, ponuka literatúry a konzultácie pre snúbencov, mládež, manželov a ostatných záujemcov o 17.00 hod.

otváracie hodiny:
pondelok - štvrtok: 15.00 – 21.00 hod.
Piatok: 15.00 – 22.00 hod.
Nedeľa: 17.30 – 21.30 hod.
kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk

KONCERTY

štvrtok 11. 9. 2014 Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul KONCERT KAPUCÍNA FÉLIXA SO SKUPINOU FELICE o 19.00 hod.

Petržalka Lúky Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 14. 9. 2014 umelecká animácia adorácie (Andrej Harinek – organ; Peter Profant - Violončelo) od 22.00 -23.00 hod.
• pondelok 15. 9. 2014 Zbor cirkevného konzervatória v Bratislave : Stabat Mater o 17.00 hod.

pondelok 15. 9. 2014 Weitov Lom na Devínskej Kobyle sv. omša a koncert na pamiatku obetí na hraniciach o 18.00 hod.

PÚTE

VÝROČNÁ PÚŤ 2014 MARIANKA
5. – 7. september Slávnosť Narodenia Panny Márie

program
piatok 5. 9. 2014
• Mládežnícka sv. omša v Bazilike, hlavný celebrant vdp. Jozef Pajerský o 19.30 hod.
• Adorácia so spevmi o 21.00 hod.

sobota 6. 9. 2014
• Archijerejská liturgia sv. Jána Zlatoustého, hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák, bratislavský
• gréckokatolícky biskup o 10.00 hod.
• Slávnostná sv. omša podľa misála bl. Jána XXIII. hlavný celebrant vdp. Viliam Zemančík o 13.00 hod.
• Ruženec pri Lurdskej jaskyni o 15.00 hod.
• Svätá omša pri Lurdskej jaskyni, hlavný celebrant otec biskup Mons. Dominik Tóth o 15.30 hod.
• Vešpery v Bazilike o 18.00 hod.
• Krížová cesta o 18.45 hod.
• Litánie pri Lurdskej Jaskyni a sviečkový pochod do Baziliky o 20.00 hod.
• Svätá omša v Bazilike, hlavný celebrant vdp. Ľudovít Pokojný, farnosť Záhorská Bystrica o 21.00 hod.
• Mariánska katechéza Mons. Marián Gavenda o 22.00 hod.
• Svätá omša v Bazilike hlavný celebrant Mons. Félix Mikula, farnosť Stupava,dekan Bratislava Sever o 23.00 hod.

nedeľa 7. 9. 2014
• Adorácia pred vyloženou sviatosťou oltárnou o 00.00 hod.
• Ranné chvály v Bazilike a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou o 7.15 hod.
• Svätá omša v Bazilike o 8.00 hod.
• Slávnostná sv. omša pri Lurdskej jaskyni, hlavný celebrant J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita o 10.30 hod.
• Ruženec v Bazilike o 14.00 hod.
• litánie a požehnanie devocionálií o 14.30 hod.
• Korunka k Božiemu Milosrdenstvu o 15.00 hod.
• Svätá omša v poľskom jazyku o 17.00 hod.
• Adorácia v Bazilike o 18.15 hod.
• Vešpery a požehnanie o 19.00 hod.
INFO: 02 6593 5226; tesitelia@gmail-com
www.bazilika.marianka.sk

sobota 6. 9. 2014 (mesačná púť) do Marianky
Bratislavská Kalvária - Železná studienka - Kačin - Marianka
• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni na bratislavskej Kalvárii o 8.10 hod.
• Vojenská nemocnica Kaplnka sv. Rity o 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup o 10.10 hod. na bus. č.43
Výstup: Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša o 15.00 hod. v Marianke.
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

Dve Septembrové Krížové cesty na Kalvárskom vrchu.
Nedeľa 7. 9. 2014 Mesačná Krížovú cesta
nedeľa 14. 9. 2014 Pri príležitosti sviatku Povýšenia Sv. Kríža
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci. sk Info: Marián Oravec 0908 417 905.

Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica)
utorok 30. 9. 2014

• Spoločná modlitba dvoch posvätných ružencov o 16.00 hod.
• sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje Mgr. Štefan Vicen, farár komjatickej farnosti o 17.00 hod. (farská púť veriacich z Komjatíc)