Nech Betlehémske Svetlo,ktoré prišlo na svet, prežiari naše srdcia aj náš svet svojou láskou teraz i po celý budúci rok.
Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
ADORACIA REFERENDUM pdf
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Učil ako ten, čo má moc (Mk1,21-28)
ročník 25 • február 2015

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam...

Možno sme si na Vianoce a Nový rok nič tak vrúcne nepriali ako pokoj. Tak veľmi po pokoji túžia milióny ľudí a on napriek túžbe miliónov spravodlivých nie je. Napriek tomu však stále bolestne vnímame tragédie, nielen prírodné, ale najmä tie, ktoré vytvárajú ľudia sú tie, ktoré otriasajú našim svetom a žitím. Pritom mnohým by sme vedeli predísť. Tým prírodným, keby sme viac rešpektovali prírodu a toho, ktorý ju stvoril a neboli stále v zajatí svojej nadutosti - rozkážeme vetru, moru dažďu! Viac citu k jej ochrane a viac citu k jej kráse! A tie ľudské? V mene Boha konať iba to čo robí Boh, že miluje svoje stvorenie a vždy hľadá aj tie najmenšie putá lásky, ktorými by pritiahol človeka bližšie k sebe. V mene Boha a jeho lásky k človeku vystríhať sa toho čo znevažuje človeka, čo ničí vzťahy medzi ľuďmi a priamo život ľudí. Sotva začal nový rok a sme svedkami tragédie v Nigérii, kde nenávisť zabíja v tisícoch, v Paríži kde túžba po pomste zabíja v desiatkach. Na jednej strane sme svedkami mnohých protestov a pochodov za právo na slobodu a slobodu slova a na druhej strane po vypovedaní A nevieme vypovedať B. Sloboda neznamená písať čo chcem, ale mať aj zodpovednosť za napísané či nakreslené. Svet by si už konečne mal uvedomiť aké je slovo a akým má byť slovo. Slovo by malo byť slovom, ktoré oživuje, vnáša do sveta poriadok a je živnou pôdou lásky. Jestvuje však také slovo? Áno jestvuje, takým je slovo večného Slova, ktoré hovorí všetkým: "Už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi". Takéto slovo je slovom oživujúcim a slovom, ktoré je naozaj živnou pôdou pre rozvíjanie vzťahov, v ktorých nikto nikoho neuráža, neznevažuje, nikým nepohŕda, nad nikým sa nevyvyšuje, nikoho neuponižuje a už vôbec nezraňuje a nezabíja! Možno je viac ako akýkoľvek satirický časopis vnímať hlas opravdivého hlásateľa pokoja a lásky Svätého Otca Františka, ktorý pri kanonizácii sv. Jozefa Vaza 14. januára 2015 v Galle Face Green v Kolombe na Srí Lanke okrem iného povedal: "Svätý Jozef ukazuje na dôležitosť prekonávania náboženských rozdelení v službe pokoja. Jeho nerozdelená láska k Bohu ho otvorila pre lásku k blížnemu. Slúžil núdznym, a to komukoľvek a kdekoľvek. Jeho príklad dnes naďalej inšpiruje cirkev na Srí Lanke, ktorá rada a obetavo slúži všetkým členom spoločnosti. Bez toho, aby robila rozdiely podľa rasy, vierovyznania, kmeňovej príslušnosti, spoločenského postavenia alebo náboženstva, slúži prostredníctvom škôl, nemocníc, zdravotných stredísk a iných charitatívnych diel. Nežiada za to nič, len slobodu plniť toto poslanie. Náboženská sloboda je základným ľudským právom. Každý jednotlivec musí byť slobodný, aby sám či v spojení s druhými hľadal pravdu, otvorene vyjadroval svoje náboženské presvedčenie, slobodný od vonkajšieho zastrašovania či nútenia. Život Jozefa Vaza nás učí, že pravé klaňanie sa Bohu nevedie k diskriminácii, nenávisti a násiliu, lež k rešpektovaniu posvätnosti života, rešpektovaniu dôstojnosti a slobody ostatných a k milujúcej zaangažovanosti pre dobro všetkých". Toto si má uvedomiť každý Mať v úcte iného človeka, vážiť si jeho dôstojnosť, jeho presvedčenie a najme život. Život je dar od Boha a ten nám ho dal v slobode. A ak je sloboda darom od Boha tak ju rešpektovať a neznevažovať tak, že vie vyvolať vraždenie! naozaj sa potrebujeme utvrdiť v láske a obetavosti podľa vzoru Ježiša Krista. Prišiel s láskou a v láske slúžil všetkým, v láske daroval život svoj, aby sme mali život všetci. A na takúto lásku treba odpovedať tou našou ľudskou láskou a nie nenávisťou, zosmiešňovaním a pohŕdaním inými. Často to prináša potom iba násilie a stratu ľudských životov. Skúsme počuť ešte aj záverečné slovo z kanonizačnej sv. omše pápeža Františka v ďalekej Ázii, lebo to platí aj nám: "Drahí bratia a sestry, modlím sa, aby sa kresťania tejto krajiny podľa príkladu svätého Jozefa Vaza utvrdili vo viere a ešte viac prispeli k budovaniu pokoja, spravodlivosti a zmierenia v srílanskej spoločnosti. To očakáva od vás Kristus. To vás učí svätý Jozef. To žiada od vás Cirkev. Zverujem vás všetkých do modlitieb nášho nového svätca, aby ste mohli v spoločenstve s Cirkvou na celom svete spievať Pánovi novú pieseň a ohlasovať jeho slávu až do končín zeme. Lebo Pán je veľký a hoden každej chvály!"

Daniel Dian,
tajomník SSV a šéfredaktor Duchovného pastiera

18. 2. 2015 Popolcová streda – prikázaný pôst

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

• pondelok 2. 2. 2015 Katedrála sv. Martina stretnutie biskupov so zasvätenými mužmi a ženami Bratislavskej arcidiecézy v deň Obetovania Pána, v Roku zasväteného života, sv. omša o 17.00 hod.
• streda 4. 2. 2015 Katedrála sv. Martina modlitba metódou lectio divina s arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským s názvom AŽ ZO SRDCA ODPÚŠŤAŤ na tému podobenstva Pána Ježiša o odpúšťaní (Mt 18,21-35) o 20.00 hod.
• streda 11. 2. 2015: - Alžbetínky, Kostol sv. Alžbety sv. omša s biskupmi v deň svetového dňa chorých o 18.00 hod.
• utorok 17. 2. 2015 Jezuiti Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa - Mons. Stanislav Zvolenský celebruje sv. omšu pri príležitosti odovzdávania ocenení Fra Angelico o 16.00 hod.
• streda 18. 2. 2015 Katedrála sv. Martina, sv. omša na Popolcovú stredu (začiatok pôstneho obdobia) o 17.00 hod.
• piatok 20. 2. 2015
Kapucíni, Kostol sv. Štefana slávi sv. omšu pomocný biskup Mons. Jozef Haľko s tematickou homíliou MOC MALOMOCNÉHO o sv. Františkovi z Assisi o 19.00 hod.
Katedrála sv. Martina pobožnosť krížovej cesty s otcom biskupom o 20.00 hod.
• piatok 27. 2. 2015 Katedrála sv. Martina - pobožnosť krížovej cesty s otcom biskupom o 20.00 hod.

ZMENY BOHOSLUŽOBNÉHO PORIADKU
Katedrala sv. Šebastiana
• pondelok 2. 2. 2015 sv. omše o 7.00 a 18.00
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého každú nedeľu 6.30, 8.00, 9.30 (za účasti detí), 11.00 a 18.00 hod.

REKOLEKČNÉ SV. OMŠE
pondelok 9. 2. 2015 o 9.00 hod.
• Dekanát Bratislava-Stred,Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• Dekanát Bratislava-Juh, Petržalka, Kostol Povýšenia svätého kríža
• Dekanát Bratislava-Sever, Dúbraka, Kostol Ducha Svätého


Pomazanie chorých na Svetový deň chorých
streda 11. 2. 2015

• Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie pomazanie pri sv. omši o 16.30 hod. (možnosť sv. spovede od 15.00 hod.
• Františkáni Kostol Zvestovania pri sv. omši o 9.00 a 19.30 hod.
• Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie pri sv. omši o 18.00 hod.
• Redemptoristi Kostol sv. Cyrila a Metoda pri sv. omši o 18.00 hod.
• Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho pri sv. omši o 18.30 hod.
• Katedrala sv. Šebastiana pri sv. omšiach o 7.00 a 18.00 hod.
• Dúbravka Kostol Ducha Svätého pri sv. omšiach o 6,30 a 18.00 hod.
• Karlova Ves Kostol Svätého Františka pri sv. omši o 18.00 hod.
• Lamač, Kostol sv. Margity pri sv. omši o 18.00 hod.
• Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény pri sv. omši o 18.00 hod.
• Prtržalka Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena pri sv. omši o 18.30 hod.

SLÁVNOSŤ PATRÓNA CHRÁMU SV. JÁNA Z MATHY (Trojička)/
• nedeľa 8. 2. 2015 o 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 a 20.00 hod.

POPOLCOVÁ STREDA 18. 2. 2015 SV. OMŠE INAK AKO V PRACOVNÝ DEŇ
Katedrála sv. Martina o 8.00, 12.00 a 17.00 hod.
Blumentál Kostol Nanebovzatia P. Márie o 5.45, 6.30, 16.30, 18.00 a 19.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania o 7.30 (M), 9.00 (S), 18.00 (M), 19.30 (S)
Kostol sv. Jána z Mathy, Trinitári (Trojička) o 7.00, 12.00 a 17.30 hod.
Kostol sv. Ladislava o 12.00 a 17.30 hod.
Saleziáni Trnávka Kostol sv. Don Bosca o 6.00, 16.00 a 18.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho o 6:30, 18.30 hod.
Katedrala sv. Šebastiana o 7.00 a 18.00 hod.
Devínska Nová Ves Kostol Ducha Svätého o 8.00 a 18.00 hod.
Dúbravka
• Kostol Ducha Svätého o 6.30, 16.30 a 18.00 hod.
• Kostol sv. Kozmu a Damiána o 18.00 hod.
Karlova Ves
• Kostol Svätého Michala o 6.45 hod.
• Kostol Svätého Františka o 18.00 a 19.30 hod.
Lamač, Kostol Svätého Margity o 7.00 a 18.00 hod.
Záhorská Bystrica Kostol Svätého Petra a Pavla o 7.00 a 18.00 hod.
Petržalka Kaplnka Svätého Dominika Sáviu saleziáni Mamateyova o 17.30, 19.00 hod.
Petržalka Lúky Kostol Sedembolestnej Panny Márie o 6.30, 17.00 a 18.30 hod.
Prtržalka Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena 8.00 a 18.30 hod.
Rusovce, Kostol Svätej Márie Magdalény o 18.00 hod.

Pobožnosť krížovej cesty od 18. 2. 2015
I. obvod
Katedrála sv. Martina piatok o 20.00 hod.
Blumentál Kostol Nanebovzatia P. Márie
• každý piatok o 17.15 hod.
• každú nedeľu o 15.45 hod.
Jezuiti Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po svätej omši o 15.15
• každú nedeľu po sv. omši o 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každý piatok o 16.30 hod.
• každú nedeľu o 16.30 hod.
Modrý Kostol sv. Alžbety
• každý piatok o 17.00 hod.
Trnávka Kostol sv. Don Bosca
• každý piatok o 17.15 hod.
• každú nedeľu o 17.15 hod.
• nedeľa 22. 2. 2015 v Marianke o 14.00 hod.
Dúbravka Kostol Ducha Svätého piatok o 17.20 hod.
Záhorská Bystrica Kostol sv. Petra a Pavla
• každý piatok o 17.15 hod.
• každú nedeľu o 15.00 hod.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja každú nedeľu o 14.00 hod.

V ostatných kostoloch podľa oznámenia

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu o 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok o 16.00 hod.

Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• štvrtok 12. 2. 2015 sv, omša a adorácia za zdravie duše i tela o 18.00 hod.
• nedeľa 22. 2. 2015 Chvály s požehnaním o 19.00 (po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.)

FATIMSKÁ SOBOTA 7. 2. 2015
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša o 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana o 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca o 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej o 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny o 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej o 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého o 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši o 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena o 17.45 hod.

sobota 14. 2. 2015 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO o 19.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 17. 2. 2015 po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 15. 2. 2015 o 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Podunajské Biskupice – Kostol Svätého Kríža (nemocnica) každú sobotu o 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok o 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť o 15.00 hod.

ADORÁCIE

I. obvod
Dóm, Katedrála sv. Martina
• nedeľa 1. 2. 2015 o 16.15 - 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• utorok 17. 2. 2015 Zmierna fašiangová poklona o 17.15 – 17.50 hod.
• každá streda po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami o 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv, Jána z Mathy (Trojička) nedeľa 1. 2. 2015 o 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• nedeľa 1. 2. 2015 o 17.30 - 18.30 hod.
• piatok 6. 2. 2015 po rannej a večernej sv. omši
• každý utorok o 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich o 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok o 19.45 – 20.30 hod.
• nedeľa 1. 2. 2015 o 15.00 – 16.40 hod.
• piatok 6. 2. 2015 o 15.00 – 16.40 hod.
Kostol sv. Ladislava denne
• každá nedeľa od 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota od 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 6. 2. 2015 po večernej sv. omši
Modrý, Kostol sv. Alžbety nedeľa 1. 2. 2015 o 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedeľa 1. 2. 2015 o 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši o 18.00 - 19.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• každá sobota o 16.00 hod.
• Modlitba zmierenia za hriechy a požehnanie v soboty okrem prvej v mesiaci o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
• utorok pred prvým piatkom o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 6. 2. 2015 o 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok o 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca.
• utorok 17. 2. 2015 Odprosujúca adorácia o 18.30 hod.
• každý utorok o 7.00 hod.
• každý štvrtok o 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 1. 2. 2015 o 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok o 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 1. 2. 2015 o 16.00 –18.00 hod.
• každý štvrtok o 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.30 – 20.00 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok o 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou o 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha piatok 6. 2. 2015 o 19.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý štvrtok celodenná tichá o 9.00 – 18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 1. 2. 2015 o 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 6. 2. 2015 o 18.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok o 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok o 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa o 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok o 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sáviu každý štvrtok o 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 1. 2. 2015 o 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok o 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia o 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok o 19.15 hod.

VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami o 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše o 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši.
Rača, Kostol Svätých Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše o 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka denne po večernej sv. omši
Petržalka, Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena každú nedeľu o 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 21. 2. 2015 po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok o 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul
• sobota 7. 2. 2015 o 7.45 hod.
• sobota 21. 2. 2015 o 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok o 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda o 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.00 hod. nasleduje sv. omša o 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok o 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 7. 2. 2015 o 7.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok o 18.15 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
pravidelné bez zmeny.

MODLITBa ZA NOVÉ DUCHOVNÉ POVOLANIA V RÁMCI ROKU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA.
Piatok 6. 2. 2015 Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie

• možnosť sv. spovede od 16:30,
• modlitba posvätného ruženca od 17:30,
• sv. omša celebruje P. Bruno Donoval, OP, Dun. Lužná18:00 hod.
nasleduje adorácia a modlitba za duchovné povolania v rámci reťazovej modlitby zasvätených za nové duchovné povolania.

nedeľa 15. 2. 2015 Kostol Notre Dame, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie, sv. omšu celebruje: Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup, adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod.
pred sv. omšou modlitba posvätného ruženca o 10.00 hod.

utorok 24. 2. 2015 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Cukrová 6, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
utorok 3. 2. 2015 - prednášku z turné Richarda Vašečku na tému MILOVAŤ A CTIŤ s podtitulom Jednota v rozdielnosti o 19:30 hod.
utorok 10. 2. 2015
• Biblické stretnutia PANNA MÁRIA – MATKA JEŽIŠA o 17.30 hod.
• Stretnutie spoločenstva Anonymných gamblerov o 18.00 hod.
piatok 13. 2. 2015 Otvorené stretnutie spoločenstva Modlitby za kňazov. Slovo na tému PREČO SA MODLIŤ ZA KŇAZOV? povie Samuel Brečka a hrať bude kapela mzk band o 18:00 hod.
utorok 17. 2. 2015. Kristína Lizáková O SPOSOBOCH A POTREBE DAROVANIA KRVI o 18.00 hod.
streda 18. 2. 2015 Drôtikársky krúžok vedie drôtikárka, pani Biskupská o 17.00 hod.
utorok 24 2. 2015 Biblické ženyo18:00
Ženy Starého zákona, ako žili a ako ich odkaz môže pomôcť nájsť a pochopiť identitu moderných žien. Prednášky organizuje medzinárodné kresťanské spoločenstvo žien Aglow
štvrtok 26. 2. 2015 Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.
• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 4. 2, 2015 otec biskup Jozef Haľko VEĽKÉ VÝZVY V ROKU 2015
streda 11. 2. 2015 Ing. A. Miglierini VÍŤAZSTVO PRACUJÚCEHO ĽUDU V ČESKOSLOVENSKU
streda 18. 2. 2015 Mgr. L. Latpacher Budovanie Slovenského nárorchívu
streda 25. 2. 2015 Ing. J. Kanas ml. Cirkev u nás a vo svete

otváracie hodiny:
pondelok - štvrtok: 15.00 – 21.00 hod.
Piatok: 15.00 – 22.00 hod.
Nedeľa: 17.30 – 21.30 hod.
kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk

CIRKEVNÁ HUDBA
Trojička TRINITÁRi, KOSTOL Sv. Jána z Mathy, vždy o 9.00 hod.


nedeľa 1. 2. 2015 - 4. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, Charles Gounod: Messe brève No. 7 in C ”aux chapelles“, O salutaris hostia
nedeľa 8. 2. 2015 - 5. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, Georg Zeller: Fest-Messe in D, Edward Elgar: Ave verum corpus, op. 2/1
nedeľa 15. 2. 2015 - 6. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK, Julius von Beliczay: Messe, op. 50, Louis Lambillotte: Panis angelicus
nedeľa 22. 2. 2015 - 1. PÔSTNA NEDEĽA Joseph Kromolicki: Vierte Messe in b-Moll, op. 9, Marc Antonio Ingegneri: O bone Jesu

PÚTE

sobota 28. 2. 2015 Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica) sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje dp. Juraj Strečka SVD o 17.00 hod.
Spoločná modlitba dvoch posvätných ružencov o 15.00 hod.

sobota 7. 2. 2015 (mesačná púť) do Marianky
• Stretnutie pútnikov pri Morovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č.37 o 12.40 hod.(priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke o 14.00 hod.
Info k pešej púti:
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

Nedeľa 8. 2. 2015 Mesačná Krížová cesta
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci. sk Marián Oravec 0908 417 905.

KONCERTY

nedeľa 8. 2. 2015 Devínska Nová Ves Kostol Ducha Svätého Chorvátska hudobná skupina zo Záhrebu o 16.00 hod.

RÔZNE

V nízkoprahovej
NOCĽAHÁRNI SV. VINCENTA DE PAUL
začali s očakávanou rekonštrukciou.

Organizácia Depaul Slovensko poskytuje v Bratislave nízkoprahové služby pre ľudí bez domova. Prijíma aj klientov, ktorí sú z rôznych dôvodov (pod vplyvom alkoholu, chýbajúce doklady, neprispôsobivé správanie, choroby atď. ) odmietnutí z podobných zariadení v meste. Organizácia prevádzkuje ošetrovňu, dva útulky a nocľaháreň pre ľudí bez domova. Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul má kapacitu 150 lôžok a poskytuje klientom nocľah, stravu, možnosť hygieny, ošatenie, sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia a sociálne poradenstvo. V útulkoch (Útulok sv. Vincenta de Paul a Útulok sv. Lujzy de Marillac) poskytuje celodennú opateru ľuďom bez domova, ktorých situácia je navyše skomplikovaná zdravotným stavom, alebo ľuďom bez domova, ktorí po prepustení z nemocnice na doliečenie nemajú kam ísť. Celková kapacita útulkov je 55 lôžok.
Verejnosť môže prispieť na rekonštrukciu nocľahárne, alebo na pokrytie zvýšených nákladov počas rekonštrukcie (vykurovanie, prenájom sprchy) poslaním financií na účet verejnej zbierky v Tatrabanke číslo 2629476021/1100 alebo poslaním prázdnej SMS na číslo 827.
Bližšie informácie o činnosti organizácie a a možnostiach ako pomôcť ľuďom bez domova nájdete na stránke organizácie www.depaulslovensko.org.
Kontakt: 0903 982 530, Miroslav Jurík, fundraiser