Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Vianoce, silvester 2016 pdf
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Dnes sa Vám narodil Spasiteľ (Lk 2,1-14)

ročník 26 -27•Vianoce 2016-január 2017

Len Kristus je a bude Spasiteľom...

V našich rodinách a domácnostiach sa rozhostila sviatočná nálada, ktorá nám dovoľuje prežiť niekoľko príjemných dní a hodín v kruhu najbližších. A hoci táto nálada dokáže rozkolísať ľudské srdcia, nikdy však nesmie pozastaviť rozmýšľanie. Človek totiž musí rozmýšľať aj uprostred najkrajšej poézie, ba viac, musí prenikať k jej veľkým myšlienkam a pravdám. Pri polnočnej svätej omši Cirkev ponúka veriacim úryvok z evanjelia o narodení Ježiša Krista. Svätopisec v ňom cituje aj slová, ktorými anjeli oznámili radostnú zvesť pastierom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán (Lk 2,11), čím zvestovali, že na svet prišiel ten, ktorého očakávali generácie cez dlhé tisícročia.
A skutočne, generácie ľudí očakávali Mesiáša, lebo v nich vždy žila nádej, akési všeobecné presvedčenie, že musí prísť ktosi, kto zmení ťažký život na zemi a kto pomôže ľudstvu dostať sa z jeho duchovnej biedy. Po celej zemi vládol stav, ktorý v 8. storočí pred Kristom opísal prorok Ozeáš: Čujte slovo Pánovo, synovia Izraela, lebo Pán sa má súdiť s občanmi krajiny; veď niet vernosti, niet milosrdenstva, ani poznania Boha niet v krajine! Krivá prísaha, lož, vražda, krádež a cudzoložstvo vnikli a krv stíha krv. Preto smúti krajina a vädne všetko, čo v nej býva, či poľná zverina, či vtáčky nebeské, ešte aj morské ryby hynú (Oz 4,1-3).
Prišli síce viacerí, ktorí o sebe tvrdili, že oni sú záchrancami a spasiteľmi ľudstva. Boli to panovníci, vojvodcovia, učenci, filozofi, zakladatelia nových náboženstiev a siekt... Mnohí boli obyčajní podvodníci, hľadiaci iba na vlastné výhody a obohatenie sa, iní, ktorí aj mali dobrú vôľu a úmysel, síce potisli vpred pokrok spoločnosti, ale zo zla vykúpiť nedokázali. Zamerali sa na vonkajšok človeka, pričom im uniklo jeho vnútro. A keď sa objavili ich vlastné slabiny a ľudia ich postrehli, tak sa s pocitom sklamania od nich odvrátili. Čakali totiž viac a dostali menej.
Do radu spasiteľov ľudstva sa postavil aj Ježiš Kristus. Svojou činnosťou upútal pozornosť súčasníkov a oni jedného dňa prišli za ním s otázkou: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného (Lk 7,19)? On však priamo neodpovedal, ale poukázal na svoju činnosť, ktorá hovorila zaňho. A zástupy, ktoré ho počúvali, povedali: Nikdy tak človek nehovoril (Jn 7,46)... A keď na dôkaz svojej pravdovravnosti začal konať zázraky, ľudia povedali: Také niečo sme ešte nikdy nevideli (Mk 2,12). Keď teda skúmali jeho život, museli súhlasiť s Pilátom, ktorý sa o ňom vyjadril: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu (Jn 18,38). Ježiš nebojoval a nepísal, neobjavoval a nebúril, ani nechodil po celom svete, ale iba vyhlásil: Ja som prišiel, aby mali život, a aby ho mali hojnejšie (Jn 10,10). Chopil sa ľudskej duše, aby ju očistil, oslobodil od zla a pozdvihol k Bohu. Do princípu života vložil ešte iný, nový princíp, v ktorom človek volá Boha Otcom a Boh človeka dieťaťom. Mnohí spasitelia postavili síce človeka lepšie na nohy, ale nik z nich nemal moc a právo povedať: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy (Mk 2,5). Tento balvan dokázal odvaliť iba Ježiš, a to bol balvan najväčšieho otroctva, lebo človek dokáže byť otrokom aj v najväčšej slobode a slobodným aj v najväčšom otroctve. Tu sa javí jedinečnosť Kristovho diela, ktorým dáva nový život v duševnej slobode.
Od prvých Vianoc uplynulo už temer 2000 rokov a svet sa zmieta v podobných problémoch, ako v tých časoch. A možno sú tie problémy ešte aj väčšie, lebo ľudia všetky dnešné vymoženosti vedy a techniky dokážu použiť proti sebe. Vojny, hlad, vraždy, nevera, nenávisť, podvody... A my, keď sledujeme tento svet, máme chuť sa spýtať: Treba čakať niekoho iného? Nepôsobí Ježiš Kristus dnes zastaraným a prekonaným dojmom? Odpoveď na tieto otázky nám dáva taliansky spisovateľ Giovanni Papini (1881-1956): Ani jedna doba nebola tak ďaleko od Krista, ako naša, a ani jedna ľudská doba ho tak nepotrebovala, ako naša. Je to vlastne obdoba výroku apoštola Petra pred Veľradou: V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení (Sk 4,12). Veď každá bolesť a každé zlo, ktoré pustošia svet, sú iba ovocím otročenia hriechu, hoci im dávame akokoľvek príťažlivý názov. Podstata vecí sa nemení. Človeka duchovne neoslobodia a nepostavia na nohy vymoženosti doby, ale iba oslobodenie od hriechu. Ježiša Krista v tejto oblasti nemôže nik nahradiť, preto je a vždy bude Spasiteľom iba on. Hoci aj dnes sa budú za spasiteľov mnohí pasovať, vymyslia nové druhy potravín, lieky, formy práce a zdroje energií, ale odpúšťať ubolenej duši nedokážu. To môže iba Boh.
Aj my sa podobáme naradosteným Betlehemčanom a pri každej svätej omši prežívame radostné stretnutie s narodeným Mesiášom. My ho už nemusíme hľadať, lebo sme ho našli, ale to nás zaväzuje, aby sme jeho posolstvo prenášali do nášho života, a aj do životov ľudí, ktorí sú nám zverení. Vtedy naša radosť nebude iba sviatočnou radosťou, ale radovať sa budeme cez celý život – pozemský aj večný.
Ján Adamus
dekan – BA-Stred

PRIKÁZANÉ SVIATKY:
nedeľa 25. 12. 2016 SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA
nedeľa 1. 1. 2017 SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
piatok 6. 1. 2017 SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

BETLEHEMSKÉ SVETLO
Betlehemské svetlo môže prežiariť Váš sviatočný domov aj tento rok. Skautky a skauti z celého Slovenska ho už dvadsiaty siedmy krát prinesú do čo najväčšieho počtu domácností, kostolov, nemocníc a sociálnych domovov.
Betlehemské svetlo nájdete aj v bratislavských kostoloch, kde bude k dispozícii na odpálenie až do 24. decembra. Plamienok z Betlehema horí aj v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí 1 a tiež bude k dispozícii v Primaciálnom paláci v centre Bratislavy. Urobme si v našich príbytkoch a srdciach priestor pre posla pokoja z Betlehemu.
Info: www.betlehemskesvetlo.sk.

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

nedeľa 25. 12. 2016 Katedrála sv. Martina BOŽIE NARODENIE
• pontifikálna svätá omša (polnočná) o 0.00 hod.
• pontifikálna svätá omša o 10.30 hod.
sobota 31. 12. 2016 Katedrála sv. Martina pontifikálna svätá omša s ďakovnou adoráciou o 16.00 hod.
nedeľa 1. 1. 2017 Katedrála sv. Martina SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY A NOVÝ ROK
pontifikálna svätá omša o 10.30 hod.
streda 4. 1. 2017 Katedrála sv. Martina Mons. Stanislav Zvolenský vedie modlitbové stretnutie v cykle Rodina v Knihe Genezis. s názvom ABRAHÁMOVA RODINA (Gn 11,27-30.12,1-7)
piatok 6. 1. 2017 Katedrála sv. Martina SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA – TRAJA KRÁLI pontifikálna svätá omša o 10.30 hod.
sobota 7. 1. 2017 Šaštín Bazilika Sedembolestnej Panny Márie Mons. Stanislav Zvolenský vedie pobožnosť fatimskej soboty 14.30 hod.
pondelok 23.1.2017 Katedrále sv. Martina sv. omša za účasti členov Združenia kresťanských podnikateľov
o 17.00 hod.
sobota 28.1.2017 Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul sv. omša pri príležitosti 400-tého výročia zrodu vincentínskej charizmy 10.30 hod.

DNI POKÁNIA VO FARNOSTIACH – Príprava na Vianoce 2016
pondelok 19. 12. - piatok 23. 12. 2016


I. obvod.
Katedrála sv. Martina 10.00 – 11.50 hod.
Kostol sv. Alžbety Alžbetínky 30 minút pred sv. omšami
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
6.00 – 8.00 a 15.00 – 19.00 hod.
Dominikáni – Kalvária Kostol Panny Márie Snežnej
• nedeľa 18.12. 2016 počas sv. omší a od 16.00 hod.
• cez týždeň 17.30 hod.
Kostol sv. Jána z Mathy, Trinitári (Trojička) 6.30 – 7.00 a 16.30 – 18.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
• nedeľa 18. 12. 10.00 – 13.00 a 16.00- 20.00 hod.
• pracovný deň 8.30 – 10,00 a 16.00 – 20.30 hod (alebo podľa potreby)
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• Pia, Po, Ut Str 14:45 – 18:30,
• So: 16:30 – 18:30 hod.
• v dňoch 24. 12. 2016 – 1. 1. 2017 iba na požiadanie
Kapucíni, Kostol sv. Štefana celodenné spovedanie 6.00- 20.00 hod.
Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie 7.30 – 8.00 a 17.30 – 18.30 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• utorok 20. 12. 2016 15.30 - 18.30 hod.
• streda 21. 12. 2016 15.30 - 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie na požiadanie po sv. omši 16.30 hod.
Podhradie, Kostol Najsvätejšej Trojice 15.30 – 19.00 hod.(prerušené slávením sv. omše)
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda denne 6.00 – 6.30 a 17.30 -19.00 hod.

II. obvod.
Pod. Biskupice, Kostol Sv. Mikuláša sobota 17. 12. 2016 o 9.00 – 12.00 hod.(aj maďarský)
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 17. 12. 2016 o 15.00 – 18.00 hod.
• nedeľa 18. 12. 2016 o 17.00 – 21.00 hod.
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 18. 12. 2015 o 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Márie Pomocnice
• sobota 17. 12. 2016 7.00 – 19.00 hod.
• nedeľa 18. 12. 2016 6.30 – 12.00 a 16.00 – 19.00 hod.
• pracovné dni počas sv. omší
Trnávka Saleziáni, Kostol sv. Don Bosca
streda 21. 12., štvrtok 22. 12. a piatok 23.12. 2016 16.00 – 20.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie denne
• piatok 16. 12. a sobota 17. 12. 2016 15.00 – 18.30 hod.
• streda 21. 12 a piatok 23.12. 2016 16.00 – 18.30 hod.

III. Obvod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána nedeľa 18. 12. 2016 16.00 – 18.30 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 18. 12. 2016 15.00 – 18.00 hod.
• ostatné dni 6.30 – 7.00 a 17.00 – 18.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
• denne pol hod. pred každou sv. omšou
• nedeľa 18. 12. 2016 16.00 – 19.00 hod.
RačaKostol sv. Filipa a Jakuba, farský
• nedeľa 18. 12. 2016 14.00 - 16.00 a17.00 – 19.00 hod.
• v iné dni před sv. omšami
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
sobota 17. 12. 2016 o 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol Svätého kríža denne po večerných sv. omšiach
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha pred sv. omšami
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• sobota 17. 12. a nedeľa 18. 12. 2016 16.00 – 19.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého.
• sobota 17.12. 2016 9.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.
• nedeľa 18. 12. 2016 15.00 – 19.00 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
streda 21. 12. - piatok 23. 12. 2016 17.00 – 20.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity 30 minút pred večernými sv. omšami
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla sobota 17. 12. 2016 9.00 – 12.00 hod.
Marianka Tešitelia, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok 19. 12. 2016 16.00 - 18.00 hod.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja sobota 17. 12. 2016 10.00 hod.
Zohor, Kostol Sv. Margity Antiochijskej
• sobota 17. 12. 2016 o 14.00 – 17.00 hod.
• iné dni 30 min pred sv. omšami

V. obvod.
Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela sobota 17. 12. 2016 8.00 – 11.00 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény sobota 17. 12. 2016 9.00 – 10.30 hod.
Petržalka, Kostol Sv. Rodiny pondelok 19. 12. - piatok 23. 12. 2016 17.00 – 18.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 18. 12. 2016 o 15.00 – 19.00 hod.
• utorok 20. 12. - piatok 23. 12. 2016 o 17.00 – 19.00 hod.
Petržalka Saleziáni Mamateyova Kaplnka sv. Dominika Sávia
• sobota 17. 12. 2016 - piatok 23. 12. 2016 17.00 – 18.30 hod.

SVÄTÉ OMŠE INAK AKO V NEDEĽU

• nedeľa 25. 12. 2016 SVIATOK ARODENIA PÁNA

Kostol sv. Štefana Kapucíni nie je sv. omša 5.15
Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie 9.30 hod.
Kostol Kráľovnej rodiny Teplická ul. nebude o 20.00 hod.
UPC Mlynská Dolina 10.00 a 22.00 hod.

• pondelok 26. 12. 2016 SVIATOK SV. ŠTEFANA
Katedrála sv. Martina 7.30, 10.30, 12.00 a 17.00 hod.
Alžbetínky, Kostol sv. Alžbety 7.00, 9.00 hod.
Dominikáni, Kalvária Kostol Panny Márie Snežnej 7.30, 9.00, 17.00 hod.
Kostol sv. Jána z Mathy Trinitári, (Trojička) 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 hod.
Kostol sv. Štefana Kapucíni nie je sv. omša 5.15
Kostol sv. Ladislava iba 17.30 hod.
Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie 9.30 hod.
Redemptoristi Kostol sv. Cyrila a Metoda 8.30 a 18.00 hod.
Kostol Kráľovnej rodiny Teplická ul. nebude o 20.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána 9.00 a 10.30 hod.
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 9.00 a 18.30 hod.
Devínska Nová Ves,Kostol Ducha Svätého 8.00, 11.00, 18.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 6.30, 8.00, 11.00 a 18.00 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka 7.00, 8.30, 10.00 a 18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity 7.30 a 9.00 hod.
UPC Mlynská Dolina 10.00 a 22.00 hod.
Marianka Tešitelia, Bazilika Narodenia Panny Márie 8.00, 11.00 a 18.30
Petržalka, Kostol Sv. Rodiny 7.45, 9.00 a 10.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia 7.30, a9.30 hod.

• nedeľa 1. 1. 2017 SVIATOK SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
Kostol sv. Štefana Kapucíni nie je sv. omša 5.15
Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie 9.30 hod.
Pod. Biskupice, Kostol Sv. Mikuláša 9.00 a 18.00 hod.
Pod. Biskupice nemocnica, Kostol Svätého kríža 10.30 hod.
Pod. Biskupice Komarov, Kaplnka sv. Jozefa 9.00, 11.00 hod.
Kostol Kráľovnej rodiny Teplická ul. nebude o 20.00 hod.
UPC Mlynská Dolina 10.00 a 22.00 hod.

• piatok 6. 1. 2017 SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA
Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie 9.30 hod.
UPC Mlynská Dolina 10.00 a 22.00 hod.


ADORÁCIE
Modrý, Kostol sv. Alžbety v nedeľu 1. 1. a piatok 6. 1. 2017 nebudú
Dlhé Diely, Kostol narodenia Panny Márie celonočná
piatok 13. 1. 2017 20.00 – sobota 14. 1. 2017 7.00 hod.
Ostatné ostávajú nezmenené

ADVENT U FRANTIŠKÁNOV
PRIPRAV PRÍBYTOK JEZIŠOVI

DUCHOVNO-DOBROČINNÁ PRÍPRAVA NA VIANOCE
• nedeľa 18. 12. 2016 DOBROČINNÝ ADVENTNÝ TRH počas celého dňa v bočnej chodbe kostola
• Spovedanie: pred a počas všetkých sv. omší a počas pracovných dní (pondelok až piatok) aj celodenná spovedná služba od 10.00 -17.00. Je potrebné zavolať na tel. číslo spovednej služby: 0944 074 607

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 10. 1. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána
• nedeľa 18. 12. 2016 15.00 hod.
• nedeľa 15. 1. 2017 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota 15.00 hod. (ak nie je púť)

FATIMSKÁ SOBOTA 7. 1. 2017
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedele, okrem druhej nedele v mesiaci 17.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) nedeľa 8. 1. 2017 (druhá nedeľa v mesiaci) 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

Sobota 14. 1. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každú stredu 17.45 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

MODLITBY SO SPEVMI Z TAIZÉ
Kaplnka svätej Kataríny na Michalskej 8, každý pondelok 17.30 hod.

ZVELEBENIE - CALVARY CHVÁLY
Kostol sv. Cyrila a Metoda každý utorok počas školského roka o 19.00 hod. Info www.vyveska.sk

SANT EGÍDIO
• Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie MODLITBA ZA CHUDOBNÝCH každú stredu 19.00 hod.
• Petržalka, Kostol Povýšenia Svätého Kríža MODLITBA ZA CIRKEV každý utorok 18.45 hod.

SLÁVNOSTNÉ VEŠPERY
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána každú nedeľu 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 21. 1. 2017 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul nedeľa 1. 1. 2017 19.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 7. 1. 2017 7.00 hod.

MODLITBY ZA JEDNOTU KRESŤANOV pondelok 18.1. - pondelok 25.1. 2016
• Dominikáni – Kalvária Kostol Panny Márie Snežnej štvrtok 19. 1. 2017 adorácia 18.30 hod.
• Kostol sv. Jána z Mathy Trinitári (Trojička)
pondelok – sobota 17.30 hod.
nedeľa 12.00 hod.
• Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie pri sv. omšiach

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
Previdelné ostávajú nezmenené

ŠTVRTKOVÉ ÚVAHY O LÁSKE
2. ročník z trojročného projektu
Farský kostol sv. Kríža, Bratislava-Petržalka, Daliborko vedie P. Milan Bubák, SVD
DARY LÁSKY:
• štvrtok 12. 1. 2017 MODLITBA 18.00 hod.
• štvrtok 19. 1. 2017 MODLITBA - FORMY 18.00 hod.
• štvrtok 26. 1. 2017 MODLITBA A TEMPERAMENT 18.00 hod.

sobota17. 12. 2016 CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám.
CYKLUS DUCHOVNYCH OBNOV
v čase 9:00-19:00
Info:www.centrumsalvator.sk/

streda 21. 12. 2016 Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Bratislava, Istropolis
otvorené modlitebné stretnutie v čase 18.30 – 21.00 hod.
Info: www.vyveska.sk

utorok 24. 1. 2017 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Vianočné zavretie bude od 23.12.2016 do 8.1.2017 otvoríme 9.1.2017

• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite 9.30 hod.
streda 11.1. 2017 -  voľný program – posedenie pri šálke kávy alebo čaju
streda 18.1. 2017 Zdenka Kocúnová: ŠŤASTNÝ ŽIVOT PODĽA PÁPEŽA FRANTIŠKA
streda 25.1. 2017 /Jozef Kanas. CIRKEV U NÁS A VO SVETE

štvrtok 26. 1. 2017 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

PÚTE

Podunajské Biskupice Kostol Povýšenia sv. Kríža (nemocnica)
sobota 30. 12. 2016
hlavný celebrant Br. JCDr. Ing. Fidel Marko Pagáč OFMCap
Bl. Zdenka – plná vďačnosti za každú milosť.
sobota 28. 1. 2017
• Modlitba posvätného ruženca 16.00 hod.
• Korunka k Božiemu Milosrdenstvu 16.30 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej 17.00 hod.
• Uctenie relikvií

sobota 7. 1. 2017 MESAČNÁ PÚŤ V MARIANKE
KZ Sprevádzajúci – p. b.
• Stretnutie pútnikov pri Mórovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, Spoločná modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č.37 o 12.40 hod. (priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke  o 14.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 8. 1. 2017 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
KZ Sprevádzajúci – p. b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk M. Oravec 0908 417 905

RÔZNE

streda 21. 12. 2016 Zrkadlová sieň, Bratislava, Primaciálne námestie VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA 19.00 hod.

VIANOČNÝ KONCERT ADOREMUS A WARCHALOVCI
pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského
pondelok 26. 12. 2016 Katedrála sv. Martina 15.00 hod

Jozef Halmo – "Radostná zvesť"
Arcangello Corelli – Concerto grosso g mol č. 8 op. 6 / Na Božie narodenie
Vianočné koledy
Vrámci koncertu sa uskutoční prezentácia CD albumu RADOSTNÁ ZVESŤ.
Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal.

Pondelok 26. 12. 2016 Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény koncert 17.00 hod.

utorok 27. 12. 2016 Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho, koncert zboru Vocalatte 19.30 hod.

piatok 6. 1. 2017 Zohor, Kostol Sv. Margity Antiochijskej TROJKRÁĽOVÝ KONCERT 16.00 hod.

Ako môžete podporiť Dobrú novinu
DETI SÚ SRDCOM ZMENY ( Etiópia)

• modlitbou
• prijatím koledníkov vo farnosti
• zapojením sa do koledníckej činnosti
• finančným príspevkom na účet IBAN: SK7711000000002940457894
• darcovskou SMS v hodnote 2 EUR s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877

„Jediná šanca, ktorú tieto deti majú, je vzdelanie,“ vysvetľuje Daniel Keftassa a pokračuje: „Podporiť dieťa, aby získalo vzdelanie, väčšiu samostatnosť, zodpovednosť, a tak i budúcnosť, je veľká vec. Projekt nedáva šancu len deťom s postihnutím, ale mení celú miestnu komunitu.“


Nech Betlehémske Svetlo,ktoré prišlo na svet,
prežiari naše srdcia aj náš svet svojou láskou teraz i po celý budúci rok.
Redakcia QUO