Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Boh dokazuje svoju lásku k nám(Rim5,5-11)

ročník 26 • jun 2016

Ježiš kráča životom spolu s nami
Liturgická slávnosť Božieho tela sa slávi v Cirkvi od druhej polovice trinásteho storočia, kedy ju zaviedol pápež Urban IV. Slávnosť bola vlastne liturgickou odpoveďou Cirkvi na bludné učenie valdencov a albigencov nachádzajúcich sa najmä na juhu Francúzska, ktorí šírili nesprávne učenie gnostikov a manichejcov o tom, že hmota je niečo zlého.
V Ježišovom učení vidieť veľký zmysel pre konkrétne ľudské skutky, veľmi úzko previazané na materiálny svet. Jasne to Ježiš deklaruje pri rozprávaní o poslednom súde, kde pozýva požehnaných do kráľovstva svojho Otca slovami: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma“ (Mt 25, 35).
Význam matérie ako takej vyplýva už zo samotného tajomstva vtelenia Syna Božieho. Druhá božská osoba, Syn berie na seba materiálne ľudské telo a stáva sa človekom. Aby splnil svoj sľub daný učeníkom „ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20), ustanovuje eucharistiu.
Slávnosť Božieho tela je spojená so Zeleným štvrtkom, s omšou na pamiatku Pánovej večere, kedy si pripomíname ustanovenie eucharistie. Zatiaľ čo na Zelený štvrtok prežívame tajomstvo Ježiša Krista, ktorý sa nám dáva pod spôsobmi chleba a vína, pri slávnosti Božieho tela toto tajomstvo Krista je nám zo strany liturgie Cirkvi ponúknuté k adorácii a k meditovaniu. Eucharistickými procesiami chceme ukázať, že Ježiš kráča životom spolu s nami, že nás vedie do kráľovstva svojho nebeského Otca. Na slávnosť Božieho tela dar eucharistie, ktorý nám Ježiš dal pri poslednej večeri, verejne ukazujeme svetu, lebo láska Kristova nie je vyhradená iba pre niekoľkých, ale je určená pre všetkých.
Svätý Augustín nám pomáha pochopiť eucharistické spoločenstvo s Kristom, keď sa zmieňuje vo svojich Vyznaniach o určitom druhu zjavenia, ktorého sa mu dostalo, kde mu Ježiš povedal: „Ja som pokrm pre silných. Pracuj na sebe, snaž sa a budeš ma vlastniť. Ty ma nikdy nezmeníš na seba, ako sa telesný pokrm mení na telo toho, kto ho prijíma, ale Ty sa zmeníš na mňa“ (Vyznania VII, 10,18).
Nakoľko nás Ježiš v prijímaní eucharistie mení na seba, naša osobnosť je v tomto stretnutí oslobodená od egoizmu a včlenená do osoby Ježiša Krista. Tak eucharistia, keďže nás spája s Kristom , otvára nás aj pre ostatných ľudí, nie sme viac rozdelení, ale vytvárame s Kristom jedno spoločenstvo. Kristus v eucharistii nás posväcuje, očisťuje a zjednocuje nás v spoločenstve s Bohom. Eucharistia nie je v prvom rade odmenou pre dobrých, ale je predovšetkým silou pre slabých, pre kajúcich hriešnikov, teda pre ľudí, ktorých sila a veľkosť spočívajú v ich pokore.
Jozef Kemp
Bratislava Jarovce

PRIKáZANý SVIATOK streda 29. 6. 2016 SVÄTÝCH PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA


streda 1. 6. 2016 Katedrála sv. Martina vedie Mons. Stanislav Zvolenský posledné modlitbové stretnutie v tohtoročnom cykle JEŽIŠ SA PREDSTAVUJE na tému JA SOM PRAVÝ VINIČ (Jn 15,1-8) 20.00 hod.
Sobota 4. 6. 2016 Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, pobožnosť fatimskej soboty vedie a svätú omšu slávi Mons. Jozef Haľko 16.00 hod.
Pondelok 6. 6. 2016 Katedrála sv. Martina, latinská svätá omša za účasti biskupa Mons. Andrása Veresa zo Szombathely - rodiska sv. Martina v rámci prežívania jubilea 1700 rokov od narodenia tohto svätca; po svätej omši koncert zboru zo Szombathely 17.00 hod.
Piatok 10. 6. 2016 Katedrála sv. Martina, svätá omša spojená s "Te Deum" na poďakovanie na konci akademického roka na bohosloveckej fakulte a v kňazskom seminári v Bratislave 9.30 hod.
Sobota 11. 6. 2016 Katedrála sv. Martina, spoločná kňazská a diakonská vysviacka kandidátov Bratislavskej arcidiecézy, svätiteľ: Mons. Stanislav Zvolenský 9.30 hod.
Piatok 17. 6. 2016 Kapucíni, Kostol sv. Štefana slávi svätú omšu Mons. Jozef Haľko s katechetickým príhovorom na tému SVEDOK PETER (Mt 14,22-36) v cykle EVANJELIÁ MILOSRDENSTVA 19.00 hod.
sobota 18. júna 2016 Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul kňazská vysviacka kandidátov od vincentínov Ján Janček CM a redemptoristov Peter Kvetan, svätiteľ: Mons. Stanislav Zvolenský 10.30 hod.
Streda 22. 6. 2016  Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička) slávi Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu ku cti sv. Josemaría Escrivá, zakladateľa Opus Dei 17.30 hod.
sobota 25. júna 2016 Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie kňazská vysviacka kandidáta z rehole Milosrdných bratov, svätiteľ: Mons. Stanislav Zvolenský 10.00 hod.

PRIMIČNÉ SVÄTÉ OMŠE
nedeľa 12. 6. 2016
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena primicianti Milan Toman SVD, Peter Fillo SVD 10.00 hod.
sobota 18. 6. 2016
• Kostol sv. Jána z Mathy Trinitári, (Trojička), primiciant Peter Filo, SVD 10.00 hod
• Dúbravka, Kostol Ducha Svätého primiciant Dominik Poláček
• Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie primiciant Martin Mosný 10.30 hod.
nedeľa 19. 6. 2016
• Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho, primiciant Peter Kvetan CSsR 10. 30 hod.

Sobota 18. 6. 2016 Kostol sv. Jána z Mathy Trinitári, (Trojička), 25. výročie kňazskej posviacky Michaela Rompf 14.00 hod.

SLÁVNOSTNÉ SVÄTÉ OMŠE - hodové
piatok 3. 6. 2016 Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho, sv. omša 18.30 hod.
nedeľa 26. 6. 2016 Záhorská Bystrica Kostol sv. Petra a Pavla 10.00 hod.

LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU
Blumentál, Kostol nanebovzatia Panny Márie po sv. omšiach začínajúcich 6.30 a 16.30 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania 5 minút pred sv. omšami
Kostol sv. Jána z Mathy Trinitári, (Trojička)
• pondelok - sobota 7.30 a 17.30 hod.
• nedeľa 19.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 15 min pred sv. omšami
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie Po – So po sv. omši, Ne pred sv. omšou
Saleziáni, Kostol sv. Don Bosca, Trnávka utorok – nedeľa o 17.45 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho pred sv. omšou
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny pri sv. omšiach
Devínska Nová Ves Kostol Ducha Sv. pol hod pred sv. omšami
Petržalka Lúky, Kostol Sedebolestnej Panny Márie
• pondelok – piatok 18.15 hod.
• sobota a nedeľa 7.45 hod.
v ostatných kostoloch podľa oznamov

POBOŽNOSŤ VO SVÄTOM ROKU MILOSRDENSTVA
nedeľa 12. 6. 2016 Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul Popoludňajšia pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou oltárnou. Na začiatku zaznie oficiálna hymna k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva s doprovodom zboru Chorus de Paul, nasledujú MODLITBA KORUNKY, ADORÁCIA TICHÁ I MODEROVANÁ, SPEVY, VEŠPERY 15.00 hod. ( do 16.00 hod.)

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 14. 6. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 19. 6. 2016 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 4. 6. 2016
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

Sobota 11. 6. 2016 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda
• každú stredu 17.45 hod.
• pondelok 27. 6. 2016 ZÁVER JUBILEJNÉHO ROKU
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• každý pondelok -piatok 19.00 – 20.00 hod.(posv. Ruženec a vešpery)
• nedeľa 5. 6. 2016 16.15- 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
• nedeľa 5. 6. 2016 výročná celodenná
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 5. 6. 2016 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 3. 6. 2016 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 5. 6. 2016 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 3. 6. 2016 15.45 – 16.30 hod.
• nedeľa 5. 6. 2016 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 3. 6. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 3. 6. 2016 po večernej sv. omši
• nedeľa 5. 6. 2016 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 5. 6. 2016 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• každá sobota 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 3. 6. 2016 15.00 – 17.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nedeľa 5. 6. 2016 10.30 - 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok pred prvým piatkom 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 5. 6. 2016 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 3. 6. 2016 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 3. 6. 2016 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
piatok 3. 6. 2016 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 5. 6. 2016 16.30 hod.
• štvrtok 16. 6. 2016 výročná celodenná
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
• piatok 10. 6. 2016 celodenná
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 5. 6. 2016 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
• piatok 3. 6. 2016 15.00 – 18.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 3. 6. 2016 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• sobota 25. 6. 2016 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 18. 6. 2016 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul nedeľa 5. 6. 2016 19.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 4. 6. 2016 7.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 17.30 hod.
piatok 24. 6. 2016 Jezuiti Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, modlitby so spevmi z TAIZÉ (Stíšenie v Starom meste), 20.15 hod. (NÁCVIK SPEVOV 20.00)

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY

BIBLICKÝ KURZ ABECEDA NAŠEJ SPÁSY

Karlova Ves, Kostol sv. Františka
Od septembra opäť začíname s biblickou výukou pre dospelých.
Vzdelávací kurz trvá 10 mesiacov. Koná sa raz týždenne v pastoračnej miestnosti Kláštora minoritov na námestí sv. Františka vždy v nedeľu od 16. hodiny (dĺžka kurzu je 120 minút).
Na kurz je potrebné mať vlastné Písmo sväté (rímsko-katolícke).
Koncepcia kurzu je stavaná tak, že je zároveň aj prípravou na všetky sviatosti Cirkvi. Katechézy budú dopredu zasielané. Každý rok pripravujeme aj nepokrstených, teda katechumenov. Kurz je bezplatný.
Kontakt: 0904 318 019
tereza.borkovicova@gmail.com
www.minoriti.sk oznamy

utorok 21. 6. 2016 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám.
• sobota 4. 6. 2016Jednodňová duchovná obnova – Pane, čo mám robiť? Obraz milosrdného samaritána
Od obrazu k zažitiu – obraz  Vincenta van Gogha sa pokúša priblížiť podobenstvo milosrdného Samaritána. Ponúka možnosť stretnúť sa so stvárnenými osobami a nadviazať s nimi rozhovor: „Čo ťa k tomu motivuje? Ako sa teraz cítiš?“ Obraz chce ísť ešte o krok ďalej. Nemôže dať žiadnu odpoveď bez osobného hľadania. Bolo by to príliš plytké, ak by to neviedlo k hĺbke vlastného životného projektu. Kladie sa otázka: „A kde stojíš ty? Ako sa stretávaš s ľuďmi, deň čo deň na svojich cestách, ktorými prechádzaš? Stretávaš ich? Poznáš ich tvár? Približuješ sa k nim a stávajú sa ti blížnymi?“ Obraz van Gogha môže otvoriť oči a tiež aj srdce, vzhľadom k tomu, že v podobenstve ide o veľkú a rozhodujúcu vec v živote, o lásku.
Cena: 12 Eur (občerstvenie + obed a večera)
SPREVÁDZA: sr. Gracia Kováčová
• utorok 7. 6. a 21. 6 Modlitbové utorky s Majstrom Eckhartom Postava, mystika a poučenia Majstra Eckharta. 17.15 - 18.30 hod. SPREVÁDZA: sr. Gracia Kováčová
• pondelok 13. 6. 2016 Modlitba  za povolanie Modliť sa za svoje povolanie - povolanie k duchovnému životu, k manželstvu či kňazstvu. Mať jasno vo svojom povolaní, znamená žiť šťastný a odhodlaný život. o 19.00 svätá omša a po nej polhodinová adorácia
• Túžba po tichu - volanie Boha Centrum Salvator ponúka aj priestory pre jednotlivcov alebo skupiny, ktoré hľadajú ticho, pokoj, čas pre modlitbu na jeden alebo viac dní. Tým, ktorí o to vopred požiadajú, je ponúknuté individuálne sprevádzanie.
CENA: 15 Eur/deň – ubytovanie, 10 Eur/deň - strava
info: duchovné aktivity, konferencie a ubytovanie
Jakubovo námestie 4 – 5
811 09 Bratislava
+421 905 229 154
info@centrumsalvator.sk
www.centrumsalvator.sk

ŠTVRTKY V MARIANKE - V ŠKOLE PANNY MÁRIE (vedie páter Ivan Barus)
Láska k Eucharistii v škole Panny Márie
štvrtok 9. 6. 2016 19.00 – 21.00 hod.
Info vyveska.sk

streda 8. 6. 2016 Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava, Kostol Alžbetínok, – Špitálska ul. 21, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10. téma MÉDIÁ A KULTÚRA ŽIVOTA, hosť: CSILic. Martin Kramara
• Svätá omša o 16.00 hod.
• Prezentácia, diskusia (OÚSA) o 17.00 hod.
Stretnutia sú určené kresťanským lekárom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom. Zvlášť pozývame medikov a študentov zdravotníckych odborov, ako aj osoby zasväteného života!
www.kklz.sk, kklzba@gmail.com

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
• streda 1. 6. 2016 modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod.
• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
1. 6. 2016 prednáška: p. Zdenka Kocunová ŠÍRENIE ÚCTY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU U NÁS
8. 6. 2016 prednáška: RNDr. Ján Gurega  
15. 6. 2016 prednáška: p. Zdenka Kocunová FORMY ŠÍRENIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
22. 6. 2016 prednáška: p. Jozef Kanas, CIRKEV U NÁS A VO SVETE
29. 6. 2016 Katedrála sv. Šebastiána, Pekná cesta Bratislava - Krasňany,- svätá omša - celebruje Mons. František Rábek, diecézny biskup - vojenský ordinár (električky č. 3 a 5 smer Rača)
• utorok 7. 6. 2016 Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie diskusné semináre v tématickom okruhu „Občianska angažovanosť kresťanov na Slovensku 20. a začiatkom 21. storocia“, KONFLIKT V SÝRII, prednáša Mgr. Katarína Bartosiewiczová Ministerstvo obrany SR 17.00 hod.
• štvrtok 30. 6. 2016 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.
Pravidelné aktivity
• každý štvrtok Eglish Bible group 19.00 hod.

LITURGICKÁ HUDBA K SLÁVENIU SV. OMŠÍ V KOSTOLE SV. JÁNA Z MATHY 9.00 hod.
SPEVÁCKY ZBOR KOSTOLA TRINOTÁROV

• nedeľa 5. 6. 2016 Ch. Gounod - Messe No.7 "aux chapelles"
• nedeľa 12. 6. 2016 Mozart v Trojčke: W. A. Mozart - Missa brevis in d, KV 65 | Ave verum corpus, KV 618
Spoluúčinkuje: Komorný orchester kostola trinitárov
• nedeľa 19. 6. 2016 J. Schweitzer - Missa Beatae Mariae Virginis, op.14 | F. Schöpf - Cor Jesu
• nedeľa 26. 6. 2016 R. Bibl - Missa in F, op.67 | Z. Fibich - Beatus vir, op.44/8 (arr. Jaromír Herle)

PÚTE

Podunajské Biskupice Kostol Povýšenia sv. Kríža nemocnica

V sobotu 25. 6. 2016 Hlavný celebrant P. ThLic. Artur Ciepielski BL. ZDENKA – ŽIJÚCA Z OTCOVHO MILOSRDENSTVA
• Modlitba posvätného ruženca 16.00 hod.
• Korunka k Božiemu Milosrdenstvu 16.30 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej 17.00 hod.
• Uctenie relikvií

sobota 4. 6. 2016 PEŠIU PÚŤ
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN – MARIANKA

• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
Možnosť pripojenia
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod.
• Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
Pešej púti sa zúčastnia aj Redemptoristi.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke 15.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 5. 6. 2016 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
Sprevádzajúci - pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézi,
Program:
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk Marián Oravec 0908 417 905

RÔZNÉ
Boj proti hladu

Vincentská rodina organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku. Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.
Čistý výnos 9. ročníka zbierky predstavuje čiastku 201 308, 36 € ĎAKUJEME!

Jubilejný 10. ročník zbierky sa koná od 1. 4. 2016 do 28. 2. 2017
Pomôcť opäť môžete:
modlitbou
od 1.5.2016 spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€)
finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500,
názov: Zbierka - Boj proti hladu (IBAN SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA)
(Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky. Ďakujeme!)

KULTÚRNE PODUJATIA

piatok 3. 6. 2016 Františkáni,Kostol Zvestovania Pána, PORTSMOUTH UNIVERSITY(Veľká Británia) 20.30 hod.
piatok 10. 6. 2016 Rusovce Kostol sv. Márie Magdalény a Kaplnka sv. Víta NOC KOSTOLOV 18.00 – 23.00 hod.
nedeľa 12. 6. 2016 Teplická Kostol Kráľovnej rodiny detský benefičný koncert 15.00 hod.

TROJDNIE SV. ANTONA
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána,

sobota 11. 6. 2016 19.30 hod.– pondelok 13. 6. 2016 21.30 hod
Pripravujeme duchovno-otvorený kultúrno-potešujúci program, ktorého hlavnou témou bude ANTON - PATRÓN HĽADAJÚCICH.
Pozvanie ako kazateľ prijal Martin Majda (viac rokov pôsobil v rómskej osade v Lomničke, kde sú aj naše školské sestry sv. Františka; momentálne je prefektom diecézneho seminára na Spiši),
br. Simeon OFM (končí:) štúdia morálnej teológie v Ríme) a br. Jozef Súkeník OFMConv (na štúdiach v Ríme sa venoval vo svojej práci práve osobe sv. Antona a jeho dielu).
Spestrením programu budú aj bábkové predstavenia nášho františkánskeho divadla Elzeár, kaviareň a novinka:) originál cukrová vata. Každý si príde na svoje.
Prosíme vás aj o modlitbu, aby sme všetko pripravili podľa Pánovej vôle. Taktiež by sme chceli použiť priestor záhrady nad podzemnými garážami - myslite na nás v modlitbe za úspešné schválenie.
Pozvite aj svojich známych, malých veľkých, veriacich i neveriacich. To čo nás spája je omnoho silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí.
Info: http://www.frantiskani.sk/spravy/112/dni-sv-antona-2016

pondelok 13. 6. 2016 Petržalka, Kostol sv. rodiny sv. omša s kardinálom Robertom Sarahom, prefektom kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti. Po sv. omši predstavenie jeho novej knihy BOH ALEBO NIČ 18.00 hod.

nedeľa 19. 6. 2016 Devínska Nová Ves
• Kostol ducha Svätého chorvátska sv. omša 11.00 hod.
• F centrum Chorvátsky festival – kultúrny program v popoludňajších hodinách

nedeľa 19. 6. 2016 Záhorská Bystrica farské ihrisko DEŇ OTCOV 15.00 hod.