Vyprosujeme milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,nádej z Kristovho víťazstva,vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl.
Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Iďte a učte všetky národy(Mt28, 16-20)
ročník 24 • číslo 7 • júl 2014

Nepremárnime dedičstvo otcov

Terajší pápež František nedávno povedal, že opravdivo sa dá napredovať iba vtedy ak poznáme svoju identitu. Ak vieme kto sme, odkiaľ sme a kam ideme.
Tieto slová mi osobitne zarezonovali pri myšlienke na našu skúsenosť s Bohom, ktorú sme v podobe ohlasovania solúnskymi bratmi sv. Cyrilom a Metodom prijali ako dar. Pevné spočinutie na základe, ktorým sú pravdy kresťanskej viery, že Boh je láska, že koho Boh miluje toho navštevuje krížom, že pohostinnosť je služba samému Bohu, že odpustiť krivdu a umoriť ju v Kristovom kríži je Božské, že deti sú vždy Božím požehnaním a darom je skúsenosť, ktorá dáva človekovi dozrieť do harmónie srdca tak jednotlivca ako i celej komunity. Kto ju má je nositeľom kultúry srdca, tradície, dedičstva otcov. Sám Boh sa postaral o to, aby ľud slovenský, ktorý sa objavil na scéne dejín dostal učiteľov, ktorí rozumeli jeho duši. Konštantín a Metod, muži so šľachetným srdcom, svätí muži, skutoční otcovia ľudu. Objavili jeho génia a vykrvácali v jeho službe bez krvi. Priniesli písmo a do jeho reči odiali Božiu múdrosť. Zaskvel sa Gorazd, Kliment, Angelár, Sáva, Naum a ďalší a ďalší. Bol tu základ a národ začal žiť. Aj najvyšší pastier Kristovej Cirkvi mu žičil a žehnal. Veď sám pápež vyšiel v ústrety bratom za bránu mesta, aby prejavil im priazeň a úctu, keď prinášali sloviensku liturgiu. Vznešené chvíle Božieho pohladenia a úsmevu určené pre začiatok. Základ bol položený. Potom už mohlo prísť hocičo. A veru aj prišlo. Asi to nie je potrené spomínať všetko, čím bolo treba prejsť. Dôležitejšie je nestratiť pamäť – a na to pápež vo svojom príhovore poukazuje: Že vernosť Bohu a objavenie vzoru Matky s doráňaným srdcom spod kríža, bolo tým, čo dávalo silu pre nádej, nevzdať sa a nezaniknúť. Súčasné spoločenské dianie je výzvou uvedomiť si a uvážiť dejinnosť tejto chvíle. Pred našimi očami sa mení tvár sveta a my predsa nechceme predať svoje „prvorodenské práva“ za misku zlatých zrniečok. Zodpovednosť za prítomnosť i budúcnosť nesieme my sami. Každý národ so svojou kultúrou a bohatstvom nazhromaždených skúseností na ceste vývoja je darom všetkým ostatným. Veď tak nám to povedal aj sv. Otec Ján Pavol II., svätý a odvážny prorok našich čias, že Európa nás potrebuje. Boli sme pri jej zrode. Dôležité je však zostať sebou samým. O tom zase hovorí pápež František. Nestratiť zo zreteľa vlastnej identity to, čo nás utváralo, formovalo, čo vždy zostalo. To je vo vlastnom zmysle dušou národa. Iba z tejto podstaty žijeme, z nej prežívame. Vývoj jednotlivca, i celej skupiny sa môže uberať odlišným smerom. Môžu sa nám zo všetkého, čo je nám drahé vysmievať, tupiť nás, posielať do stredoveku a nazývať to strachom pred vlastnou slobodou. Toto všetko nadúvanie sa je cestou lživou a slepou uličkou. Humanizovať svet bez Boha smeruje k civilizácii smrti. S údivom však konštatujeme, ako sa odvekému Božiemu protivníkovi a žiarlivcovi na ľudské šťastie aj u nás darí. V majstrovskej kamufláži a ľúbivej sofistike obratne paralyzuje základné inštitúcie života a Bohom definované hodnoty. V čase ( v našom čase ), keď sloboda rúca všetky prekážky a strháva masky tajomstvu a autorite, udrela hodina pravdy. Pravdy žitej, nie iba slovom deklarovanej a či vymáhanej. Toto je tá zodpovednosť za dedičstvo otcov, ktorá v plnej miere padá na nás. Žiť z pravdy! Nič viac a nič menej. Dôsledne a bezpodmienečne.
Nepochybujme, Boh je na našej strane. Chce, aby pre zodpovednosť a vernosť aspoň niekoľkých, zachrániť mnohých. Myslime nato v tomto prázdninovom mesiaci, v ktorom sa skvie náš národný sviatok sv. bratov solúnskych. Lebo svedomie prázdniny nemá !

Štefan Herény
Bratislava – Dlhé Diely


sobota 5. 7. 2014 SVÄTÝCH CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV (SLÁVNOSŤ)/b>
neprikázaný sviatok, sväté omše inak ako v bežnú sobotu

Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická 7.00, 9.00 a 18.00 hod.
Devín, Kostol Sv. kríža o 9.30 hod.
Devínska Nová Ves Kostol Ducha Sv. sv. omše o 8.00 a 10.30 hod.
Dúbravka Kostol Ducha Sv. 6.30, 8.00, 10.30 a 18.00 hod.
V ostatných kostoloch podľa oznámenia

ZMENY SV. OMŠÍ počas prázdnin
Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie Po – Pia o 18.00 hod. nebude
Milosrdní bratial Kostol Navštívenia Panny Márie v taliančine o 11.00 hod. nebude
Kaplnka sv. Ladislava Primaciálny palác o 8.30 hod. nebude
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie nedeľa detská o 10.00 hod. nebude
Saleziáni – Miletičova, Kostol Márie Pomocnice utorok mládežnícka o 19.00 hod. nebude
Saleziáni Trnávka Kostol sv. Don Bosca nedeľa o 11.00 hod. nebude
Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická
• pondelok streda a piatok 18.00 hod.
• utorok a štvrtok 7.00 hod.
• nedeľa 7.30, 9.00, 10.30, a 18.00 hod.
Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie
• nedeľa o 11.00 hod. nebude
• pondelok – sobota o 19.00 hod.
Karlova Ves, Minoriti, Kostol sv. Františka nedeľa sv. omša o 10.00 pre deti nebude
Lamač Kostol sv. Margity nedeľa 7.30 a 9.00 hod.
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza zatvorené, budú iba nedelné sv. omše o 10.00 a 22.00 hod.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja v nedele 29.6, 13.7 a 27.7.2014 o 11.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža pondelok – sobota iba večerné sv. omše o 18.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie pondelok – piatok 18.30 (6,30 a Str 17.30 nebude)

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu o 18.00 hod.
• Vrakuna Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu o 16.00 hod.

výročie posviacky Kostola sv. Jána z Mathy- trinitársky (Trojička)
možnosť získať úplné odpustky
• nedeľa 6. 7. 2014 pri sv. omšiach
• pondelok 7. 7. 2014 pri sv. omšiach 7.00 a 17.30 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 5. 7. 2014
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša o 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Dominikáni Kostol Panny Márie Snežnej
•  Lurdská jaskyňa o 15.00 hod.
• V kostole Mariánska sv. omša o 16.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana o 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol sv. Don Bosca o 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej o 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny o 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej o 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Sv. o 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka po sv. omši o 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena o 17.45 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 8. 7. 2014 po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 20. 7. 2014 o 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok o 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť o 15.00 hod.

sobota 12. 7. 2014 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba sv. ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO o 19.00 hod.

ADORÁCIE

I. obvod
Katedrála sv. Martina nedeľa 6. 7. 2014 o 16.15 hod.
Alžbetínky, Kostol sv. Alžbety nedeľa 6. 7. 2014 o 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami o 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trojička, Kostol Trinitárov nedeľa 6. 7. 2014 od 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 4. 7. 2014 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 6. 7. 2014 od 17.30 do 18.30 hod.
• každý utorok od 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich o 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok od 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 4. 7. 2014 od 15.00 – 16.40 hod.
• nedeľa 6. 7. 2014 od 15.00 – 16.40 hod.
Kostol sv. Ladislava denne
• každá nedeľa od 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota od 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Návštevy Panny Márie piatok 4. 7. 2014 po sv.omši
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 4. 7. 2014 po večernej sv. omši
• nedeľa 6. 7. 2014 od 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 6. 7. 2014 o 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši od 18.00 - 19.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• nedeľa 6. 7. 2014 o 7.00 – 10.15 hod.
• hodinová každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 16.00 hod.
• Modlitba zmierenia za hriechy a požehnanie v soboty okrem prvej v mesiaci o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
• utorok 1. 7. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 4. 7. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok o 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
štvrtok 5. 6. 2014
• o 16.30 – 18.00 hod. tichá
• o 19.00 – 20.00 hod. animovaná
• o 20.00 – 21.00 hod. tichá
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca.
• každý utorok o 7.00 hod.
• každý štvrtok o 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 6. 7. 2014 od 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok od 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 6. 7. 2014 o 16.00 –17.30 hod.
• každý štvrtok o 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 do začiatku sv. omši o 18.00 hod.
• piatok 4. 7. 2014 o 17.00 do začiatku sv. omši o 18.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok o 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou o 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha svätého piatok 4. 7. 2014 o 19.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha svätého každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý štvrtok celodenná tichá o 9.00 – 18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 6. 7. 2014 o 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 4. 7. 2014 o 18.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok o 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok o 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa o 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok o 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sáviu každý štvrtok o 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 6. 7. 2014 o 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok o 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia o 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok o 19.15 hod.

VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania
• každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Návštevy Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami o 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše o 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše o 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka denne po večernej sv. omši

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 19. 7. 2014 po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania každá streda po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana každý pondelok o 16.15 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• sobota 5. 7. 2014 o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 5. 7. 2014 o 7.45 hod.
• sobota 19. 7. 2014 o 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok o 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda o 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.00 hod. nasleduje sv. omša o 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každý štvrtok o 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 5. 7. 2014 o 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
utorok 22. 7. 2014 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Cukrová 6, pravidelné stretnutie o 16.00 hod.

MODLITBY ZA ZÁCHRANU POČATÉHO ŽIVOTA
utorok 1. 7. 2014 Kostol sv. Ladislava o 16.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
V mesiacoch júl – august sú prázdniny.

kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk

PÚTE
Cyrilometodská púť PRAMENE ŽIVOTA
sobota 5. 7. 2014 Kostol sv. Kríža v Devíne, Dom Matice slovenskej Bratislava, Dedičstvo otcov, o.z.

Program:
Slávnostná svätá omša o 9.30 hod.
Hlavný celebrant biskup Mons. Dominik Tóth
Proglas - recituje pani Eva Kristínová
Slavimo slavno Slaveni, koncert slovanskej duchovnej hudby,
DANUBIUS OCTET SINGERS, dirigent Daniel Simandl,
umelecké slovo René Schleifer
Kladenie vencov
Po skončení svätej omše priateľské agapé Tešíme sa na stretnutie a príležitosť načerpať z duchovného posolstva sv. Cyrila a Metoda

sobota 5. 7. 2014 (mesačná púť) do Marianky
Bratislavská Kalvária - Železná studienka - Kačin - Marianka

• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii o 8.10 hod.
• Vojenská nemocnica Kaplnka sv. Rity o 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup o 10.10 hod. na bus.č.43
Výstup: Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša o 15.00 hod. v Marianke.
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 6. 7. 2014 (mesačne) KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU,
Sprevádzajúci - pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézi,
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci.sk Info: Marián Oravec 0908 417 905 .

Trojdnie s blahoslavenou Zdenkou
pondelok 28.7., utorok 29. 7. a streda 30. 7. 2014

Milosrdné sestry Svätého kríža Vás pri príležitosti liturgického sviatku blahoslavenej Zdenky srdečne pozývajú na spoločné slávenie trojdnia do Kostola Svätého kríža (nemocnica) v Podunajských Biskupiciach
Program:
pondelok 28. 7. 2014
• Ruženec so sestrou Zdenkou k Sedembolestnej o 16.00 hod.
• Svätá omša: ThLic. Jozef Vadkerti, dekan o 17.00 hod.
utorok 29. 7. 2014
• Životný príbeh Sr. Zdenky v divadelnom predstavení: KTO VEĽMI MILUJE, PRESTÁVA TRPIEŤ – mladí z Habovky o 16.00 hod.
• Mládežnícka svätá omša: ThLic. Ľudovít Pokojný, pri sv. omši spieva zbor „SiNaj“ z Habovky 17.00 hod.
• TVÁROU V TVÁR – adorácia spojená s chválami a modlitbami bl. Zdenky o 19.30 – 21.30 hod.
streda 30. 7. 2014
• Svedectvá a modlitby bl. Zdenky o 16.00 hod.
• Slávnostná svätá omša – hlavný celebrant Mons. TOMÁŠ GALIS, žilinský diecézny biskup o 17.00 hod.