Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Ruža rajská spanilá, ružencová Mária,
my sme Tebe oddaníslúžiť, Panna Mária!
(JKS 414)

ročník 26 • oktober 2016

Ako sa to stane...? (Lk 1, 34)
Počas tohto mesiaca októbra, s o niečo vrúcnejšou duchovnou intenzitou, obrátime svoj zrak viery na Máriu, Božiu Matku, prostredníctvom jednoduchej, no zároveň tak milostivej modlitby posvätného ruženca. Spoločne v kostole, v samote izby, na lôžku v čase choroby, či cestou v autobuse môžeme mysľou, srdcom a ústami opakovať slová anjela: „Raduj sa Mária, si milosti plná, Pán je s tebou...(Lk 1,28).“ Nie vždy si to uvedomujeme, pretože rýchlosť života a starosti, ktoré sa nám preháňajú mysľou, spôsobujú roztržitosť a nesústredenosť pri modlitbe, ale rozjímanie nad tajomstvom Kristovho narodenia, života, smrti a zmŕtvychvstania prostredníctvom kontemplácie okamihu Vtelenia, v ktorom zaznieva anjelov pozdrav, nás osobne, všetkých a všetko, čo ponárame do modlitby, robia účastníkmi tajomstva dejín spásy.
Mnohokrát počas tejto obľúbenej modlitby vyslovíme meno Mária. Slová anjela však tomuto vznešenému menu nazaretského dievčaťa dávajú nový význam, lepšie povedané poslanie. Už nie len Mária, ale Mária – Matka Pána. „Samotné meno – Matka Pána – obsahuje v sebe celé tajomstvo dejín spásy“, hovorí sv. Ján Damascénsky. Tajomstvo neviditeľného Boha, tajomstvo všemohúcej Lásky, tajomstvo Vykúpenia – tajomstvo Zjavenia v celej svojej plnosti, ktorým je Ježiš Kristus, Máriin Syn. Akoby mohlo byť stvorenie – Mária, ktoré je zo všetkých stvorení tak blízko k Zjaveniu, nepoznačené takouto blízkosťou? Tajomstvo Panny Márie spája nebo a zem. Naplnenie a prísľub. Videnie Boha a túžbu po ňom.
Boží plán Máriu presahuje, stále pre ňu ostáva tajomstvom: „ako sa to stane...?“ (Lk 1,34). Ona sa tomuto tajomnému Slovu otvára a prijíma ho: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38) Nevie, čo ju čaká. Tajomný, Nepochopiteľný, Nepreskúmateľný – ten jej dá časom poznať „ako“ a „prečo“. Pravoslávny teológ Pavel Evdokimov, reflektujúc nad Máriinou odpoveďou anjelovi poznamenáva: „Nie je to poznanie, čo vysvetľuje tajomstvo, ale je to tajomstvo, ktoré umožňuje poznanie.“
Je človeku prirodzené, že sa k modlitbe najčastejšia vracia vtedy, ak potrebuje pomoc a pýta sa: „ako ďalej?“ Vtedy ho každá vrúcna modlitba vovádza do tajomnej prítomnosti Boha v rôznych okamihoch života. Boh vie, čo potrebujeme, skôr než o to prosíme. Chce, aby sme vstúpili do priateľstva s ním. Máriina otázka položená anjelovi nie je pochybnosťou, nekonečnou rozumovou analýzou, či nebodaj ironickou poznámkou. Ostáva bázlivou reakciou stvorenia na tajomný počin trojjedinného Boha – Lásky. V čistote viery, slobodným srdcom, Mária vyslovuje svoje „áno“, tajomstvo vtelené v jej Synovi môže objať celý jej život.
Tajomstvá posvätného ruženca, radostného, svetla, bolestného a slávnostného, upriamujú náš zrak na Ježiša Krista a jeho život pre nás. Skrze Máriino „áno“, sme pozvaní aj my obrátiť svoje „ako“ a „prečo“ na „nech sa stane podľa tvojho Slova“. Otvoriť sa tajomstvu milosrdenstva a lásky jediného Boha znamená strácať seba – starého človeka a stávať sa človekom novým, tak, ako to Boh chce. Ruženec nie je mágia, ktorá chce zmeniť svet a ľudí naokolo a ponechať nepremenené srdce a život toho, kto sa ho modlí. Modlitba ruženca nás učí, že mnohé veci v našom živote zostanú tajomstvom. Avšak naše „ako“ a „prečo“ skrze Máriin príhovor neostáva zúfalým volaním, ale priestorom, v ktorom odpovedá verný Boh dejín a nášho života či už to v tichu, v plači, v úprimnej radosti a vďačnosti.
Ak by ste odkladali modlitbu ruženca kvôli pochybnosti, či sa ho pomodlíte správne, nech vám poslúži overená rada: „Najhorší ruženec je ten, ktorý sa nepomodlíš.“
redemptoristi
Bratislava Kramáre

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
sobota 1.10.2016 Šaštín bazilika Sedembolestnej Panny Márie 10. PÚŤ RUŽENCOVÝCH BRATSTIEV
celebruje sv. omšu Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita 12.00 hod.
utorok 4.10.2016 Katedrála sv. Martina 80. VÝROČIE RÍMSKOKATOLÍCKEJ CYRILOMETODSKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, celebruje sv. omšu Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita 9.30 hod.
Streda 5.10.2016 Katedrála sv. Martinamodlitbové stretnutie metódou lectio divina v cykle "Rodina v knihe Genezise" MANŽELSTVO A ĽUDSKÁ KREHKOSŤ (Gn 2,15-3,20) vedie Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita 20.00 hod.
Piatok 14.10.2016 Rusovce Kostol sv. Márie Magdalény sv. omša celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita 18.00 hod.
nasleduje prednáška VZDELANÝ KATOLÍK - SVETLO SVETA A SOĽ ZEME 
štvrtok 20.10.2016 Katedrála sv. Martina celebruje sv. omšu Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita ku cti bl. Karola Habsburského 17.00 hod.

sobota 1. 10. 2016 Modrý, Kostol sv. Alžbety, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie. Sv. omšu celebruje páter Pavol Filadelfi SVD. 18.00 hod. Po sv. omši je možné prijať posvätný škapuliar.

Pondelok 3. 10. 2016 Minoriti, Karlova Ves, Kostol Svätého Františka rekolekčná sv. omša dekanátu Bratislava Sever 8.00 hod.

MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA
Katedrála sv. Martina pondelok – piatok 19.00 – 20.00 pred oltárnou sviatosťou.
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Jezuiti pondelok – piatok 15.15 hod.
Kostol Trinitárov, sv. Jána z Mathy (Trojička) pondelok – sobota o 7.30, Ne o 19.30 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania pondelok – sobota po rannej sv. omši 9.00 hod.
Modrý Kostol sv. Alžbety denne pred rannou sv. omšou
Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie pondelok – sobota o 15.55 a Ne o 19.55 hod.
Kostol sv. Vincenta de Paul, Ružinov pondelok = piatok ráno po sv. omši, večer 30 min pred sv. omšou.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca denne okrem pondelka po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Teplická Kostol Kráľovnej rodiny pondelok – sobota 6.30 a 17.30 hod.
Kramáre Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho denne 17.50 hod.
Krasňany Katedrála sv. Šebastiána pondelok – piatok 30 min pred sv. omšou.
Dúbravka Kostol Ducha Svätého denne o 17.20 hod.
Minoriti Karlova Ves,
• Kostol sv. Františka denne o 17.30 hod.
• Kostol sv. Michala pondelok – piatok o 6.15 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity pondelok – piatok pred sv. omšami.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
• pondelok – 17.15 hod.
• nedeľa 10.00 hod.
Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka Lúky
• pondelok – piatok 6.00, 17.45 hod.
• sobota a nedeľa o 7.15 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol Sv. Arnolda Janssena pondelok – sobota o 18.00 hod.
Ružencové pobožnosti v neuvedených kostoloch v mesiaci október budú podľa oznamov.

VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU
utorok 11. 10. 2016 Modrý Kostol sv. Alžbety (11. 10. 1913 ) sv. omše 7.00 a 18.00 hod. v tento deň je možnosť získať plnomocné odpustky.
nedeľa 23. 10. 2016 Kostol sv. Ladislava 23. 10.1830) sv. omša 17.30 hod.
streda 26. 10. 2016 Dúbravka, Kostol Ducha Svätého (26. 10. 2002) sv. omše 6.30 a 18.00 hod.
piatok 28.10. 2016 Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (28.10.1888 ) sv. omše 5.45, 6.30, 16.30 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 11. 10. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 16. 10. 2016 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 1. 10. 2016
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedele, okrem druhej nedele v mesiaci 17.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) nedeľa 9. 10. 2016 (druhá nedeľa v mesiaci) 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

Sobota 8. 10. 2016 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každú stredu 17.45 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

NOVENA K SV GERARDOVI
piatok 7. 10. - sobota 15.10. 2016
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 18.20 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

MODLITBY SO SPEVMI Z TAIZÉ
Kaplnka svätej Kataríny na Michalskej 8, každý pondelok 17.30 hod.
piatok 28. 10. 2016 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa 20.15 hod.

ZVELEBENIE - CALVARY CHVÁLY
Kostol sv. Cyrila a Metoda každý utorok počas školského roka o 19.00 hod. Info www.vyveska.sk

Sant egídio
• Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie MODLITBA ZA CHUDOBNÝCH každú stredu 19.00 hod.
• Petržalka, Kostol Povýšenia Svätého Kríža MODLITBA ZA CIRKEV každý utorok 18.45 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 2. 10. 2016 16.15- 17.00 hod.
• modlitba posvätného ruženca a vešpery pred Oltárnou sviatosťou v pracovné dni o 19.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 2. 10. 2016 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• nedeľa 2. 10. 2016 17.30 - 18.30 hod.
• piatok 7. 10. 2016 po rannej a večernej sv. omši
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• nedeľa 2. 10. 2016 15.45 – 16.30 hod.
• piatok 7. 10. 2016 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 7. 10. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• nedeľa 2. 10. 2016 17.00 –18.00 hod.
• piatok 7. 10. 2016 po večernej sv. omši
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 2. 10. 2016 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru.
• každá sobota 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 7. 10. 2016 15.00 – 17.00 hod.
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho pondelok 3. 10. 2016 celodenná
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok pred prvým piatkom 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• pondelok 10. 10. 2016 výročná 7.00 – 17.15 hod.
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 2. 10. 2016 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 7. 10. 2016 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 7. 10. 2016 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
piatok 7. 10. 2016 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 2. 10. 2016 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 2. 10. 2016 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
• piatok 7. 10. 2016 15.00 – 18.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 - 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 7. 10. 2016 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

SLÁVNOSTNÉ VEŠPERY
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána každú nedeľu 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
piatok 7. 10.2016 Kostol sv. Ladislava Večeradlo, modlitba o ktorú prosí Mária Matka, aby sa modlila v rodinách a za rodiny 16.15 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 15. 10. 2016 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul nedeľa 2. 10. 2016 19.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 1. 10. 2016 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY

BIBLICKÝ KURZ ABECEDA NAŠEJ SPÁSY

Karlova Ves, Kostol sv. Františka
Koná sa raz týždenne v pastoračnej miestnosti Kláštora minoritov na námestí sv. Františka vždy v nedeľu od 16. hodiny (dĺžka kurzu je 120 minút). Kurz je bezplatný.
Kontakt: 0904 318 019
tereza.borkovicova@gmail.com
www.minoriti.sk oznamy

Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny, pastoračné centrum FARSKÁ KATECHÉZA každý druhý utorok 19.00 hod.

ŠTVRTKOVÉ ÚVAHY O LÁSKE
2. ročník z trojročného projektu
Farský kostol sv. Kríža, Bratislava-Petržalka, DaliborkoVedie P. Milan Bubák, SVD
Štvrtok 6. 10. 2016 LÁSKAVOSŤ 18.00 hod.
Štvrtok 27. 10. 2016 ÚSLUŽNOSŤ 18.00 .

DUCHOVNÁ OBNOVA NARODENIE KRISTA V NÁS
s mons. Mariánom Gavendom.
Marianka, exercičný dom

v dňoch piatok 25. 11. začína 18.00 hod.- nedeľa 27. 11. 2016 končí 15.00 hod.
Cena 65 EUR zahŕňa 2x ubytovanie (2- alebo 3-lôžkové izby) a plnú penziu počas pobytu.
Prosíme Vás, prineste si so sebou poznámkový blok.
Registrácia účastníkov:  duchovne.obnovy@gmail.com  0910 842 685

utorok 4. 10. 2016 Jezuiti, Kostol Najsätejšieho Spasiteľa, spoločenstvo kresťanského života CVX, otvorenie nového ročníka formačného kurzu 18.00 hod.

Univerzitné pastoračné centrum, Mlynská Dolina,
• štvrtok 6. 10. 2016 FORMAČNÝ KURZ výchova k čnostiam mužskej spirituality a otcovstva. len pre mužov 16.30 hod. Viac na www.vyveska.sk
PRIHLASOVANIE: do 3. októbra 2016 na https://goo.gl/forms/P5okIY166DeCs1Uf2
• sobota 15. 10. 2016 Modlitbové zhromaždenie 15.00 – 19.45 hod.
V prípade Vášho záujmu o účasť na modlitebnom zhromaždení sa prihláste prostredníctvom prihlasovacieho formulára.
Info vyveska.sk,

CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám.
Sobota 15. 10. 2016 duchovná obnova VNÍMANIE VNÚTORNÝCH HNUTÍ
info@centrumsalvator.sk, centrumsalvator@gmail.com
tel č. 00421 907 274 723

utorok 25. 10. 2016 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod. cyklus prednášok a poradenstva z oblasti farmakoterapie vo vzťahu k vytypovaným ochoreniam. Prednáša RNDr. Katarína Holubánska, predsedníčka Katolíckej jednoty Slovenska a mesta Bratislavy. Téma PREVENCIA CHRÍPKY A FARMAKOTERAPIA PRI CHRÍPKE

Farnosť Najsvätejšej Trojice(Trojička), Dom Quo Vadis PRÍPRAVA DOSPELÝCH KU SVIATOSTIAM každý pondelok 18.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
• pondelok 3. 10. 2016 a piatok 28. 10. 2016 MONTESSORIHO HERŇA pre deti vo veku 2,5 - 6 rokov. Príspevok je 1,50 na dieťa. Je potrebné sa prihlásiť na http://www.domquovadis.sk/udalost/montessori-herna
• pondelok 3. 10. 2016 Cestovateľský pondelok Eva Macáková NÁRODNÉ PARKY V ALPÁCH 19.00 hod.
• utorok 4. 10. 2016 USKI, Mgr. Pavol Prikril BOL SHAKESPEARE KATOLÍK 17.00 hod.
• streda 5. 10. 2016 modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod.
• Výstava Lucia Lizákova STRELNÉ MODLITBY 6. 10. - 6. 11. 2016 v čase 15.00 - 21.00 hod.
vernisáž výstavy v sobotu 8. októbra 2016 o 18.00 hod.
výstava bude pri príležitosti Bratislava Art Festival (BLAF) otvorená sobotu od 14.00 do 20.00, o 18:30 - Podoby súčasnej keramiky, prednáška a diskusia s autorkou Kurátorka: Daniela Čarná
• streda 12.10.2016 prednáša sr. Dominika Dufferová NASLEDUJ MA! Svätá Terézia veľká – učiteľka cirkvi ukazuje ako je možné nasledovať Krista vnútornou modlitbou 19.15 hod.
• piatok 14. 10. 2016 Spolok priateľov Štefana Šmálika v Tvrdošíne ŠTEFAN ŠMÁLIK - KŇAZ, HISTORIK A VÄZEŇ PRE VIERU, 14.00 hod.
• štvrtok 20. 10. 2016 Richard Vašečka, MILOVAŤ A CTIŤ- TURNÉ POĎ .18.00 hod.
• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 5. 10. 2016 prednáška Mons.Ján Formánek ROK MILOSRDENSTVA
streda 12. 10. 2016 prednáška - RNDr.Fridrich Lórand ANTICKÍ FILOZOFI 
streda 19. 10. 2016 voľný program
streda 26. 10. 2016 prednáška - Jozef Kanas: CIRKEV U NÁS A VO SVETE
• štvrtok 27. 10. 2016 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

PÚTE

sobota 1. 10. 2016 PEŠIA PÚŤ
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN – MARIANKA

• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
Možnosť pripojenia
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod.
• Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke 15.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

Nedeľa 2. 10. 2016 MALÁ PEŠIA PÚŤ ZA ŠŤASTIE V RODINE A VO VZŤAHU
Bratislava - Rača Mariánka, Bratislava- Rača 10.00-18.00 hod.
Jeden deň, v kruhu svojich najbližších i nových priateľov. Trasa 25 - 12 km podľa uváženia
Info: www.akademiastastia.sk/put

PÚŤ ZA KŇAZOV
sobota 8. 10. 2016 Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
Privítanie pútnikov, vystavenie relikvie bl. sr. Zdenky 9.30 hod.
Program sestier Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža (krížová cesta za kňazov, moderovaná adorácia) 9.45 hod.
Sv. omša, celebruje o. biskup Mons. František Rábek 11.30 hod.
Obedná prestávka 13.00 hod.
Chvály s MZK band 13.30 hod.
Prednáška, o. Martin Kramara (hovorca KBS) 14.00 hod.
Záver 15.00 hod.
Možnosť spovede 9.30 – 11.30 hod.

nedeľa 9. 10. 2016 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
Sprevádzajúci - pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézi,
Program:
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk M. Oravec 0908 417 905

Podunajské Biskupice Kostol Povýšenia sv. Kríža (nemocnica)
V sobotu 29. 10 2016 Hlavný celebrant ThDr. Peter Slepčan, PhD.
BL. ZDENKA – HRDINSKÁ V ODPÚŠŤANÍ
• Modlitba posvätného ruženca 16.00 hod.
• Korunka k Božiemu Milosrdenstvu 16.30 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej 17.00 hod.
• Uctenie relikvií

RÔZNE

40 DNÍ ZA ŽIVOT
28. september 2016 - 6. november 2016 každý deň vrátane víkendov od 8.00 do 20.00 hod.
Nemocnica akademika Ladislava Dérera, Limbová 5, na verejnom chodníku oproti budove nemocnice pred prechodom pre chodcov
Viac informácií nájdete na www.40dnizazivot.sk a na našom facebooku.

Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
Trojdnie pred slávnosťou sv. Františka z Assisi 2016
FRANTIŠEK OBDAROVANÝ I DARUJÚCI

Piatok 30.9.2016 – AKO SA RODÍ DAROVANIE
• Františkánska krížová cesta – bratia a sestry z františkánskej rodiny18.45 hod.
• Sv. omša celebruje a káže br. Juraj Mihály OFM, 19.30 hod.
• Filmový večer životopisný film O FRANTIŠKOVI Z ASSISI I. 20.30 hod.
Sobota 1.10.2016 – KDE DAROVANIE RASTIE
• Františkánsky ruženec doprevádzaný spevom – mladí, 18.45 hod.
• Sv. omša celebruje a káže br. Ján Kapistránsky, magister frant. študentov 19.30 hod.
• Filmový večer životopisný film O FRANTIŠKOVI Z ASSISI II. 20.30 hod.
Nedeľa 2.10.2016 – ČO DAROVANIE PRINÁŠA
• Modlitba nedeľných vešpier s bratmi 18.00 hod.
• Sv. omša celebruje a káže br. Simeon Brindzák OFM, provinciálny minister18.30 hod.
• Koncert Františkánskej schóly Bratislava 19.30 hod.
Slávnosť sv. Františka z Assisi 2016
pondelok 3.10.2016 VIGÍLIA SLÁVNOSTI

• Slávnostná sv. omša - celebruje a káže: br. Damián Mačura OP, spieva Františkánska schóla 19.30 hod.
• Dramatizovaná pobožnosť Tranzitus sv.Františka (bratia + mladí) 20.30 hod.
• Sviatočné agapé 21.00 hod.
utorok 4.10.2016 SLÁVNOSŤ
• Slávnostná sv. omša - celebruje a káže br. Jozef Čirák OFM, gvardián 9:00 hod.
• Sviatočná káva a posedenie s terciármi a ľuďmi z rannej omše (refektár) 10.00 hod.
• Slávnostn sv. omša, celebruje a káže br. František Olbert OFM, provinciálny minister spieva Františkánska schóla 19.30 hod.

streda 5. 10. 2016 Kostol Zvestovania Pána Františkáni VEČER BL. KAROLA FOUCAULDA
• Mládežnícka sv.omša s možnosťou uctenia relikvií blahoslaveného19.30 hod.
• Dokument a diskusia o bl .Karolovi Foucauldovi 20.30 hod.