Vyprosujeme milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,nádej z Kristovho víťazstva,vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl.
Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Žena odetá slnkom,pod nohami mala mesiac (Zjv 11,19a; 12,13-6a.10b)
ročník 24 • číslo 8 • august 2014
Nanebovzatá nás sprevádza na ceste k Synovi

Mesiac august prináša do našich liturgických slávení tri sviatky, v ktorých osobitným spôsobom vyjadrujeme našu úctu k Božej Matke Panne Márii. Najstarším a vo svete najznámejším z nich je Nanebovzatie Panny Márie, ktoré si pripomíname 15. augusta. V Cirkvi poznáme tradíciu jeho slávenia už pred Efezským koncilom v roku 431. Azda aj preto je v desiatkach krajín po celom svete tento deň zároveň sviatkom a dňom pracovného pokoja (pre Talianov je to napríklad neodmysliteľné "Ferragosto" - deň, ktorý zároveň predstavuje vrchol dovolenkovej sezóny).
Zaujímavosťou je, že vieroučný obsah sviatku Nanebovzatia sa medzi pravdy viery dostal až v dvadsiatom storočí, aj keď v slávení bol prítomný celé stáročia: to, že Panna Mária bola po skončení svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do neba, vyhlásil ako dogmu až pápež Pius XII. Stalo sa tak 1. novembra 1950. Dogma nehovorí nič o tom, či Panna Mária pred Nanebovzatím zomrela alebo nie, hoci Východné cirkvi spomínajú Dormitio Mariae (usnutie Panny Márie) a aj v Jeruzaleme možno nájsť kláštor benediktínov nazývaný Dormitio na mieste, kde sa podľa legendy mal skončiť pozemský život Božej Matky. Podľa katolíckej viery je v každom prípade isté, že Boží Syn si svoju Matku s telom aj dušou zobral do Nebeského kráľovstva: nikde na svete preto nemáme miesto jej hrobu. Boh teda uchránil Matku svojho Syna pred telesným rozkladom - podobne, ako ju ešte pred jej narodením uchránil aj od najmenšej poškvrny hriechu.
Nepoškvrvnene počatú a Nanebovzatú Pannu Máriu si zároveň uctievame ako našu kráľovnú. Sviatok Panny Márie Kráľovnej slávime 22. augusta. Vyhlásil ho zhodou okolností tiež pápež Pius XII., a to v roku 1954, na sté výročie vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Pri tej príležitosti navštívil Pius XII. v Ríme najstaršiu mariánsku baziliku Santa Maria Maggiore a korunoval v nej milostivý obraz Božej Matky nazývaný "Salus Populi Romani", spása rímskeho ľudu. Táto byzantská ikona pochádzajúca zo 6. storočia pomáha rímskym veriacim odnepamäti. Keď sa v roku 590 v Ríme rozšíril mor, nosili na príkaz pápeža obraz po uliciach mesta. Kamkoľvek sa dostal, mor ustúpil.
Obraz dodnes uchovávajú v bočnej kaplnke baziliky Santa Maria Maggiore, ktorú postavili na pahorku Eskvilín v Ríme ešte v 4. storočí z prostriedkov bohatých manželov, ktorí nemali deti. V noci na 5. augusta mali sen, v ktorom im Matka Božia povedala, aby na mieste, kde ráno nájdu sneh, dali vystavať nový chrám. Keď ráno na Eskvilíne napriek horúcemu počasiu našli sen, povedali o tom pápežovi Libériovi, ktorému sa v danú noc prisnilo to isté. Tak vznikla matka všetkých mariánskych bazilík, Santa Maria Maggiore, Panna Mária Väčšia, alebo snežná, ako ju tiež zvyknú nazývať. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme si už 16 storočí pripomíname 5. augusta. Zhodou okolností je táto bazilika aj chrámom, v ktorom na oltár svätí Cyril a Metod položili liturgické knihy na schválenie, preložené do jazyka Starých Slovanov.
Celý mesiac august je pre nás príležitosťou, aby sme prehĺbili svoj vzťah k Matke Spasiteľa a zároveň sa pripravili na vyvrcholenie Jubilejného roka Sedembolestnej, ktoré sa v našej krajine bude sláviť 15. septembra 2014 na pútnom mieste Šaštín-Stráže. S Božou Matkou kráčame v ústrety jej synovi Ježišovi Kristovi: ona neustále oroduje za nás a pomáha nám, aby sme sa raz aj my dostali do slávy jeho nebeského kráľovstva.
Martin Kramara
Bratislava - Dúbravka

piatok 15. 8. 2014 Slávnosť nanebovzatia panny Márie – prikázaný sviatok

Porciunkulové odpustky – sobota 2. augusta 2014
možno vo všetkých katedrálnych, farských a františkánskych kostoloch získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca). Odpustkový úkon: návšteva príslušného kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha.

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
piatok 1. augusta 2014 Katedrála sv. Martina
sv. omša za obete rómskeho holokaustu celebruje J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD. bratislavský arcibiskup metropolita o 17.00 hod.

Dar úplných odpustkov
je možné získať okrem iného vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok.
Pri tejto príležitosti prinášame zoznam chrámov v bratislavských dekanátoch
Katedrála sv. Martina v Bratislave
Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave – Vajnoroch
Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave – Petržalke
Farský kostol Panny Márie Snežnej v Bratislave na Kalvárii

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE SNEŽNEJ
Farnosť Panny Márie Snežnej v Bratislave - Kalvárii

v dňoch sobota 2. 8. nedeľa 3. 8. a utorok 5. 8. 2014
Program:
sobota 2. 8. 2014
• Fatimská pobožnosť v lurdskej jaskyni o 15.00 hod.
• Mariánska sv. omša, celebruje dp. Ján Sitár, kaplán farnosti Bratislava - Blumentál, o 16.00 hod.
• Modlitbová vigília spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v kostole o 17.00 hod.
• Slávnostná vigílna sv. omša celebruje dp. Július Pošmár, kaplán farnosti Senica a novokňaz) o18.00 hod.
nedeľa 3. 8. 2014
• Sv. omša zo slávnosti o 7.30 a 9.00 hod.
• Slávnostný rozjímavý ruženec a Loretánske litánie o 10.15 hod.
• Slávnostná sv. omša celebruje J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. bratislavský pomocný biskup, titulárny biskup zo Serre o 11.00 hod.
(Po svätej omši stretnutie a pohostenie farníkov na dvore farského úradu)
• Sv. omša zo slávnosti o 17:00 hod.
utorok 5. 8. 2014
• Ruženec v Lurdskej jaskyni o17.15 hod.
• Slávnostná sv. omša o 18. 00 hod.

piatok 15. augusta Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie
slávnosť Nanebovzatia Panny Márie a patrocínium kostola,
sv. omše budú o 5.45, 6.30 a 10.30, 16.30 (slávnostná), 18.00 a 19.00 hod.

ZMENY SV. OMŠÍ počas prázdnin
Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie Po – Pia o 18.00 hod. nebude
Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie v taliančine o 11.00 hod. nebude
Kaplnka sv. Ladislava Primaciálny palác o 8.30 hod. nebude
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie nedeľa detská o 10.00 hod. nebude
Saleziáni – Miletičova, Kostol Márie Pomocnice utorok mládežnícka o 19.00 hod. nebude
Saleziáni Trnávka Kostol sv. Don Bosca nedeľa o 11.00 hod. nebude
Rača Kostol sv. Filipa a Jakuba, Po – So o 18.30 hod.
Vajnory Kostol Sedembolestnej Panny Márie nedeľa večer a v sobotu ráno o 8.00 hod. nie je sv.omsa.
Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická
• pondelok streda a piatok 18.00 hod.
• utorok a štvrtok 7.00 hod.
• nedeľa 7.30, 9.00, 10.30, a 18.00 hod.
Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie
• nedeľa o 11.00 hod. nebude
• pondelok – sobota o 19.00 hod.
Karlova Ves, Minoriti, Kostol sv. Františka nedeľa sv. omša o 10.00 pre deti nebude
Lamač Kostol sv. Margity nedeľa 7.30 a 9.00 hod.
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza zatvorené, budú iba nedelné sv. omše o 10.00 a 22.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža pondelok – sobota iba večerné sv. omše o 18.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie pondelok – piatok 18.30 (6.30 a Str 17.30 nebude)

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu o 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu o 16.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 2. 8. 2014
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša o 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Dominikáni Kostol Panny Márie Snežnej
•  Lurdská jaskyňa o 15.00 hod.
• V kostole Mariánska sv. omša o 16.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana o 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol sv. Don Bosca o 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej o 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny o 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej o 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Sv. o 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka po sv. omši o 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena o 17.45 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 12. 8. 2014 po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 17. 8. 2014 o 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok o 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť o 15.00 hod.

sobota 9. 8. 2014 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba sv. ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO o 19.00 hod.

ADORÁCIE

I. obvod
Katedrála sv. Martina nedeľa 3. 8. 2014 o 16.15 hod.
Alžbetínky, Kostol sv. Alžbety nedeľa 3. 8. 2014 o 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami o 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trojička, Kostol Trinitárov nedeľa 3. 8. 2014 od 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 1. 8. 2014 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 3. 8. 2014 od 17.30 do 18.30 hod.
• každý utorok od 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich o 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok od 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 1. 8. 2014 od 15.00 – 16.40 hod.
• nedeľa 3. 8. 2014 od 15.00 – 16.40 hod.
Kostol sv. Ladislava denne
• každá nedeľa od 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota od 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Návštevy Panny Márie piatok 1. 8. 2014 po sv.omši
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 1. 8. 2014 po večernej sv. omši
• nedeľa 3. 8. 2014 od 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 3. 8. 2014 o 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši od 18.00 - 19.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• nedeľa 3. 8. 2014 o 7.00 – 10.15 hod.
• hodinová každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 16.00 hod.
• Modlitba zmierenia za hriechy a požehnanie v soboty okrem prvej v mesiaci o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
• utorok 29. 7. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 1. 8. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok o 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
štvrtok 31. 7. 2014
• o 16.30 – 18.00 hod. tichá
• o 19.00 – 20.00 hod. animovaná
• o 20.00 – 21.00 hod. tichá
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca.
• každý utorok o 7.00 hod.
• každý štvrtok o 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 3. 8. 2014 od 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok od 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 3. 8. 2014 o 16.00 –17.30 hod.
• každý štvrtok o 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
• piatok 1. 8. 2014 o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
v mesici august nie sú

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha svätého piatok 1. 8. 2014 o 19.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha svätého každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý štvrtok celodenná tichá o 9.00 – 18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 3. 8. 2014 o 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 1. 8. 2014 o 18.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok o 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok o 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa o 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok o 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sáviu každý štvrtok o 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 3. 8. 2014 o 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok o 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia o 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok o 19.15 hod.

VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania
každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Návštevy Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami o 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše o 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše o 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka denne po večernej sv. omši

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 16. 8. 2014 po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania každá streda po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana každý pondelok o 16.15 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• sobota 2. 8. 2014 o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 2. 8. 2014 o 7.45 hod.
• sobota 16. 8. 2014 o 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok o 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda o 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.00 hod. nasleduje sv. omša o 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každý štvrtok o 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 2. 8. 2014 o 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY

PRÍPRAVA NA JUBILEJNÝ ROK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sedem piatkov pred sviatkom Sedembolestnej P. Márie
1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8., 5. 9. a 12. 9. sv. omša o 16.30 hod.
venovaná téme jednotlivých bolestí Panny Márie.
Sv. omši bude vždy predchádzať Ruženec a pobožnosť k Sedembolestnej so začiatkom o 15.45 hod.

IV. duchovná obnova EUCHARISTICKÝ PLAMEŇ
PRESVÄTÁ KRV JEŽIŠA

vedie páter Dr. Joseph VADAKKEL,
misionár z Indie, Kongregácia Najsvätejšej Sviatosti - M.C.B.S.
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – priľahlý park vonku /Kaštieľ
sobota 23. 8.2014
program začína o 10.00 hod. celodenný pokračuje nočnou adoráciou 21.30 – 8.30 hod.
počas nočnej adorácie bude vystavená k úcte relikvia sv. Františka z Assisi
nedeľa 24. 8. 2014
od 8.30 do 15.00 hod.
VSTUP VOĽNÝ – bez prihlasovania /stravu vopred nahlásiť
info: 0948 163 550, 0911 584 006, eucharisticky.plamen@gmail.com
http://www.vyveska.sk/duchovna-obnova-23-24-8-p-joseph-vadakkel-z-indie.htm

utorok 26. 8. 2014 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Cukrová 6, pravidelné stretnutie o 16.00 hod.

MODLITBY ZA ZÁCHRANU POČATÉHO ŽIVOTA
utorok 5. 8. 2014 Kostol sv. Ladislava o 16.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
štvrtok 28. 8. 2014 ÚCTA K ŽIVOTU A ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO (Manželská láska a plodnosť), prednáška, diskusia, ponuka literatúry a konzultácie pre snúbencov, mládež, manželov a ostatných záujemcov o 17.00 hod.
V mesiacoch júl – august sú prázdniny.
kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk

PÚTE

Tradičná púť k svätej Anne
nedeľa 27. 7. 2014 Marianka

program:
• Bazilika narodenia Panny Márie sv. omša o 8.00 a 9.00 hod.
• Kaplnka sv. Anny slávnostná svätá omšu celebruje J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. bratislavský pomocný biskup, titulárny biskup zo Serre o 10.30 hod.
• litánie spojené s požehnaním o 14.30 hod.
Pútnici budú môcť počas dňa pristúpiť aj sviatosti zmierenia, ktoré budú kňazi vysluhovať od 7.30 hod.

K ŽRIEDLAM – sviatok sv. Gorazda
nedeľa 27. 7. 2014 Devín Kostol sv. Kríža, Rímsko-katolícky farský úrad Bratislava – Devín,
Dom Matice slovenskej Bratislava, Dedičstvo otcov, o. z. Slávnostná sv. omša, celebruje Mons. Marián Gavenda o 9.30 hod.

sobota 2. 8. 2014 (mesačná púť) do Marianky
Bratislavská Kalvária - Železná studienka - Kačin - Marianka
• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni na bratislavskej Kalvárii o 8.10 hod.
• Vojenská nemocnica Kaplnka sv. Rity o 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup o 10.10 hod. na bus. č.43
Výstup: Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša o 15.00 hod. v Marianke.
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 3. 8. 2014 (mesačne) KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU,
Sprevádzajúci - pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézi,
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci.sk Info: Marián Oravec 0908 417 905 .

nedeľa 17. 8. 2014 Pustý Kostolík pri Svätom Juri – Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej, slávnostná sv. omša o 10.00 hod.
(Konečná električiek č. 3 a 5 v Rači, odtiaľ peši cca 45 minút cestou pri vinohradoch)

Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica)
sobota 30. 8. 2014 sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje HEDr. Ĺuboslav Hromják, PhD. Teologický inštitút Spišskej Kapituly, Katedra historie a biblických vied o 17.00 hod.