Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Budeme navždy s Pánom(1Sol4,13-14.17b-18)

ročník 25 • november • 2015


Verím v život večný

Nielen dnešný deň, ale november vôbec so svojím melancholickým (pre niektorých až depresívnym) jesenným počasím pripomína človeku tajomstvo smrti. Mihotavé plamienky sviec svedčia o spomienke pozostalých, ale predovšetkým o túžbe človeka žiť večne. Do celej tej nálady vstupuje už viac ako jedno tisícročie Cirkev s osobitnou spomienkou na zosnulých a takmer dvetisíc rokov so svojím vyznaním viery. V ňom osobitne s vyznaním viery v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov a v život večný.
Druhý november okrem pripomenutia smrti hovorí aj o očistci. A tu sa žiada osobitne zdôrazniť tri jednoduché, ale dôležité aspekty. Po prvé, očistec jestvuje. „Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1030). Napriek všetkým kontroverziám s protestantskou teológiou jestvujú solídne biblické základy pre vieru v očistec, židovská prax modliť sa za zosnulých (osobitne z čias Machabejcov), prastará tradícia Cirkvi i bežná ľudská skúsenosť, kde človek zakusuje, že po previnení sa nevie tak ľahko pozerať priamo do očí, že je preňho pokorujúce, no zároveň oslobodzujúce žiadať o odpustenie, že pokánie – náprava ho niečo stojí, že sa trápi pre zmarené príležitosti urobiť dobre, že sa ťažko vzdáva niečoho, čo má rád, hoci vie, že ho to brzdí v niečom dôležitom...
Po druhé, našim bratom a sestrám trpiacim v očistci môžeme pomôcť – modlitbami, odpustkami a najmä obetou svätej omše. Zásluhy Ježiša Krista a svätých sú nevyčerpateľným pokladom, z ktorého možno uľahčiť ich utrpenie duše. Je to niečo podobné ako skrátenie či odpustenie trestu, ktoré poznáme tu na zemi. Teda reči ako: „Nikto sa ešte odtiaľ nevrátil, nikto nevie, ako je to na druhom svete,“ nie sú pravdivé. Niekto sa odtiaľ predsa vrátil – Ježiš Kristus, a preto vieme, že môžeme aj máme zosnulým pomáhať.
Po tretie: „Naša modlitba za nich im môže nielen pomáhať, ale môže urobiť účinným aj ich orodovanie za nás“ (KKC, 958). Inak povedané, tí, ktorým pomôžeme do neba, na to nezabudnú a „vrátia“ nám to veľmi účinným orodovaním za nás, keďže sú už v spojení s Bohom.
Preto je zarážajúce i smutné, ako málo záleží väčšine pokrstených na tom, aby získali odpustky pre zosnulých a oni sami rástli čoraz viac v nádeji na svoju spásu. Najskôr preto, že nerozumejú obsahu Kréda, ktoré hovorí o tom, že Ježiš Kristus sám prežil úzkosť zo smrti, ale ju aj porazil a namiesto osídla, v ktorom človek uviazne, z nej urobil most k spáse

Ján Vígľaš

Odpustky v prospech zosnulých
• Od poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra možno získať odpustky len pre duše v očistci – ak veriaci navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otčenáš a Verím v Boha (okrem tohto odpustkového skutku treba však splniť aj tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).
• Od 1. novembra do 8. novembra možno získať raz denne odpustky pre duše v očistci – ak veriaci navštívi cintorín a pomodlí sa tam za zosnulých (pričom treba splniť už spomínané tri obvyklé podmienky; jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky).

POBOŽNOSŤ ZA VERNÝCH ZOMRELÝCH
nedeľa 1. 11. 2015

• Ondrejsky cintorín 15.00 hod.
• Podunajské Biskupice cintorín 15.00 (M), 16.00 (S) hod.
• Saleziáni Trnávka Martinský cintorín pri hlavnom kríži  16.00 hod.
• Prievoz Cintorín Ružinov pri centrálnom kríži 15.00 hnod.
• Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 17.00 hod. sv. omša po nej procesia a pobožnosť na cintoríne pri hlavnom kríži
• Vajnory cintorín 15.00 hod.
• Cintorín Slávičie údolie o 15.00 hod.
• Devínska Nova Ves cintorín a Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
pondelok 2. 11. 2015
• Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie pri sv. omšiacch 9.00 a 16.30 hod.
• Kostol Trinitárov (Trojička) Krypta kostola7.00, 12.00 a 17.30 hod.
• Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie 18.00 hod.
• Modrý Kostol Svätej Alžbety sv. omša + pobožnosť o 18.00 hod.
• Krasňany Katedrála sv. Šebastiána sv. omše 7.00, 9.00 a 18.00 hod.
• Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie pri sv. omšiach 10.00, 18.00 a 19.00 hod.
• Dúbravka Kostol Ducha Svätého o 18.00 sv. omša+pobožnosť
• Dúbravka Kostol Svätých Kozmu a Damiána+ cintorín v starej Dúbravke o 18.00 sv. omša+pobožnosť
• Karlova Ves Kostol Svätého. Michala sv. omša o 16.00 hod. + pobožnosť na Karloveskom cintoríne
• Kostol sv. Arnolda Janssena Verbisti, sv. omše 8.00 a 18.30 hod.

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa Jezuiti otvorená krypta kostola od 2. 11. do 8. 11. 2015
• pondelok – piatok 13.30 15.00 hod.
• sobota nedeľa 15.00 – 16.15 hod.

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

streda 4. 11. 2015 Katedrála sv. Martina, Mons. Stanislav Zvolenský vedie modlitbové stretnutie JA SOM SVETLO SVETA (Jn 8,12-20) v cykle "Ježiš sa predstavuje" o jedinečnom poznaní Ježiša Krista v obrazoch Jánovho evanjelia 20.00 hod.

sobota 7. 11. 2015 Katedrála sv. Martina, Mons. Stanislav Zvolenský slávi svätú omšu o sv. Martinovi pre deti, po ktorej sa uskutoční detský sprievod s lampiónmi ulicami bratislavského Starého Mesta 16.00 hod.

nedeľa 8. novembra 2015 Katedrála sv. Martina, hodovú svätú omšu slávi vdp. Peter Slepčan, farár Farnosti Bratislava – svätého Martina-o 10.30 hod.

pondelok 9. 11. 2015. Katedrála sv. Martina, svätú omšu v prvý deň Svätomartinského trojdnia slávi Mons. Vladimír Thurzo, dekan bohosloveckej fakulty v Bratislave, s hlavnou myšlienkou BOL SOM POCESTNÝ A PRITÚLILI STE MA 17.00 hod.

utorok 10. 11. 2015 Katedrála sv. Martina, svätú omšu v druhý deň Svätomartinského trojdnia slávi Mons. Jozef Jančovič, prodekan bohosloveckej fakulty v Bratislave, s hlavnou myšlienkou BOL SOM NAHÝ A PRIODELI STE MA 17.00 hod.

streda 11. 11. 2015 Katedrála sv. Martina, svätú omšu na tretí deň Svätomartinského trojdnia, v deň sviatku sv. Martina, slávi Mons. Daniel Ižold, rektor kňazského seminára v Bratislave, s hlavnou myšlienkou BOL SOM VO VÄZENÍ A PRIŠLI STE KU MNE 17.00 hod.

utorok 17. 11. 2015 Katedrála sv. Martina, slávi Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu za obete komunizmu v deň štátneho sviatku boja za slobodu a demokraciu 12.00 hod.

pondelok 30. 11. 2015 Kostol Nanebovzatia Panny Márie Notre Dame slávi Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti 450 rokov od narodenia sv. Petra Fouriera - zakladateľa Kanonisiek sv. Augustína 9.00 hod.

REKOLEKČNÉ SV. OMŠE utorok 3. 11. 2015 9.00 hod.
Dekanát Bratislava-Stred, Kostol sv. Štefana Kapucíni
Dekanát Bratislava-Sever, Kostol Ducha Svätého Devínska Nová Ves,
Dekanát Bratislava-Juh, Kaplnka sv. Dominika Sávia Petržalka Saleziáni Mamateyova ul.


FATIMSKÁ SOBOTA 7. 11. 2015
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.

sobota 14. 11. 2015 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 17. 11. 2015 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 15. 11. 2015 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Podunajské Biskupice – Kostol Svätého Kríža (nemocnica) každú sobotu 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda
• každú stredu 17.45 hod.
• streda 25. 11. 2015 úmysel ŽENY A MATKY, DETI 17.45 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

DEVIATHNIK K SV: ALŽBETE
pondelok 9. 11. - utorok 17. 11. 2015
Modrý, Kostol sv. Alžbety l pred sv. omšami

ADVENT
Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena od pondelka 30. 11. do štvrtka 24. 12. 2015 budú rorátne sv. omše 6.30 hod. (večerné nebudú)

ADORÁCIE
Vajnory, Kostol Seembolestnej Panny Márie nedeľa 1. 11. 2015 nebude
Karlova Ves, Minoriti Kostol sv.Františka nedeľa 1. 11. 2015 nebude
Ostatné adorácia bezo zmeny

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 21. 11. 2015 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul
• sobota 7. 11. 2015 7.45 hod.
• sobota 21. 11. 2015 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 7. 11. 2015 7.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 18.15 hod.

nedeľa 15. 11. 2015 Kostol Notre Dame, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku
pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie, sv. omšu celebruje: p. Pawel Wojnowski OCD
• modlitba posv. ruženca 10.00 hod.
• sv. omša, adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY

Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, fara
každý pondelok katechumeni a dospelí príprava na sviatosti 19.30 hod.
každý utorok príprava ku sviatosti birmovania 18.30 hod.

BIBLICKÝ KURZ ABECEDA NAŠEJ SPÁSY
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
Od septembra opäť začíname s biblickou výukou pre dospelých. Vzdelávací kurz trvá 10 mesiacov od septembra do konca júna. Koná sa raz týždenne v pastoračnej miestnosti Kláštora minoritov na námestí sv. Františka vždy v nedeľu od 16.00 hod. Je bezplatný.
Kontakt: 0904 318 019
tereza.borkovicova@gmail.com
www.minoriti.sk oznamy

nedeľa 8. 11. 2015 a pravidelne každú nedeľu Lurdska jaskynka Panny Marie na Hlbokej ceste modlitba posvätného ruženca za svoje rodiny, za svoje budúce partnerky / partnerov a budúce rodiny. (sledujte prosím Vývesku, v prípade možných zmien.) V prípade zlého počasia sa bude konať modlitba posvätného ruženeca v kaplnke za kostolom na Kalvárii. 19.00-19.30 hod.

Kostol Márie Pomocnice Saleziáni – Miletičova, sála pod kostolom odborné prednášky a svedectvá určené manželom, snúbencom, rodičom, mladým - všetkým tým, ktorým záleží na zdravom fungovaní rodiny.
Prednášky sa konajú 2 x do mesiaca (každý druhý a štvrtý pondelok v mesiaci), 19.00 hod. – 21.00 hod. Parkovanie: vo dvore farnosti Počas prednášok je zabezpečený babysitting. V prípade záujmu, prosím, napíšte na dobrovolnici@familygarden.sk.
• pondelok 9. 11. 2015 AKO ŽIŤ MANŽELSTVO S INTROVERTOM, Mgr. Branislav Stríženec a Ing. Martina Strížencová
• pondelok 23. 11. 2015 PRIRODZENÝ PRÍSTUP V GYNEKOLÓGIÍ A PÔRODNÍCTVE, MUDr. Ivan Wallenfels
Viac na www.familygarden.sk


DUCHOVNÁ OBNOVA PRE DIEVČATÁ - S MÁRIOU
13. 11. 2015 18.00 – 15. 11. 2015 15.00
uršulínsky kláštor, Bratislava, Uršulínska 3
Milé dievčatá!
Chceme sa s vami zamýšľať nad životom Panny Márie a modliť sa s Pannou Máriou.
S Máriou Ženou, Nevestou, Matkou...
1. Mária v nazaretskom dome
2. Mária na svadbe v Káne (kanaánskom veselí)
3. Mária o samote s Ježišom
4. Mária a ja...
Potrebujete seba, zošit, pero, Sv. Písmo – Nový Zákon,
ruženec, spacák alebo návlečky.
Kontakt: 0949163218, sr.ulrika@gmail.com

sobota 14.11.2015 Centrum Salvator, Jakubovo nám. 4, Bratislava, kláštor sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, pozýva všetkých zasvätených, sestry a bratov prežiť deň s Pánom, v modlitbe, v meditácii a v tichu... vedie o. Ján Otruba OFM od 9.00 – 19.30 hod.
Poplatok: 15 eur (obed + večera)
Prihlásiť sa: info@centrumsalvator.sk

nedeľa 15. 11. 2015 Farský klub Blumentál, Vazovová 8 prezentácia PALMÝRSKE SLZY – MODLITBA ZA POKOJ V SÝRII, v rámci ktorej Vám blumentálsky farár Mgr. Branislav Čaniga priblíži zajordánske teritóriá Svätej zeme – Jordánsko, Libanon a Sýriu z obdobia pred vypuknutím krvavého konfliktu v&n bsp;Sýrii 15.00 hod.

SIEDMY ROČNÍK EVANJELIZAČNÉHO TURNÉ GODZONE TOUR
Štvrtok 19.11.2015 Bratislava, Hant Aréna Čaká vás evanjelizačný večer plný kvalitnej hudby, tanca, videoprojekcie, zábavy a hlavne ohlasovania evanjelia a spoločných modlitieb. Zavolajte mladých zo svojich farností, birmovancov, spolužiakov aj susedov 18.00-20.30 hod.

KRISTUS PRICHÁDZA UŽ V ADVENTE
20.11.2015 18.00 - 22.11.2015 18.30
Exercičný dom (kláštor, kaštieľ) v Marianke, Nám. 4.apríla
Mons. Marián Gavenda. Povedie Duchovnú obnovu, ktorá sa začína večerou o 18.00 h, nasleduje svätá omša a prvá prednáška. Končí v nedeľu popoludní. V cene 65 eur je zahrnuté 2 x ubytovanie v 2 - 3 lôžkových izbách a plná penzia. Záujemcovia, ktorí sa prihlásia, si so sebou majú priniesť Sväté písmo a poznámkový blok. Program pozostáva z modlitieb liturgie hodín, prednášok, meditácií, adorácie, spoločného zdieľania s možnosťou svätej spovede alebo duchovného rozhovoru. Maxinálny počet je 30 účastníkov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: gavenda@rcc.sk, telefonicky či sms na číslo0905 614 610.

Sobota21.11.2015 12:00-18:00 kláštor sestier uršulínok, Bratislava, Nedbalova 4
pre tých, ktorí ešte hľadajú svoje povolanie, svoju cestu v živote ako čo najlepšie slúžiť Láske a tiež všetkých tých, ktorí túžia modlitbou, osobným svedectvom pomáhať tým, ktorí to potrebujú...
Prihlasovanie je možné na stránke www. angelus.sk.
Kontakt pre bližšie informácie: angelus@angelus.sk

utorok 24. 11. 2015 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

VÍKEND V KLÁŠTORE
piatok 27.11.2015 18.00 - nedeľa 29.11.2015 13.00
Kláštor sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho, Krajinská cesta 22
Prihlásiť sa môžete do 23. novembra na:
klara.krnacova@gmail.com, 0949 322840, FB: klara krnacova
http://povolania.kbs.sk/akcie/co-sa-chysta/703-vikendovka-u-sestier-tesiteliek
Call Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

piatok 27.11. 2015 Rusovce Pastoračné centrum, Teologický večer: ThDr. V. Thurzo PROBLEMATIKA ROZVEDENÝCH A ZNOVU ZOSOBÁŠENÝCH, 19.00 hod.

POSVIACKA ADVENTNÝCH VENCOV
Piatok 27. 11. 2015 Kostol Navštívenia Panny Márie, Milosrdní bratia 14.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
1.11. a 17.11. 2015 je Dom Quo Vadis zatvorený z dovodovy štátnych sviatkov.


2. 11. 2015 - 29. 11. 2015 Výstava fotografií s názvom TROCHU INÝ PRÍBEH
Raná starostlivosť n.o. pre rodiny s deťmi s viacnásobným znevýhodnením a fotograf Peter Župník
Dátum vernisáže: 2. 11. 2015 (Celý deň)

pondelok 2. 11. 2015 Cestovateľský pondelok rozprávanie zážitkov a premietanie z ďalšej dobrodružnej cesty. Tentokrát tu na Slovensku. O 250 prašných kilometroch medzi Devínom a Banskou Štiavnicou porozpráva Ondrej a Kalča 18.00 hod.

utorok 3 nov 2015
• Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru) Cylkus „Slovenské osobnosti 19. storočia“, PRÍNOS ANTONA BERNOLÁKA PRE NAŠE DEJINY prednáša Mgr. Adrián Lančarič, Katedra histórie Filozofickej fakulty, Trnavská univerzita a Archív Trnavskej arcidiecézy, 17.00 hod.
• Výstava Maľovacieho stretka, ktorého členovia výtvarne znázornili verše Jánovho evanjelia: "Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať." (Jn 13, 34-35) 16.00 hod.

streda 4. 11. 2015 modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod.

utorok 10. 11. 2015
• Stretnutie s členmi spoločenstva Anonymných Alkoholikov s témou VÝSLEDKOM TÝCHTO KROKOV BOLO, ŽE SME SA DUCHOVNE PREBUDILI.... 18.00 hod.
• BIBLICKÉ VZORY MUŽOV A ŽIEN PRE NÁŠ ŽIVOT 17.30 hod.

utorok 24. 11. 2015 prednáška o ženách Starého zákona, ako žili a ako ich odkaz môže pomôcť nájsť a pochopiť identitu moderných žien, téma ALŽBETA - MÁRIINA TETA 18.00 hod.

• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 4. 11. 2015 Mgr. Eva Frícka MARIÁNSKE PÚTNE MIESTA
streda 11. 11. 2015 RNDr. F. Lórand KATOLÍCKE CIRKEVNÉ ORGANIZÁCIE
streda 18. 11. 2015 RNDr. J. Gurega AD LIMINA
streda 25. 11. 2015 Ing. J. Kanas ml. CIRKEV U NÁS A VO SVETE

• štvrtok 26. 11. 2015 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.
kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk

PÚTE

sobota 7. 11. 2015 (mesačná púť) do Marianky
• Stretnutie pútnikov pri Morovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č.37 o 12.40 hod.(priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke Celebrant vdp. Peter Slobodnik Cssr, 14.00 hod.
Info k pešej púti:
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 8. 11. 2015 Mesačná Krížová cesta v podvečer sviatku Povýšenia sv. Kríža
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
www.sprevadzajuci. sk Marián Oravec 0908 417 905.

pondelok 30. 11. 2015 Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje Dp Marian Horvath
Farsky administrator Rohov - rybky - dekanat senica,. 17.00 hod.
• Spoločná modlitba dvoch posvätných ružencov 15.00 hod.

CIRKEVNÁ HUDBA
Kostol sv. Jána z Mathy Trinitári (Trojička) 9.00 hod.

nedeľa 1. 11. 2015 Gruber: Kaiser-jubilläumsmsse, Op.105; EBEN:Duše spravedlivých, Suita Liturgica, Op.122; Mason: Blíž k tebe Bože môj („Bethamy“)
nedeľa 8. 11. 2015 Filke: Missa in G-dur, „In honorem St. Caroli Boromaei“ Op.80; STRADELLA: Pieta ignore
nedeľa 15. 11. 2015 SCHLEICHER: Missa Papae Joannis XXIII; CORELLI: Sonata da chiesa in F, op,3/1, III. Vivace
nedeľa 22. 11. 2015 Mozatr: Missa brevis in D-dur, K.194, Kirchensonaten, Sonate in D,K.69, Sonate in D, K.245 spoluučinkuje Komorný orchester kostola trinitárov
Zmena programu vyhradená
kontakt zbor.trinitari@gmail.com


KULTÚRNE PODUJATIA

Divadlo pod kostolom, Bratislava, Tomášikova 8
• utorok 10. 11. 2015 NOEMOVA ARCHA ALEBO NEZABUDNI NA SLONA A MAČKOMYŠIA VOJNA dve veselé divadelné jednohubky pre celú rodinu v jeden večer 19.00-20.30 hod.
vstupné 5 / 3 €, rezervácie a info: teatro.colorato@gmail.com alebo 0905827465
• streda11. 11. 2015 POKUŠENIE VO SVÄTOFLORIÁNSKEJ DOLINE napísal pre Činoherný klub Devínska Nová Ves Juraj Fotul 19.00-20.30 hod.
vstupné 4 / 3 €, rezervácie a info: teatro.colorato@gmail.com alebo 0905827465

nedeľa 29. 11. 2015 Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého a F centrum ZAČÍNAME SPOLU ADVENT (koncert, umelecké výstavy, predaj kníh a sviec, detské dielne, sv. omša o 18.00 hod.)

RÔZNE
Sviečka za nenarodené deti 2015
Kampaňou Sviečka za nenarodené deti, ktorá prebieha počas októbra s vyvrcholením 2. novembra, si každoročne uctievame pamiatku nenarodených detí, ktoré zomreli pri potrate. Vonkajším symbolom spomienky sú horiaca svieca a modlitba za úctu k životu. Kampaň je spojená s predajom symbolických sviečok v rámci verejnej zbierky organizovanej Fórom života n.f.
Zapojte sa aj Vy a pomôžte šíriť kultúru života na Slovensku!

Piatok 6. 11. 2015 Knižný veľtrh Bibliotéka Incheba, pódium 2.SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA
POZÝVA NA PREZENTÁCIU Antoine de Saint-Exupéry: CITADELA
Knihu predstaví prekladateľ Ján Švantner a výtvarník Miroslav Cipár.
Moderuje Monika Kekeliaková.
Pozývame aj do stánku Spolku sv. Vojtecha
v hale D, č. 113.o 16.00
www.ssv.sk