Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti povedal Pán (Jn 2, 1-11)

ročník 27•február 2017
Lamentácie nad chorými a s chorými....
11. februára slávime už 25 raz svetový deň chorých, ktorý ustanovil v Cirkvi sv. Ján Pavol II. Od začiatku pontifikátu zreničkou jeho očí boli mladí a starí a chorí. Mladí boli jeho nádejou a starých a chorých nazýval svojou oporou. Nikdy ich neobišiel, vždy mali miesto v jeho mysli a najmä potom, ako sám sa stal jedným z nich po atentáte 13. mája 1981.
A tu je namieste otázka ako je to s nami vo vzťahu k chorým a starým. Ak si dáme ruku na srdce, cítime jeho buchot a musíme konštatovať, že nie vždy je vzťah naozaj taký aký bol u sv. Jána Pavla II. Veľmi často nad nimi lamentujeme, ale nie vždy nad ich stavom, ale nad tým, že ich stav a ich situácia nás brzdia v našich plánoch, organizácii nášho životného pohodlia. A ak k tomu pridáme aj postoj spoločnosti, ktorý je naozaj často veľmi macošský k tým, čo ju budovali, kládli jej základy, dávali svoju prácu, svoju energiu a teraz často sú v situácii, že naozaj často nedokážu zaplatiť lieky, lebo ich finančné zdroje na to nestačia, tak je to tragické! Veľmi často sa stáva, že sú vnímaní ako bremeno, že sú neužitoční a ekonomicky devastujú spoločný rozpočet. Nemôžeme sa preto diviť, že často práve u starých ľudí vzniká skratové konanie s fatálnymi následkami. Nemôžeme sa diviť, že mnohí chorí, ako to povedal istý pán ťažko postihnutý chorobou a v nej odstrčený, sa na iné nezmôžu iba na lamentovanie, tak ako starozákonný prorok po skaze Jeruzalema! A to je naozaj už dôvod na zastavenie sa a uvedomenie si situácie, ktorú nikto nemôže riešiť, musíme ju riešiť všetci spolu a každý s plným nasadením. Chorý a starý človek má totiž svoju hodnotu a hodnosť Božieho dieťaťa vždy! Preto je nutné zahodiť myšlienky na presadenie „dobročinnosti“ v podobe prijatia eutanazačného zákona! Preto je potrebné zahĺbiť sa do posolstva k svetovému dňu chorých, pápeža Františka a počuť zreteľne jeho slovo vyzývajúce „sprevádzať chorých bratov a sestry... Každoročné slávenie tejto spomienky tiež dáva Cirkvi ( pozn. autora príspevku Cirkev to je každý jeden z nás, takže nie tí druhí a druhé, ale ja) novú duchovnú silu čoraz lepšie uskutočňovať tú podstatnú časť jej misie, ktorou je služba tým najposlednejším – chorým, trpiacim, vylúčeným a odsunutým na okraj spoločnosti.“ Pápež pripomína, že ten výnimočný deň – svetový deň chorých 11. február - pripadá na spomienku výročia zjavenia Matky Božej v Lurdoch a hovorí: „Aj na nás, podobne ako na sv. Bernadetu, Mária pozorne hľadí. Pokorná dievčina z Lúrd hovorí, že Panna, ktorú nazýva „krásna pani“, na ňu hľadela tak, ako sa hľadí na osobu. Tieto jednoduché slová opisujú plnosť tohto vzťahu. Bernadeta – chudobná, nevzdelaná a chorá – cíti, že sa Mária na ňu pozerá ako na osobu. „Krásna pani“ s ňou hovorí s veľkou úctou, bez toho, aby ju ľutovala. To nám pripomína, že každý chorý vždy je a zostáva ľudskou bytosťou, a ako s takou s ním treba zaobchádzať. Chorí rovnako ako ľudia – s často vážnym – hendikepom, majú svoju neodňateľnú dôstojnosť a svoje poslanie v živote, a nikdy sa nestanú iba predmetmi, hoci sa aj niekedy zdajú úplne pasívni, v skutočnosti takými nikdy nie sú.“ Prijatie Boha s jeho posolstvom lásky premieňa človeka. Žena, ktorá dávno v Káne Galilejskej povedala posluhujúcim, aby urobili všetko čo Ježiš povie, tá istá žena Mária, pokorná služobnica Boha, prichádza, aby tlmočila nanovo výzvu Boha k životu lásky, ako neustále bdejúca matka. Pápež vyzdvihuje silu modlitby a upozorňuje, čo je dôležité v živote jednotlivca, aby nebol lamentujúci, ale činný. ...vďaka modlitbe sa mení Bernadetina slabosť na silu pomáhať druhým. Vďaka láske sa stáva schopnou obohatiť svojich blížnych a predovšetkým ponúknuť svoj život na spásu ľudstva. Fakt, že ju „krásna pani“ požiadala, aby sa modlila za hriešnikov, nám pripomína, že chorí a trpiaci nenosia v sebe len túžbu uzdraviť sa, ale aj túžbu viesť skutočný kresťanský život, a to až do tej miery, že ho obetujú, ako praví Kristovi misionárski učeníci. Bernadeta dostáva od Márie povolanie slúžiť chorým, má sa stať „milosrdnou sestrou“. Toto poslanie tak dokonale naplní, že sa stáva vzorom, ktorý môže nasledovať každý zdravotnícky pracovník. Prosme teda „Nepoškvrnené počatie“ o milosť, aby sme vždy dokázali nadviazať s chorým vzťah ako s osobou, ktorá síce potrebuje pomoc – a niekedy aj v tých najelementárnejších veciach – ale zároveň v sebe má svoj vlastný dar, o ktorý sa môže podeliť s druhými... Chcel by som vás všetkých – chorých, trpiacich, lekárov, zdravotnícky personál, príbuzných, dobrovoľníkov – povzbudiť, aby ste uvažovali o Márii Uzdravení chorých, ktorá je zárukou nežnej Božej lásky ku každej ľudskej bytosti a vzorom odovzdania sa do jeho vôle. Kiež vo viere, živenej Božím slovom a sviatosťami, vždy nájdete silu milovať Boha a bratov, a to aj pri prežívaní choroby... Pohľad Márie, Útechy zarmútených, osvecuje tvár Cirkvi v jej každodennom angažovaní sa v prospech núdznych a trpiacich... „ Potrebujeme nie lamentovať chorí alebo zdraví, ale robiť! Žiť! Život lásky a solidarity.
Preto sa úprimne modlime s pápežom:
„Ó, Mária, naša Matka, ty v Kristovi každého z nás prijímaš za svojho syna či dcéru, povzbudzuj dôveryplné očakávanie nášho srdca; posilňuj nás v našich chorobách a trápeniach; veď nás ku Kristovi, tvojmu Synovi a nášmu bratovi, a pomôž nám spoliehať sa na Pána, ktorý koná veľké veci.“

Daniel Dian, tajomník SSV
a šéfredaktor Duchovného pastieraBRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
• streda 1. 2. 2017 Katedrála sv. Martina modlitbové stretnutie metódou lectio divina v cykle "Rodina v knihe Genezise" ĽUDSKÉ RIEŠENIA (Gn 16,1-16) vedie Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita 20.00 hod.
• štvrtok 2. 2. 2016 DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA Katedrála sv. Martina sv omša 17.00 hod.
• piatok 10. 2. 2016 Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie sv. omša v pred večer SVETOVÉHO DŇA CHORÝCH, na ktorú sú pozvaní zdravotnícki pracovníci a všetci, ktorí sa o chorých starajú 18.00 hod.

TROJDNIE S MATKOU nedeľa 29. 1. až streda 1. 2. 2017
Putovná ikona požehnaná pápežom Františkom v kostole sv. Cyrila a Metoda
program:
pondelok 30. 1. 2017
• modlitba posvätného ruženca s MATKOU USTAVIČNEJ POMOCI 17.15 hod.
• Sv. omša s príhovorom o ikone lásky 18.00 hod.
utorok 31. 1.2017
• modlitba posvätného ruženca s MATKOU USTAVIČNEJ POMOCI 17.15 hod.
• Sv. omša s príhovorom o slove a viere 18.00 hod.
• Modlitba chvály s Máriou 19.00 hod.
streda 1. 2. 2017
• modlitba posvätného ruženca s MATKOU USTAVIČNEJ POMOCI 17.05 hod.
• Novéna k MATKE USTAVIČNEJ POMOCI 17.45 hod.
• Sv. omša s príhovorom o misii 18.00 hod.
Info:  http://redemptoristi.sk/podujatie/trojdnie-s-matkou-ustavicnej-pomoci-ba/?instance_id=342

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 5. 2. 2017 16.15- 17.00 hod.
• Kaplnka sv. Anny modlitba posvätného ruženca a vešpery pred Oltárnou sviatosťou v pracovné dni o 19.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 5. 2. 2017 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 3. 2. 2017 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 5. 2. 2017 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 3. 2. 2017 15.45 – 16.30 hod.
• nedeľa 5. 2. 2017 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 3. 2. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 3. 2. 2017 po večernej sv. omši
• nedeľa 5. 2. 2017 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 5. 2. 2017 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý štvrtok po sv. omši
• sobota 3. 12. 2016 16.00 hod.
• utorok 7. 2. 2017 po sv. omši modlitby za kňazov a nové kňazské povolania
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 3. 2. 2017 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok 2. 2. 2017 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 5. 2. 2017 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 3. 2. 2017 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 3. 2. 2017 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
piatok 3. 2. 2017 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 5. 2. 2017 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 5. 2. 2017 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
• piatok 3. 2. 2017 15.00 – 18.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 - 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 3. 2. 2017 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• celodenná adorácia pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7.00 – 18.30 hod.
• celodenná adorácia streda 7.00 – 17.30 hod.
Adorácie cez týždeň ukončené Vešperami
• štvrtok 2. 2. 2017 19.15 – 20-15 (za nové povolania)
• nedeľa 5. 2. 2017 16.30 – 18.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.


K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 14. 2. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána
• nedeľa 19. 2. 2017 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota 15.00 hod. (ak nie je púť)

FATIMSKÁ SOBOTA 4. 2. 2017
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedele, okrem druhej nedele v mesiaci 17.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) nedeľa 12. 2. 2017 (druhá nedeľa v mesiaci) 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

Sobota 11. 2. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

UDELENIE SVIATOSTI POMAZANIA STARÝCH A CHORÝCH
sobota 11. 2. 2017 Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka 18.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každú stredu 17.45 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

MODLITBY SO SPEVMI Z TAIZÉ
Kaplnka svätej Kataríny na Michalskej 8, každý pondelok 17.30 hod.
piatok 24. 2. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa 20.15 hod.

ZVELEBENIE - CALVARY CHVÁLY
Kostol sv. Cyrila a Metoda každý utorok počas školského roka o 19.00 hod. Info www.vyveska.sk

SANT EGÍDIO
• Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie MODLITBA ZA CHUDOBNÝCH každú stredu 19.00 hod.
• Petržalka, Kostol Povýšenia Svätého Kríža MODLITBA ZA CIRKEV každý utorok 18.45 hod.

SLÁVNOSTNÉ VEŠPERY
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána každú nedeľu 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 18. 2. 2017 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul nedeľa 5. 2. 2017 19.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 7. 1. 2017 7.00 hod.

SVIATOK SPOLUPATRÓNOV EURÓPY - SVÄTÝCH CYRILA A METODA
sobota 18. 2. 2017 Devín, Kostol Sv. kríža,
 Dedičstvo otcov oz, Z​združenie JAS, Hlaholská akadémia DMS BA 
Pamätný rok 2016 – 2017 svätého Klimenta Slovenského – 1100. výročie úmrtia – júl 916

​Program:​​
​• Slávnostná svätá omša ku cti svätých Cyrila a Metoda 11.00 hod.
​Celebrujú: Mons. Gavenda, Vdp.: V. Kocián, Ľ. Gábriš, D. Dúbravický, M. Mecko  
•  ​Uctenie si relikvií svätých Cyrila a Metoda a svätého Klimenta Slovenského 12:00 hod.
​Vdp. Ľudovít Gábriš: VÝZNAM RELIKVIÍ V ŽIVOTE KRESŤANA
POCHVALA KONŠTANTÍNA CYRILA - čítanie z diela svatého Klimenta /číta J. Šimonovič​
​Vyhlásenie 1150. jubilea schválenia staroslovenského jazyka za liturgický jazyk
​Možnosť občerstvenia v reštaurácii Kultúrného domu Devín.
MHD autobus č.28 s pod Mosta SNP, zastávka „Nám. sv. Cyrila a Metoda“

nedeľa 19. 2. 2017 Kostol Notre Dame, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie, sv. omšu celebruje: p. Pawel Wojnowski OCD, adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod.
pred sv. omšou modlitba posvätného ruženca o 10.00 hod

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
Previdelné ostávajú nezmenené


streda 1. 2. 2017 Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Bratislava, Istropolis
otvorené modlitebné stretnutie v čase 18.30 – 21.00 hod.
Info: www.vyveska.sk

streda 8. 2. 2017 Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava, Kostol Alžbetínok, – Špitálska ul. 21, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10.
PRÍBEH ALKAPTONÚRIE, MUDr. Helena Glasová, PhD.
• Svätá omša o 16.00 hod.
• Prezentácia, diskusia (OÚSA) o 17.00 hod.
www.kklz.sk, kklzba@gmail.com

ŠTVRTKOVÉ ÚVAHY O LÁSKE
2. ročník z trojročného projektu
Farský kostol sv. Kríža, Bratislava-Petržalka, Daliborko

vedie P. Milan Bubák, SVD
DARY LÁSKY:
• štvrtok 9. 2. 2017 ÚCTA 18.00 hod.
• štvrtok 16. 2. 2017 DÔVERA 18.00 hod.

Piatok 10. 2. 2017 Vysoká pri Morave ODPOVEDE NA OTÁZKY VERIACICH 18.30 hod.

CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám
• sobota 11. 2. 2017 Jednodňová duchovná obnova z Cyklu pravidelných duchovných obnov. MODLITBA MILUJÚCEJ POZORNOSTI 9.30-19.00 hod.
• pondelok 13. 2. 2017. Modlitba za povolanie - svätá omša a po nej adorácia19.00 hod.
• utorok 14. 2. 2017 Modlitbové utorky s Majstrom Eckhartom 17.15 – 18.30 hod.
Info:www.centrumsalvator.sk/

utorok 21. 2. 2017 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

Štvrtok 23. 2. 2017 Vajnory, Farský klub, STRETNUTIE MANŽELOV 18.15 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
• streda 1. 2. 2017 modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod.

• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite 9.30 hod.
streda 1. 2. 2017 Mgr. Branislav Čaniga, VÝZNAM MARIÁNSKYCH ZJAVENÍ
streda 8. 2. 2017 Ing. Mgr. Jozef Garaj, CM, KRÁČAME DO NEBA
streda 15. 2. 2017 brat Silván, kapucín, PREŽÍVANIE STAROBY V  RADOSTI
streda 22.2. 2017 Jozef Kanas, CIRKEV U NÁS A VO SVETE

• utorok 21. 2. 2017 Dominik Roman Letz OP, VIDNO BOHA V PRÍRODE? 18.00 hod.
• štvrtok 23. 2. 2017 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

PÚTE
sobota 4. 2. 2017 MESAČNÁ PÚŤ V MARIANKE

KZ Sprevádzajúci – p. b.
• Stretnutie pútnikov pri Mórovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, Spoločná modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č.37 o 12.40 hod. (priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke  o 14.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 5. 2. 2017 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
KZ Sprevádzajúci – p. b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk M. Oravec 0908 417 905

sobota 28. 2. 2017 Podunajské Biskupice Kostol Povýšenia sv. Kríža (nemocnica)
BL. ZDENKA - NAPLNENÁ DUCHOM POKÁNIA

• Modlitba posvätného ruženca 16.15 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej 17.00 hod.

RÔZNE

XIII. GRÉCKOKATOLÍCKY PLES V BRATISLAVE

sobota 4. 2. 2017 Bratislava UPeCe 17-00 hod.
Gréckokatolícky ples je miesto, kde sa okrem dobrého jedla, kultúrneho programu a skvelej zábavy môžete vytancovať do hojnosti pri rezkej hudbe a stráviť čas v rodinnej atmosfére pri pohári dobrého vína. Chceme, aby každý z Vás odchádzal obdarovaný, ak nie darčekom z tomboly, tak aspoň novou radosťou v Kristovi. Preto je Jeho slovo prítomné na každom plese, aby aj On mohol byť pozvaný na náš ples, do našich sŕdc.
Info: www.vyveska.sk

Biblický kurz : ABECEDA našej spásy a sviatostná katechéza.
Biblický kurz je určení dospelým, ktorý túžia poznať Písmo a sväté, ale aj tým, ktorí túžia prijímať sviatosti Cirkvi. Dispozície,ktoré sú potrebné je dobrá vôľa a Písmo sväté (rím. kat. preklad.)
Začíname už 1. septembra ! Prihlásiť sa treba do  25. 8.2017.Katechézy budú v nedeľu  o 15.30 . Predpokladaná dĺžka asi 2,5 hod. Kurz je zadarmo. Cieľ kurzu je poznať a rozumieť Písmu svätému. Katechézy budú v pastoračných priestoroch kláštora minoritov Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka
info: tereza.borkovicova@gmail.com     0904 318019