Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Všetci sme pokrstení v jednom Duchu, aby sa tvorilo jedno telo (1Kor12,3b-7.12-13)

ročník 26 • máj 2016

Aby nám všetci rozumeli

Nezriedka sa stáva, že zastaneme v nejakom veľkom neznámom meste a nevieme, ako ďalej. Našťastie je dobre, keď sa vieme opýtať a keď sa máme koho opýtať. Stane sa, že ku komusi aj zamierime, ale hneď cúvneme. Tento sa veľmi ponáhľa a na všetkých sa mračí, netreba ho zdržovať. Mohlo by sa to zle skončiť... Ale tu je ktosi iný, neponáhľa sa a ide z neho pokoj, toho sa spýtajme. A naozaj. Ochotne sa zastaví, snaží sa pomôcť, vysvetliť...
Existuje reč, ktorá sa neprenáša slovami, ale skutkami, naším správaním. Napríklad zamračená tvár znamená: Dajte mi všetci pokoj. Usmiaty človek hovorí: Som tu pre vás... A čo platí vo všetkých štátoch a na všetkých kontinentoch. To je reč, ktorej všetci rozumejú. A touto rečou by sme sa mali učiť hovoriť. Isteže, pri zoslaní Ducha Svätého nešlo o takýto prirodzený jav. Tu sa stal skutočný zázrak: Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey i Kapadócie... počuli hovoriť apoštolov svojim jazykom. Taký zázrak my už asi nezažijeme a cudzie jazyky si musíme osvojovať náročným štúdiom, ale aj dnes sa dá hovoriť rečou, ktorej všetci rozumejú... Rečou skutkov. Tak nám to pripomína svätý Anton Paduánsky: Koho naplnil Duch Svätý, hovorí rozličnými jazykmi. Rozličné jazyky, to sú rôzne svedectvá o Kristovi, ako pokora, chudoba, trpezlivosť a poslušnosť. Hovoríme nimi vtedy, keď ich ukazujeme iným na sebe. Reč je živá vtedy, keď rozprávajú skutky. Nech prestanú, prosím, slová a nech hovoria skutky.
Apoštoli hovorili aj skutkami. To, čo povedali slovami, nerúcali vlastným životom, ale podčiarkovali, potvrdzovali. Zamknuté dvere sa otvorili, strach zmizol a tí, čo prednedávnom utekali zo strachu o seba, odvážne hlásali Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie. Ukrižovali telo s jeho žiadostivosťami, žili v Duchu a podľa Ducha aj konali...
Veľa ľudí sa v súčasnosti túla po svete a svet je pre nich ako neznáme veľkomesto. My kresťania by sme mali byť ľuďmi Ducha, ktorí poznajú správnu cestu a vedia ju ostatným aj ukázať. A hovoria tak, aby im všetci rozumeli...
Marián Bublinec

PRIKáZANé SVIATKy: ŠTVRTOK 5. 5. 2016 NANEBOVSTÚPENIA PÁNA
ŠTVRTOK 26. 5. 2016 NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A  KRVI KRISTA PÁNA
sv. omše ako prikázaný sviatok v pracovný deň

SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A KRVI KRISTA PÁNA v nedeľu 29. 5. 2016
Primaciálne námestie slávnostná sv. omša o 10.30 hod.
Po sv. omši bude nasledovať procesia s Oltárnou sviatosťou cez Klobučnícku ulicu a Nám. SNP ku kostolu Trinitárov (Trojička), kde sa zakončí eucharistickým požehnaním.

RANNÉ SVÄTÉ OMŠE NA ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVY BUDÚ UKONČENÉ DO 10.00 HOD.
Poobedňajšie sú bezo zmeny

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

• nedeľa 1. 5 2016 Kostol sv. Antona Paduánského slávnosť pri príležitosti 301. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie v Báči
v rámci Roku milosrdenstva sa koná púť za účasti oboch bratislavských biskupov
program:
ruženec 15.00 hod.
vešpery spojené s prechodom Bránou milosrdenstva a katechézou Mons. Jozefa Haľka o milosrdenstve 16.00 hod.
pontifikálna svätá omša, celebruje Mons. Stanislav Zvolenský 17.00 hod.
po svätej omši tichá adorácia do 22.00 hod.
program je v slovenskom jazyku

• streda 4. 5 2016 Katedrála sv. Martina vedie Mons. Stanislav Zvolenský metódou lectio divina modlitbové stretnutie v cykle "Ježiš sa predstavuje" na tému JA SOM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT (Jn 14,1-7) 20.00 hod.
• štvrtok 5. 5 2016 Katedrála sv. Martina pontifikálna svätá omša v deň slávnosti Nanebovstúpenia Pána 17.00 hod.
• nedeľa 15. 5 2016 Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie slávi Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu na Turíčnej púti v deň slávnosti Zoslania Ducha Svätého 10.30 hod.
• pondelok 16. 5 2016:Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie
slávi Mons. Jozef Haľko svätú omšu na Turíčny pondelok pri príležitosti Turíčnej púte seniorov a chorých 10.30 hod.
• piatok 20. 5 2016 Kapucíni, Kostol sv. Štefana Mons. Jozef Haľko celebruje svätú omšu s katechetickým príhovorom NIE SOM OVEČKA! (Lk 15,1-7) v cykle príhovorov "Evanjeliá milosrdenstva" 19.00 hod.
• nedeľa 22. 5 2016 Marianka, Lurdska jaskyňa celebruje Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti Trojičnej púte 10.30 hod.
• štvrtok 26. 5 2016 Katedrála sv. Martina v Bratislave pontifikálna svätá omša v deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 17.00 hod.
• nedeľa 29. 5 2016 Primaciálne námestie v Bratislave pontifikálna svätá omša s eucharistickou procesiou pri príležitosti celobratislavskej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 10.30 hod.

MÁJOVÉ LITÁNIE K PANNE MÁRII
I. obvod
Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie
po sv. omšiach začínajúcich 6.30 a 16.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
pondelok – sobota 7.30 a 17.30 hod.
nedeľa 19.30 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána 5 minút pred sv. omšami
Jezuiti Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
Po – Pia po sv. omši 15.15 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety Po – Pia na začiatku sv. omše 18.00 hod.
Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie Po – So 16.20, Ne 10.20 hod.
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie Po – So 7.05 hod.
II. obvod
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca denne okrem pondelkov 17.45 hod.
III. obvod
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 18.15 hod. (pred sv. omšou)
Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická denne pred sv. omšou
IV. obvod
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Sv. denne pol hodinu pred sv. omšou
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• denne 18.00 hod.
• stredu 19.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Sv. denne 17.45 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
Po – Pia 17.45 hod.
Vysoká na Morave Kostol sv. Ondreja Po – So 17.45 hod.
V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša pred sv. omšou
Petržalka Saleziáni, Mamateyova, Kaplnka Dominika Sáviu
Utorok, streda štvrtok, sobota 18.20 hod.
Petržalka, Kostol sv. rodiny
• pondelok – piatok 18.00 a sobota 7.30 hod.
• Po – So do slávnosti Nanebostúpenia Pána 18.15 hod.
V ostatných kostoloch podľa oznámenia

POBOŽNOSŤ VO SVÄTOM ROKU MILOSRDENSTVA
nedeľa 8. 5. 206 Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul Popoludňajšia pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou oltárnou. Na začiatku zaznie oficiálna hymna k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva s doprovodom zboru Chorus de Paul, nasledujú MODLITBA KORUNKY, ADORÁCIA TICHÁ I MODEROVANÁ, SPEVY, VEŠPERY 15.00 hod. ( do 16.00 hod.)

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 17. 5. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 15. 5. 2016 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 7. 5. 2016
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

Sobota 14. 5. 2016 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI<br> Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda
• každú stredu 17.45 hod.
• streda 25. 5. 2016 ZDRAVOTNÍCTVO, CHARITATÍVNA A SOCIÁLNA OBLASŤ
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• každý štvrtok 19.00 – 20.00 hod.(posv. Ruženec a vešpery)
• nedeľa 1. 5. 2016 16.15- 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
• štvrtok 5. 5. 2016 celodenná
po sv. omši 10.30 – 16.15 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 1. 5. 2016 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• nedeľa 1. 5. 2016 17.30 - 18.30 hod.
• piatok 6. 5. 2016 po rannej a večernej sv. omši
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• nedeľa 1. 5. 2016 15.45 – 16.30 hod.
• piatok 6. 5. 2016 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 6. 5. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• nedeľa 1. 5. 2016 17.00 –18.00 hod.
• piatok 6. 5. 2016 v rámci večernej sv. omši
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 1. 5. 2016 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• každá sobota 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 6. 5. 2016 15.00 – 17.00 hod.
• nedeľa 8. 5. 2016 celodenná poklona
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho nedeľa 1. 5. 2016 10.30 - 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok pred prvým piatkom 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 1. 5. 2016 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
• štvrtok 19. 5. 2016 celodenná 7.00 – 18.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 6. 5. 2016 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 6. 5. 2016 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého piatok 6. 5. 2016 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 1. 5. 2016 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 1. 5. 2016 15.00 –18.00 hod.
• streda 25. 5. 2016 výročná 9.00 – 18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
• piatok 6. 5. 2016 15.00 – 18.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 6. 5. 2016 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 1. 5. 2016 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 21. 5. 2016 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul nedeľa 1. 5. 2016 19.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 7. 5. 2016 7.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 17.30 hod.

piatok 27. 5. 2016 Jezuiti Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, modlitby so spevmi z TAIZÉ (Stíšenie v Starom meste), 20.15 hod. (NÁCVIK SPEVOV 20.00)

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
Pravidelné ostávajú bezo zmeny

Petržalka, Kostol sv. Rodiny Pastoračné centrum každý utorok KKC 18.45 – 20.00 hod.

utorok 24. 5. 2016 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

VIERA PRICHÁDZA Z POČÚVANIA
Kamenné námestie Bratislava 16.00 hod.
• nedeľa 1. 5. 2016 KERYGMA, ohlásenie Evanjelia a pozvanie k obráteniu.
• nedeľa 8. 5. 2016 Čo je Cirkev? Aká je tvoja skúsenosť v Cirkvi? Chcel by si, aby ti pomohlo kresťanské spoločenstvo? 

Nedeľa 1. 5. 2016 Katedrála sv. Martina Mariánske vešpery gregoriánsky chorál Marcel Dupré 18:00 hod.
Schola Gloria Dei - homo vivens
Schola Verbum Domini
Gloria Braunsteiner
Peter Höngesberg, organ

MÁJOVÉ MARIÁNSKE KATECHÉZY S OTCOM BISKUPOM JOZEFOM HAĽKOM V LURDSKEJ JASKYNI NA HLBOKEJ CESTE
Farský úrad Bratislava – Kalvária pozýva všetkých ctiteľov Panny Márie na cyklus troch Mariánskych katechéz s o. biskupom Jozefom Haľkom spojených s modlitbou posvätného ruženca v Lurdskej jaskyni na Hlbokej ceste.
Program
• Kostol Panny Márie Snežnej sv. omša- celebruje o. biskup Jozef Haľko 18.00 hod.
• katechéza 19.00 hod.
Pondelok 2. mája 2016 katechéza MÁRIA, ŽENA VIERY 
Pondelok 16. mája 2016 katechéza MÁRIA, ŽENA NÁDEJE
Pondelok 30. mája 2016 katechéza MÁRIA, ŽENA PLNÁ LÁSKY
V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční celý program vo farskom kostole Panny Márie Snežnej na Bratislavskej Kalvárii.

CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám.
• utorok 3. 5. 2016 a 17. 5. 2016 Modlitbové utorky s majstrom Eckhartom 17.15 hod.
• pondelok 9. 5. 2016 MODLITBA ZA POVOLANIE svätá omša 19.00 hod.
a po nej polhodinová adorácia. Sprevádza P. Ján Holubčík SDB
• štvrtok 12 5. 2016 18.00 hod. – nedeľa 15. 5.2016 13.00 hod.
Modlitba bedlivého srdca (treba sa registrovať www. centrumsalvator)

štvrtok 12. 5. 2016 Kláštor františkánov konferencia podnikateľov a manžérov, špeciálnym hosťom bude arcibiskup Stanislav Zvolenský 19.00 – 21.30 hod.

STREDA S OTCOM BISKUPOM HAĽKOM
streda 11. 5. 2016 Istropolis, Bratislava 21.00 hod
Každú stredu je pravidelné otvorené modlitebné stretnutie Spoločenstva pri Dóme sv. Martina. Program podujatia tvorí modlitba chvál, vyučovanie a modlitby za ľudí. Každý, kto túži viac spoznávať a nasledovať Boha, je srdečne vítaný!

DUCHOVNÁ OBNOVA s Mons. Mariánom Gavendom v Marianke.
V MÁRIINEJ ŠKOLE
exercičný dom v Marianke cez víkend piatok 20.5. 2016 18.00 hod. - nedeľa 22. mája. 15.00 hod.
Cena 65 EUR zahŕňa 2x ubytovanie a plnú penziu počas pobytu.
Prosíme Vás o prinesenie si poznámkového bloku.
Registrácia účastníkov:
duchovne.obnovy@gmail.com
0910 842 685

S KRISTOM V GETSEMANSKEJ ZÁHRADE
piatok 6. 5. 2016 17.00 hod.– nedeľa 8. 5. 2016 13.00 hod.
Kláštor sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho, Krajinská cesta 22, Bratislava,
Sestry tešiteľky Božského Srdca Ježišovho pozývajú dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu 
Viac na: http://povolania.kbs.sk/akcie/co-sa-chysta/749-s-kristom-v-getsemanskej-zahrade

PRÍHOVORY O DUCHU SVÄTOM
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý utorok o 18.30 hod.
Info vyveska.sk

DEŇ BOŽEJ MILOSTI
(vedie páter Ivan Barus)
Pondelok 16. 5. 2016 a 30. 5. 2016 Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 15.00 – 21.00 hod.
Info vyveska.sk

ŠTVRTKY V MARIANKE - V ŠKOLE PANNY MÁRIE (vedie páter Ivan Barus)
Láska k Eucharistii v škole Panny Márie
štvrtok 12. 5. 2016, 19. 5. 2016 a 26. 5. 2016 19.00 – 21.00 hod.
Info vyveska.sk


KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

• utorok 3. 5. 2016 Pri príležitosti Svätého roku milosrdenstva vernisáž výstavy Kataríny Böhmovej a Michaely Klimanovej Trizuljakovej s názvom MODLITBA SVETLA 18.00 hod.
• streda 4. 5. 2016 modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod.
• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 4. 5. 2016 - prednáška: Vdp. Marián Bér MESIAC ÚCTY K PANNE MÁRII
streda 11. 5. 2016 - prednáška: Mgr. Eva Frická SV. KLEMENT OCHRIDSKÝ – SLOVENSKÝ
streda 18.05.2016 - prednáška: RNDr. Fridrich Lorand SLÁVNI ĽUDIA
streda 25.05.2016 - prednáška: p. Jozef Kanas, CIRKEV U NÁS A VO SVETE
• utorok 10. 5. 2016 otvorené stretnutie s členmi spoločenstva Anonimných Alkoholikov 18.00 hod.
• pondelok 16. 5. 2016 Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie diskusné semináre v tématickom okruhu „Občianska angažovanosť kresťanov na Slovensku 20. a začiatkom 21. storocia“, ISLAMSKÝ ŠTÁT, prednáša Mgr. Ľubomír Tokár, PhD., Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (v r. 2014  generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky Ministerstva obrany SR) 18.00 hod.
• pondelok 16. 5. 2016 koncert jazzových melódií v podaní M-tria a hostí.19.00 hod.
• utorok 24. 5. 2016 – 18.00 – 20.00 flautový koncert súkromnej ZUŠ Ružová dolina, s klavírnym doprovodom 18.00 hod.
• štvrtok 26. 5. 2016 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.
• utorok 31. 5. 2016 /Biblické ženy, prednáša Rút z naddenominačnej skupiny Aglow:Lýdia predavačka plátna NZ 18.00 hod.
Pravidelné aktivity
• každá streda práca s vlnou – workshop 17.00 hod.
• každý štvrtok Eglish Bible group 19.00 hod.


LITURGICKÁ HUDBA K SLÁVENIU SV. OMŠÍ V KOSTOLE SV. JÁNA Z MATHY 9.00 hod.
SPEVÁCKY ZBOR KOSTOLA TRINOTÁROV
nedeľa 1. 5. 2016 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Josef Pembaur: Vierte lateinische messe C dur
Georg Friedrich Händel: Hallelujah (Messiah, HWV 56)
nedeľa 8. 5. 2016 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Rudolf Bibl: Missa in F, Op. 67
Petr Eben: Prozpěvujte Pánu (Suita liturgica,Op. 122)
nedeľa 15. 5. 2016 ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
Wolfgang Amadeus Mozart:Kirchensonate in C, KV 263
Missa brevis in C, KV 259,
Veni Sancte Spiritus, KV 47
(spoluúčinkuje Komorný orchester
kostola trinitárov)
nedeľa 22. 5. 2016 najsvätejšej trojice
Max Filke:Missa in G-dur "In honorem St.
Caroli Borromæi", op.80
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Tibi laus, tibi gloria

PÚTE

Podunajské Biskupice Kostol Povýšenia sv. Kríža nemocnica
V sobotu 28. 5. 2016
Hlavný celebrant Ing. ThLic. Peter Mášik
Bl. ZDENKA – CTITEĽKA PANNY MÁRIE
• Modlitba posvätného ruženca 16.00 hod.
• Korunka k Božiemu Milosrdenstvu 16.30 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej 17.00 hod.
• Uctenie relikvií

sobota 7. 5. 2016 PEŠIU PÚŤ MILOSRDENSTVA ZA BRATISLAVSKÉ MISIE.
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN – MARIANKA

V rámci prípravy na ĽUDOVÉ MISIE 22.- 28. mája 2016 BRATISLAVA KATEDRÁLA
KZ Sprevádzajúci - pútnické bratstvo a komunita Redemptoristov v Bratislave
• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
Možnosť pripojenia
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod.
• Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
Pešej púti sa zúčastnia aj Redemptoristi.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke, hlavný celebrant vdp. Jozef Jackanin CSsR. 15.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 8. 5. 2016 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
Sprevádzajúci - pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézi,
Program:
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
S pútnikmi sa bude modliť Mons. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo PhD.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk Marián Oravec 0908 417 905

nedeľa 8. 5. 2016 Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie Púť
mamičiek v požehnanom stave
OBROVSKÝ DAR ŽIVOTA SME DOSTALI AKO PRVÝ DAR. (Amoris laetitia 188)
• Sv. omša 10.30 hod.
• Prednáška s besedou 11.30 hod.

sobota 21. 5. 2016 PÚŤ DETÍ MARIANKA
BOŽIE MILOSRDENSTVO
Pútnicke cesty:
• Rača amfiteáter 8.30 hod.
• Stupava Kostol 9.30 hod.
Program:
• katechézy v Mariánskom údolí
vystúpenie speváckych zborov 10.00 – 14.00 hod.
• sv. omša 14.30 hod.
Obetný dar: detské knižky, farbičky, spoločenské hry
Registrácia a prihlasovanie zborov
email:putmarianka@gmail.com
mobil: 0902 886 628

nedeľa 22. 5 2016 Marianka, Lurdska jaskyňa TROJIČNÁ PÚŤ svätú omšu celebruje Mons. Stanislav Zvolenský 10.30 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA

MUSICA CAMERALIS 16

sobota 7. 5. 2016 Pálffyho palác, Bratislava, Zámocká 47 17.00 hod.
CONCERT SPIRITUEL IV
Téma: Stile antico versus universale
MUSICA AETERNA
umelecký vedúci Peter Zajíček
sólista Richard Fuller kladivkový klavír
Stile universale I
Koncert venovaný 260. výročiu narodenia a 225. výročiu úmrtia W.A.Mozarta

Devínska Nová Ves Kostol Ducha Svätého
• utorok 10. 5. 2016 DEŇ MATIEK vystúpenie ZUŠ o 18.00 hod.
• nedeľa 15. 5. 2015 F centrum hody a festival Matice Slovenskej hudobný program a výstava 15.00 – 17.00 hod.

Piatok 13. 5. 2016 Petržalka, Kostol sv. rodiny koncert BASS BAND Maťa Lišháka a IMPROVISORIUM o. Juraja Viteka

ŽIVOT V PERLE AFRIKY
Nedeľa 22. 5. 2016 Kultúrny dom Bratislava-Vajnory, Bratislava, Ul. pod lipami 2, BENEFIČNÝ VEČER NA PODPORU SLOVENSKEJ KLINIKY V UGANDE 18.00 hod.
Vstupné je dobrovoľné.
Info:Vyveska.sk

MISIE MILOSRDENSTVA
22.-28. máj 2016
v Katedrále sv. Martina v Bratislave
povedie P. Michal Zamkovský CSsR a pátri redemptoristi
TÉMA: PANE, ZOSTAŇ S NAMI

Nedeľa 22. 5. 2016

Svätá omša s misijným príhovorom 9.00 hod.
Svätá omša s misijným príhovorom 10.30 hod.
Svätá omša s misijným príhovorom 12.00 hod.
Korunka Božieho milosrdenstva 16.30 hod.
Svätá omša s misijným príhovorom 17.00 hod.

Pondelok 23.5. 2016 Ježiš blízko hriešnikov
Svätá omša s misijným príhovorom 7.30 hod.
Svätá omša s misijným príhovorom 12.00 hod.
Cesta milosrdenstva I. časť 19.00 hod.

Utorok 24.5. 2016 Ježiš vo sviatosti zmierenia
Svätá omša s misijným príhovorom 7.30 hod.
Svätá omša s misijným príhovorom 12.00 hod.
Cesta milosrdenstva II. časť 19.00 hod.
Spoveď: 8.00-12.30 17.00-20.00

Streda 25.5. 2016 Ježiš v Cirkvi
Svätá omša s misijným príhovorom 7.30 hod.
Svätá omša s misijným príhovorom 12.00 hod.
Cesta milosrdenstva III. časť 19.00 hod.
Spoveď: 8.00-12.30 a 17.00-20.00 hod.

Štvrtok 26.5. 2016 Ježiš v Eucharistii
Svätá omša s misijným príhovorom 7.30 hod.
Svätá omša s misijným príhovorom 12.00 hod.
Cesta milosrdenstva I. časť 19.00 hod.
Adorácia a spoveď: 18.00-20.00 hod.

Piatok 27.5. 2016 Ježiš na ceste s nami
Svätá omša s misijným príhovorom 7.30 hod.
Svätá omša s misijným príhovorom 12.00 hod.
Modlitba chvál (Rieka života a Calvary) 19.00 hod.
Spoveď: 18.00-20.00 hod.

Sobota 28. 5. 2016
Svätá omša s misijným príhovorom 7.30 hod.
Spoveď a rozhovory 8.00 hod.
Svätá omša s požehnaním misijného kríža a záver misií 12.00 hod.