Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Oblastné centrum Katolíckej jednoty Trnava, Novosadska 4, 917 00

Štatutárny zástupca predseda oblastného centra
a
riaditeľ Domu KJS Trnava
Mgr. Štefan Kopecký
Tel./fax : 033 – 5515058
E – mail : kjstt@stonline.sk
WWW.KJSTrnava.sk
PAX s.r.o. - Pohrebníctvo a kvetinárstvo Trnava

Naše aktivity

Duchovné

 • duchovné modlitbové stretnutia členov KJS Trnava
 • stretnutia členov hnutia Focolare
 • stretnutia členov hnutia Neokatechumenát
 • v júni 2005 plánujeme obnoviť duchovné cvičenia v dome KJS Trnava
 • pravidelné duchovné obnovy v rámci prednášok Seniorklubu

  Sociálno – charitatívne

 • Humanitné centrum KJS – príjem a výdaj ošatenia, obuvi, hračiek a iných vecí pre sociálne odkázaných ľudí, bezdomovcov, väzňov a pod.
 • Výdaj stravy dôchodcom mesta Trnava – v spolupráci s mestom Trnava (Stredisko sociálnej starostlivosti ) sa v priestoroch domu KJS Trnava denne vydáva 80 – 85 obedov pre starších spoluobčanov nášho mesta. Časť obedov sa rozváža klientom v rámci opatrovateľskej služby, časť ľudí obeduje priamo u nás.
 • Centrum opatrovateľskej služby – svoju sociálnu činnosť vyvíja od roku 2001 a počas svojej aktívnej činnosti sme opatrovali 160 klientov. V súčasnosti vykonávame opatrovateľskú činnosť pre 30 klientov. V roku 2004 sme natočili v spolupráci s Mestskou televíziou reportáž o opatrovateľskej službe. V súčasnosti dokončujeme propagačný materiál a v mestskej televízii beží reklama o našej opatrovateľskej činnosti KJS v Trnave.
 • Vianočný obed pre opustených a bezdomovcov - od roku 1994 až do súčasnosti organizujeme vianočný obed pre osamelých a opustených ľudí. Túto akciu realizujú zamestnanci domu KJS Trnava v spolupráci s mestom Trnava, s členmi Seniorklubu pri KJS a dobrovoľníkmi.
 • Protidrogový klub Pomaranč – pravidelné stretnutia sú každú sobotu podvečer v dome KJS Trnava. Pomaranč je svojpomocná skupina stretávajúcich sa ľudí – abstinujúci narkomani (i neabstinujúci ), rodičia, príbuzní, známi, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti a nie je im ľahostajná problematika drogovej závislosti. Závislosť na drogách je choroba ako každá iná. Cieľom je pomáhať ľuďom závislým na drogách, ich rodinám a v neposlednom rade aj sebe samým.

  Vzdelávacie

 • Spolupráca s Trnavskou univerzitou – počas týždňa naše priestory v dome KJS Trnava prenajímame Právnickej fakulte pre vyučovanie študentov denného štúdia viacerých ročníkov.
 • Počas víkendov (piatky a soboty) patria priestory domu KJS študentom diaľkového štúdia Charitatívnej a misijnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. Našim študentom (študujú aj pracovníci domu KJS Trnava ) poskytujeme aj jednoduché ubytovanie.
 • Vyučovanie cudzích jazykov - v spolupráci s PhDr. Janou Kéketiovou, PhD. sa realizujú jazykové kurzy v priestoroch domu KJS vo večerných hodinách. Sú to 24 hod. kurzy zamerané na komunikáciu v jazyku, ktorú dosahujú špeciálnou metodikou.
 • Prednášky Seniorklubu – sú každý druhý štvrtok vo veľkej sále domu KJS o 10.00 hod. Prednášky sa realizujú od roku 1997 a témy sú rôzne : duchovné obnovy, medicína, legislatíva, spoločensko – populárne a pod.

  Kongresy, konferencie , semináre, školenia

  z veľkého množstva už zrealizovaných akcií by sme radi spomenuli len niektoré .
 • Seminár „ Ženy ženám “ sa konal v dňoch 22. – 24. januára 1999.
 • Konferencia zástupcov belgickej organizácie ACW a slovenskej KJS sa konala v dňoch 18. – 20. júna 1999
 • Pod záštitou primátora mesta sa konal „ Malý európsky seminár “ v júni 2002. Prednášateľmi boli Dr. Erhard Buzek (Rakúsko), Mons. Štefan Vrablec (biskup bratislavsko – trnavskej arcidiecézy a duchovný radca KJS ), Ing. Ján Figeľ ( v súčasnosti eurokomisár za SR ).
 • Konferencia Budujeme mosty (od srdca k srdcu ) WUCWO (Svetová únia katolíckych ženských organizácii) sa konala v dňoch 24. – 28. augusta 2004. Zišla sa nevšedná vzorka katolíckych žien zo 16 krajín východnej a západnej Európy, aby diskutovali a pracovali na projekte spolupráce v európskom priestore. (pozri na www.kjs.sk aktuality )
 • V dňoch 18. – 24 .septembra 2004 sa konalo celosvetové zasadnutie UNUM OMNES (medzinárodné združenie katolíckych mužov ) pod názvom „ Muž v rodine “ . Boli tu prítomní zástupcovia z Európy, Afriky a Ameriky. Hosťami boli Ing. Ľubica Černá, PhD. – predsedkyňa KJS, Mons. František Tondra – predseda KBS, doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD. – prodekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Dr. Erich Lehner z Viedne. ( pozri www.kjs.sk aktuality )

  Kultúrno – spoločenské

 • V rámci tejto oblasti sa realizujú maškarné plesy pre deti (spoločenstvo Tulipánci ),
 • plesy pre dospelých, koncerty operných spevákov v rámci osláv Dňa matiek,
 • v spolupráci s mestom Trnava oslavy jubilantov mesta,
 • vianočné benefičné koncerty detského folklórneho súboru Drienka a pod.

  Našu činnosť Vám priblížime malou fotogalériou