Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

Archív úvodíkov QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: kjs.bratislava@gmail.com

Duchovná adopcia ešte nenarodených detí

Každodenná modlitba, ktorú sa bude nasledujúcich deväť mesiacov modliť, znie:
Pane Ježišu, pod ochranou Tvojej Matky Márie, ktorá Ťa porodila s láskou a svätého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o Teba po narodení, prosím Ťa za mnou duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebez­pečenstve smrti. Prosím, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil Ty sám. Amen.
  Témou tretej rozhlasovej púte Rádia LUMEN bola rodina ako škola Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti sme začali projekt

Duchovná adopcia ešte nenarodených detí

Duchovná adopcia je modlitba za ešte nenarodené dieťa, ktoré jeho rodičia vnímajú ako príťaž. Či je príčinou spô­sob počatia, zlá finančná situácia, alebo zdravotné posti­hnutie, na tom nezáleží. Matka, či otec tohto dieťaťa vidí najrozumnejšie riešenie v interrupcii. Na interrupcii je najhoršie to, že je to konečné riešenie. Potrat totiž tehoten­stvo nepreruší, ale definitívne ukončí. Je to krok, ktorý už nemôže vziať človek späť. Ročne vďaka potratu nedos­tane šancu narodiť sa viac ako 50 miliónov detí.
Ten, kto sa pre duchovnú adopciu rozhodne, zloží sľub. Môže ho zložiť aj súkromne, najlepšie pred Eucharistiou alebo krížom.

Súkromný sľub znie takto:

„Oslavujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa Ti zapáčilo.
Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť brániť nenarodených, ja (tu povie človek, ktorý sa pre duchovnú adopciu rozhodol a spĺňa podmienky, svoje meno a pokračuje), vyhlasujem a sľubujem, že od dňa (povie konkrétny dátum) beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, torého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a to:

modlitbu, ktorú sa teraz pomodlím

môže pridať aj dobrovoľné predsavzatie, ktoré ale musí byť splniteľné. Tieto predsavzatia vo svedomí nie sú záväz­né (jedno tajomstvo posvätného ruženca – napríklad)


Meno:


Dátum sľubu
  Cirkevné schválenie: Mons. František Tondra, spišský biskup, Spišské Podhradie 16. marca 2007, číslo: 444/07).Rádio Lumen
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
e-mail: lumen@lumen.sk
tel. : 048 / 471 0800
fax. : 048 / 471 0840


Katolícka jednota Slovenska o. z. Ústredie
Novosadská 4,
917 00 Trnava,
33/55 15 058,
kjs@kjs.sk,
www.kjs.sk

sa touto formou pripája k projektu rádia Lumen a obracia sa na svojich členov a sympatizantov, s prosbou o zapo­jenie sa do tejto duchovnej adopcie nenarodených detí, ktoré sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti. Zvlášť sa ob­raciame na rodiny, aby si ku svojim deťom duchovne adoptovali ďalšie dieťa a takto pri večernej modlitbe učili svoje deti úcte k životu.